28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/16)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Oerlikon Kaynak Elektrotları ve Sanayi A.Ş. (Oerlikon) tarafından yapılan başvuru üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" ve "adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)" için 5/8/2010 tarih ve 27663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/24 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun'la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmelik'in 20 nci maddesi uyarınca şikayetin yerli üretim dalı adına yapılmış olduğu ve şikayetçi üreticinin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

(2) Bir ithalatçı firma, Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik) firmasının da üretici olduğunu, bunun temsil açısından başvuru esnasında incelenmediğini iddia etmiştir. Başvurunun değerlendirilmesi esnasında, Gedik firması ithalatçı olarak tespit edildiğinden ilgili mevzuat uyarınca yerli üretici olarak kabul edilmemiştir. Ancak, soruşturma esnasında ithalatçıların görüşleri doğrultusunda üretici olup olmadığı incelenmiş, söz konusu firmanın soruşturma konusu ürünlerden olan özlü kaynak telinin üretimine 2009 yılının ikinci yarısından itibaren başladığı anlaşılmıştır. Soruşturma esnasında, Gedik firmasının üretimi dikkate alındığında da bu durumun Oerlikon firmasının tek başına yerli üretim dalını temsil niteliğine haiz olduğu tespitine halel getirmediği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC'de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliği'ne ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) İhracatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 14 ihracatçı firmanın 2 adedinden yanıt alınmıştır.

(4) ÇHC'de yerleşik üreticilerden Super Tech Co Ltd. (Super Tech) ile bu firmanın bağlı olduğunu belirttiği Güney Kore'de yerleşik Hyundai Welding Co. Ltd. firması ve The Shanghai Lincoln Electric Company (Lincoln) soru formlarına cevap vermiştir.

(5) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 16 ithalatçı firmanın 8 adedinden yanıt alınmıştır.

(6) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği de soruşturma sürecine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirmiştir.

(7) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden tüm ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

(9) Nihai bildirim sonrası ihracatçı firmaların görüşlerini sunmaları için dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

(10) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş; mezkur görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmelik'in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Oerlikon firmasının Manisa'da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

(2) İhracatçı firmalar nezdinde ise ÇHC'de yerleşik Lincoln firmasının Şangay'da ve Super Tech firmasının Kunshan'da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise, veri toplama ve analiz için 1/1/2007-31/12/2009 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8311.20.00.00.00 ve 8311.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları (GTİP) altında yer alan "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" ile "adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)"dir. 8311.20.00.00.00 GTİP altında yer alan "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" ürünün piyasada bilinen adı "özlü kaynak teli"dir. Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(2) Soruşturma esnasında, 8311.30.00.00.00 GTİP altında yer alan "adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)"nin 8311.20.00.00.00 GTİP altında yer alan özlü kaynak teli ile benzer ürün olmadığı anlaşıldığından 8311.30.00.00 GTİP altında yer alan ürün soruşturma kapsamı dışına çıkarılmıştır.

(3) Özlü teller diğer sarf malzemeleri gibi temel olarak kaynak yapmak amacıyla kullanılır. Kenetli ve kenetsiz olmak üzere iki ayrı üretim teknolojisiyle üretilen özlü teller; hammadde bileşimine göre metal, bazik, rutil ve sert dolgu tipi olarak ayrıştırılabilmektedirler. Yerli üretici ve işbirliğinde bulunan ihracatçılar kenetli üretim teknolojisi ile üretim yapmaktadır. Üretimin ilk aşamasında temel hammadde olan rulo halindeki sac malzemesi temizlenip dilimlenmektedir. Dilimlenen çelik levhaların uzun kenarları birbirine yaklaştırılarak bükülmekte, içlerine metal ve mineral esaslı kaynak tozu bileşimi (öz) doldurulmaktadır. Öz, başta rutil olmak üzere çeşitli hammaddelerin harmanlanarak homojen hale getirilmesiyle oluşturulan bir bileşim olup özün tellerin içerisine eşit ve homojen biçimde dağılımı kaynak telinin kalitesini etkileyen başlıca unsurlardan biridir. Teller içlerine özün yerleştirilmesinin akabinde silindir haline getirilmekte, "çekme" yöntemiyle de inceltilmeye başlanmaktadır. Nihai inceliği tüketicinin tercihine göre 1,2 mm veya 1,6 mm olan özlü teller, her biri 15 kilogram ağırlığında olacak şekilde bobinlere sarılarak paketlemeye alınmaktadır. Ürünün paketlenmesi de üretim süreci kadar ehemmiyete sahip olup, nihai kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen sürede hava, nem gibi dış faktörlerden korunması gerekmektedir. Bu nedenle, bobinler hava geçirmez özel paketlere konularak vakumlanmakta, sonrasında üzerinde marka ve özelliklerin yazdığı kutulara yerleştirilmektedir.

(4) Özlü kaynak teli üretiminde uluslararası piyasada kabul görmüş birçok standart mevcuttur. Soruşturmadaki ilgili tarafların birçok standarda ilişkin sertifikaları bulunduğu, temel olarak ise Amerikan standartlarını (AWS–American Welding Society, ASME – American Society of Merhanical Engineers) baz aldıkları görülmektedir.

(5) Soruşturma esnasında ithalatçıların bir kısmı ithalat yaptıkları dönemde yerli üretim dalının özlü kaynak teli üretmediğini, yurt içi piyasalardan ilgili ürün temin edilemediği için de ithalata yöneldiklerini belirtmişlerdir. İthalatta başlangıçta Güney Kore ve Tayvan menşeli ürünlerin tercih edildiğini, ancak soruşturma konusu ülke menşeli ürünlerin zaman içerisinde sağlamış olduğu fiyat avantajı sayesinde tercih edilmeye başlandığını belirtmişlerdir.

(6) Bazı ithalatçılar ise özlü kaynak telini hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalardan temin ettiklerini, ancak soruşturma konusu ülkeden sağlanan düşük fiyatlı özlü kaynak telinin fiyat rekabeti nedeniyle tercih edildiğini yinelemişlerdir.

(7) Bir ithalatçı firma özlü kaynak teline yönelik halihazırda yürürlükte bulunan kalite standardının üretimdeki teknik hususlara ilişkin bir aralık belirlediğini, bu standarda tabi olan ürünlerin tamamının aynı kaliteye sahip olamayacağını belirtmiştir. Bu çerçevede, yerli üretim dalının ürünlerinin söz konusu standardı sağlamakla birlikte soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürünlere kıyasla düşük kaliteli olduğunu, dolayısıyla tercih edilmediğini belirtmiştir.

(8) Bir ithalatçı firma, özlü tellerin kaynak kabiliyetleri açısından kalite yönüyle farklılık arz ettiği, kaynak kabiliyeti düşük ve yüksek ürünlerin benzer ürün olarak değerlendirilemeyeceğini, yerli üreticilerin E 71-1 standardına uygun üretim yapmakla beraber düşük kaynak kabiliyetine sahip ürünleri ürettiğini, bu durumda gemi inşa sanayi gibi alanlarda kullanılan yüksek kaynak kabiliyetli ürünlerin teknik özelliğinin farklı olduğu için kapsam dışına çıkarılması gerektiğini iddia etmiştir. Yapılan incelemede, yerli üretim dalının da birçok gemi üreticisine ürününü sattığı, düşük ve yüksek kaliteli ürünlerin birbirinin yerine kullanılabildiği ve benzer ürün olma özelliğinin bütün şartlarını sağladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle özlü teller içinde herhangi bir tip kapsam dışında bırakılmamıştır.

(9) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP'ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar ise genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, uygulamaya halel getirmemektedir.

(10) Yapılan belirlemeler sonucunda, 8311.20.00.00.00 GTİP altında yer alan "özlü kaynak teli" açısından yerli üreticinin ürünleri ile soruşturma konusu ülkede mukim üreticilerden ithal edilen ürünler arasında teknik ve fiziksel özellikler, kullanım alanları, dağıtım kanalları ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, Yönetmelik'in 4 üncü maddesi çerçevesinde, ÇHC'den ithal edilen soruşturma konusu "özlü kaynak teli" ile yerli üretim dalı tarafından üretilen "özlü kaynak teli" nin benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Bireysel muamele taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Soru formlarına cevap veren ÇHC'de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların bireysel muameleye ilişkin iddia ve talepleri aşağıda yer almaktadır.

(2) Lincoln ve Super Tech firmaları bireysel muamele iddiasında bulunmuşlardır. Firmaların bireysel muamele yapılması talepleri uygun bulunmuş olup, Türkiye'ye satış verileri kullanılarak her biri için ayrı bir damping marjı hesaplanmıştır.

Normal değerin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmelik'in 7 nci maddesi çerçevesinde, ÇHC'de mukim işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde faaliyet göstermediği kabul edildiğinden; normal değer Türkiye'de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) İthalatçı soru formlarına verilen cevaplar incelendiğinde bir ithalatçı firma, piyasasının tam rekabet koşullarına yakın olduğu gerekçesiyle emsal ülke olarak Tayvan'ın seçilmesine ilişkin öneride bulunmuş ancak buna ilişkin yeterli bilgi ve belge sunmamıştır. Bu nedenle, normal değer belirlemesi için yeterli veri bulunan Türkiye’nin emsal ülke olarak seçilmesine ilişkin kararda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak, normal değerin tespitinde Türkiye'deki veriler olduğu gibi alınmamış, uluslararası piyasa koşulları gözönüne alınarak ilgili bölümlerde gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Super Tech firması, nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, normal değerin belirlenmesinde yerli üreticinin maliyetleri kullanılarak elde edilen oluşturulmuş değer yerine, Super Tech firmasının ilişkili olduğu Hyundai Welding’in bulunduğu Güney Kore’nin fiyatlarının alınmasını talep etmiş ve alınabilecek birim normal değeri de belirtmiştir. Sunulan normal değer ile damping marjı hesabında kullanılan normal değer karşılaştırıldığında, söz konusu firmanın beklentisinin aksine, kullanılan normal değerin önerilen normal değerden daha düşük olduğu görülmüş ve firmanın önerisi, lehine olacak şekilde dikkate alınmamıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 10 – (1) İhraç fiyatı, üretici/ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

(2) Hyundai Welding firması, Super Tech firmasının mallarını tacir sıfatıyla Türkiye'ye ihraç etmiş olduğundan, söz konusu firmanın sağlamış olduğu veriler Super Tech firması için yapılan ihraç fiyatı hesaplamalarında dikkate alınmıştır.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjları

Madde 11 – (1) Damping marjı hesabında aynı ticari aşamayı teminen fabrika çıkış aşaması ihraç fiyatı ile fabrika çıkış aşamasında oluşan normal değer karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş; bu çerçevede taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilebilen ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Damping marjı, ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(4) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.

The Shanghai Lincoln Electric Co. Ltd. …….: %21,12

Super Tech Co. Ltd……………………...: %28,87

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi ve Benzer Mal Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Genel açıklama

MADDE 12 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 13 – (1) 2007 yılında 9.896.697 Kilogram (Kg) olan soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2008 yılında 8.210.084 Kg'a, soruşturma dönemi olan 2009 yılında 4.654.268 Kg'a düşmüştür.

Dampingli ithalatın miktar ve fiyatlarının gelişimi

MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu maddenin ÇHC'den ithalatı 2007 yılında 5.416.042 Kg iken, 2008 yılında 5.133.577 Kg'a düşmüş, soruşturma dönemi olan 2009'da 2.618.415 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu maddenin ÇHC'den ithalatının ağırlıklı ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2007 yılında 1,40 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2008'de 1,66'ya çıktığı, soruşturma döneminde ise 1,40'a düştüğü tespit edilmiştir. Aynı dönemde soruşturma konusu ürünün genel ithalat verileri incelendiğinde birim fiyatın sırasıyla 2007 yılı için 2,80 ABD Doları/Kg, 2008'de 3,19 ABD Doları/Kg ve 2009 yılında 2,95 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Dampingli ithalatın yurt içi tüketime göre değişimi

MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu maddenin yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi 2007 yılında 100 iken, 2008 yılında 83’e ve soruşturma dönemi olan 2009'da ise 54'e düşmüştür.

(3) Soruşturma konusu ülkeden ithalatın tüketim içindeki payına endeks olarak bakıldığında ise 2007 yılında 100 olan endeksin, 2008'de 114'e yükselip, soruşturma döneminde 90'a düştüğü görülmektedir.

(4) Bir ithalatçı firma, dampingli ithalatın tüketime göre artmadığını aksine azaldığını iddia etmiştir. Zarar verileri incelenirken, yıllar içerisindeki eğilimle beraber her bir yıl ayrı ayrı olarak da incelenmiştir. 2007 yılında faaliyete geçen yerli üretim dalının tüketim içinde 2008 yılında ciddi pay alması beklenirken dampingli ithalatın tüketim içindeki payını arttırdığı görülmektedir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 16 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla fiyat kırılması, fiyat baskısı ve fiyat yıpranması hesapları yapılmıştır.

(2) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir. Buna göre, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2007 yılında % 18,21, 2008 yılında % 24,65 ve soruşturma dönemi olan 2009 yılında %0,84 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

(3) Fiyat baskısı ise, yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Fiyat baskısı hesaplarına göre, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının olması gereken fiyatlarını 2007 yılında %172, 2008 yılında %85 ve soruşturma döneminde ise %30 oranında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Fiyat yıpranması (depression) yerli üretim dalının birim fiyatlarında yaşanan reel gerilemedir. Yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatları 2007 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış halde 100 olarak kabul edildiğinde, birim fiyatların 2008 yılında 110'a, soruşturma döneminde 90'a kadar gerilediği görülmüştür.

(5) Fiyat bastırılması yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle maliyet artışlarını fiyatına yansıtamaması veya düşen maliyetlerden daha fazla oranda fiyatlarının bastırılması sebebiyle kâr oranının azalması veya zararının yükselmesidir. Fiyat bastırılmasının yüksek çıkması yerli üretim dalının maliyetleri ile fiyatları arasındaki bağlılığın kaybolduğuna ve bu durumun neticesi olarak kârlılığının azaldığına işarettir. Kâr/yurtiçi satış fiyatı oranı 2007 yılındaki -%53, 2008 yılında -%29 ve 2009 yılında -%17 oranında olup bütün yıllarda zararına satışa işaret etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisi

MADDE 17 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, Oerlikon firmasının 2007-2009 dönemine ilişkin verilerinin esas alınması suretiyle incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2007 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2008 yılında 230'a, soruşturma döneminde ise 784'e yükselmiştir.

2) Soruşturma döneminde soruşturma konusu üründe yerli üretim dalının kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. KKO endeksi aynı dönemde üretim endeksi gibi 100'den 784'e çıkmıştır. Yerli üretim dalının 2007 yılı itibariyle ilk üretimine başladığı düşünüldüğünde, 2008 ve 2009 dönemlerinde üretime başlanan ilk yıla kıyasla üretim rakamı reel olarak ifade edildiğinde çok ciddi seviyede artmış gibi görülmektedir. Ancak 2007 yılından sonra üretimin devam ettiği her iki senede de nominal rakamlar hem ithalata hem de yurt içi pazarın talebine kıyasla oldukça düşük seviyededir.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2007 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2008 yılında 132'ye, 2009 yılında ise 1.376’ya ulaşmıştır.

2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2007 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2008'de 250'ye, soruşturma döneminde ise 448'e yükselmiştir.

c) Yurtiçi satış fiyatları

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2007 yılında reel bazda 100 iken 2008'de 110'a yükselmiş, soruşturma döneminde ise 90'a gerilemiştir.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı endeksi 2007 yılında 100 iken 2008 yılında 158'e, soruşturma döneminde ise 2.562’ye çıkmıştır. Yerli üretim dalı 2007 senesinde ilk üretime başladığından üretim ve satış miktarları oldukça düşüktür. Yıllar itibariyle satışları 2007 senesi baz alındığında görece olarak ciddi artışlar yaşandığı görülmekle birlikte, pazar payı ÇHC ile karşılaştırıldığında yerli üretim dalının ÇHC’nin pazar payının ¼’ü kadar bir paya sahip olduğu görülmektedir.

d) Maliyetler ve kârlılık

1)Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2007 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2008'de 72'ye, soruşturma döneminde ise 50'ye düşmüştür. Yıllar itibariyle üretimin artması birim başına düşen sabit maliyetin azalmasını, dolayısıyla ticari maliyetin düşmesini sağlamıştır.

2)Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe birim kârlılığı incelendiğinde, 2007 yılında zarar ederek (-)100 endeks değerinde iken, endeksin 2008 yılında azalarak (-)39 seviyesinde gerçekleştiği görülmüş, soruşturma döneminde ise endeks (-)16 olmuştur.

e) Stoklar

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2007 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2008 yılında 538'e çıkmış, soruşturma döneminde ise 442 seviyesinde gerçekleşmiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok) bakıldığında ise 2007 yılında 100 olan endeksin 2008'de 31'e düştüğü ancak soruşturma döneminde artarak 189'a çıktığı tespit edilmiştir.

f) İstihdam

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2007 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2008'de 200’e çıkmış, soruşturma döneminde ise 425’e yükselmiştir.

g) Ücretler

1) Üretimde çalışan işçilerin aylık brüt ücretleri reel olarak 2007 yılında 100 iken, 2008'de 92'ye düşmüş, soruşturma döneminde ise bu seviyesini korumuştur.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2007 yılında 100 iken, 2008'de 115'e, soruşturma döneminde ise 184'e yükselmiştir.

ı) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) 2007 yılında (-) 100 iken, 2008'de (-) 76'ya düşmüş, soruşturma döneminde ise (-) 126'ya yükselmiştir.

i) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü reel olarak 2007 yılında 100 iken, 2008'de 95'e, soruşturma döneminde ise 87'ye düşmüştür.

j) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği

1) Yerli üretim dalının sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için öz sermayesine bakılmıştır. Buna göre, 2007 yılında 100 olan öz sermayesi, 2008 yılında 95'e düşmüş, soruşturma döneminde ise 101'e yükselmiştir.

2) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin tevsi ve yenileme yatırımları toplamı 2007 yılında 100 iken, 2008'de 83'e ve 2009 yılında ise 70'e düşmüştür.

k) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (kâr/öz kaynak) oranı endeks olarak 2007 yılında 100 iken, 2008 döneminde 55'e düşmüş, soruşturma döneminde ise bir miktar yükselerek 61 seviyesine ulaşmıştır.

1) Damping marjının büyüklüğü

1) Yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu üründe önemli oranda damping marjı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalının zarar inceleme dönemi olarak alınan 2007-2009 döneminin ilk yılı olan 2007 yılında üretim faaliyetine geçmiş olması nedeniyle, 2007 yılı baz alındığında 2008 ve 2009 yıllarında üretim, satış, kapasite kullanım oranı, verimlilik gibi temel ekonomik göstergelerde oransal olarak ciddi artışlar görülmektedir. Ancak, bu rakamların nominal değerleri ile ele alındığında ve Türkiye pazarı düşünüldüğünde oldukça düşük seviyede oldukları değerlendirilmektedir. Soruşturma döneminde yerli üretim dalının Türkiye pazarından aldığı payın ÇHC’nin pazardan aldığı payın ¼’ü oranında gerçekleşmiştir.

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının satış fiyatları ve maliyetleri incelendiğinde; yurtiçi satış fiyatının gerilediği, 2007 yılına göre 2008 ve 2009 yıllarında birim maliyetlerinde ciddi gerileme olmasına rağmen dampingli ithalatın sebep olduğu fiyat baskısı nedeniyle yerli üretim dalının fiyatlarını olması gereken seviyede belirleyememesi nedeniyle zararına satışların devam ettiği anlaşılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 19 – (1) Zarar inceleme döneminde ÇHC'den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(2) 2007 döneminde ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payı %54,73 iken, 2008 döneminde %62,53'e yükselmiş, soruşturma konusu ürünün temel kullanıcısı olan gemi inşa sanayi üzerindeki krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği soruşturma döneminde dahi %56,26 seviyesindeki payını korumuştur.

(3) Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını ciddi oranda baskı altında tutması sonucu yerli üretim dalının maliyetin altında fiyat belirlemek zorunda kalması, dolayısıyla yerli üretim dalının fiyatlarının ciddi oranda bastırılması ve yıpranması, dampingli ithalat ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 20 – (1) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ile soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın birim fiyatları karşılaştırılmıştır. Buna göre, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarının oldukça altında olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, soruşturma döneminde ÇHC’nin payı ile karşılaştırıldığında, diğer ülkelerin toplam ithalat içindeki payı oldukça düşük seviyelerdedir.

(2) Diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürünün ithalatı, gerek miktar ve piyasa payındaki eğilimi, gerekse fiyatları itibariyle bu dönemde yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemiştir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 21 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek, talepteki daralma veya tüketim kalıplarındaki değişmeler, yabancı ve yerli üreticilerin ticareti kısıtlayıcı uygulamaları ve aralarındaki rekabet, teknolojideki gelişmeler ile yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği gibi unsurlara ilişkin inceleme yapılmıştır. İthalatçı firmalar dampingli ithalatı tercih etmelerindeki en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan düşük fiyat olduğunu ifade etmişlerdir.

(2) Nihai bildirim sonrası bir ithalatçı, 2009 yılındaki ekonomik krizin etkisine değinilmediğinden bahsederek krizin dikkate alınmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Ekonomik kriz soruşturmada dikkate alınmış olup, krizin etkisi ile ithalat seviyesi, tüketim ve birim fiyatların gerilediği görülmektedir. Krizin ithalatçılar açısından ön görülebilirliği azaltması nedeniyle talebin kısmen ithalattan yerli üretime yönelmesi ile ÇHC’nin tüketim içindeki payı 2009 yılında bir miktar azalmış, ancak fiyat seviyesi yerli üretim dalı ve diğer ülkelerin fiyat ortalamaları ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Kriz yerli üretim dalı açısından olumlu etki yapmakla birlikte bu durum, dampingin varlığı ve dampingin neden olduğu yerli üretim dalı üzerindeki fiyat baskısının varlığı tespitini değiştirmemektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

 Menşe Ülke

 

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Çin Halk Cumhuriyeti

The Shanghai Lincoln Electric Co., Ltd.

%21,12

Super Tech Co., Ltd.

%21,12

Diğerleri

%28,87

 

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.