28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/15)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Advansa) tarafından Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Endonezya menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf) için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

(2) Söz konusu başvuru, Usaş&Fiber Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş., Bozoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Gold Elyaf Tekstil Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Baypak Tekstil Elyaf ve Teks. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)’dir.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/26 sayılı Tebliğ kapsamında Güney Kore için CIF değerin % 10 u oranında, Endonezya için ise P.T. Indorama Synthetics Tbk için CIF değerin % 6,2’si oranında ve diğerleri için CIF değerin %12’si oranında önlem mevcuttur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/30 sayılı Tebliğ ile Güney Kore ve Endonezya menşeli “poliester elyaf”a yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Güney Kore ve Endonezya menşeli bahse konu ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Güney Kore ve Endonezya menşeli söz konusu ürün için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Ekonomi Bakanlığı’nın internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Güney Kore ve Endonezya’nın Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 7 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 312 204 77 26 / 204 77 10

Faks: + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta: ngs182@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.