28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/14)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 9/11/2005 tarihli ve 25988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/24 sayılı Tebliğ (2005/24 sayılı Tebliğ) ile Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli ve 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/14 sayılı Tebliğ (2006/14 sayılı Tebliğ) ile Ukrayna menşeli bakır filmaşin ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ve 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/17 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile “Nihai Gözden Geçirme Soruşturması” (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Yerli üreticiler ER-BAKIR Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. (Er-Bakır) ile SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Sarkuysan) Rusya ve Ukrayna menşeli bakır filmaşin için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) başvuruda bulunmuştur. 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/26 sayılı Tebliğ (2010/26 sayılı Tebliğ) ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, şikâyetin yerli üretim dalı adına yapıldığı ve bu bağlamda şikâyetçi üreticilerin şikayeti destek nispetini taşıdığı anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Rusya ve Ukrayna’da yerleşik ürünün bilinen üretici/ihracatçılara ve diğer bütün üretici/ihracatçıların da bilgilendirilmesi için Rusya ve Ukrayna Ankara Büyükelçilikleri’ne, ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliği’ne ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçıların 5’inden yanıt alınmıştır.

(5) Öte yandan soruşturmaya tabi ülke olan Rusya ve Ukrayna’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamış, yalnızca Rusya Federasyonu menşeli soruşturma konusu ürünlerin satışını yapan İsviçre’de yerleşik bir aracı firma soru formuna yanıt vermiştir.

(6) Buna ilaveten Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, soruşturmayla ilgili bazı hususlarda Bakanlık’a görüş bildirmiştir.

(7) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim”; Rusya ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılar, bir aracı firma ve yerli üreticilere iletilmiştir. Nihai bildirime ilişkin kendisine bildirim yapılmış olan 1 ithalatçı firmadan nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin öngörülen süre zarfında görüş alınmış olup; söz konusu görüşlere bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Sarkuysan firması’nın Kocaeli’ndeki ve Er-Bakır firmasının ise Denizli’deki üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama yapılmıştır.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, 1/1/2007-31/12/2010 tarihleri arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu madde, 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşindır.

(2) Soruşturmaya konu elektrolitik bakır tel her türlü elektrolitik bakır tel üretiminde girdi malzemesi olarak kullanılan yaklaşık 8 mm çapında, inceltilebilir, kimyasal olarak %0,01 (100 ppm) ile %0,035 (350 ppm) arasında oksijen ihtiva eden elektrolitik bakır tel malzeme olup, ticari hayatta kısaca “bakır filmaşin” olarak adlandırılmaktadır. İçerdiği oksijen nedeniyle dünya literatüründe “ETP filmaşin” (Electrolytic Tough-Pitch Wire-rod) adıyla kullanılmaktadır. Bahse konu malzemenin kullanım alanları arasında elektrik iletiminin söz konusu olduğu tüm enerji nakil ve telekomünikasyon hatları, otomotiv ve elektronik sanayileri bulunmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen “bakır filmaşin” ile soruşturma konusu ülkeler menşeli “bakır filmaşin”in benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2005/24 ile 2006/14 sayılı Tebliğler’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik olarak yapılmış olan tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(4) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddelerin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu maddeler haricinde bu maddelerin mezkur GTİP’lerin altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

(5) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Soruşturma sırasında önleme konu Rusya ve Ukrayna’da yerleşik hiçbir ihracatçı işbirliğinde bulunmamış olduğundan damping marjı hesaplanmamış, asıl soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(2) Esas soruşturmada, Rusya için CIF ihraç fiyatının %3,02’si oranında; Ukrayna için ise CIF ihraç fiyatının %6,96’sı oranında damping marjı hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır. İthalat verileri incelenirken, yerli üretim dalının göstergeleri ile paralel olması açısından 2007-2010 yılları arasını kapsayan 4 yıllık dönem dikkate alınmıştır.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün 2007-2010 döneminde Türkiye’ye genel ithalatı ile önleme konu Rusya ve Ukrayna’dan yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

(2) 2007 yılında 48.839 ton olan toplam bakır filmaşin ithalatının 2008 yılında önemli bir artışla 58.386 tona yükseldiği, 2009 yılında ise 44.863 tona’a ve 2010 yılında ise 34.944 tona gerilediği görülmüştür.

(3) İthalat istatistiklerine değer olarak bakıldığında ise bakır filmaşin için 2007 yılında 360.456.851 ABD Doları olan toplam ithalatın, 2008 yılında 437.891.470 ABD Doları, 2009 yılında 243.255.745 ABD Doları, 2010 yılında ise 262.259.672 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 11 – (1) Soruşturmaya konu Rusya’dan gerçekleşen bakır filmaşin ithalatının miktar olarak genel ithalat içindeki payı, 2007 yılında %50 iken, 2008 yılında %52 olarak gerçekleşmiş, 2009 yılında %40’a ve 2010 yılında ise %32’ye gerilemiştir. Soruşturmaya konu Ukrayna menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payı ise aynı dönemde sırasıyla %0,9, %0,5, %7,5 ve %11,9 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalata değer olarak bakıldığında ise Rusya menşeli ithalatın 2007 yılında 185.680.987 ABD Doları iken 2008 yılında 228.526.776 ABD Doları, 2009 yılında 91.476.996 ABD Doları ve 2010 yılında ise 83.336.482 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmüştür. Aynı dönemde Ukrayna menşeli ithalat ise değer olarak sırasıyla 2.805.843 ABD Doları, 2.153.491 ABD Doları, 18.365.329 ABD Doları ve 30.229.172 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ürün ithalatının tüketime göre değişimi

MADDE 12 – (1) Önlem konusu bakır filmaşinin Türkiye toplam tüketimi, 2007-2010 dönemi için şikâyetçi yerli üretici Er-Bakır ve Sarkuysan firmalarından temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıllara ait ithalat miktarlarının toplanması suretiyle bulunmuştur.

(2) Bu kapsamda 2007 yılında 100 olan Türkiye benzer mal tüketimi endeksi, 2008 yılında 105, 2009 yılında 74 ve 2010 yılında ise 76 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2008 yılında 94, 2009 yılında 89 olarak gerçekleşirken 2010 yılında ise 103 olarak gerçekleşmiştir. Rusya menşeli ithalatın tüketim içindeki payı 2008 yılından itibaren gerilerken, Ukrayna menşeli ithalatın ise tüketim içindeki payının 2009 yılından itibaren ithalattaki artışa bağlı olarak yükseldiği görülmektedir.

Önlem konusu ürün ithalatının fiyatlarının gelişimi

MADDE 13 – (1) Önlem konusu bakır filmaşinin fiyatları konusunda temel belirleyici unsur, ürünün hammaddesini teşkil eden bakır katot fiyatlarıdır. Zira bakır katodun bakır filmaşinin ticari maliyeti içindeki payı ortalama %90’ın üzerindedir. Buna bağlı olarak bakır katot fiyatındaki dalgalanmalar, bakır filmaşin fiyatlarını da aynı oranda etkilemektedir. TÜİK verilerine bakıldığında bakır katodun özellikle Kazakistan, Şili ve Romanya’dan ithal edildiği görülmektedir. Anılan ürünün ithalatının ağırlıklı ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2007 yılında 7.380 ABD Doları/ton olan birim fiyatın, 2008 yılında 7.260 ABD Doları/ton, 2009 yılında 5.070 ABD Doları/ton ve 2010 yılında ise 7.640 ABD Doları/ton olduğu görülmektedir. Bakır katot ithalatının birim fiyatlarında 2007-2010 arasında görülen bu dalgalanma, bakır filmaşin fiyatlarına da yansımıştır.

(2) Bu bağlamda bakır filmaşin ithalatının genel olarak ağırlıklı ortalama birim fiyatı 2007 yılında 7.381 ABD Doları/ton, 2008 yılında 7.500 ABD Doları/ton, 2009 yılında 5.422 ABD Doları/ton ve 2010 yılında ise 7.505 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Önleme konu ülkelerden gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, Rusya menşeli bakır filmaşinin 2007 yılında 7.624 ABD Doları/ton olan birim fiyatı, 2008 yılında 7.487 ABD Doları/ton, 2009 yılında 5.150 ABD Doları/ton ve 2010 yılında ise 7.525 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Ukrayna menşeli ithalatın aynı dönem içerisindeki birim fiyatı ise sırasıyla 6.387 ABD Doları/ton, 8.174 ABD Doları/ton, 5.470 ABD Doları/ton ve 7.249 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 14 – (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması hesaplanırken, TÜİK verilerinden elde edilen ithalatın birim fiyatına gümrük vergileri ve ithal masrafları eklenmek suretiyle elde edilen ithal birim fiyatı yerli üreticiler Er-Bakır ve Sarkuysan firmalarının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Önlemin olmadığı bir durumda soruşturma konusu ülkelerin fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisinin görülmesi amacıyla, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.

(3) Bu şekilde Rusya için 2007 yılında (-)%4 olarak gerçekleşen fiyat kırılması, 2008 yılında (-)%3, 2009 yılında %3 ve 2010 yılında ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Ukrayna için ise sırasıyla %15, %(-)11, %(-3) ve %6 oranında fiyat kırılması hesaplanmıştır. Bununla beraber 2007 ve 2008 yıllarında Ukrayna menşeli ithalat durma noktasına gelmiş olduğunda bu yıllar için hesaplanmış olan fiyat kırılması oranlarının gösterge niteliğinde olmadığı değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Er-Bakır ve Sarkuysan firmalarının bakır filmaşine ilişkin konsolide edilmiş verileri esas alınmıştır. Üretim ve satışlarda miktar adet bazlı değerlendirilmiştir. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2008 yılında 96’ya ve 2009 yılında 77’ye gerilemiş, 2010 yılında ise 93 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurtiçi satışlar

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2008’de 99’a ve 2009’da 66’ya gerilemiş, 2010 yılında ise 78 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurtiçi fiyatlar

(1) Yerli üreticinin ton bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2007 yılında reel olarak 100 iken, 2008 yılında 92’ye, 2009 yılında ise bakır katot fiyatındaki düşüşe bağlı olarak reel bazda 75’e gerilemiş, 2010 yılında ise 96 olarak gerçekleşmiştir.

ç) İhracat

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2008’de 113’e yükselmiş, 2009 yılında 83’e gerilemiş ve 2010 yılında 100 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı 2007 yılında 100 iken, 2008 ve 2009 yıllarında 93, 2010 yılında ise 101 olarak gerçekleşmiştir.

e) Maliyetler

(1) Önlem konusu ürünün ana girdisi bakır katot olup, bakır filmaşinin ticari maliyeti içindeki payı %90’ın üzerindedir. Anılan sebepten dolayı, bakır katot fiyatlarındaki dalgalanma, önlem konusu bakır filmaşin maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Yerli üretim dalının 2007 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2008 yılında 91 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında ise bakır katot fiyatındaki düşüşe bağlı olarak reel bazda 50 olarak gerçekleşmiş, 2010 yılında ise 78’e yükselmiştir.

f) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği 2007 yılında reel olarak 100 olan birim kârlılığı 2008 yılında 2.261, 2009 yılında ise 2552 olarak gerçekleşmiş, bununla beraber 2010 yılında bu kârlılık zarara dönerek (-) 238 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlardan elde edilen toplam kârlılık ise, birim kârlılığa paralel olarak 2007 yılında reel olarak 100 iken, 2008 yılında 2.234, 2008 yılında 169 olarak gerçekleşmiş, 2010 yılında ise reel bazda (-)187 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2008 yılında 17’ye gerilemiş, 2009 yılında 95 ve 2010 yılında ise 93 olarak gerçekleşmiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok) bakıldığında ise 2007 yılında 31, 2008 yılında 185, 2009 yılında 22 ve 2010 yılında 27 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2008 yılında 104, 2009 yılında 89 ve 2010 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.

h) Verimlilik

(1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2007 yılında 100 iken, 2008 yılında 93’e ve 2009 yılında 87’ye gerilemiş, 2010 yılında ise 96 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının bakır filmaşin üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) 2007 yılında 100 iken (nakit çıkışı), 2008 yılında 955’e ve 2009 yılında 1.018’e yükselmiş, 2010 yılında ise 24’e gerilemiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Önlem sonrası dönemde söz konusu önlemin etkinliğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde Rusya menşeli ithalatın önlem sonrasında özellikle 2009 yılından itibaren keskin bir düşüşe geçmekle beraber yine de genel ithalat içinde miktar olarak önemli seviyelerde kalmaya devam ettiği görülmektedir. Ukrayna menşeli ithalatın ise önlem sonrasında 2007 ve 2008 yıllarında durma noktasına geldiği, bununla beraber 2009 yılında bir artış eğilimine girerek genel ithalatın %8’ini, 2010 yılında ise genel ithalatın %12’sini teşkil ettiği görülmektedir. Bununla beraber anılan ülkelerden gerçekleşen ithalatın tamamı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) rejimi çerçevesinde gerçekleşmiştir.

(2) Önlem konusu bakır filmaşinin üretimindeki en önemli maliyet kalemini bakır katot teşkil etmekte ve bakır katodun fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Dolayısıyla fiyat rekabeti maliyet içerisinde bakır katot dışında kalan kısım üzerinden cereyan etmektedir. Yerli üretim dalının 2010 yılındaki ekonomik göstergelerinin bazılarında bozulma olduğu gözlemlenmekle beraber yine de Rusya ve Ukrayna için mevcut bulunan önlemin, dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının uğradığı zararın bertaraf edilmesinde etkin olduğu ve önlemin kaldırılması halinde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde çok daha ciddi bozulmalar yaşanacağı değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, önlem konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler, önleme konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, önleme konu ülke için Türkiye pazarının önemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve dampingli ithalatın muhtemel fiyatları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 18 – (1) Önlem konusu ürüne ilişkin olarak dünya pazarındaki gelişmelerin incelenmesinde Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri esas alınmıştır. UTM verilerine göre Rusya’nın bakır filmaşin için dünyadaki ana tedarikçilerden biri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Rusya miktar bazında dünya bakır filmaşin ihracatının %14’ünü, 2008’de %16’sını, 2009 ve 2010 yıllarında ise %10’unu gerçekleştirerek bakır filmaşin ihraç eden ülkeler arasında 3 üncü sırada yer almıştır.

(2) Ukrayna menşeli ihracata bakıldığında ise, Ukrayna’nın Rusya ölçeğinde ihracat gerçekleştirmemekle beraber gerçekleştirdiği ihracatın çok önemli bir kısmının Türkiye’ye olduğu görülmektedir. Bu çerçevede UTM verilerine göre 2009 yılında yapmış olduğu ihracatın %38’ini Türkiye’ye gerçekleştirmiştir.

(3) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu üründe Rusya’nın küresel piyasada en büyük ihracatçılardan biri durumunda olduğu, ihracatının istikrarlı bir seviyede dünya ticaretinden pay aldığı, Ukrayna’nın ise gerçekleştirmiş olduğu ihracatının en önemli pazarlarından birinin Türkiye olduğu görülmektedir. Bunların sonucunda gerek Rusya gerekse Ukrayna’nın, mevcut önlemlerin kalkması halinde Türkiye’ye yönelik ihracatını kolayca artırabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 19 – (1) Önleme konu ülkeler için Türkiye, önemli bir pazar mahiyetindedir. Türkiye’deki çok sayıda ithalatçı da mevcut önleme kadar uzun yıllardır gerek Rusya’dan gerekse Ukrayna’dan bakır filmaşin ithalatı yapmış olup halen de DİR (Dahilde İşleme Rejimi) rejimi kapsamında ithalat yapmaya devam etmektedir. Bu eğilim, mevcut önlemlerin kalkması halinde Türkiye’ye Rusya ve Ukrayna’dan DİR rejimi dışında da önemli bir seviyede bakır filmaşin ithalatı olacağına işaret etmektedir. Rusya ve Ukrayna menşeli üretici/ihracatçılar Türkiye pazarı, rekabet şartları, dağıtım ve pazarlama kanalları, ürünler ve fiyat seviyeleri hakkında iyi derecede bilgiye sahiptirler. Coğrafi yakınlığın da katkısıyla Türkiye’deki dağıtım kanallarına erişim kolaylığına sahip olan bu üretici/ihracatçıların pazara nüfuz etme sorunu yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, önlemin kalkması durumunda Rusya ve Ukrayna, Türkiye’ye olan ihracatını kolaylıkla artırabilecek durumdadır.

(2) Öte yandan dünya ekonomilerini derinden etkileyen küresel krizin reel ekonomiye etkileri ve bahse konu ürün talebinin fiyata hassaslığı değerlendirildiğinde, küresel piyasalarda fiyat rekabetinin yoğun şekilde devam edeceği değerlendirilmektedir.

(3) Netice itibariyle, Türkiye bakır filmaşin pazarının Rusya ve Ukrayna için önemini koruyacağı değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

MADDE 20 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden orijinal damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları, soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır.

(2) Buna göre esas soruşturmada Rusya için CIF bedelin %3,02’si oranında; Ukrayna için ise CIF bedelin %6,96’sı oranında damping marjları tespit edilmiştir.

(3) Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, esas soruşturmada Ukrayna’nın piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak kabul edilmesi konusundaki karara esas teşkil edilen unsurların artık ortadan kalktığını ve bu nedenle Ukrayna’nın piyasa ekonomisi uygulayan bir ülke olarak kabul edilmesini talep etmiştir. Bir ülkenin piyasa ekonomisi uygulayan ülke olarak kabul edilip edilmemesi, damping marjı hesabından kullanılacak normal değer açısından önem taşımaktadır. İşbu soruşturma bir nihai gözden geçirme soruşturması olduğundan yeni bir damping marjı hesaplanmamıştır.

(4) Öte yandan piyasa ekonomisi olmadığı kabul edilen bir ülke hakkında mevcut belirlemenin değişebilmesi için, ilgili ülkedeki üretici/ihracatçıların işbirliğinde bulunarak kendilerine gönderilen soru formunun ilgili kısmını usulüne uygun olarak doldurup piyasa ekonomisi içinde faaliyette bulunduğunu delilleriyle ortaya koyması gerekmektedir. Bununla beraber Ukrayna’da yerleşik hiçbir üretici/ihracatçı işbirliğinde bulunmamıştır. Anılan nedenlerle işbu nihai bildirimde Ukrayna’nın piyasa ekonomisi durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu bakır filmaşinde Rusya ve Ukrayna haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, miktar ve birim fiyat itibariyle bu aşamada yerli üretim dalına zarar verici boyutta olmadığı değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, önlem konusu ülkelerden Rusya’nın söz konusu ürünün en büyük ihracatçılarından biri konumunda olduğu ve birim fiyatının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyrettiği; Ukrayna’nın ise en önemli ihraç pazarlarından birinin önleme rağmen Türkiye olduğu, her iki ülkenin de Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı söz konusu ürünün mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı ya da yeniden meydana gelmesinin, bunun sonucunda halen devam eden zararın artarak sürmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gümrük Tarife

Pozisyonu

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı

Önlem Oranı (CIF%)

7408.11

Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar

Rusya

Federasyonu

%3

Ukrayna

%6,9

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.