28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekanlık/Müdürlük: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

b) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu: Sinop Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

c) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre hesaplanan krediyi,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

e) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

f) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, kendi isteği doğrultusunda aynı düzeydeki başka programların alan içinden veya alan dışından açılmış olan seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebileceği dersi,

g) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

h) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yönetim kurulu: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile uzaktan öğretim programları açılabileceği gibi, birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve intibak

MADDE 7 – (1) Kayıt olduğu yükseköğretim programına ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(4) Kaydolan öğrenciye, öğrenciliği süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

(5) Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Kayıtlı olmayan öğrenci, yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.

(6) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda alacakları zorunlu, seçmeli ve önkoşullu derslere kaydolmak veya kaydını yenilemek zorundadır. Yükseköğretim programları, öğrencilerin Üniversite içinde başka programlardan da seçmeli ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Ders kaydı ve kayıt yenileme işleminden öğrenciler ve danışmanları sorumludur.

(2) Fakülte veya yüksekokula yeni kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. İkinci yarıyılda önkoşullu dersi bulunmayan yükseköğretim programlarındaki öğrenciler ikinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve ikinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır.  Bu öğrenciler, üçüncü ve sonraki yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı ve/veya kayıt yenileme işlemini yapmak zorundadır.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan ve/veya kaydını yeniletemeyen öğrencilerin kayıtları, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

(4) Öğrencilerin ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek, devam ve başarı durumlarını izlemek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, yükseköğretim kurumları arasında yapılacak karşılıklı protokol çerçevesinde yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilebilir.

(6) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak (F1) notu ile devamsız başarısız durumda oldukları seçmeli dersler, ilgili dönemde tekrar açılmadığı takdirde transkriptinde (B) notu ile gösterilmek suretiyle öğrenciye re’sen bıraktırılır ve yerine aynı krediye sahip başka bir derse kayıt olması sağlanır.

(7) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak başarısız oldukları seçmeli dersler, öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ve yönetim kurulunun kararı ile bırakılabilir. Bu durumda öğrenci, o dönemde açılacak olan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırır. Bırakılan ders öğrencinin transkriptinde (B) notu ile gösterilir. Bırakılan dersin yerine alınacak ders için tekrar devam koşulu aranır.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde, öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Stajlar, Krediler, Önkoşullu Dersler ve

Derslere Devam Esasları

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Öğretim programını oluşturan derslerin kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYǒye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde bulundurularak; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanarak Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

Stajlar

MADDE 14 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurulunca kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarda yapılabilir.

Krediler, önkoşullu dersler, kredi transferi ve intibak

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim programlarında, AKTS ders kredisi uygulanır. Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır. Öğrenciler bir yarıyılda hiç devam etmedikleri, daha önce devam ettikleri halde F1 ya da FF notu aldıkları derslerden en fazla 45 kredilik miktarına kayıt yaptırabilir. Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alır. Öğrenciler devam şartını yerine getirdikleri ve FF’den daha yüksek not aldıkları tekrar derslerine 45 kredi sınırına bakılmadan kayıt yaptırabilir.             

(2) Kayıt olduğu yükseköğretim programında önceki yarıyıllarda alması gereken derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, bitirdiği son yarıyıldaki derslerinin ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzerinde ise, danışmanının önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile bir üst sınıftan ders alabilir.

(3) Önkoşullu dersler ve koşulları, yönetim kurulu tarafından, gerekçeleri de belirtilerek Senatoya önerilir ve Senato kararı ile kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça önkoşullu ders alınamaz.

(4) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, öğrencinin aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Ancak, bu krediler ile karşılık geldiği not ve puanlar ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında göz önünde bulundurulmaz.

(5) Ulusal bir Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programından mezun olan veya kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucu Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak yükseköğretim programına devam edebilirler. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde ise, sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından, daha önce başarılı olduğu dersler değerlendirilerek hangilerinden geçmiş kabul edileceği karara bağlanır ve bunlardan her yarıyılda ortalama 30 kredilik dersten başarılı olunabileceği varsayılarak ve başarılı olunan derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır. Ancak, bu krediler ile karşılık geldiği not ve puanlar ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında göz önünde bulundurulmaz.

Derslere devam esasları

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için; teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuarların en az % 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen Rektör tarafından resmi olarak görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır. Öğrencilerin izinli sayıldığı süreler de dâhil, toplam devamsızlık süreleri bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin % 50’sini aşamaz.

(2) Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olan dersler için, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, laboratuar, staj ve benzeri dersler hariç olmak üzere, yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan derslerde de ara sınavlara girmek zorunludur.

(3) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Yoklamalara ilişkin belgeler, ilgili öğretim elemanınca iki yıl süre ile saklanır.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, sorumlu öğretim elemanı tarafından, ilgili dönemin bitimini takip eden iş günü, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav

MADDE 17 – (1) Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için, ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olma şartları aranır.

(2) Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

Sınavlar ve yapılış şekilleri

MADDE 19 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihleri dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç bir hafta önce; mazeret ve tek ders mezuniyet sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç iki gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrenci, bir günde bir yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir.

(5) Gerekli hallerde, Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(6) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(7) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

(8) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden online olarak yapılabilir. Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden yapılabilir.

(9) Sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.

(10) Basılı sınav sonuçları ilgili öğretim elemanınca sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(11) Dekanlıkça/müdürlükçe o yarıyıla ait tüm yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları onaylanarak, akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

Mazeret ve tek ders mezuniyet sınavı

MADDE 20 – (1) Yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır.

(2) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü izleyen ilk üç iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, yönetim kurulu kararıyla, tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Tek ders mezuniyet sınavı her yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarından sonra ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Bu sınavlarda alınan puan, tam puanın % 60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrencilerden, biri hariç tüm derslerden başarılı olanlar da stajını yapmamış olsalar dahi, tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur.

Başarı notu

MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınavdan alınan puanın % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

(2) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, en az iki yarıyıl yabancı dil dersi almak zorundadır.

Sınavlarda kopya

MADDE 22 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan veya bunlardan birini yaptığı daha sonra tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına duyurulduğu tarihten sonraki bir hafta içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz; ilgili fakülte/yüksekokul dekanlığına/müdürlüğüne yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Diplomalar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

Puan                    Not                   Katsayı            Derece

92–100                AA                   4.00                 Pekiyi

84–91                  BA                   3.50                 Pekiyi

76–83                  BB                   3.00                 İyi

68–75                  CB                   2.50                 İyi

60–67                  CC                   2.00                 Orta

––––                    M                     –––                  Muaf

                            G                                             Geçer

                            B                                              Ders bırakma

30–59                  DD                                          Başarısız

0–29                    FF                                            Başarısız

                            F4                                            Başarısız

                            F3                                            Başarısız

                            F2                                            Başarısız–Sınava Girmedi

                            F1                                            Başarısız–Devamsız

                            E                                              Başarısız

(2) Yukarıdaki harf notlarından;

a) G notu kredisiz dersleri; M notu yatay geçişle ya da ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim programından alarak başarılı olduğu ve kredilerini transfer ederek Üniversitede muaf tutuldukları dersleri; B notu başarısız veya devamsız başarısız olunması sebebiyle bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.

b) Geçmez notlar ve anlamları şunlardır:

1) E: Mazeretli, geçmez.

2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi, yarıyıl sonu sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

5) F4: Devam etti, bütünleme sınavına girdi, bütünleme sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

c) DD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

Ağırlıklı başarı ortalaması

MADDE 25 – (1) Ağırlıklı başarı ortalaması, öğrencinin fakülteye/yüksekokula kayıt olduğu tarihten itibaren, başardığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı başarı ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin E, F1, F2, F3, F4, FF, DD, B, G ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 26 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan mezun öğrencilere, önlisans veya lisans diploması verilir.

(2) Mezun öğrencilere, almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada kolaylaştırmak üzere diploma ile birlikte diploma eki İngilizce olarak verilir.

(3) Mezun öğrencilere diplomalar hazırlanıncaya kadar, mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden sonra mezuniyet belgesi verilir. Diploma teslim alınırken mezuniyet belgesinin iadesi zorunludur.

(4) Ağırlıklı başarı ortalaması, 3.00–3.49 olan mezun öğrenciler onur, 3.50 ve daha yukarı olan mezun öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen mezun öğrencilere, bu durumunu gösteren bir belge verilir.

(5) Diploma, diploma eki, mezuniyet, onur ve yüksek onur belgeleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir ve teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler ve Kayıt Silme

Kayıt dondurma ve mazeret

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim–öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl kaydı dondurulabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurulan süre bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyılın başından başlamak koşuluyla öğretimine kaldığı yerden devam eder.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelendirmesi,

d) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesini gerektirmeyen kesinleşmiş mahkumiyet halinin olması,

e) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g)Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerin bulunması.

(3) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimini takip eden işgünü mesai bitimine kadar, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler işleme konulmaz. Sağlık raporu yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam etmez ve sınavlara girmez.

Kayıt silme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde, yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine onsekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olmak.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenci; Üniversite tarafından verilen öğrenci kimlik kartını, öğrenci sağlık karnesini iade eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin resmi yerleşim yeri adresine taahhütlü posta yoluyla gönderilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim–öğretim ve sosyal faaliyete katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 31 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine ve fakülte/yüksekokul eğitiminin gerektirdiği şartlara uymak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 5/7/2009 tarihli ve 27279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.