28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde onbeşinden fazla olamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.