28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK

KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 122)

MADDE 1 – 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğin amacı, portföy yöneticiliği faaliyeti ile bu faaliyeti Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yerine getirecek olan şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine yedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şirket bu Tebliğin 5/E maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 5/D maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi

MADDE 5/E – Şirket aşağıda belirtilen esaslara ve Kurulun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 45 inci, 46 ncı ve 49 uncu maddelerindeki hükümlerine uygun olarak yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilir.

a) Şirket’in yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere alım satıma aracılık yetki belgesi alması ve esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.

b) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarı ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari özsermaye tutarı yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edecek Şirket için 1.250.000 TL olarak uygulanır.

c) Yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personeli sağlamış bulunması gereklidir.

ç) Şirket, yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzaladıktan sonra müşterilerin talimatlarını kabul edebilir.

d) Şirket’in sadece yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık hizmeti vereceği müşterilerine ait nakitler ve fon paylarının da bu Tebliğin 17 nci maddesi çerçevesinde saklanması gerekmektedir. Nakit işlemlerinin yürütülebilmesi için portföy saklama kuruluşunda oluşturulan havuz hesaplar kullanılabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tutar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir. Bu durumda, artırılacak sermaye tutarları, ilgili yılın en geç 6 ncı ayının sonu itibariyle sağlanır.

Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti ile yetkilendirilen şirketler, bu faaliyetle sınırlı olarak Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde aracı kurum olarak kabul edilir ve yetkilendirilme tarihinden itibaren 3 ay içinde Kanunun 40/B maddesi çerçevesinde Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetlerinde bulunulamaz.”

“c) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.