28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Kalkınma Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK

STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 1)

I. İlk Kez Stratejik Plan Hazırlayacak Olan Kamu İdareleri:

26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik)’e ekli geçiş takvimi ile kamu idarelerinin ilk stratejik planlarını değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderecekleri son tarih ve stratejik planların kapsayacağı dönem belirlenmiştir. Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra kurulan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerine eklenen kamu idarelerinden hâlihazırda stratejik plan hazırlamamış olanlar için stratejik planların değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderileceği en son tarih ile stratejik planların kapsayacağı dönemler belirlenmiş olup Ek  Tablo’da listelenmiştir.

Stratejik plan çalışmalarını Ek Tablo’da belirtilen dönemden daha erken bir dönem için tamamlayabilecek olan kamu idarelerinin stratejik plan dönemlerini değiştirebilmeleri mümkündür. Bu durumda stratejik plan taslağının değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın Ocak ayında Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

İlk kez stratejik plan hazırlayacak tüm kamu idarelerinde planın hazırlık çalışmaları plan döneminden bağımsız olarak mümkün olan en yakın tarihte başlatılacaktır.

II. 12 Haziran 2011 Tarihli XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sonrasında Hükümetin Değişmesi Nedeniyle Stratejik Planların Yenilenmesi:

Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin stratejik planları yenilenebilecektir. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, 61. hükümetin kurulma tarihi olan 6 Temmuz 2011’den itibaren en geç üç ay içinde ilgili bakan onayıyla alınacak ve Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir. Bu kararı takip eden altı ay içinde 2013-2017 dönemi için stratejik plan hazırlanacaktır.

Hâlihazırda stratejik plan yenileme çalışmalarını sürdürmekte olan ve aşama kaydetmiş kamu idareleri ise 2012 mali yılı bütçe ve performans programı hazırlama takvimine uyum sağlamak kaydıyla 2012-2016 dönemi için stratejik plan hazırlayabilecektir. Bu durumda stratejik plan taslağının değerlendirilmek üzere en geç 1 Eylül 2011 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

III. 633 ila 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Yapılan Düzenlemeler Sonucu Hazırlanacak Stratejik Planlar:

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni kurulan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen Bakanlıklar ve kamu idarelerinin, stratejik planlarını Ek Tablo’da belirtilen plan dönemleri ve takvime uygun olarak hazırlamaları ve Kalkınma Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu idarelerin 2012 bütçe ve performans programı tekliflerinin hazırlıklarında, kapatılan veya birleştirilen Bakanlık ve kamu idarelerinin mevcut stratejik planları da dikkate alınacaktır.

IV. Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar:

Yönetmelikle belirlenen 2006-2010 geçiş döneminde kamu idarelerince hazırlanmış olan stratejik planların Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesi sonucunda eksikliği tespit edilen ve aşağıda yer alan hususlar yeni plan hazırlıklarında dikkate alınacaktır:

• Durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi

• Dış paydaş katılımının yeterli düzeyde ve kalitede sağlanması

• Hedeflerin sonuç odaklı ve kuruluşun hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi

• Performans programı hazırlıklarında güçlük yaratmayacak sayıda ve nitelikte amaç ve hedef belirlenmesi

• Hedeflere yönelik performans göstergelerinin, bu göstergeler cinsinden mevcut durumun ve plan döneminde ulaşılması arzulanan seviyenin belirtilmesi

• Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin planda yer alması

• Amaç ve hedefler seviyesinde maliyetlendirme ve bunlara ilişkin kaynak tablolarının yer alması

• Uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımı yapılması

Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Bu kapsamda üst yöneticinin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, iş planının oluşturulması amacıyla bir hazırlık programı yapılması gerekmektedir. Stratejik planlama sürecinin başlangıç aşamasında ve önemli aşamalarında Kalkınma Bakanlığı ile yakın işbirliği sağlanacaktır.

Plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm birimlerin aktif katılımı esas olup stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimlerinin temsil edilmesi gerekmektedir.

İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır. Ayrıca, daha önce Kalkınma Bakanlığınca kamu idarelerine gönderilmiş olan taslak stratejik plan değerlendirme raporlarında yer alan öneri ve uyarılar dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

Eki için tıklayınız.