28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği çerçevesinde yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin Gözetim Belgesi Başvuru Formu ekindeki "Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler" bölümünde yer verilen "Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti" ibaresi "Vergi levhasının bir örneği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.