28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

KANUN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNA

BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6236                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/7/2011

MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince yayımlanması gereken istatistikler 31/12/2011 tarihine kadar yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır.”

MADDE 2 – Bu Kanun 1/7/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/7/2011