27 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28007

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başmüdür: Hastane Başmüdürünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Merkez (Hastane): Kafkas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Kafkas Üniversitesini, 

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,

 b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Merkezdeki birimlerde devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre ile Rektör tarafından atanır. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden atanabilir veya süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış doktorlar arasından en fazla altı kişiyi müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastaneye bağlı idari, teknik ve sağlık personelinin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek ve işlemleri yapmak,

b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve hastaneden taburcu edilmeleri ve ölümü halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek,

c) Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek,

ç) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak,

d) Eğitim ve araştırma konularında destek hizmetlerini sağlamak,

e) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleri ile ilgili performans kriterlerini tespit etmek,

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif etmek,

g) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak,

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak,

k) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Müdürü, Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun daimi üyeleri Dekan, Merkez Müdürü (Başhekim), temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanlarıdır. Diğer üyeler, Merkezde görevli aynı akademik unvanlı öğretim üyelerinin kendi aralarından iki yıl için seçeceği birer profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde ise kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

(2) Yönetim Kuruluna Rektör başkanlık eder, Rektörün katılmadığı toplantılara Dekan, Dekanın katılmadığı toplantılara ise Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu; gerekli görüldüğü hallerde başkanın daveti üzerine olağan veya en az dört üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine üç gün içinde olağanüstü toplanır.Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini oy hakkı olmadan Başmüdür yürütür.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

ç) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Başhekime yardım etmek,

d) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Rektör başkanlığında;

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Merkez Müdürü tarafından önerilecek bir müdür yardımcısı,

ç) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

d) Bölümlerin her birinden öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri birer profesör, doçent ve yardımcı doçent temsilcileri,

e) Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci,

f) Hastane Başmüdürü,

g) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

ğ) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü,

h) Merkezde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden

oluşur. Bu fıkranın (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; her öğretim yılı başında ve sonunda Rektör başkanlığında olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasından Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olan ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli önerileri hazırlar, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik önerilerde bulunur.

Başmüdür

MADDE 13 – (1) Başmüdür; en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu, tercihen sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya iktisat, işletme bölümü lisans mezunu olan ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından, Başhekimin yazılı önerisi ile Rektör tarafından atanır. Başmüdür, Başhekime karşı sorumludur.

Başmüdürün görevleri

MADDE 14 – (1) Başmüdürün görevleri şunlardır:

a) Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerini ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Başhekime karşı sorumlu olarak yürütmek,

b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere, hastanenin ihtiyaçlarını zamanında tespit ve temin etmek; temin edilen malzemelerin, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlamak,

c) Hastanenin iaşe hizmetlerini yürütmek,

ç) Kurumda gerekli her türlü güvenliği sağlayıcı önlemi almak ve uygulanmasını izlemek,

d) Makine teçhizat ve benzeri cihazlar ile binanın bakımı, onarımı ve tadilatı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak,

e) Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleyerek ilgili mercie göndermek; sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlamak; bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenleri, ilgili sağlık amirine en seri şekilde bildirmek,

f) Hastanede görevli 2547 sayılı Kanuna tabi personel dışında Başmüdürlüğe bağlı hastane müdür ve yardımcıları ile diğer personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak; Hastanede görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu personelin, istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin, başarı açısından değerlendirilmesi ilkelerini ve terfi esaslarını ilgili mevzuat hükümleri içerisinde tespit etmek, uygulamak, denetim ve genel gözetim yapmak,

g) Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başmüdür bu görevleri ile ilgili olarak Başhekime karşı sorumludur.

Hastane müdürü ve görevleri

MADDE 15 – (1) Hastane Müdürü, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır. Hastane Müdürü, görevde bulunmadığı zamanlarda Başmüdürün onayı ile kendisine bağlı müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

(2) Hastane Müdürü, Başmüdüre yardım eder ve Başmüdürün vereceği idari, mali ve teknik işleri ilgili mevzuata, çalışma programlarına, bütçe esaslarına ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür. Bu işlerle ilgili olarak Başmüdüre karşı sorumludur.

Hastane müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16 – (1) Hastane Müdür Yardımcısı, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.

(2) Hastane müdür yardımcısı, Başmüdürün ve Hastane Müdürünün kendisine vereceği görevleri yapar.

Hemşirelik hizmetleri müdürü ve görevleri

MADDE 17 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire); lisans düzeyinde eğitim veren okulların Hemşirelik bölümü mezunları arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.

(2) Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Başhekime bağlı olarak, Hastanede her türlü hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yardımcıları ve servis sorumlu hemşireleri aracılığıyla kliniklerdeki hemşirelik hizmetlerini denetlemek ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

c) Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin dağıtım ve izinlerini, ilgili anabilim dalı başkanlarının görüşünü alarak düzenlemek,

ç) Hemşire ve yardımcı sağlık personelinin nöbet ve izin günlerini anabilim dalı başkanlıklarının görüşünü alarak düzenlemek,

d) Hemşirelik hizmetlerine yönelik eğitim ve yönetim çalışmalarını eğitim komitesi ile koordinasyon kurarak yürütmek.

(3) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, bu görevleri Başmüdür ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütür ve Başhekime karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 18 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan; sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) Merkez laboratuarlarının koordinasyon ve laboratuar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez laboratuarlarının laboratuar, ünite ve koordinasyon sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.