26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CBÜ-SEM): Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda veya bunların dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, toplumun bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan eğitim programlarını planlamak, konuya özel paket programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları ve bunlarla ilgili sertifika programları düzenlemek, bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

b) Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerine yönelik kurs, seminer, sertifika programları gibi etkinlikler düzenlemek,

c) Gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlardan destek sağlayarak proje ve teklifler hazırlamak,

d) Yurtiçi ve yurtdışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği geliştirerek, çalışma konuları kapsamında ülkenin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak,

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yayınlar hazırlamak,

f) Uzaktan eğitimin üniversitemizde uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve çeşitli eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesini sağlamak,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında Müdür Yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapar. Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlar. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenler ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektörün önerisiyle Senato tarafından görevlendirilecek dört öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır. Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapılacak tüm etkinlikleri tespit eder, duyurulmasını sağlar. Eğitim hizmetleri sürekli olup, mesai saatleri dışında, resmi tatillerde ve yaz aylarında da devam edebilir. Yönetim Kurulu, hizmet için görev alacakları belirler. Ayrıca; hizmet alacak kişi ve kuruluşların eğitim ücretlerini ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri de tespit eder.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Bu Yönetmelikte anılan programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen fakülte ve yüksekokullardan birer, meslek yüksekokullarından toplam üç temsilci ile yine Rektör tarafından davet edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir, öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mezvuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.