26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2010 tarihli ve 27654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,”

“e) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen mazeretli öğrencilere verilen sınav hakkını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlarda, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.”

“b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırabilmeleri için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrencilerin kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen zorunlu hallerde; belgelemek kaydıyla, öğrencilerin belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Senato kararı ile yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için Yönetim Kurulunca, programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Danışman; öğrenimi süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak, her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırır. Danışman, otomasyon sistemi üzerinden ders kaydı yapan öğrencilerin eksik, fazla veya hatalı seçilen derslerini düzelttikten sonra onaylar. Müdür, gerektiğinde danışmanlardan öğrencilerin ilgili faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için danışman, öğrenci izleme dosyası tutar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“e) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”

“f) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”

“g) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanının onayını alarak, ders değişikliği yapabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön lisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, seçmeli derslerin % 25’in altına düşmeyecek biçimde belirlenmesi ve öğrenci işleri yazılımının da seçmeli derslerin belirlenen oranın altında olmayacak şekilde düzenlenmesi şartıyla, Kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınav

MADDE 16 – (1) Her ders için, bir yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen tarihlere bağlı kalınarak, Meslek Yüksekokulu tarafından, sınavların başlangıç tarihinden en geç onbeş gün önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edildikten sonra, sınav sonuç listeleri düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir.”

b) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notlarının yerine geçer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Final sınav programları, akademik takvimde belirtilen tarihlere bağlı kalmak kaydıyla, ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve Müdür tarafından onaylandıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az onbeş gün önce ilan edilir. Sınavlar en az iki haftalık süre içinde programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Üniversite dışında yapılacak derslerin uygulamalı sınavları, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Bir dersin başarı notları final sınavının yapıldığı tarihten itibaren ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edildikten sonra, sınav sonuç listeleri düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Mazeret sınavı; ara sınava giremeyip mazeretini belgeleyenler ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilenler için uygulanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Öğrenci, mazeretini bölüm başkanlığına, sınavların bitiminden sonra, en geç yedi gün içerisinde bildirmek zorundadır. Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan müfredat programından sorumludur. Mazeretleri nedeniyle sınava gireceklerin, mazeret tarihlerinde girmiş oldukları tüm sınavları geçersiz sayılır. Sınav yarıyılın son haftasında yapılır. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki devam şartlarını daha önce yerine getirmek kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı tarihi, akademik takvimde belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS/ECTS kredisi 60, ikinci yılın sonunda ise 120’dir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) DNO ve GNO hesaplanırken; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve temel bilgisayar teknolojisi kullanımı derslerinin, ilgili bölümlerde temel ders niteliğinde olanlar hariç, notları hesaba katılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654