26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2010 tarihli ve 27654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğretime giriş için başvuru, ilanda belirtilen usul ve şartlar yerine getirilerek yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgeler bir dilekçeye eklenerek enstitü müdürlüğüne verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Zamanında kayıt için şahsen başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, bu haklarını kaybeder. Bir öğrenci, lisansüstü programlardan ancak birine kayıtlı olabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654