26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK

KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Yetkili denetim kuruluşu adına bağımsız denetim çalışmalarını yürüten bağımsız denetçiler, aynı bankanın bağımsız denetim çalışmalarında birbirini izleyen azami beş hesap dönemi için görev alabilir. Banka, bir yetkili denetim kuruluşu ile birbirini izleyen asgari üç azami sekiz hesap dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi yapabilir. Hazırlanacak bir çerçeve sözleşme ile belirlenen bu süre zarfında kesintisiz aynı bağımsız denetim kuruluşu ile çalışmak şartıyla yıllık sözleşmeler yapılabilir. Çerçeve sözleşmenin süresi bittikten sonra en az iki hesap dönemi geçmedikçe aynı yetkili denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetim hizmeti verilemez. Azami sürenin sonunda farklı ortaklık ve bağımsız denetçi kadrosuna sahip olsa bile yurt içi veya yurt dışındaki aynı bağımsız denetim şirketi ile hukuki bağlantısı bulunan bir başka yetkili denetim kuruluşu ile imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi aynı yetkili denetim kuruluşu ile yapılmış kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Kesintisiz olarak beş hesap dönemi Kurumun denetim ve gözetimine tabi tutulan kuruluşlarda bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmaması ve TÜRMOB tarafından beşinci hesap döneminden itibaren her hesap dönemi itibarıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen mahiyette bir kalite güvence sistemine sahip olduğuna ilişkin güvence verilmemesi”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci, altıncı, onikinci, onüçüncü ve ondokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili denetim kuruluşunun ortaklık yapısında değişiklik yapılması ya da bağımsız denetçi yardımcısı ve stajyer bağımsız denetçi dışında bağımsız denetçi istihdam edilmesi halinde, bu kişilerin Yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin karar örneklerinin değişiklik veya istihdam edilme tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurumca yapılan değerlendirme neticesinde kırkbeş gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmeyen değişiklikler geçerli sayılır. Bu kişilerin görevden ayrılmaları durumunda da, ayrılış tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde Kuruma bilgi verilir.”

“(6) Yetkili denetim kuruluşları 13 üncü madde uyarınca kalite güvencesi sistemi kurmakla yükümlüdür. Kalite güvencesi sistemi en fazla üç yılda bir gözden geçirilmek zorundadır. Yetkili denetim kuruluşlarından bankalarda denetim yapanlar, yılda en az bir kez bankalarda gerçekleştirdikleri bağımsız denetim faaliyetlerini esas alarak hazırlayacakları asgari olarak aşağıdaki hususları içeren kalite güvencesi raporunu yönetim kurullarınca kabul edilmesini müteakip Nisan ayı sonuna kadar Kuruma gönderirler.

a) Denetlenen bankalar için hazırladıkları yılsonu bağımsız denetim raporlarında verilen görüşler,

b) Denetlenen banka ve Kurumun denetim ve gözetimine tabi diğer kuruluşların isimleri, bu banka ve kuruluşlardaki denetim süresi ve denetim yapan denetçiler,

c) Kullanılan denetim planı, denetim programı, kontrol tabloları ve/veya denetim yazılımlarına ilişkin açıklayıcı bilgiler,

ç) Denetlenen banka bazında, önemlilik kriteri çerçevesinde tespit edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yapılanlar, hangi tespitlerin çözülerek mali tablo ve eklerinde düzeltildiği, çözümlenmesi zaman gerektiren hususların düzeltilmesi için nasıl bir mutabakata varıldığı, çözümlenemeyenlerin ise bağımsız denetim raporuna nasıl yansıtıldığına ilişkin açıklamalar,

d) Kalite güvencesinden sorumlu üyeler tarafından denetim personelinin mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından benimsenen kalite güvencesi ilke ve uygulamalarına uyum düzeyinin tespitine ilişkin yapılan gözetimler, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında banka bazında incelenen denetim dosyalarının test sonuçları ve bu kapsamda alınan önlemler ile verilen tavsiyeler,

e) Yıllık personel sirkülasyonu ve bankada denetim yapan personelin değiştirildiği durumlar.”

“(12) Onbirinci fıkra kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortasına esas matrah, yetkili bağımsız denetim kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlerden oluşan geçmiş yıla ilişkin ciro tutarının iki katından az olmamak üzere yönetim kurulunca kabul edilen cari yıla ilişkin bütçelenen ciro tutarının asgari iki katı esas alınarak belirlenir. Belirlenen bu tutar sigorta poliçesinde açıkça belirtilir. Yetkili denetim kuruluşları, birden fazla banka ile bağımsız denetim sözleşmesi yapılması durumunda onbirinci fıkrada ve bu fıkrada belirlenen esaslar kapsamında genel nitelikte bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırabilir.”

“(13) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bir örneği, yaptırıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde cari yıl bütçelenen ciro tutarına ilişkin yönetim kurulu kararı, geçmiş yıl cirosuna dair beyan ve mali tablolar ile birlikte yetkili denetim kuruluşu tarafından Kuruma gönderilir ve buna ilişkin ilgili bankanın denetim komitesine de bilgi verilir.”

“(19) Yetkili denetim kuruluşları, ortaklık yapıları ve denetim kadrolarına ilişkin bilgileri her yılın Haziran ve Aralık aysonunu takip eden iki hafta içerisinde ek-3’te yer alan örneğe uygun olarak veya Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkra çerçevesinde banka yönetim kuruluna sunulan,

a) Hesap dönemi sonuna ilişkin bağımsız denetim raporları Nisan ayı sonuna kadar konsolide bağımsız denetim raporları ile birlikte,

b) Ara dönemler itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporlarından konsolide olmayanlar ilgili dönem sonunu izleyen kırkbeş gün içinde, konsolide olanlar ise yetmişbeş gün içinde,

bankaca Kuruma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3, Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2007

26592

 

Ekleri için tıklayınız.