26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2011/7)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesaplarında yüzde 10,

5) 3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde (3 yıl dâhil) yüzde 10,

6) 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde yüzde

MADDE 2 – Bu Tebliğ 22/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.