26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK,

BİYOTEKNOLOJİ VE TARIMSAL EKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık, Biyoteknoloji ve Tarımsal Ekoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık, Biyoteknoloji ve Tarımsal Ekoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OSHBAUM): Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık, Biyoteknoloji ve Tarımsal Ekoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Zirve Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında sürdürülebilir hayvancılık ve biyoteknoloji hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek, yönetim ve organizasyon metodları geliştirmek, ulusal düzeyde bir hayvan tanımlama sistemi, genetik hastalık haritası, hayvan izleme sistemi kurmak, hayvan gen kaynaklarının korunmasını sağlamak, hayvan refahına yönelik sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak, hastalık tanı ve biyokimyasal analizler yapmak, büyük ve küçükbaş hayvan elit gen havuzu kurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite personeline ve öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilere araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda proje hazırlamak, uygulamak ve teklif edilen projeleri desteklemek.

(2) Merkezin, faaliyet alanları doğrultusunda aktif araştırma programı hazırlamak, yürütmek ve elde edilen sonuçları tüm ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşmak.

(3) Verilme şartları Senatoca belirlenen konferans, seminer, kurs programları ve diğer benzer konularda eğitim programları düzenlemek ve programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programının uygulanmasını sağlamak.

ç) Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde Merkez tarafından uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda ise üyelerin salt çoğunluğu ile olağanüstü olarak toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma ve eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, araştırmacı ve öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, araştırmayı yürütecek veya eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve Müdür tarafından sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı taslağını düzenlemek ve Danışma Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma ve eğitim programları ile ilgili esasları ve programlar sonunda katılım, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

d) Merkezin yönetimiyle ilgili Müdürün gündeme getireceği konularda karar almak,

e) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

f) Bu Yönetmelik hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüden bir kişi olmak üzere ilgili birim tarafından önerilen ve Rektörce görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy kullanma hakkı olmadan Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş bildirmek ve bir sonraki çalışma yılına ait program taslağını değerlendirerek önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.