26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DOKTOR NÜSRET - SEMAHAT ARSEL ULUSLAR ARASI

TİCARET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2010 tarihli ve 27510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Doktor Nüsret-Semahat Arsel Uluslar Arası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Süreli üyeler; Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından iki, Merkezin çalışma konuları ile ilgili kişiler arasından üç, mali ve finans konularında deneyimli kişiler arasından bir kişi olmak üzere, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre için seçilir ve görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2010

27510