26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinde çift anadal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi çift anadal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birinci anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

c) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi birimlerinin LYS ile öğrenci kabul eden bölümünü,

ç) ÇAP: Çift anadal programını,

d) Çift anadal (ikinci anadal): Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programını,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

f) GNO: Genel not ortalamasını,

g) Kurul: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokulların kurullarını,

ğ) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokulların yönetim kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar

Çift anadal programının amacı ve açılması

MADDE 5 – (1) Çift anadal (ikinci anadal) programının amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlamaktır.

(2) Kocaeli Üniversitesinin herhangi iki bölümü arasında ÇAP uygulanabilir. Bölümlerarası ÇAP, fakülte/yüksekokulların ilgili bölümlerinin ÇAP komisyonları tarafından hazırlanıp ilgili kurul kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program izleyen öğretim yılında uygulanır.

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) ÇAP kontenjanları her akademik yıl başında ilgili bölümlerin görüşü alınarak, fakülte/yüksekokullarca yarıyılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir. Kontenjan bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5'inden az %20’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte/yüksekokulca önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Özel yetenek sınavı olan bir bölümde ÇAP yapılacak ise öğrencinin, girişte özel yetenek sınavını başarması gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az (3,00) olan öğrenciler, 3 üncü veya 5 inci yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem birinci ve hem de ikinci anadal fakülte/yüksekokullarına yazılı olarak yapılır. Yarıyılın başlangıcından 2 hafta önce başvurular değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ilan edilir. Kabul edilen öğrenciler, normal kayıt haftası içerisinde her iki anadala birden ders kayıtlarını yaptırırlar.

Programın yürütülmesi/uygulanması

MADDE 7 – (1) Çift anadal programları, ilgili bölümün önerisi ile ilgili kurul tarafından her iki programda 3 yıl için seçilecek ÇAP danışmanları tarafından izlenir.

(2) ÇAP’na kabul edilen öğrenciler için, her iki programın ÇAP danışmanları ilgili programların AKTS’ini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme kazanımlarını değerlendirerek öğrencinin çift anadal ders planını hazırlarlar. Bu ders planında hem birinci anadal hem de ikinci anadalda öğrencinin alması gereken tüm dersler yazılır. Bu ders planı ikinci anadalın yapıldığı ilgili kurulda görüşülür. Kurulca onaylanan çift anadal ders planında her iki anadaldaki ÇAP danışmanlarının imzaları bulunur. Kurulca onaylanan ders planı ve Üniversitenin ÇAP Yönetmeliği daha sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu ders planı hazırlandıktan sonra öğrencinin herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi bir ders alma isteği değerlendirmeye alınmaz. Her iki anadaldan birinde Senato tarafından onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı sürece hazırlanan çift anadal ders planında değişiklik yapılamaz.

(3) ÇAP’na kayıtlı öğrencinin ikinci anadal programından alacağı derslerin toplam AKTS’si, ilgili programın toplam AKTS’nin en az % 35’i olmalıdır. Öğrencinin ikinci anadalda alacağı herhangi bir ders, birinci anadalda muaf tutulamaz. Öğrencinin birinci anadalda aldığı herhangi bir ders ikinci anadalda seçmeli dersler yerine sayılabilir.

(4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programlarında 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin hükümlerinden sorumludurlar. Ancak çift anadal programı öğrencileri, her bir anadalda ayrı ayrı, bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler.

(5) ÇAP öğrencileri, derslerinin ve sınavlarının çakışması durumunda ikinci anadalı yaptıkları bölümde birinci ya da ikinci öğretimden ders alabilir ya da diğer öğretim sınav programında ilgili dersin sınavına girebilir. Her hangi bir nedenle sağlık raporu alan bir öğrenci, her iki anadaldan da raporlu sayılır. Benzer şekilde izinli ya da mazeretli olarak yapılan değerlendirmeler her iki anadalı da kapsar.

(6) Her iki anadalda İngilizce destekli eğitim yapılmakta ise ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu aranmaz.

(7) Türkçe eğitim yapan bir anadaldan İngilizce destekli eğitim yapan ikinci anadala geçmek isteyen öğrencilerin ön kayıtları yapılır. Eğitime başlamadan önce (ders kayıtlarından önce) ilgili kurullarca belirlenen İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri ön koşuldur. Dil yeterliğini bu süre içinde veremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler ve yedek adaylardan dil yeterliğini vermiş olan sıradaki aday programa kayıt edilir. İkinci anadal ÇAP danışmanı tarafından ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu sağlanacak şekilde öğrenciye çift anadal ders planı hazırlanır. Bu planda ikinci anadalın yapıldığı lisans programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları İngilizce dersin eşdeğeri kredide dersin ÇAP yapan öğrenci tarafından alınması sağlanır.

Başarı değerlendirme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin birinci anadaldan mezuniyeti ÇAP nedeni ile etkilenmez. Birinci anadaldan mezun olan öğrenciye birinci anadal lisans diploması verilir. Öğrencilerin ikinci anadaldan mezun olabilmesi için birinci anadaldaki tüm dersleri alması ve başarılı olmaları esastır.

(2) ÇAP öğrencilerine, istedikleri takdirde, birinci anadal ve ikinci anadal programları için ayrı ayrı öğrenim belgesi verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece öğrencinin o anadala ait aldığı dersler gösterilir. İkinci anadaldan alınacak olan not durum belgesinde, öğrencinin ÇAP programına başladığı anda muaf tutulduğu dersler de gösterilir.

(3) Her yarı yıl sonunda bölümlerin ÇAP danışmanları tarafından, birinci anadaldaki ÇAP öğrencilerinin yarıyıl sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Lisans öğrencilerinin ÇAP’a her iki anadala devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarı yıl sonu itibarı ile birinci anadala ait genel not ortalaması (GNO)’nın en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, tüm ÇAP süresince birinci anadala ait en fazla bir yarıyıl olmak üzere GNO’sı 2.50’nin altında kalan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Uyarının yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılda da bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ÇAP programından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve ilgili yönetim kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir. ÇAP'tan iki dönem üst üste ders almayan öğrenci, ÇAP'na devam edemez.

Proje ve staj çalışmaları

MADDE 9 – (1) Çift Anadal Programında hem birinci hem ikinci anadala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm belirler.

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) ÇAP programı süresi içinde birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci anadala ait bölüm ve fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.

(2) Birinci anadaldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift anadal programını tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci anadalı yaptığı bölümün lisans diploması verilir.

Katkı payı

MADDE 11 – (1) ÇAP’na tabi öğrenciler, birinci anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait öğrenci katkı payını yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.