26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY

SANAT, TARİH, EDEBİYAT VE MEDENİYET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

d) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliğiyle ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmalarla ilgili yayınlar yapmak ve Türk kültür hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini yayımlamak,

b) Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği hakkında bilimsel eserler vermek, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve çalışmalarla ilgili çeviri yapmak,

c) Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü bilimsel çalışmalar yapmak, bu amaçla eserlerin ve vesikaların yer alacağı kütüphane, müze kurmak ve araştırmacıların yararına sunmak,

ç) Bibliyografya ve kataloglar hazırlamak ve yayınlamak,

d) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

e) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim adamlarıyla işbirliğini sağlamak,

f) Projeler hazırlayarak, bu projeler dahilinde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

g) Faaliyet alanlarıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, gerektiğinde Müdürün görevine son verebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse birinci fıkra hükmüne göre yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektör tarafından yetki verilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte yedi üyeden oluşur. Diğer altı üye ulusal ve uluslararası alanda konuyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Proje grupları ve diğer alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,

ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.