26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KOBİ GELİŞTİRME VE REKABET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi KOBİ Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan KOBİ Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KOBİMER): İstanbul Kültür Üniversitesi KOBİ Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) KOBİ’lerin sorunlarını belirleyerek çözüm getirmek, gerek yerel gerekse küresel düzeyde rekabet güçlerini artırmalarına akademik düzeyde katkıda bulunmak,

b) Saha çalışmaları yapmak, sorunlarının altında yatan yapısal  nedenleri ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerini onlarla paylaşmak, gerektiğinde projelendirmek,

c) Özellikle rekabet alanında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak onların deneyimlerinin ülke KOBİ’lerine aktarılmasını sağlamak,

ç) Ulusal ve Uluslararası kongre, sempozyumlar,  çalıştaylar ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek ve benzer kuruluşların bilimsel faaliyetlerine katılmak,

d) Meslek içi eğitim niteliğinde kurs, seminer  ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve danışmanlık hizmetleri vermek,

e) KOBİ’ler üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarını rapor halinde kamuoyu ile paylaşmak, bilimsel kongrelerde tartışmaya açmak,

f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından biri Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri; Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak, Rektör tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyelerinden, her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği alanında başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.