26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HRÜODAM): Harran Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ortadoğu ülkeleri ile fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde veri sağlayacak temel araştırmaları yapmak, kaynak toplamak, değerlendirmek, bunların sonuçlarını bilim dünyası ve toplum ile paylaşmak, lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak, yüksek lisans ve doktora programlarındaki araştırmacıların gelişimine katkı sağlamak üzere Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, Ortadoğu ülkeleri ile işbirliği içerisinde kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler başta olmak üzere Kafkas ve Ortaasya ülkeleri ile kültürel ilişkileri bilimsel olarak incelemek,

b) Söz konusu bölgelerde yaşayan insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ortak çalışmalar ve projeler yapmak,

c) Bölge ülkelerinin halkları arasında kültürel ve entelektüel bilgileri paylaşmak ve dayanışmak amacı ile çalışmalar yapmak,

ç) Kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak, kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek,

d) Ülkeler arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren ülkelerdeki üniversitelerin daha yakın bir işbirliği içinde olmalarını sağlamak amacı ile ilgili üniversitelerde benzer program yürüten uygulama ve araştırma merkezleri temsilcileri arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak,

f) Lisans ve lisansüstü programlar çerçevesinde yapılacak sosyal, sağlık ve fen bilimleri eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimine yönelik katkı sağlamak,

g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Türkçe ve bölge dillerinde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek,

ğ) Bilgi toplama, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv araştırma alanları envanteri gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, bölge ülkeleri ile bu konuda işbirliği yapmak,

h) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek,

ı) Üniversiteler arasında akademik alanda stratejik ortaklıklar kurulması için proje imkanlarını tespit etmek,

i) İş dünyası, kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan projelerin tespit edilmesine yardımcı olmak,

j) Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yaparak, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşımına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Altı aydan fazla görevinin başında bulunmayan Müdürün görevi sona erer.

(4) Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun kararlarını yürütmek, Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Merkez birimleri ve çalışma gruplarının da görüşünü alarak, bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

f) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.