26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (RPDUAM): Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri vermek; başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini tanıtmak ve yaymak; ülke içinde ve yurt dışındaki alan uzmanlarıyla ortaklaşa araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, kongre konferans ve seminer etkinlikleri düzenlemek ve katılmaktır.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak,

b) Gerektiğinde üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel başta olmak üzere rehberlik hizmetleri vermek,

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,

d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri ve klinik psikoloji servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencilerin izleme çalışmalarını yürütmek,

e) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek,

f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak,

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak,

h) Merkezin çalışma alanında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları sunmak ve yayınlamak,

ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak,

i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak,

j) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

k) Yüksek Lisans, Doktora ve Son sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı öğrencilerinin, lisans öğrencilerine hem psikolojik danışma hizmeti vermelerini hem de akran danışmanlığı yapmalarını sağlamak,

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmek,

m) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yoluyla lisans öğrencilerinin kişisel, sosyal, duygusal ve bilişsel sorunlarını anlaması ve çözüme ulaştırması konusunda destek hizmetleri sunmak,

n) Yerli ve yabancı alan uzmanlarıyla, üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak kongre, konferans ve seminerler düzenlenmek,

o) İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,

ö) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında akademik etik sorumluluklar konusunda ülke çapında farkındalık oluşturmak.

Merkezin yönetim organı

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Merkez Müdürünün önerisi üzerine yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini ve denetimini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunun üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

d) Yönetim Kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak,

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak,

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme gibi konularda karar vermek,

ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak,

d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler; üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Merkez Müdürü Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin yönetim kurulunca karar alınan etkinlikleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında başkan ve üyeler yer alır. Çalışma gruplarında yer alacak olan personeller geçici ya da sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisiyle Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans veya doktorası olan alan çalışanları da çalışma gruplarında yer alır. Ancak çalışma gruplarında yer alacak personelin eğitim alanı Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında olması ve en az lisans veya lisansüstü öğrencisi olması zorunludur. Merkez Müdürü çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan alet, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.