25 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28005

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ait hazırlık programları ile zorunlu yabancı dil öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesinde yapılan yabancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki kez yapılan sınavları,

b) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

c) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş lisans öğrencilerine lisans eğitimleri boyunca verilen dersleri,

ç) Mesleki yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş önlisans ve lisans öğrencilerine eğitimleri boyunca verilen mesleğe yönelik yabancı dil derslerini,

d) Müdür: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

e) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,

f) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girilen sınavı,

g) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ı) Yabancı dil destek programı: Yabancı dil hazırlık programında başarısız olan öğrencilere verilen eğitim-öğretimi,

i) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

j) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,

k) Yılsonu sınavı: Hazırlık programının yılsonunda yapılan sınavını,

l) Yüksekokul kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

m) Yüksekokul müdürlüğü (Müdürlük): Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

n) Yüksekokul yönetim kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Öğretimine İlişkin Esaslar

Derslerin programlanması

MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin programlanması ve uygulanması; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Yabancı dil seçimi ve ders kayıtları

MADDE 5 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil öğretimi Senatonun belirlediği yabancı dillerde yapılır. Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer, seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması şartı aranmaz.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavını Yabancı Diller Yüksekokulu yapar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, Üniversitenin hazırlık programı bulunmayan birimlerinin öğrencileri girer.

(4) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Her birim başvuru evrakını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sınava girecek öğrencilerin isimlerini düzenleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Müdürlük, sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Müdürlük tarafından ilan edilen saat ve yerde girmek zorundadır.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri sınavı ve değerlendirme esasları

MADDE 7 – (1) Bir öğrencinin ortak zorunlu yabancı dil dersleri sınavından başarılı sayılabilmeleri için, 20/5/2008 tarihli ve 26881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükmüne göre en az CC notu alması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 8 – (1) Birimlerde hangi dilde/dillerde hazırlık eğitimi yapılacağına, birim kurulunun önerisi ile Yüksekokul Müdürlüğünün görüşü alınarak Senato tarafından karar verilir.

(2) İki farklı yabancı dilde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda eğitim-öğretim uygulama esasları, ilgili birimlerin görüşü alınarak, Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim, her bir yabancı dil hazırlık programı için yıllıktır. Bu eğitim-öğretim süresi yirmisekiz haftadır. Bu süreye sınav haftaları dahil değildir. Sınav haftaları Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir.

Hazırlık programına başvuru ve kabul

MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri bittikten sonra Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Müdürlük sınava giriş belgesi verir, sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, Müdürlük tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girer.

Yabancı dil hazırlık programı muafiyet esasları

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri gereğince, öğretim yılı başında yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavında % 70 (CB) ve üstü başarı gösterenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verilir.

b) ÜDS veya KPDS’den 70 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur.

(2) Yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversiteye yeniden yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına devam eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin % 70'ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan yılsonu sınavına katılamaz. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilir.

Yeterlik ve düzey belirleme sınavı

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre; hazırlık eğitiminden muaf tutulur veya başlangıç, orta-alt ve orta düzey gruplarından birine yerleştirilir. Bu grupların dil düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 

Dil Düzeyi Türü

Puan Aralığı

Başlangıç

0-30

Orta-alt

31-49

Orta

50-69

 

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınav sonuçları ilgili birimlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur.

(3) Yeterlik ve düzey belirleme sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yeterlik ve düzey belirleme sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüme/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden yeterlik ve düzey belirleme sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

(5) Bir öğrenci dil düzeyleri arasında geçiş yapabilir. Dil düzeyleri arasında geçiş koşulları Müdürlüğün teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Ara sınavı ve yılsonu sınavı

MADDE 14 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde yapılacak sınavlar; ara sınavı ve yılsonu sınavıdır. Hazırlık eğitim-öğretimi sırasında, her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az iki ara sınavı yapılır.

(2) Bahar yarıyılı sonunda yılsonu sınavı yapılır. Yılsonu sınavına, devam ve katılma koşullarını sağlayanlar alınır.

(3) Ara sınavları ve yılsonu sınavı; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav, Müdürlükçe önerilecek en az üç kişilik komisyonca yapılır. Sınavların türleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saati, yılsonu sınavı en az iki ders saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir.

(4) Ara sınavları ve yılsonu sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir. Sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, Yüksekokul Yönetim Kuruluna yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 15 – (1) Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu haklı ve geçerli hallerde mazeret sınavı yapılır. Ara sınavların mazeret sınavı, öğrencinin giremediği ara sınavın yapıldığı tarihten sonraki beş iş günü içinde mazeret belgesiyle birlikte başvurması şartıyla, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır. Yılsonu sınavının mazeret sınavı da aynı şartlarda yapılır.

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı puanının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı; ara sınavların ortalamasının % 30'u, yıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının ve sınıf içi çalışmalarının ödev, proje, sunu ve benzeri ortalamasının % 10'u, yılsonu sınavının % 60'ı toplanarak hesaplanır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, başarı puanının en az 100 üzerinden 70 (CB) olması gerekir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 18 – (1) Hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hakkında; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yeterlik ve düzey belirleme sınavına Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte girebilir.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik ve düzey belirleme sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri yeterlik ve düzey belirleme sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz.

(4) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; talep etmeleri halinde bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir. Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak yabancı dille verilen derslere kayıt olamazlar.

(5) Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans veya lisans programına devam edebilir.

(6) Yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıt yaptıran öğrencinin; yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen yılsonunda başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından başka bir üniversiteye ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri

MADDE 19 – (1) Hazırlık programı olan birimlerin anabilim dalı/bölümlerinde hangi dilde/dillerde seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri okutulacağına birimin kendisi karar verir. Alınan karar gereği okutulması planlanan yabancı dilin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Mevzuat veya ders programında mesleki yabancı dil dersi/dersleri bulunan birimler, bu derslerin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü mesleki yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kafkas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.