25 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28005

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (K-MER): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarında yürütülen eğitim programları dışında sertifikaya yönelik kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin topluma hizmet görevine ve kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yetişkin eğitimi ve sürekli eğitim kapsamında sertifikaya yönelik kısa veya uzun süreli kurslar açmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

c) Sürekli eğitim alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek,

d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

e) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

f) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını artıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu eğitim programları geliştirmek,

g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

ğ) Sürekli eğitim amaçlı yetenek geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

h) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

ı) Çeşitli ülkelerle sürekli eğitim alanında kültürel ve bilimsel alışverişi artırmak, kaynaşmayı artırıcı geziler düzenlemek,

i) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin tam gün çalışan personeli arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Merkez Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

c) Merkezin bütçesini, Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir defa, gerekli olduğu hallerde ise Merkez Müdürünün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bütçesini Merkez Müdürü ile birlikte hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

d) Kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek, kurs önerilerini onaylanmak üzere Rektöre iletmek,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan eğitim hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite personelinden veya istekleri halinde Üniversite dışından, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından, Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi, en çok on bir kişiden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.