25 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28005

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ERÜTAM): Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde tarım, hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yapmak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak,

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak,

d) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak,

e) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak,

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak,

h) Yönetim Kurulunca uygun görülen, projeli bilimsel araştırmalar yapmak, bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversitenin ve Merkezin farklı birimlerinden iki Müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak,

 d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitenin Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile ilgili meslek yüksekokullarının her birinden bitkisel ve hayvansal üretim alanlarını ve birimlerini eşit sayıda temsil edecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’nün yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek,

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak,

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

e) Döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak,

f) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak,

g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitenin Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda bir Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.