20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28000

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 3 )

MADDE 1– 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirleri bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yetkilendirilir. Operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinden firma bünyesinde istihdam edilenler bu Tebliğ hükümleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yetki kapsamındaki gönderilerin gümrüğe beyanından önce operatör tarafından tasnifi gümrük memuru gözetiminde yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin iki ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Doküman olarak ayrılan gönderiler için gümrük beyannamesinde asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri yer alır. Doküman kapsamına giren gönderiler, dolaylı temsil yetkisi kapsamında düzenlenecek gümrük beyannamesinde tek bir kalemde topluca beyan edilir. Gelen doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda alıcı olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, gönderici olarak yurt dışından eşyayı gönderen hızlı kargo firması veya posta idaresi, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Giden doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda ise alıcı olarak yurt dışında gönderiyi teslim alacak hızlı kargo firması veya posta idaresi, gönderici olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Ayrıca, yetki kapsamında beyan edilen her bir dokümana ilişkin bilgileri içeren liste gümrük idaresince istenildiğinde sunulmak üzere operatör tarafından elektronik ortamda muhafaza edilir.

(5) Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyat tespitine konu olmayacak ihracat gönderileri, uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde operatör tarafından gümrüğe beyan edilir.

(6) Karar’ın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Beyandan sonra kırmızı hatta sevk edilen gönderiler dışındaki tüm gönderiler x-ray kontrolünden geçirilir.  X-ray kontrolünde şüphelenilen bir durum olması halinde gönderi açılarak muayene edilir. Muayene memuru sarı hatta işlem gören eşyanın muayenesini gerekli görür ise Gümrük Yönetmeliği’nin 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme gerek kalmaksızın muayene yapabilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri yayımından bir ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.