16 Temmuz 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27996

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Anahtar teknik personel: Gerek veya tzel kiinin, bnyesinde altrd, ihale konusu ite teknik personel olarak da istihdam edilebilen ve ihale konusu iin uzman olan kiiyi,

) Ksa liste: n yeterlik ilan ve dokmannda, en az en fazla on olmak zere idarece belirlenen sayya gre, yaplan n yeterlik deerlendirmesi sonrasnda snrl saydaki adayn sraland, ihaleye teklif vermek zere davet edilenlerin listesini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) haleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin elektronik ortamda sunulmas ya da kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen belgelerin sunulmasna ynelik olarak Kurum tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Bilanonun veya edeer belgelerin istenildii ihalelerde ihalenin yapld yldan nceki yla ait;

a) Yaynlanmas zorunlu olan yl sonu bilanosunun veya gerekli blmlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere edeer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilano veya edeer belgeler kapsamnda;

a) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini,

b) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olmayan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini ya da bu kriterlerin salandn gstermek zere yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavirce standart forma uygun olarak dzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayn veya isteklinin ikinci fkra uyarnca sunduu belgelerde;

a) Belli srelerde nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (dnen varlklar/ksa vadeli borlar) en az 0,75 olmas (hesaplama yaplrken; yllara yaygn inaat maliyetleri dnen varlklardan, yllara yaygn hakedi gelirleri ise ksa vadeli borlardan dlecektir),

b) Aktif varlklarn ne kadarnn z kaynaklardan olutuunu gsteren z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir),

c) Ksa vadeli banka borlarnn z kaynaklara orannn 0,50den kk olmas,

ve belirtilen kriterin birlikte salanmas zorunludur. Sunulan bilanolarda varsa yllara yaygn inaat maliyetleri ile yllara yaygn hakedi gelirlerinin gsterilmesi gerekir.

(4) Yukarda belirtilen kriterleri bir nceki ylda salayamayanlar, son iki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yln parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(5) hale veya son bavuru tarihi yln ilk drt aynda olan ihalelerde, bir nceki yla ait belgelerini sunmayanlar, iki nceki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini salayamayanlar ise iki nceki yln belgeleri ile nceki yln belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 174 nc maddesine gre takvim ylndan farkl hesap dnemi belirlenen aday ve isteklinin bilanolar iin bu hesap dnemi esas alnr.

(7) Bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ilgili mevzuatna gre dzenlenmi ve yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onaylanm olmas zorunludur. Yabanc lkede dzenlenen bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ise o lke mevzuatna gre dzenlenmesi ve bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm olmas gereklidir.

(8) Yabanc lkede dzenlenen yaymlanmas zorunlu olmayan bilanolarn veya bunlarn blmlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarda belirtilen kriterlerin saland o lke mevzuatna gre bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbab tarafndan sunulan, ilgili mevzuatna gre dzenlenmi ve onaylanm serbest meslek kazan defteri zetinde gsterilen deerlere gre, son yla ait toplam gelirin toplam gidere orannn veya son iki yla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarnn ortalamas zerinden bulunacak orann en az (1,25) olmas art aranr. Serbest meslek kazan defteri zetinin yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. Bu durumda, ikinci, nc, drdnc, yedinci ve sekizinci fkralar hari dier fkralarda yer alan hkmler serbest meslek kazan defteri zeti iin de geerlidir.

(10) Aday veya isteklinin ortak giriim olmas halinde, ortaklarn her birinin istenen belgeleri ayr ayr sunmas ve nc fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazan defteri zetine ilikin dokuzuncu fkrada belirtilen kriterleri salamas zorunludur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) ortaklnda pilot ortan, istenen i deneyim tutarnn en az % 70ini, dier ortaklarn her birinin, istenen i deneyim tutarnn en az % 10unu salamas ve dier ortak veya ortaklarn i deneyim tutar toplamnn ise istenen i deneyim tutarnn % 30undan az olmamas gerekir. Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, pilot ortak ve dier ortaklarn her birinin birinci cmledeki oranlara gre asgari i deneyim tutarn salamas koulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortan kendi ksm iin istenen i deneyim tutarn salamas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan ve belgeler ibaresi formlar olarak deitirilmi, ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

darece yeterlik kriteri olarak ngrlecek anahtar teknik personelin says, yaklak maliyeti eik deerin altnda olan ihalede en fazla iki, yaklak maliyeti eik deere eit ve eik deerin zerinde olan ihalede ise en fazla drt olarak istenir.

(3) Anahtar teknik personelde aranacak toplam mesleki deneyim sresi en fazla 10 yl, benzer deneyim ise en fazla 5 yl olarak ngrlebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, zel sektrde geen toplam deneyim sresi ilgili meslek odas ye kayt belgesiyle, kamuda geen toplam deneyim sresi hizmet izelgesi ve/veya meslek odas ye kayt belgesiyle; danmanlk hizmet ileri ile ihale konusu i ve benzer ilere ilikin mesleki deneyimi zgemi formuyla, ilgisine gre son bavuru veya ihale tarihi itibaryla aday veya isteklinin bnyesinde bulunduu hususu ise, son bavuru veya ihale tarihinden bir nceki aya ait Sosyal Gvenlik Kurumu onayl Hizmet Bildirimi ile tevsik edilir. lgili mevzuat gerei kaydolabilecei bir meslek odas bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, zel sektrde geen toplam deneyim sresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geen toplam deneyim sresi ise hizmet izelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(4) deneyim belgesi dzenlemeye yetkili kurum veya kuruluun hukuki varlnn sona ermesi durumunda, bu kurum veya kurulua daha nce taahht edilerek gerekletirilmesine ramen i deneyim belgesi alnmayan ilere ilikin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluun yrtt hizmetlerin devredildii kamu kurum veya kuruluuna,

b) Hukuki varl sona eren kurum veya kuruluun yrtt hizmetin devredilmemesi durumunda sz konusu kurum ya da kuruluun hukuki varl sona ermeden nce bal, ilgili veya ilikili bulunduu kamu kurum veya kuruluuna,

bavuruda bulunulabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan ilerin gerekleen ksmlarnn miktar, nitelii ve tutaryla ilgili bir ihtilaf ve nizann bulunmamas, ibaresi yrrlkten kaldrlm ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Konsorsiyum tarafndan gerekletirilen ilerde ortaklara i bitirme belgesi dzenlenebilmesi iin iin tamamnn geici kabulnn yaplm olmas, i durum belgesi dzenlenebilmesi iin konsorsiyum ortann taahht ettii i ksmnn ilk szleme bedelinin tamamlanmas artyla o ksmn toplam szleme bedelinin en az %80inin gerekletirilmi olmas zorunludur. Konsorsiyumlarda, ortaklarn biri veya birka tarafndan szlemenin devredilmesi halinde, ilgili i ksmna ait ilk szleme bedelinin en az % 80lik ksmnda bulunan ortaa geici kabul sonras i deneyim belgesi dzenlenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(10) 4734 sayl Kanun kapsamndaki idareler ile dier kamu kurum ve kurulularnda hangi sfatla olursa olsun grevli olanlara ait i deneyimini gsteren belgeler, bu kiilerin grevleri devam ettii srece kullanlamaz ve kullandrlamaz.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin nc fkras ile altnc fkrasnn (b) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkradan sonra gelmek zere yedinci fkra eklenmi, mevcut yedinci fkras sekizinci fkra olarak aadaki ekilde deitirilmi ve fkra numaralar buna gre yeniden teselsl ettirilmitir.

(3) ortakl tarafndan gerekletirilen ilerde ortaklarn i deneyim tutar, i ortaklndaki hisse oran esas alnarak belirlenir. Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, i ortaklnn i deneyim tutar, ortaklarn hisse oranlarna baklmakszn belge tutar esas alnarak hesaplanr.

b) Gerek kiilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alnan i denetleme belgesi tutarlar; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak.

) Tzel kiiliin, en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip gerek kii ortann,

1) Yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten nce almaya hak kazand i denetleme belgesi tutar, belge sahibinin yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak,

2) Yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten itibaren almaya hak kazand i denetleme belgesi tutar, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak.

(7) denetleme belge tutarnn deerlendirilmesinde altnc fkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak;

a) Biten ilerde kabul tarihi,

b) Toplam szleme bedelinin % 80inin ilk szleme bedelinden dk olduu devam eden ilerde;

1) Belge sahibinin ilk szleme bedelinin tamamland tarihten nce szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde ilk szleme bedelinin tamamland tarih,

2) Belge sahibinin ilk szleme bedelinin tamamland tarih veya sonrasnda szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde belge sahibinin denetim grevinden ayrld tarih,

c) Toplam szleme bedelinin % 80inin ilk szleme bedeline eit veya zerinde olduu devam eden ilerde;

1) Belge sahibinin, iin toplam szleme bedelinin % 80ine ulald tarihten nce szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde toplam szleme bedelinin % 80ine ulald tarih,

2) Belge sahibinin, iin toplam szleme bedelinin % 80ine ulald tarih veya sonrasnda szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde belge sahibinin denetim grevinden ayrld tarih,

esas alnr.

(8) Danmanlk hizmeti olarak alnacak yapmla ilgili kontrollk ilerinde, gerek kiilerce denetim ve ynetim faaliyetleri nedeniyle yapm ilerinden alnan i deneyim belge tutarlar, ynetenler iin 1/50 orannda, denetleyenler iin ise gerek kiinin ticaret ve/veya sanayi odasna veya ilgili meslek odasna kaydolduu tarihten itibaren ilk be yl 1/50 orannda, daha sonraki yllarda 1/10 orannda dikkate alnr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin onikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(12) Yaplan n yeterlik deerlendirmesi sonucu dzenlenen n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana, n yeterlik kararnn verilmesini izleyen i gn iinde, ksa listede yer alamayan adaylara, n Yeterlik Deerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form ekinde gnderilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Bu mektup ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutanana da yer verilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen ya da asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere tekliflerinin deerlendirme d brakld ve mali tekliflerinin almakszn, mali tekliflerin alaca tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edilecei Teknik Deerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form kullanlarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif ye Deerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Deerlendirme Formlarna da yer verilir. Ayn tarihte, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin alaca tarih ve saat yazl olarak bildirilir.

(3) Asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflar almadan nce iin yaklak maliyeti aklanr. Asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflar alarak istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurulur. Mali teklif zarfndaki belgelerin uygunluu incelenir ve inceleme sonucu mali teklif ama ve belge kontrol tutanana kaydedilir. Bu tutanan komisyon bakannca onaylanm suretleri, isteyenlere imza karl verilmeden oturum kapatlamaz. Mali teklifi ierisinde teklif mektubu ile geici teminat bulunmayan veya usulne uygun olmayan isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

steklilere bildirilen kesinleen ihale kararnn ekinde, 68 inci maddenin birinci fkras uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan standart formlardan; Standart Form-KK012.0/D n Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form-KK013.0/D Ksa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gnderilmesine likin Form, Standart Form-KK018.1/D Teknik Deerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form-KK022.0/D Kesinleen hale Kararnn Bildirilmesine likin Form, Standart Form KK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri zet Tablosu, Standart Form KK035.1/D Personel Bilgileri zet Tablosu standart formlar ekteki ekilde deitirilmi, ayn eke Standart Form KK030.0/D Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek zere Standart Form KK030.1/D Bilano Bilgileri Tablosu eklenmi ve Standart Form KK031.2/D Deneyim Belgesi ( Durum) standart formunun Aklama ksmnn (f) bendinde yer alan ile szleme bedelinin arpm sonucu bulunan tutar ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamenin 8.5.1 maddesinin son cmlesi, (20) ve (21) numaral dipnotlar aadaki ekilde deitirilmitir.

ortaklklarnda, her bir ortan puan, toplam ciro veya taahht altndaki ve bitirilen danmanlk hizmet ii tutarlarnn ortaklk oranlarna blm sonucu bulunan tutar zerinden hesaplanr. ortaklnn puan, her bir ortan bu ekilde hesaplanan puanlarnn ortaklk oranlar ile arplmas suretiyle bulunan puanlarn toplam olarak deerlendirilecektir.

20 dareler, bu ksmda tam puan iin yeterli grlecek ciro tutarn, ihale konusu iin yaklak maliyetinin %35 i ile %50 si arasnda bir tutarda belirleyecektir.

21dareler, bu ksmda tam puan iin yeterli grlecek taahht altndaki ve/veya bitirilen danmanlk hizmet ii tutarn ihale konusu iin yaklak maliyetinin %25i ile %40 arasnda bir tutarda belirleyecektir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamenin 8.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 21.3. ve 21.4. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

21.3. Yaplan n yeterlik deerlendirmesi sonucu dzenlenen n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana, n yeterlik kararnn verilmesini izleyen i gn iinde, ksa listede yer alamayan adaylara n Yeterlik Deerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form ekinde gnderilir.

21.4. n yeterlik deerlendirmesi sonucu ksa listeye alnan adaylara yeterli bulunduu belirtilerek ihaleye davet mektubu gnderilir. Ayrca, bu mektup ekinde ihale dokman ve n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana da yer alr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 6.1 maddesinin (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (5.1) numaral dip not eklenmitir.

f)5.1

5.1(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda, aadaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent bo braklmtr. yazlacaktr.

f) Alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin listesi

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 6.5.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

6.5.1. Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 17 nci maddesinin (14) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

14(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

17.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. stekliler, ihale konusu ite alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ilere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. halenin bu ekilde teklif veren istekli zerinde kalmas durumunda isteklinin ie ait szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesini darenin onayna sunmas gerekir. Bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

17.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. Alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 29.2.8. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen ya da asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere tekliflerinin deerlendirme d brakld ve mali tekliflerinin almakszn, mali tekliflerin alaca tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edilecei Teknik Deerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form kullanlarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif ye Deerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Deerlendirme Formlarna da yer verilir. Ayn tarihte, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin alaca tarih ve saat yazl olarak bildirilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 32.2. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

32.2. Asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin alaca tarih ve saat yazl olarak bildirilir. hale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte ncelikle teknik deerlendirme sonular ile teknik puanlar hazr bulunanlar nnde aklanr. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altna alnm olan ve mali teklifleri ieren paket alr. Teklifleri deerlendirme d braklan isteklilerin mali teklif zarflar almakszn kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan karlr. Bu ilemden sonra, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflar almadan nce iin yaklak maliyeti aklanr. Asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflar alarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanan onayl suretini isteyenlere, bunlarn komisyon bakannca onaylanm bir sureti, imza karl verilir. ade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonulandrlmasndan hemen sonra iadeli taahhtl posta ile gnderilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesinin ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

steklilere bildirilen kesinleen ihale kararnn ekinde, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin Ek-3 nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

45.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir:

a) hale konusu iin balama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alnacak cezalar,

b) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

c) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

) ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

d) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

e) Anlamazlklarn zm ekli.

Madde 46 Fiyat fark

46.1. 32

46.1.1. .33

32(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

33(1) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 46.1.1. Bu madde bo braklmtr.

Madde 47 Dier hususlar34

34(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet iinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 5.1 maddesinde yer alan demeye Esas Para Birimi tanm yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 14. maddesi ve (24) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

14.1. Bu i iin.24

24(1) Avans verilmeyecekse madde metnine avans verilmeyecektir ibaresi yazlacaktr.

(2) Avans verilecekse madde metnine aadaki artlar dahilinde avans verilecektir ibaresi yazlacak ve aadaki hkmler madde metnine eklenecektir.

14.2. e balandktan ve i program darece onaylandktan sonra, Yklenicinin yazl istei zerine, verilecek avansla ayn miktarda (i programnda ngrlen hakedi demeleri zerinden hesaplanan avans mahsubunun biti tarihine sreli) ve Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenen kapsam ve ekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler karlnda; szlemenin yrtlmesi iin gerekli olan ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri iin, szleme bedelinin yzde. (szleme bedelinin yzde otuzundan fazla olmamak zere bir oran belirlenecektir.).. tutarnda avans verilecektir.

14.3. Hangi sebeple olursa olsun avansn zamannda verilmemesinden dolay Yklenici dareden hibir ekilde sre uzatm, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamay kabul etmitir.

14.4. Yklenicinin avans almak iin dareye yapaca yazl bavuruda bu avans yukardaki amaca uygun olarak kullanacan, ayrca avans tahsis edecei hususlara ait miktar ve tutarlar ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hkmlerine uyacan taahht etmesi arttr.

14.5.Yklenici ald bu avans, bildirdii yerlere sarf ettiini gsteren fatura suretleri ve benzeri geerli belgeleri gn iinde dareye verecektir.

14.6. dare; i programnn aksamas veya avansn artlara uygun sarf edilmemesi veya .. gn iinde ie balanlmam olmas hallerinde, mahsubu yaplmam avans veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakediten defaten kesmeye, bu yetmedii veya hakedii bulunmad takdirde avans teminatn nakde evirmeye her zaman yetkilidir.

14.7. .Avans mahsubu aada yazl esaslar dahilinde yaplr.

14.7.1. Avans mahsup oran, avans verilme orannn . fazlasdr.

14.7.2. Mahsup ilemi, szleme bedeli esas alnarak hesaplanan her bir hak edi tutarndan avans mahsubu orannda kesinti yaplmas suretiyle gerekletirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans teminat iade edilir.

14.7.3. Mahsup ilemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmsa, bu tutar son geici hakediten avans mahsup oranna baklmakszn tamamen kesilir. Hakedi tutar yetmedii takdirde, aradaki farkn yklenici tarafndan otuz gn iinde nakden denmemesi halinde avans teminat nakde evrilerek mahsup edilir.

14.7.4. in tasfiye edilmesi halinde Yklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gn iinde avans bakiyesini nakden demek zorundadr. Bu sre sonunda deme yaplmad takdirde avans teminat nakde evrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

14.8. Verilen avans hibir ekilde bakalarna devir veya temlik edilemez.

14.9. Avans teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin Ek-4 nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 15 inci maddesi ile (25) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmi ve (25.1) numaral dipnot eklenmitir.

Madde 15 Fiyat fark

15.1. 25

15.1.1. .25.1

25(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

15.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

15.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

25.1(1) 15.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 15.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 15.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 15.1.1. Bu madde bo braklmtr.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 16.1 maddesinin (26) numaral dipnotu ile 16.2. maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve 16.4. maddesinde yer alan noterde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

26(1) dari artnamede isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmeleri ngrlmse madde 16.1de, ad, ticaret unvan ve tebligata esas ak adresleri ile stlendikleri iler srasyla gsterilecektir.

(2) dari artnamede isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda, madde 16.1 aadaki ekilde dzenlenecektir:

Danman iin bir ksmn darenin iznini alarak alt ykleniciye yaptrabilir.

16.2. 4734 sayl Kanunun, 11 inci maddesi uyarnca ihaleye katlamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarnca ihalelere katlmaktan yasakl olanlar ve 53 nc maddesinin (b) bendinin (8) numaral alt bendi gereince alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirtilen yabanc istekliler ile 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 26 nc maddesi uyarnca yasakl olanlar alt yklenici olamazlar.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin 39 numaral dipnotu yrrlkten kaldrlmtr.

Madde 45 Yklenicinin lm, flas, Ar Hastal, Tutukluluu veya Mahkumiyeti

45.1. Yklenicinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayl Kanunun ilgili hkmlerine gre ilem tesis edilir.

45.2. Ortak giriim tarafndan gerekletirilen ilerde, ortaklardan birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayl Kanunun ilgili hkmlerine gre ilem tesis edilir.

MADDE 33 Ayn Ynetmelie aadaki Geici 10 uncu madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 10 (1) 1/8/2011 tarihinden nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilan edildii veya duyurulduu tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 34 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinde yrrle girer.

MADDE 35 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz