16 Temmuz 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27996

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 29 uncu maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) haleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin, elektronik ortamda sunulmas ya da kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen belgelerin sunulmasna ynelik olarak Kurum tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 33 (1) Bilanonun veya edeer belgelerin istenildii ihalelerde ihalenin yapld yldan nceki yla ait;

a) Yaynlanmas zorunlu olan yl sonu bilanosunun veya gerekli blmlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere edeer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilano veya edeer belgeler kapsamnda;

a) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini,

b) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olmayan aday ve istekliler, yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini ya da bu kriterlerin salandn gstermek zere yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir tarafndan standart forma uygun olarak dzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayn veya isteklinin ikinci fkra uyarnca sunduu belgelerde;

a) Belli srelerde nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (dnen varlklar/ksa vadeli borlar) en az 0,75 olmas (hesaplama yaplrken; yllara yaygn inaat maliyetleri dnen varlklardan, yllara yaygn inaat hakedi gelirleri ise ksa vadeli borlardan dlecektir),

b) Aktif varlklarn ne kadarnn z kaynaklardan olutuunu gsteren z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir),

c) Ksa vadeli banka borlarnn z kaynaklara orannn 0,50den kk olmas,

ve belirtilen kriterin birlikte salanmas zorunludur. Sunulan bilanolarda varsa yllara yaygn inaat maliyetleri ile hakedi gelirleri gsterilmelidir.

(4) Yukarda belirtilen kriterleri bir nceki ylda salayamayanlar, son iki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yln parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(5) hale veya son bavuru tarihi yln ilk drt aynda olan ihalelerde, bir nceki yla ait yl sonu bilanosunu veya bilanonun gerekli grlen blmlerini ya da bunlara edeer belgelerini sunmayanlar, iki nceki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini salayamayanlar ise iki nceki yln belgeleri ile nceki yln belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 174 nc maddesine gre takvim ylndan farkl hesap dnemi belirlenen aday ve isteklinin bilanolar iin bu hesap dnemi esas alnr.

(7) Bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ilgili mevzuata gre dzenlenmi ve yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onaylanm olmas zorunludur. Yabanc lkede dzenlenen bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ise o lke mevzuatna gre dzenlenmesi ve bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm olmas gereklidir.

(8) Yabanc lkede dzenlenen yaymlanmas zorunlu olmayan bilanolarn veya bunlarn blmlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarda belirtilen kriterlerin saland o lke mevzuatna gre bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak giriim olmas halinde, ortaklarn her birinin istenen belgeleri ayr ayr sunmas ve nc fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri salamas zorunludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin drdnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, pilot ortan birinci cmledeki orana gre asgari i deneyim tutarn salamas koulu aranmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesine aadaki beinci ve altnc fkralar eklenmitir.

(5) bitirme belgesi dzenlemeye yetkili kurum ve kurululara, bu niteliklerini kaybetmelerinden nce taahht edilerek gerekletirilmesine ramen i bitirme belgesi alnmayan ilere ilikin olarak; kurum ve kurulularn, bu niteliklerini kaybetmelerinden nce bal, ilgili veya ilikili bulunduklar kurum ve kurululara, i bitirme belgesi dzenlenmesi iin bavuruda bulunulur.

(6) bitirme belgesi dzenlemeye yetkili kurum veya kuruluun hukuki varlnn sona ermesi durumunda, bu kurum veya kurulua daha nce taahht edilerek gerekletirilmesine ramen i bitirme belgesi alnmayan ilere ilikin olarak;

a) Bu kurum veya kurulularn yrtt hizmetlerin devredildii kamu kurum ve kurulularna,

b) Hukuki varl sona eren kurum veya kuruluun yrtt hizmetin devredilmemesi durumunda sz konusu kurum veya kuruluun hukuki varl sona ermeden nce bal, ilgili veya ilikili bulunduu kamu kurum veya kuruluuna,

bavuruda bulunulur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin yedinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve ayn maddenin sonuna aadaki on birinci fkra eklenmitir.

Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, i ortaklnn i deneyim tutar, ortaklarn hisse oranlarna baklmakszn belge tutar esas alnarak hesaplanr.

(11) 4734 sayl Kanun kapsamndaki idareler ile dier kamu kurum ve kurulularnda hangi sfatla olursa olsun grevli olanlara ait i deneyimini gsteren belgeler, bu kiilerin grevleri devam ettii srece kullanlamaz ve kullandrlamaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bavuru veya teklif zarflar, aln srasna gre incelenir. Ak ihale usulyle yaplan ihaleler ile belli istekliler arasnda ihale usulyle yaplan ihalelerde teklif zarflar almadan nce, pazarlk usulyle yaplan ihalelerde ise son yazl fiyat tekliflerinin verildii oturumda yaklak maliyet aklanr. Zarflardan uygun olanlarn almas ve belge kontrolnn yaplmas aamasnda, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduu, Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutananda her belge iin alm bulunan stunlara kaydedilerek gsterilir. hale usulne gre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak dzenlenir. Bu tutanaklarn komisyon bakannca onaylanm suretleri, isteyenlere imza karl verilmeden oturum kapatlamaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 64 nc maddenin birinci fkras uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin Ek 1inde yer alan standart formlardan Standart Form-KK012.0/M n Yeterlik/Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form - KK013.0/M n Yeterlik Deerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, Standart Form- KK020.1/M Kesinleen hale Kararnn Bildirilmesi ekteki ekilde deitirilmi ve ayn eke Standart Form-KK012.0/M n Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Formdan sonra gelmek zere Standart Form-KK012.1/M 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Gre Yaplan halelerde Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form ve Standart Form- KK026.0/M Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek zere Standart Form KK026.1/M Bilano Bilgileri Tablosu eklenmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin Ek 2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaral dipnotunun (2) ve (3) numaral paragraflarndaki kamu kurumlarnn ibaresi kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin Ek 2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin Ek 2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fkras uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin Ek 2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin Ek 2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V- SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45- Fiyat fark

45.1.40

45.1.1. 41

40(1) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

45.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlmyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

45.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

41(1) 45.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde bu madde, yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir.

(2) 45.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 46- Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

46.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 47- Dier hususlar42

Madde 47.1.

42(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu almn gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin Ek 3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 6.1. maddesindeki ihale dokmannn ibaresi dokmann eklinde deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin Ek 3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 7.9.1. maddesinin (19) numaral dipnotunun (2) ve (3) numaral paragraflarndaki kamu kurumlarnn ibaresi kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn olarak deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 20.2. ve 20.3. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

20.2. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylar ile bu artnamenin 7.7. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde yeterli bulunmakla birlikte listeye giremeyen adaylara yaplacak bildirimin ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana da gnderilir.

20.3. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli olduu tespit edilen btn adaylara, bu artnamenin 7.7. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde ise listeye alnan adaylara ihaleye davet mektubu ve ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana gnderilir. Davet mektubunda, adayn n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunduu; ihale dokmannn nereden ve hangi bedelle satn alnaca ile ihale gn ve saati belirtilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin Ek 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.4.1. maddesinin (12) numaral dipnotunun (2) ve (3) numaral paragraflarndaki kamu kurumlarnn ibaresi kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin Ek 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin Ek 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1 Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin Ek 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V- SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45- Fiyat fark

45.1.35

45.1.1. 36

35(1) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

45.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlmyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

45.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

36(1) 45.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde bu madde, yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir.

(2) 45.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 46- Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

46.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 47- Dier hususlar37

Madde 47.1. .

37(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu almn gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek 5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaral dipnotunun (2) ve (3) numaral paragraflarndaki kamu kurumlarnn ibaresi kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn olarak deitirilmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin Ek 5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 39.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

39.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 37.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Ek 5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 42.4. ve 43.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin Ek 5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 45.4. maddesinin (40) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

40 dare, szlemenin notere tescili ve onayn gerekli grd takdirde bu hususu bu maddede ak olarak dzenleyecektir. Ayrca idare tarafndan maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve kesin kabulnn yaplmas durumunda szleme imzalanmayacak ise Maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve kesin kabulnn yaplmas durumunda szleme imzalanmayacaktr. Ancak bu durumda maln tesliminden nce ihale tarihinde 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olunmadna dair belgeler ile dier yasal ykmllkler yerine getirilmek zorundadr. aklamasna yer verilecektir. hale zerinde braklan istekliden kesin teminat alnmas ve alm konusu maln sat sonras servis, bakm ve onarm hizmetleri ile garantisine ynelik dzenleme yaplmas durumunda idare tarafndan szleme imzalanmas zorunludur.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin Ek 5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V- SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 46- Fiyat fark

46.1..41

46.1.1. 42

41 (1) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlmyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

42(1) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde bu madde, yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 47- Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

47.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 48- Dier hususlar43

Madde 48.1. .

43(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu almn gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 48.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin Ek 6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaral dipnotunun (2) ve (3) numaral paragraflarndaki kamu kurumlarnn ibaresi kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn olarak deitirilmitir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin Ek 6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 43.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

43.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 41.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin Ek 6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.4. ve 47.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin Ek 6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin VI. Blmnn balnda yer alan VI ibaresi V olarak ve V. Blm balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VII. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

VI- SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 50- Fiyat fark

50.1.40

50.1.1. 41

40(1) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

50.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) dare tarafndan fiyat fark hesaplanmas ngrlmyor ise madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

50.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

41(1) 50.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde bu madde, yrrlkteki Fiyat Fark Kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmlerine gre dzenlenecektir.

(2) 50.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 51- Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

51.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 52- Dier hususlar42

Madde 52.1.

42(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu almn gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 52.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin Ek 7sinde yer alan Mal Almlarna Ait Tip Szlemenin 13.1. maddesindeki (26) numaral dipnotunun (2) numaral paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) dare tarafndan avans verilmesi ngrlyor ise verilecektir. yazlacaktr. Ayrca bu maddede, darenin tabi olduu mali mevzuat da esas alnarak avans vermenin artlar ve miktar ile mahsup ekli belirtilecektir. Ayrca aadaki alt maddeler eklenecektir:

13.2. Ykleniciden avans miktar kadar teminat alnacaktr.

13.3. Verilen avans hibir ekilde bakalarna devir veya temlik edilemez.

MADDE 34 Ayn Ynetmelie aadaki Geici 6 nc madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 6 (1) 1/8/2011 tarihinden nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilan edildii veya duyurulduu tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 35 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinde yrrle girer.

MADDE 36 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz