16 Temmuz 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27996

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Yklenici iin ngrlen kar tutarnn bu cetvelde gsterilmesi zorunludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yaklak maliyeti eik deere eit veya eik deeri aan muhasebe, mesleki eitim, fotoraf, film, fikr ve gzel sanatlar gibi hizmetlere ilikin ihalelerde, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri; yaklak maliyetine baklmakszn sigortaclk hizmet alm ihalelerinde ise adayn veya isteklinin ihale konusu i veya benzer ilerdeki deneyimini gsteren belgeler idare tarafndan gerekli grlmesi halinde istenebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) haleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin elektronik ortamda sunulmas ya da kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen belgelerin sunulmasna ynelik olarak Kurum tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Bilanonun veya edeer belgelerin istenildii ihalelerde ihalenin yapld yldan nceki yla ait;

a) Yaynlanmas zorunlu olan yl sonu bilanosunun veya gerekli blmlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere edeer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilano veya edeer belgeler kapsamnda;

a) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini,

b) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olmayan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini ya da bu kriterlerin salandn gstermek zere yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavirce standart forma uygun olarak dzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayn veya isteklinin ikinci fkra uyarnca sunduu belgelerde;

a) Belli srelerde nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (dnen varlklar/ksa vadeli borlar) en az 0,75 olmas (hesaplama yaplrken; yllara yaygn inaat maliyetleri dnen varlklardan, yllara yaygn inaat hakedi gelirleri ise ksa vadeli borlardan dlecektir),

b) Aktif varlklarn ne kadarnn z kaynaklardan olutuunu gsteren z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir),

c) Ksa vadeli banka borlarnn z kaynaklara orannn 0,50den kk olmas,

ve belirtilen kriterin birlikte salanmas zorunludur. Sunulan bilanolarda varsa yllara yaygn inaat maliyetleri ile yllara yaygn inaat hakedi gelirlerinin gsterilmesi gerekir.

(4) Yukarda belirtilen kriterleri bir nceki ylda salayamayanlar, son iki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yln parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(5) hale veya son bavuru tarihi yln ilk drt aynda olan ihalelerde, bir nceki yla ait belgelerini sunmayanlar, iki nceki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini salayamayanlar ise iki nceki yln belgeleri ile nceki yln belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 174 nc maddesine gre takvim ylndan farkl hesap dnemi belirlenen aday ve isteklinin bilanolar iin bu hesap dnemi esas alnr.

(7) Bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ilgili mevzuatna gre dzenlenmi ve yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onaylanm olmas zorunludur. Yabanc lkede dzenlenen bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ise o lke mevzuatna gre dzenlenmesi ve bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm olmas gereklidir.

(8) Yabanc lkede dzenlenen yaymlanmas zorunlu olmayan bilanolarn veya bunlarn blmlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarda belirtilen kriterlerin saland o lke mevzuatna gre bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbab tarafndan sunulan, ilgili mevzuatna gre dzenlenmi ve onaylanm serbest meslek kazan defteri zetinde gsterilen deerlere gre, son yla ait toplam gelirin toplam gidere orannn veya son iki yla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarnn ortalamas zerinden bulunacak orann en az (1,25) olmas art aranr. Serbest meslek kazan defteri zetinin yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. kinci, nc, drdnc, yedinci ve sekizinci fkralar hari dier fkralarda yer alan hkmler serbest meslek kazan defteri zeti iin de uygulanr.

(10) Aday veya isteklinin ortak giriim olmas halinde, ortaklarn her birinin istenen belgeleri ayr ayr sunmas ve nc fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazan defteri zetine ilikin dokuzuncu fkrada belirtilen kriterleri salamas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri yrrlkten kaldrlm, (b) ve (c) bentleri ile ayn maddenin ikinci fkras, nc fkrasnn (a) bendi, beinci fkras ve altnc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Devredilen ilerde devir ncesindeki veya sonrasndaki dnemde ilk szleme bedelinin en az % 80inin gerekletirilmesi artyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doru son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan hizmet ileriyle ilgili i deneyimini gsteren belgelerin,

c) Yapmla ilgili hizmet ileri dahil hizmet alm ihalesiyle gerekletirilecek danmanlk hizmetlerinde, Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 38 inci maddesinde dzenlenen i deneyimini gsteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) lk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son bavuru tarihi arasnda kabul ilemleri tamamlanan hizmet ileri, ilgisine gre birinci fkrann (a) veya (b) bendi kapsamnda deerlendirilir.

a) Ak ihale usulyle yaplan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine gre yaplan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25i ile % 50si aralnda idarece belirlenecek bir orandan az olmamak zere,

(5) ortaklnda pilot ortan, istenen i deneyim tutarnn en az % 70ini, dier ortaklarn her birinin, istenen i deneyim tutarnn en az % 10unu salamas ve dier ortak veya ortaklarn i deneyim tutar toplamnn ise istenen i deneyim tutarnn % 30undan az olmamas gerekir. Ancak, ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, pilot ortak ve dier ortaklarn her birinin birinci cmledeki oranlara gre asgari i deneyim tutarn salamas koulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortan kendi ksm iin istenen i deneyim tutarn salamas zorunludur.

b) Yapmla ilgili hizmet ilerine ilikin ihalelerde, tzel kii tarafndan tam olarak deerlendirilmek zere sunulan i denetleme belgesinin, tzel kiiliin yarsndan fazla hissesine sahip ortana ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas/ticaret odas bnyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali mavir ya da serbest muhasebeci mali mavir tarafndan, ilk ilan veya davet tarihinden sonra dzenlenen ve dzenlendii tarihten geriye doru son be yldr kesintisiz olarak bu artn korunduunu gsteren belgenin,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(4) deneyim belgesi dzenlemeye yetkili kurum veya kuruluun hukuki varlnn sona ermesi durumunda, bu kurum veya kurulua daha nce taahht edilerek gerekletirilmesine ramen i deneyim belgesi alnmayan ilere ilikin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluun yrtt hizmetlerin devredildii kamu kurum veya kuruluuna,

b) Hukuki varl sona eren kurum veya kuruluun yrtt hizmetin devredilmemesi durumunda sz konusu kurum ya da kuruluun hukuki varl sona ermeden nce bal, ilgili veya ilikili bulunduu kamu kurum veya kuruluuna,

bavuruda bulunulabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, i ortaklnn i deneyim tutar, ortaklarn hisse oranlarna baklmakszn belge tutar esas alnarak hesaplanr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(5) ortakl tarafndan gerekletirilen ilerde ortaklarn i deneyim tutar, i ortaklndaki hisse oran esas alnarak belirlenir. Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde edilen i deneyimini gsteren belgelerin sunulmas halinde, i ortaklnn i deneyim tutar, ortaklarn hisse oranlarna baklmakszn belge tutar esas alnarak hesaplanr.

(9) 4734 sayl Kanun kapsamndaki idareler ile dier kamu kurum ve kurulularnda hangi sfatla olursa olsun grevli olanlara ait i deneyimini gsteren belgeler, bu kiilerin grevleri devam ettii srece kullanlamaz ve kullandrlamaz.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bavuru veya teklif zarflar, aln srasna gre incelenir. Ak ihale usulyle yaplan ihaleler ile belli istekliler arasnda ihale usulyle yaplan ihalelerde teklif zarflar almadan nce, pazarlk usulyle yaplan ihalelerde ise son yazl fiyat tekliflerinin verildii oturumda yaklak maliyet aklanr. Zarflardan uygun olanlarn almas ve belge kontrolnn yaplmas aamasnda, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduu, Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutananda her belge iin alm bulunan stunlara kaydedilerek gsterilir. hale usulne gre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak dzenlenir. Bu tutanaklarn komisyon bakannca onaylanm suretleri, isteyenlere imza karl verilmeden oturum kapatlamaz.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere 65 inci maddenin birinci fkras uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan standart formlardan; Standart Form-KK012.0/H n Yeterlik/Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form KK013.0/H n Yeterlik Deerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, Standart Form KK019.1./H Kesinleen hale Kararnn Bildirilmesine likin Form ekteki ekilde deitirilmi ve Standart Form-KK012.0/H n Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Formdan sonra gelmek zere Standart Form-KK012.1/H 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Gre Yaplan halelerde Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form ve Standart Form KK025.0/H Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek zere Standart Form KK025.1/H Bilano Bilgileri Tablosu eklenmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm, bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

45.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 46 Fiyat fark

46.1. .39

46.1.1. ..40

39(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

40(1) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 46.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 47 Dier hususlar

47.1. ..41

41(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet iinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, maddeler halinde baka dzenlemeler yaparak bu blme ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 7.9.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 20.2. ve 20.3. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

20.2. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylar ile bu artnamenin 7.7. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde yeterli bulunmakla birlikte listeye giremeyen adaylara yaplacak bildirimin ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana da gnderilir.

20.3. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli olduu tespit edilen btn adaylara, bu artnamenin 7.7. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde ise listeye alnan adaylara ihaleye davet mektubu ve ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana gnderilir. Davet mektubunda, adayn n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunduu; ihale dokmannn nereden ve hangi bedelle satn alnaca ile ihale gn ve saati belirtilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin Ek - 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.4.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin Ek - 4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin Ek4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm, bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

45.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 46 Fiyat fark

46.1. .34

46.1.1. ..35

34(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

46.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

35(1) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 46.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 47 Dier hususlar36

47.1. ....

36(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet iinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, alt maddeler halinde baka dzenlemeler yaparak bu maddeye ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 39.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

39.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 37.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 42.4. ve 43.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm, bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 46 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

46.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 47 Fiyat fark

47.1. .39

47.1.1. ..40

39(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

47.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

47.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

40(1) 47.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 47.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 47.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 47.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 48 Dier hususlar41

48.1. .

41(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet iinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, alt maddeler halinde baka dzenlemeler yaparak bu maddeye ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 48.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.5.3. maddesinin (14) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

14(1) Kalite ynetim sistem belgesinin ve/veya evre ynetim sistem belgesinin istenildii ihalelerde keli ayra ierisinde bulunan uygun ibare seilerek aadaki metne yer verilecektir.

[Kalite ynetim sistem belgesinin/evre ynetim sistem belgesinin/Kalite ynetim sistem belgesi ve evre ynetim sistem belgesinin] Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan akredite edilen belgelendirme kurulular veya Uluslararas Akreditasyon Forumu Karlkl Tannma Antlamasnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarnca akredite edilmi belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kurulularnn, Uluslararas Akreditasyon Forumu Karlkl Tannma Antlamasnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarnca akredite edilmi belgelendirme kuruluu olduklarnn ve bu kurulularca dzenlenen belgelerin geerliliini srdrdnn, Trk Akreditasyon Kurumundan alnacak bir yaz ile teyit edilmesi gerekir. hale tarihi veya bu tarihten nceki bir yl iinde alnan teyit yazlar geerlidir. Ancak, Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan akredite edildii duyurulan belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenen ve TRKAK Akreditasyon Markas tayan belge ve sertifikalar iin Trk Akreditasyon Kurumundan teyit alnmas zorunlu deildir. Bu [belge veya belgelerin] ihale tarihinde geerli olmas yeterlidir. ortaklklarnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmas yeterlidir.

(2) Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarnn ve/veya muayene kurulularnn kalite yeterliine ilikin belgelerin istenildii ihalelerde keli ayra ierisinde bulunan uygun ibare seilerek aadaki metne yer verilecektir:

[Deney laboratuvarlarnn/Kalibrasyon laboratuvarlarnn/Muayene kurulularnn/ Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarnn/Deney laboratuvarlarnn ve muayene kurulularnn/ Kalibrasyon laboratuvarlarnn ve muayene kurulularnn/Deney ve kalibrasyon laboratuvarlar ile muayene kurulularnn] kalite yeterliine ilikin belgelerin Trk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararas Laboratuvar Akreditasyon birlii Karlkl Tannma Anlamasnda yer alan akreditasyon kurumlar tarafndan dzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarnn Uluslararas Laboratuvar Akreditasyon birlii Karlkl Tannma Anlamasnda yer alan akreditasyon kurumu olduklarnn ve bu kurulularca dzenlenen belgelerin geerliliini srdrdnn, Trk Akreditasyon Kurumundan alnacak bir yaz ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazs, ihale veya son bavuru tarihinde geerli olmas kouluyla dzenlendii tarihten itibaren bir yl sreyle kullanlabilir. Ancak Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan dzenlenen ve TRKAK Akreditasyon Markas tayan belge ve sertifikalar iin Trk Akreditasyon Kurumundan teyit alnmas zorunlu deildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geerli olmas yeterlidir. ortaklklarnda, ortaklardan herhangi birisi istenilen belgeyi sunabilir.

(3) Konsorsiyumlarn teklif verebilecei ihalede, iin uzmanlk gerektiren her bir ksm iin istenen kalite ve standarda ilikin belge veya belgeler bu maddede ayrntl olarak dzenlenecek ve ortaklarn her birinin teklif verdikleri ksm iin istenen belge veya belgeleri sunmak zorunda olduu maddede belirtilecektir.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 43.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

43.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere 41.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.4. ve 47.4 maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin VI. Blm, bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VII. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

VI SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 50 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

50.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) deme yeri ve artlar

b) Avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar

c) e balama ve i bitirme tarihi

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar

d) Szleme kapsamnda yaptrlabilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi

e) Cezalar ve szlemenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar

g) Anlamazlklarn zm ekli

Madde 51 Fiyat fark

51.1. .39

51.1.1. ..40

39(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

51.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda aadaki esaslara gre fiyat fark hesaplanacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde, madde metni aadaki ekilde dzenlenecektir.

51.1. hale konusu i iin szlemenin uygulanmas srasnda fiyat fark hesaplanmayacaktr.

40(1) 51.1. maddesinde fiyat fark hesaplanacann belirtilmesi halinde 51.1.1. maddesi, yrrlkteki fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar dikkate alnarak idare tarafndan dzenlenecektir.

(2) 51.1. maddesinde fiyat fark hesaplanmayacann belirtilmesi halinde 51.1.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

Madde 52 Dier hususlar41

52.1.

41(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre idarelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet iinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla bu balk altnda, alt maddeler halinde baka dzenlemeler yaparak bu maddeye ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde, 52.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 9 uncu maddesi, bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 9 in sresi

9.114

9.2. Bu szlemenin uygulanmasnda srelerin hesab takvim gn esasna gre yaplmtr15.

14(1) dare ie balama ve ii bitirme tarihlerini kesin olarak belirtmeyecekse 9.1 maddesi aadaki ekilde dzenlenecektir.

9.1. in sresi, ie balama tarihinden itibaren ..(rakam ve yazyla).. gndr /aydr.

(2) dare ie balama ve ii bitirme tarihlerini kesin olarak belirtecekse 9.1. maddesi aadaki ekilde dzenlenecektir.

9.1. e balama tarihi ...............; ii bitirme tarihi ...............dir.

15Nitelii itibaryla, gerekletirilmesi iklim koullarndan etkilenecek ilerde aadaki maddeler metne eklenecektir:

9.3. Srenin hesaplanmasnda; havann fen noktasndan almaya uygun olmayan dnemi ile genel tatil gnleri dikkate alndndan, bu nedenlerle ayrca sre uzatm verilmez.

9.4. Bu iyerinde havann fen noktasndan almaya uygun olmad gnler ..................tarihleri arasndaki . gndr. Ancak, iin bitiminde bu devre dikkate alnmaz ve idare ykleniciden teknik artlar yerine getirerek ii tamamlamas iin bu devre iinde almasn isteyebilir. Zorunlu nedenlerle gelecek yllara sari hale gelen ilerde, almaya uygun olmayan devre, denek durumuna ve iin zelliine gre dikkate alnr.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 10.1. ve 10.2. maddeleri, dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve 10.3. maddesi dipnotuyla birlikte yrrlkten kaldrlmtr.

10.1. in yaplaca yer/yerler:...............................................................................16

10.2. yerinin teslimine ilikin esaslar ve ie balama tarihi:.17

16in yaplaca yer/yerler belirtilecektir. Hizmetin nitelii gerei iin yaplaca bir yer belirlenmemise bu madde aadaki ekilde dzenlenecektir:

10.1. in yaplaca yer/yerler: Bu madde bo braklmtr.

17(1) 9.1. maddesinde ie balama ve ii bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildii ve ykleniciye iyeri teslimi yaplmasnn ngrlmedii hallerde bu madde aadaki ekilde dzenlenecektir:

10.2. yerinin teslimine ilikin esaslar ve ie balama tarihi: yeri teslimi yaplmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte ie balanacaktr.

(2) 9.1. maddesinde ie balama ve ii bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmedii ve ykleniciye iyeri teslimi yaplmasnn ngrlmedii hallerde bu madde aadaki ekilde dzenlenecektir:

10.2. yerinin teslimine ilikin esaslar ve ie balama tarihi: yeri teslimi yaplmayacak ve szlemenin imzaland tarihten itibaren .(rakam ve yazyla).. gn iinde ie balanacaktr.

(3) 9.1. maddesinde ie balama ve ii bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildii ve ykleniciye iyeri teslimi yaplmasnn ngrld hallerde bu madde aadaki ekilde dzenlenecektir:

10.2. yerinin teslimine ilikin esaslar ve ie balama tarihi: Ykleniciye iyeri teslimi yaplarak 9.1. maddesinde belirtilen tarihte ie balanr. Yklenici veya vekili ile dare yetkilisi/yetkilileri arasnda dzenlenen iyeri teslim tutanann imzalanmasyla ykleniciye iyeri teslimi yaplm olur. Ancak, iyeri teslim tutananda, iyeri tesliminin, tutanan onaylanmas halinde gereklemi olacann belirtilmesi halinde, tutanan onaylandnn ykleniciye tebli edildii tarihte iyeri teslimi yaplm saylr.

(4) 9.1. maddesinde ie balama ve ii bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmedii ve ykleniciye iyeri teslimi yaplmasnn ngrld hallerde bu madde aadaki ekilde dzenlenecektir:

10.2. yerinin teslimine ilikin esaslar ve ie balama tarihi: Szlemenin imzaland tarihten itibaren .(rakam ve yazyla).. gn iinde iyeri teslimi yaplarak ie balanr. Yklenici veya vekili ile dare yetkilisi/yetkilileri arasnda dzenlenen iyeri teslim tutanann imzalanmasyla ykleniciye iyeri teslimi yaplm olur. Ancak, iyeri teslim tutananda, iyeri tesliminin, tutanan onaylanmas halinde gereklemi olacann belirtilmesi halinde, tutanan onaylandnn ykleniciye tebli edildii tarihte iyeri teslimi yaplm saylr.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 13.1. maddesi ve (23) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

13.1. Bu i iin .23

23(1) Avans verilmeyecekse madde metnine avans verilmeyecektir ibaresi yazlacaktr.

(2) Avans verilecekse madde metnine aadaki artlar dahilinde avans verilecektir ibaresi yazlacak ve aadaki hkmler madde metnine eklenecektir.

13.2. e balandktan ve i program darece onaylandktan sonra, Yklenicinin yazl istei zerine, verilecek avansla ayn miktarda (i programnda ngrlen hakedi demeleri zerinden hesaplanan avans mahsubunun biti tarihine sreli) ve Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenen kapsam ve ekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler karlnda; szlemenin yrtlmesi iin gerekli olan ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri iin, szleme bedelinin yzde. (szleme bedelinin yzde otuzundan fazla olmamak zere bir oran belirlenecektir.).. tutarnda avans verilecektir.

13.3. Hangi sebeple olursa olsun avansn zamannda verilmemesinden dolay Yklenici dareden hibir ekilde sre uzatm, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamay kabul etmitir.

13.4. Yklenicinin avans almak iin dareye yapaca yazl bavuruda bu avans yukardaki amaca uygun olarak kullanacan, ayrca avans tahsis edecei hususlara ait miktar ve tutarlar ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hkmlerine uyacan taahht etmesi arttr.

13.5. Yklenici ald bu avans, bildirdii yerlere sarf ettiini gsteren fatura suretleri ve benzeri geerli belgeleri gn iinde dareye verecektir.

13.6. dare; i programnn aksamas veya avansn artlara uygun sarf edilmemesi veya .. gn iinde ie balanlmam olmas hallerinde, mahsubu yaplmam avans veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakediten defaten kesmeye, bu yetmedii veya hakedii bulunmad takdirde avans teminatn nakde evirmeye her zaman yetkilidir.

13.7. Avans mahsubu aada yazl esaslar dahilinde yaplr.

13.7.1. Avans mahsup oran, avans verilme orannn yzde . fazlasdr.

13.7.2. Mahsup ilemi, szleme bedeli esas alnarak hesaplanan her bir hak edi tutarndan avans mahsubu orannda kesinti yaplmas suretiyle gerekletirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans teminat iade edilir.

13.7.3. Mahsup ilemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmsa, bu tutar son geici hakediten avans mahsup oranna baklmakszn tamamen kesilir. Hakedi tutar yetmedii takdirde, aradaki farkn Yklenici tarafndan otuz gn iinde nakden denmemesi halinde avans teminat nakde evrilerek mahsup edilir.

13.7.4. in tasfiye edilmesi halinde Yklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gn iinde avans bakiyesini nakden demek zorundadr. Bu sre sonunda deme yaplmad takdirde avans teminat nakde evrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

13.8. Verilen avans hibir ekilde bakalarna devir veya temlik edilemez.

13.9. Avans teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 14 nc maddesinin (24) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

24(1) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmesi halinde yrrlkteki fiyat fark kararnamesi hkmlerine gre fiyat fark hesaplanaca belirtilecek ve fiyat fark kararnamesinin ekinde yer alan esaslarn ilgili hkmleri ve Kamu hale Genel Tebliindeki aklamalar erevesinde gerekli dzenleme bu maddede yaplacaktr.

(2) darenin fiyat fark hesaplanmasn ngrmemesi halinde; Bu szleme kapsamnda yaplacak iler iin fiyat fark hesaplanmayacaktr. ibaresi yazlacaktr.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 16.1.1. maddesinin (26) numaral dipnotunun (3) numaral paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) in zellii gerei srekli tekrar eden nitelikteki ilerde, iin tekrar eden ksmlarnn szlemeye uygun olarak gerekletirilmemesi halinde, idarece her bir aykrlk iin ayr ayr uygulanmak suretiyle kesilecek ceza miktar, szleme bedelinin % 1ini gememek zere oran olarak belirtilecektir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 20.1. maddesinin (30) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

30(1) hale konusu ite ksmi kabul yaplmas ngrlyorsa, bu maddede ksmi kabul yaplaca yazlacak ve iin hangi ksmlarnn hangi tarihlerde tamamlanaca da belirtilecektir.

(2) hale konusu ite ksmi kabul yaplmas ngrlmyorsa 20.1. Bu ite ksmi kabul yaplmayacaktr. yazlacaktr.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Hizmet Almlarna Ait Tip Szlemenin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin (35) numaral dipnotu yrrlkten kaldrlmtr.

Madde 24 Yklenicinin lm, flas, Ar Hastal, Tutukluluu veya Mahkumiyeti

24.1. Yklenicinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayl Kanunun ilgili hkmlerine gre ilem tesis edilir.

24.2. Ortak giriim tarafndan gerekletirilen ilerde, ortaklardan birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayl Kanunun ilgili hkmlerine gre ilem tesis edilir.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Hizmet leri Genel artnamesinin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

4734 sayl Kanunun 11 inci maddesi uyarnca ihaleye katlamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarnca ihalelere katlmaktan yasakl olanlar, 53 nc maddesinin (b) bendinin (8) numaral alt bendi gereince alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirtilen yabanc istekliler ile 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 26 nc maddesi uyarnca yasakl durumda bulunanlar alt yklenici olamazlar.

Personel tama hizmetlerinde kullanlacak mlkiyeti ykleniciye ait olmayan her bir aracn sahibi ile yklenici arasnda ihale konusu personel tama iine ilikin olarak yazl szleme yaplmas ve bu szlemenin ie balama tarihinden nce idareye sunulmas zorunludur. in devam srasnda aralarn deitirilmesi veya mevcut ara saysnn artrlmas halinde bu aralarn sahipleri ile de ayn ekilde yazl szleme yaplacak ve sz konusu aralar tama hizmetine balamadan nce bu szlemeler idareye sunulacaktr. Yklenici ile ara sahibi arasnda yaplacak szlemede, iin ad, sresi, szleme bedeli ve deme artlar ile taraflarn hak ve ykmllkleri belirtilecektir.

darenin, ihale szlemesindeki deme yeri ve artlar maddesinde yer alan dzenlemeler erevesinde ykleniciye hakedi demesi yapabilmesi iin bir nceki hakedi dnemi ierisinde yklenici ile kontrol tekilatnn birlikte tuttuu kaytlar ve yklenici ile ara sahibi arasndaki szleme hkmleri dikkate alnarak hesaplanacak tutarn ara sahibine dendiini gsteren banka dekontunun veya makbuzun ya da ykleniciden bir nceki hakedi dnemine ait herhangi bir alacann bulunmadna ilikin ara sahibince imzalanm yazl beyann idareye verilmesi zorunludur.

Personel tama hizmetlerinde, yklenici ile yapt szleme uyarnca iin bir ksmn stlenen alt yklenicinin ihale konusu ite mlkiyeti kendisine ait olmayan aralar kullanmas halinde bu ara sahipleri ile alt yklenici arasnda yaplacak szlemeler ve ykleniciye denecek hakediler konusunda sekizinci ve dokuzuncu fkralarda yer alan hkmler uygulanr.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Hizmet leri Genel artnamesinin 45 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

in ksmlar halinde ve deiik zamanlarda tamamlanaca szlemede ngrlmse, tamamlanan ve mstakil kullanma elverili olan ksmlar iin, idarenin istei zerine ve iin btnnn kabulnn yapld anlamna gelmemek artyla 44 nc madde hkmlerine uygun olarak ksmi kabul yaplabilir. Ancak, szleme konusu hizmetin, ayn iin tekrar eklinde gerekletirildii yemek, temizlik, gvenlik ve personel tama gibi sreklilik arz eden hizmet ilerinde ksmi kabul yaplamaz.

MADDE 44 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 10 (1) 1/8/2011 tarihinden nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 45 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 46 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz