16 Temmuz 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27996

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

YAPIM LER HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Anahtar teknik personel: Gerek veya tzel kii tarafndan, taahht ettii ilerden bamsz olarak ticari faaliyette bulunduu yerde istihdam edilen ve antiyede yrtlen almalar yneten kiiyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Konsorsiyuma ak olan ihalelerde, iin farkl uzmanlk gerektiren her bir ksmna ilikin puanlama, o ksmn yaklak maliyetteki arlk oranna gre belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) haleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin, elektronik ortamda sunulmas ya da kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen belgelerin sunulmasna ynelik olarak Kurum tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Bilanonun veya edeer belgelerin istenildii ihalelerde ihalenin yapld yldan nceki yla ait;

a) Yaynlanmas zorunlu olan yl sonu bilanosunun veya gerekli blmlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere edeer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilano veya edeer belgeler kapsamnda;

a) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterleri saladn gsteren blmlerini,

b) lgili mevzuat uyarnca bilanosunu yaymlatma zorunluluu olmayan aday ve istekliler yl sonu bilanosunu veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerini ya da bu kriterlerin salandn gstermek zere yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavirce standart forma uygun olarak dzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayn veya isteklinin ikinci fkra uyarnca sunduu belgelerde;

a) Belli srelerde nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (dnen varlklar/ksa vadeli borlar) en az 0,75 olmas (hesaplama yaplrken; yllara yaygn inaat maliyetleri dnen varlklardan, yllara yaygn inaat hakedi gelirleri ise ksa vadeli borlardan dlecektir),

b) Aktif varlklarn ne kadarnn z kaynaklardan olutuunu gsteren z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir),

c) Ksa vadeli banka borlarnn z kaynaklara orannn 0,50den kk olmas,

ve belirtilen kriterin birlikte salanmas zorunludur. Sunulan bilanolarda varsa yllara yaygn inaat maliyetleri ile hakedi gelirlerinin gsterilmesi gerekir.

(4) Yukarda belirtilen kriterleri bir nceki ylda salayamayanlar, son yla kadar olan yllarn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(5) hale veya son bavuru tarihi yln ilk drt aynda olan ihalelerde, bir nceki yla ait belgelerini sunmayanlar, iki nceki yla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini salayamayanlar ise iki nceki yln belgeleri ile nceki ve drt nceki yln belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 174 nc maddesine gre takvim ylndan farkl hesap dnemi belirlenen aday ve isteklinin bilanolar iin bu hesap dnemi esas alnr.

(7) Bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ilgili mevzuatna gre dzenlenmi ve yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir ya da vergi dairesince onaylanm olmas zorunludur. Yabanc lkede dzenlenen bilano veya bilanonun nc fkradaki kriterlerin salandn gsteren blmlerinin ise o lke mevzuatna gre dzenlenmesi ve bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm olmas gereklidir.

(8) Yabanc lkede dzenlenen yaymlanmas zorunlu olmayan bilanolarn veya bunlarn blmlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarda belirtilen kriterlerin saland o lke mevzuatna gre bu belgeleri dzenlemeye yetkili merci tarafndan onaylanm belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak giriim olmas halinde, ortaklarn her birinin istenen belgeleri ayr ayr sunmas ve nc fkrada belirtilen kriterleri salamas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) hacmini gsteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapld yldan nceki yla ait;

a) Toplam cirosunu gsteren gelir tablosu,

b) Taahhd altnda devam eden yapm ilerinin gerekletirilen ksmnn veya bitirilen yapm ilerinin parasal tutarn gsteren faturalardr.

(2) hacmini gsteren belgelerin istenildii ihalelerde birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise nc fkradaki yeterlik kriterini saladn gstermek zere ihaleden nceki yla ait bu iki belgeden birini sunmas yeterlidir.

(3) Birinci fkrada saylan belgelerin istenildii durumlarda;

a) Ak ihale usulyle yaplan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine gre yaplan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettii bedelin % 25inden, taahhd altnda devam eden yapm ilerinin gerekletirilen ksmnn veya bitirilen yapm ilerinin parasal tutarnn ise teklif ettii bedelin % 15inden az olmamas,

b) Belli istekliler arasnda ihale usulyle yaplan ihalelerin n yeterlik aamas ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine gre yaplan ihalelerin yeterlik aamasnda; aday veya isteklinin cirosunun, yaklak maliyetin % 25i ile % 35i aralnda idarece belirlenen tutardan, taahhd altnda devam eden yapm ilerinin gerekletirilen ksmnn veya bitirilen yapm ilerinin parasal tutarnn ise yaklak maliyetin % 15i ile % 25i aralnda idarece belirlenen tutardan az olmamas,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini salayan ve salad kritere ilikin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) nc fkradaki kriterleri ihalenin yapld yldan nceki yl iin salayamayanlar, ihalenin yapld yldan nceki yldan balamak zere birbirini takip eden son alt yla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

(5) hale veya son bavuru tarihi yln ilk drt aynda olan ihalelerde, bir nceki yla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakmndan iki nceki yl, ihalenin yapld yldan bir nceki yl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik artnn salanamamas halinde ise, iki nceki yl, ihalenin yapld yldan bir nceki yl olarak kabul edilmek zere son alt yla kadarki gelir tablolar sunulabilir ve bu durumda gelir tablolar sunulan yllarn parasal tutarlarnn ortalamas zerinden yeterlik kriterlerinin salanp salanmadna baklr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) ortaklnda, pilot ortan istenen asgari i deneyim tutarnn en az % 80ini, dier ortaklarn her birinin ise, istenen asgari i deneyim tutarnn en az % 20sini salamas zorunludur. Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde ettii i deneyim belgesi sunulmas halinde pilot ortak ve dier ortaklarn her birinin birinci cmledeki oranlara gre asgari i deneyim tutarn salamas koulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortan kendi ksm iin istenen asgari i deneyim tutarn salamas zorunludur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin ikinci, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) hale konusu iin yaklak maliyetinin % 30undan daha az tutarda olan ilerle ilgili meslek alanlarndan anahtar teknik personel istenemez. Ayn mimarlk ve mhendislik alan iin sadece bir anahtar teknik personel istenebilir.

(4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasna kaytl olmas zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geecek sre en fazla be yl olarak ngrlebilir. Bu srenin saland hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kaytl olduu hususu ilgili meslek odas ye kayt belgesiyle, aday veya isteklinin bnyesinde alt hususu ise Sosyal Gvenlik Kurumu onayl Hizmet Bildirimi ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel artnn ayn meslek alanna ilikin farkl kiiler bildirilmek suretiyle karlanmas halinde, bu kiilerin tamamnn mezuniyet belgelerinin sunulmas zorunludur.

(5) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, bavuru veya ihale tarihi itibaryla aday veya istekli bnyesinde almakta olan mimar ve mhendisler, aday veya isteklinin bnyesinde altklarna ve ihale konusu ite isteklinin anahtar teknik personeli olarak alacaklarna ilikin yazl beyanlarn verirler.

(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, bavuru veya ihale tarihi itibaryla aday veya istekli bnyesinde almakta olanlar, aday veya isteklinin bnyesinde grev yaptklar sre boyunca, baka bir gerek veya tzel kiide alamazlar.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(7) deneyim belgesi dzenlemeye yetkili kurum veya kuruluun hukuki varlnn sona ermesi durumunda, bu kurum veya kurulua daha nce taahht edilerek gerekletirilmesine ramen i deneyim belgesi alnmayan ilere ilikin olarak;

a) Bu kurum veya kurulularn yrtt hizmetlerin devredildii kamu kurum ve kurulularna,

b) Hukuki varl sona eren kurum veya kuruluun yrtt hizmetin devredilmemesi durumunda sz konusu kurum veya kuruluun hukuki varl sona ermeden nce bal, ilgili veya ilikili bulunduu kamu kurum veya kuruluuna

bavuruda bulunulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin beinci fkrasndaki ilerin gerekleen ksmlarnn miktar, nitelik ve tutaryla ilgili bir ihtilaf ve nizann bulunmamas, ibaresi yrrlkten kaldrlm ve yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Konsorsiyum tarafndan gerekletirilen ilerde ortaklara i bitirme belgesi dzenlenebilmesi iin iin tamamnn geici kabulnn yaplm olmas, i durum belgesi dzenlenebilmesi iin konsorsiyum ortann taahht ettii i ksmnn ilk szleme bedelinin tamamlanmas artyla o ksmn toplam szleme bedelinin en az % 80inin gerekletirilmi olmas zorunludur. Konsorsiyumlarda, ortaklarn biri veya birka tarafndan szlemenin devredilmesi halinde, ilgili i ksmna ait ilk szleme bedelinin en az % 80lik ksmnda bulunan ortaa geici kabul sonras i deneyim belgesi dzenlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(13) 4734 sayl Kanun kapsamndaki idareler ile dier kamu kurum ve kurulularnda hangi sfatla olursa olsun grevli olanlara ait i deneyim belgeleri ve mezuniyet belgeleri, bu kiilerin grevleri devam ettii srece kullanlamaz ve kullandrlamaz.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin nc fkras ile altnc fkrasnn (b) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki yedinci fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

(3) ortakl tarafndan gerekletirilen ilerden edinilen i deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi i ortaklndaki hisse oranlar esas alnarak deerlendirilir. Ancak ihaleye katlan i ortaklnn ortaklar tarafndan ortaklk oranlar ve yaps ayn olmak kaydyla daha nce kurulmu olan i ortaklnn gerekletirdii bir iten elde ettii i deneyim belgesi sunulmas halinde, i ortaklnn i deneyiminin deerlendirilmesinde ortaklarn hisse oranlarna baklmakszn sunduu belge zerindeki tutar esas alnr.

b) Gerek kiilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alnan i denetleme belgesi tutarlar; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak,

) Tzel kiiliin, en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip gerek kii ortann,

1) Yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten nce almaya hak kazand i denetleme belgesi tutar, belge sahibinin yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak,

2) Yardan fazla hisseye sahip olduu tarihten itibaren almaya hak kazand i denetleme belgesi tutar, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk be yl bete bir orannda, daha sonraki yllarda tam olarak,

(7) denetleme belge tutarnn deerlendirilmesinde altnc fkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak;

a) Biten ilerde geici kabul tarihi,

b) Toplam szleme bedelinin % 80 inin ilk szleme bedelinden dk olduu devam eden ilerde;

1) Belge sahibinin ilk szleme bedelinin tamamland tarihten nce szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde ilk szleme bedelinin tamamland tarih,

2) Belge sahibinin ilk szleme bedelinin tamamland tarih veya sonrasnda szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde belge sahibinin denetim grevinden ayrld tarih,

c) Toplam szleme bedelinin % 80 inin ilk szleme bedeline eit veya zerinde olduu devam eden ilerde;

1) Belge sahibinin, iin toplam szleme bedelinin % 80 ine ulald tarihten nce szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde toplam szleme bedelinin % 80ine ulald tarih,

2) Belge sahibinin, iin toplam szleme bedelinin % 80 ine ulald tarih veya sonrasnda szleme konusu iteki grevinden ayrlmas halinde belge sahibinin denetim grevinden ayrld tarih

esas alnr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bavuru veya teklif zarflar aln srasna gre incelenir. Ak ihale usulyle yaplan ihaleler ile belli istekliler arasnda ihale usulyle yaplan ihalelerde teklif zarflar almadan nce, pazarlk usulyle yaplan ihalelerde ise son yazl fiyat tekliflerinin verildii oturumda yaklak maliyet aklanr. Zarflardan uygun olanlarn almas ve belge kontrolnn yaplmas aamasnda, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduu Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutananda her belge iin alm bulunan stunlara kaydedilerek gsterilir. hale usulne gre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak dzenlenir. Bu tutanaklarn komisyon bakannca onaylanm suretleri, isteyenlere imza karl verilmeden oturum kapatlamaz.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 66 nc maddenin birinci fkras uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin nc fkrasndaki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin Geici Madde 2 nin bal Daha nce alnm i deneyim belgeleri olarak deitirilmi, birinci fkrasnda yer alan Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten ibaresi 5/3/2011 tarihinden olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki beinci fkra eklenmitir.

(5) 15/7/2011 tarihinden nce, Yapm lerinde Deneyiminde Deerlendirilecek Benzer ler Tebliinin B-st Yap (Bina) Grubu ilere (B.I grubu iler hari) ilikin olarak dzenlenmi olan i deneyim belgeleri ile 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yapm lerinde Benzer Gruplar Tebliinde yer alan B.II grubu ilerin benzer i grubu olarak belirlendii ihalelere girilmesi ve i deneyim belgesinde ilgisine gre yap inaat alan, seyirci kapasitesi, kapal sergileme alan ve kat says bilgilerinin yer almamas durumunda bu hususlara ilikin tevsik edici belgenin bavuru veya teklif kapsamnda sunulmas zorunludur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan standart formlardan; Standart Form-KK012.0/Y n Yeterlik/Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form-KK013.0/Y n Yeterlik Deerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, Standart Form-KK019.1/Y Kesinleen hale Kararnn Bildirilmesi Formu, Standart Form-KK025.3/Y Anahtar Teknik Personel Niteliindeki Personel Beyannamesi ekteki ekilde;Standart Form-KK026.1/Y Deneyim Belgesi (Yklenici Bitirme), Standart Form-KK026.2/Y Deneyim Belgesi (Yklenici Durum), Standart Form-KK028.1/Y Deneyim Belgesi ( Denetleme), Standart Form-KK028.2/Y Deneyim Belgesi ( Ynetme), Standart Form-KK029.1/Y Devam Eden ler in Deneyim Belgesi ( Denetleme), Standart Form-KK029.2/Y Devam Eden ler in Deneyim Belgesi ( Ynetme), Standart Form-KK030.1/Y Deneyim Belgesi ( Denetleme/ Ynetme), Standart Form-KK030.2/Y Devam Eden ler in Deneyim Belgesi ( Denetleme/ Ynetme)de yer alan dipnot (b), Standart Form-KK027.0/Y Deneyim Belgesi (Alt Yklenici Bitirme)de yer alan dipnot () aadaki ekilde deitirilmi ve ayn eke Standart Form-KK012.0/Y n Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Formdan sonra gelmek zere Standart Form-KK012.1/Y 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Gre Yaplan halelerde Yeterlik Deerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan steklilere Sonucun Bildirilmesine likin Form, Standart Form KK024.0/Y Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek zere Standart Form KK024.1/Y Bilano Bilgileri Tablosu ile Standart Form KK025.3/Y Anahtar Teknik Personel Listesinden sonra gelmek zere Standart Form KK025.4/Y Geriye Doru Bir Yllk Dnem inde altrlan Anahtar Teknik Personel Listesi eklenmitir.

Yapnn karakteristik zellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakmndan yma kargir, betonarme, elik, ahap, ngerilmeli beton gibi hususlar, inaat usuln gsteren prefabrik inaat, kalp sistemi, gvde yapm teknii ve benzeri dier hususlar ile fiziki bykln gsteren yap inaat alan, seyirci kapasitesi, kapal sergileme alan ve kat says yazlacaktr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamesinin 5.1. maddesi dipnotu ile birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve madde metnine (6.1) numaral dipnot eklenmitir.

5.1. hale dokman aadaki belgelerden olumaktadr:

a) dari artname.

b) Teknik artnameler.

c) Szleme Tasars.

) Yapm leri Genel artnamesi. (hale dokman kapsamnda verilmemitir.)

d) Standart formlar.

e) 6.

f) 6.1

6stenilecek teklif trne gre aadaki seeneklerden uygun olan seilecektir.

(1) Anahtar teslimi gtr bedel ilerde

e) kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve adet analiz format,

(2) Teklif birim fiyatl ilerde;

e) ..adet analiz format,

(3) Karma teklif alnan ilerde

e) Anahtar teslimi gtr bedel teklif verilecek i kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

6.1darece ihale dokman kapsamnda verilecek baka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde Bu bent bo braklmtr yazlacaktr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1. maddesinin (g) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (7.1) numaral dipnot eklenmitir.

g) 7.1

7.1(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent bo braklmtr. yazlacaktr:

g) Alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin listesi

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 18 inci maddesinin (23) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. stekliler, ihale konusu yapm iinde alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ilere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. halenin bu ekilde teklif veren istekli zerinde kalmas durumunda isteklinin ie ait szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesini darenin onayna sunmas gerekir. Bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. Alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

45.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) hale konusu iin balama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alnacak cezalar,

b) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

c) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

) ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

d) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

e) Anlamazlklarn zm ekli.

45.2 Planlanan denek dilimleri

45.2.1 Bu i iin planlanan yllk denek dilimleri aadadr;

YILLAR DENEK (%)

................................ .....................................

................................ .....................................

................................ .....................................

 

45.3 Fiyat fark

45.3.136

36(1) dare; szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, ihale tarihinde yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresini yazacaktr. Ayrca yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak bu duruma ilikin fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplamay ngryor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresi yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

Madde 46 Dier hususlar37

46.1.

37(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre darelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapm iinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanan dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde 46.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamenin 7.9. maddesinin (17) numaral dipnotunun ikinci fkrasnn 7.9.1.1. ve 7.9.1.2. maddeleri aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

7.9.1.1. Adaylar (7.5) maddesi kapsamnda sunduklar i deneyim belgesine ilave olarak varsa en fazla (3) adet yapm ii deneyim belgesi sunabilirler.

7.9.1.2. (7.9.1.1.) maddesi uyarnca sunulacak i deneyim belgeleri, (en fazla 3 ie ilikin) Yapm leri Uygulama Ynetmeliinin i deneyim belgelerinin deerlendirilmesine ilikin hkmleri erevesinde deerlendirilerek belge tutarlarnn toplam puanlamaya alnacaktr. Adayn (7.5) maddesi kapsamnda yeterlik iin sunduu i deneyim belgesinin, 7.9.4.1. maddesine gre tam puan iin gereken miktardan fazla olan tutar bu toplama ilave edilecektir.

(3) Yeterlikleri tespit edilenler arasndan belli sayda isteklinin davet edilmesinin ngrld konsorsiyumlarn katlmna ak olan ihalelerde iin farkl uzmanlk gerektiren her bir ksmna ilikin puanlama ksmlarn yaklak maliyetteki arlk oran dikkate alnarak ikinci fkrada belirtilen esaslara gre bu maddede dzenlenecektir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamenin 7.10.1 maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamenin 20.2. ve 20.3. maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

20.2. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylar ile bu artnamenin 7.8. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde yeterli bulunmakla birlikte listeye giremeyen adaylara yaplacak bildirimin ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana da gnderilir.

20.3. n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli olduu tespit edilen btn adaylara, bu artnamenin 7.8. maddesinde belli sayda adayn teklif vermeye davet edileceinin belirtilmesi halinde ise listeye alnan adaylara ihaleye davet mektubu ve ekinde n Yeterlik Deerlendirme Sonucu Tutana gnderilir. Davet mektubunda, adayn n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli bulunduu; ihale dokmannn nereden ve hangi bedelle satn alnaca ile ihale gn ve saati belirtilir.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 5.1. maddesi dipnotu ile birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve madde metnine (6.1) numaral dipnot eklenmitir.

5.1. hale dokman aadaki belgelerden olumaktadr:

a) dari artname.

b) Teknik artnameler.

c) Szleme Tasars.

) Yapm leri Genel artnamesi. (hale dokman kapsamnda verilmemitir.)

d) Standart formlar.

e) 6.

f) 6.1

6stenilecek teklif trne gre aadaki seeneklerden uygun olan seilecektir.

(1) Anahtar teslimi gtr bedel ilerde

e) kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

(2) Teklif birim fiyatl ilerde;

e) ..adet analiz format,

(3) Karma teklif alnan ilerde

e)Anahtar teslimi gtr bedel teklif verilecek i kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

6.1darece ihale dokman kapsamnda verilecek baka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde Bu bent bo braklmtr yazlacaktr.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1. maddesinin (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (7.1) numaral dipnot eklenmitir.

f) 7.1.

7.1(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent bo braklmtr. yazlacaktr:

f) Alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin listesi

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.4.1 maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 18 inci maddesinin (17) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

17(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. stekliler, ihale konusu yapm iinde alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ilere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. halenin bu ekilde teklif veren istekli zerinde kalmas durumunda isteklinin ie ait szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesini darenin onayna sunmas gerekir. Bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. Alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 30.2.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

30.2.3. hale konusu iin yaklak maliyeti aklandktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif bedelleri aklanarak tutanaa balanr. Dzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanr ve ihale komisyon bakan tarafndan onaylanm bir sureti isteyenlere imza karl verilir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 38.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

38.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 36.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 45 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

45.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) hale konusu iin balama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alnacak cezalar,

b) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

c) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

) ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

d) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

e) Anlamazlklarn zm ekli.

45.2. Planlanan denek dilimleri

45.2.1. Bu i iin planlanan yllk denek dilimleri aadadr;

YILLAR DENEK (%)

................................ .....................................

................................ .....................................

................................ .....................................

 

45.3 Fiyat fark

45.3.130

30(1) dare; szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, ihale tarihinde yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresini yazacaktr. Ayrca yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak bu duruma ilikin fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplamay ngryor ise madde metnine 45.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresi yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

Madde 46 Dier hususlar31

46.1.

31 (1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre darelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapm iinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanan dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde 46.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 5.1. maddesi dipnotu ile birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve madde metnine (6.1) numaral dipnot eklenmitir.

5.1. hale dokman aadaki belgelerden olumaktadr:

a) dari artname.

b) Teknik artnameler.

c) Szleme Tasars.

) Yapm leri Genel artnamesi. (hale dokman kapsamnda verilmemitir.)

d) Standart formlar.

e) 6.

f) 6.1

6stenilecek teklif trne gre aadaki seeneklerden uygun olan seilecektir.

(1) Anahtar teslimi gtr bedel ilerde

e) kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

(2) Teklif birim fiyatl ilerde;

e) ..adet analiz format,

(3) Karma teklif alnan ilerde

e) Anahtar teslimi gtr bedel teklif verilecek i kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

6.1darece ihale dokman kapsamnda verilecek baka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde Bu bent bo braklmtr yazlacaktr.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1. maddesinin (g) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (7.1) numaral dipnot eklenmitir.

g) 7.1.

7.1(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent bo braklmtr. yazlacaktr:

g) Alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin listesi

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 18 inci maddesinin (23) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

23(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. stekliler, ihale konusu yapm iinde alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ilere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. halenin bu ekilde teklif veren istekli zerinde kalmas durumunda isteklinin ie ait szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesini darenin onayna sunmas gerekir. Bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. Alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 39.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

39.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 37.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 42.4. ve 43.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin V. Blm bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VI. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

V SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 46 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

46.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) hale konusu iin balama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alnacak cezalar,

b) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

c) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

) ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

d) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

e) Anlamazlklarn zm ekli.

46.2 Planlanan denek dilimleri

46.2.1 Bu i iin planlanan yllk denek dilimleri aadadr;

YILLAR DENEK (%)

................................ .....................................

................................ .....................................

................................ .....................................

 

46.3 Fiyat fark

46.3.136

36(1) dare; szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 46.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, ihale tarihinde yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresini yazacaktr. Ayrca yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak bu duruma ilikin fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplamay ngryor ise madde metnine 46.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresi yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

Madde 47 Dier hususlar37

47.1

37(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre darelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapm iinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanan dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde 47.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 5.1. maddesi dipnotu ile birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve madde metnine (6.1) numaral dipnot eklenmitir.

5.1. hale dokman aadaki belgelerden olumaktadr:

a) dari artname.

b) Teknik artnameler.

c) Szleme Tasars.

) Yapm leri Genel artnamesi. (hale dokman kapsamnda verilmemitir.)

d) Standart formlar.

e) 6.

f) 6.1

6stenilecek teklif trne gre aadaki seeneklerden uygun olan seilecektir.

(1) Anahtar teslimi gtr bedel ilerde

e) kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

(2) Teklif birim fiyatl ilerde;

e) ..adet analiz format,

(3) Karma teklif alnan ilerde

e) Anahtar teslimi gtr bedel teklif verilecek i kalemleri veya i gruplarna ait ilerleme yzdeleri listesi ve ..adet analiz format,

6.1darece ihale dokman kapsamnda verilecek baka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde Bu bent bo braklmtr yazlacaktr.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1. maddesinin (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (7.1) numaral dipnot eklenmitir.

f) ..7.1

7.1(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent bo braklmtr. yazlacaktr:

f) Alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin listesi

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.7.1. maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen ihaleye katlm ve yeterlik belgelerinin internet kts sunulabilir.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 18 inci maddesinin (22) numaral dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

22(1) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. stekliler, ihale konusu yapm iinde alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ilere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. halenin bu ekilde teklif veren istekli zerinde kalmas durumunda isteklinin ie ait szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesini darenin onayna sunmas gerekir. Bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) steklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aadaki metne yer verecektir:

18.1. hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt yklenicilere yaptrlamaz. Alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 43.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

43.1. Kesinleen ihale karar, ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil, ihaleye teklif veren btn isteklilere, 41.2. maddesi uyarnca alnan ihale komisyonu karar ile birlikte bildirilir.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 46.4. ve 47.4. maddelerindeki dier yasal ykmllkler yerine getirildii halde ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 50 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin VI. Blm bal ve dipnotlaryla birlikte aadaki ekilde deitirilmi ve VII. Blm yrrlkten kaldrlmtr.

VI SZLEMENN UYGULANMASI VE DER HUSUSLAR

Madde 50 Szlemenin uygulanmasna ilikin hususlar

50.1. Szlemenin uygulanmasna ilikin aadaki hususlar szleme tasarsnda dzenlenmitir.

a) hale konusu iin balama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alnacak cezalar,

b) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

c) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

) ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

d) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

e) Anlamazlklarn zm ekli.

50.2 Planlanan denek dilimleri

50.2.1 Bu i iin planlanan yllk denek dilimleri aadadr;

YILLAR DENEK (%)

................................ .....................................

................................ .....................................

................................ .....................................

 

50.3 Fiyat fark

50.3.135

35(1) dare; szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplanmasn ngrmyor ise madde metnine 50.3.1. Fiyat fark hesaplanmayacaktr. Ancak, mcbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, ihale tarihinde yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresini yazacaktr. Ayrca yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak bu duruma ilikin fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

(2) dare, szlemenin yrtlmesi srasnda fiyat fark hesaplamay ngryor ise madde metnine 50.3.1. Fiyat fark hesaplanacaktr. ibaresi yazacaktr. Ayrca dare tarafndan yrrlkte bulunan fiyat fark kararnamesi esas alnarak fiyat fark dzenlemesi bu maddede yaplacaktr.

Madde 51 Dier hususlar36

51.1.

36(1) dareler, bu artnamede dzenlenmeyen ve iin zelliine gre darelerce dzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapm iinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanan dier mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla, baka dzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir dzenleme yaplmamas halinde 51.1. Bu madde bo braklmtr. yazlacaktr.

MADDE 51 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Yapm lerine Ait Tip Szleme ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 52 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Yapm leri Genel artnamesinin 19 uncu maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlm ve maddenin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

(6) Yklenici, szlemesine gre iyerinde bulundurulmas istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odas kayt belgesi, noterden alnan taahhtname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapld tarihten itibaren be gn ierisinde dareye bildirmek zorundadr. dare, bu personel hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip etmediini on gn iinde Ykleniciye bildirir. dare tarafndan bu sre ierisinde herhangi bir bildirim yaplmad takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmi saylr.

(7) Yklenici tarafndan bildirilen teknik personelin dare tarafndan kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi iin Ykleniciye be gn sre verilir. Yklenici, verilen sre ierisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel iin szlemesinde ngrlen gnlk cezalar uygulanr.

(8) programna gre i yerinde bulundurulmas istenen teknik personelin i banda bulundurulmamas durumunda dare ngrlen teknik personel i bana getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmakszn ii durdurabilir. Bu personelden, iin teknik ve idari denetimini yapmakla grevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine ayn niteliklere sahip olduu darece kabul edilmi vekil brakarak; dierleri ise, hastalk, darenin yazl onay ile yllk izin kullanlmas veya ile ilgili seyahat yaplmas gibi sebeplerle iyerinden ayrlabilirler.

(9) in devam srasnda geici olarak iyerinde bulunmas gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kiilerin ibanda bulunma zaman ve sreleri yap denetim grevlisiyle Yklenici arasnda dzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yklenici, bu teknik elemanlarn isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk ie balayacaklar tarihten en az otuz gn nce dareye bildirmek mecburiyetindedir. dare, bu elemanlar hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip etmediini yirmi gn iinde Ykleniciye tebli edecektir. darece bu tebli yaplmad takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmi saylr. Yklenici bu teblie uymaya mecburdur.

MADDE 53 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Yapm leri Genel artnamesinin 20 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlm ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) darece onaylanmayan alt ykleniciler hibir suretle i yerinde alamaz. Ancak; ihale dokmannda alt yklenicilere yaptrlmas dnlen ilerin belirtilmesi istenmekle birlikte yklenici teklifi kapsamnda liste vermese dahi iin yrtlmesi srasnda yklenici tarafndan ihtiya duyulmas halinde idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir.

MADDE 54 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Yapm leri Genel artnamesinin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 29 (1) in, szlemesinde belirlenen zamanda tamamlanp geici kabule hazr hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gn iin szlemesinde ngrlen gnlk gecikme cezas uygulanr.

(2) Mcbir sebepler nedeniyle sre uzatm verilebilecek haller aada saylmtr:

a) Doal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgn hastalk.

) Ksmi veya genel seferberlik ilan.

d) Gerektiinde Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri dier haller.

(3) kinci fkrada belirtilen hallerin mcbir sebep olarak kabul edilmesi ve Ykleniciye sre uzatm verilebilmesi iin, mcbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yklenicinin kusurundan kaynaklanmam olmas,

b) Taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas,

c) Yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemesi,

) Mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde Yklenicinin dareye yazl olarak bildirimde bulunmas,

d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi,

zorunludur.

(4) darenin, szlemenin ifasna ilikin ykmllklerini Yklenicinin kusuru olmakszn yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanmas, i programnn onaylanmas, denek yetersizlii gibi) ve bu sebeple sorumluluu Ykleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas ve Yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemi olmas halinde, ii engelleyici sebeplere ve yaplacak iin niteliine gre, iin bir ksmna veya tamamna ait sre en az gecikilen sre kadar uzatlr.

(5) ngrlemeyen durumlar nedeniyle bir i artnn zorunlu olduu hallerde ilave iin gerektirdii ek sre Ykleniciye verilir.

(6) Mcbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduu hallerden dolay, ite sorumluluu ykleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek ii engelleyici sebeplere ve yaplacak iin niteliine gre iin bir ksmna veya tamamna ait sre uzatlr.

(7) Yklenicinin, srenin uzatlmasn gerektiren hallerin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde, idareye yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan usulne gre dzenlenmi belgelerle mcbir sebebin meydana geldiini tevsik etmesi zorunludur. Yklenici bildiriminde, i zerinde gecikmeye yol atn dnd sebeplerin ayrntlarn, iin sresinin ne kadar uzatlmas gerektiini belirtecektir. Uzatlacak srenin tespiti o anda mmkn deilse bunun da sebeplerini ayrca belirtecek, durumun netlik kazanmasndan sonra istedii sre uzatmn da ayr bir yaz ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduu sre uzatmn gerektiren gecikmelerde, yklenicinin yirmi gn iinde yazl bildirimde bulunma art aranmaz.

(8) Zamannda yaplmayan yazl bildirimler dikkate alnmaz ve yklenici mracaat sresini geirdikten sonra sre uzatm talebinde bulunamaz. Mcbir sebeplerin devam srasnda yaplacak bildirim, yirmi gn ncesinden geerli olmak zere dikkate alnabilir.

(9) in tamamlanmas iin szlemesinde tespit edilen tarih veya sre haricinde bakaca kayt bulunmayan ilerde, havann fen noktasndan almaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil gnleri gz nnde tutularak i bitim tarihi veya sresi belirlenmi saylacandan, yklenici, almad bu gibi gnleri ne srerek sre uzatlmas isteinde bulunamaz. Ancak sre uzatmlarnda, yaplacak iin zelliine gre allamayacak gnler de dikkate alnarak verilecek sre belirlenir.

MADDE 55 Ayn Ynetmeliin Ek-8inde yer alan Yapm leri Genel artnamesinin 41 inci maddesinin onnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(13) Szlemesinde taahhdn tamamlanan ve mstakil kullanma elverili bu ksmlar iin ksmi kabul yaplaca belirtilen ilerde veya szlemesinde ksmi kabul yaplmas ngrlmemekle birlikte, iin yrtlmesi srasnda nceden ngrlemeyen zorunlu nedenlerle ihtiya grlmesi durumunda; yukardaki usullere uygun olarak ksmi geici kabul veya kabuller yaplabilir. in ksmi kabulnn yaplm olmas iin btnnn geici kabul yapld anlamna gelmez.

MADDE 56 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 9 (1) 1/8/2011 tarihinden nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilan edildii veya duyurulduu tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 57 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinde yrrle girer.

MADDE 58 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz