15 Temmuz 2011 Tarihli ve 27995 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2025   Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı ve 9 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/100)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/17)

 

KURUL KARARI

—  2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 4/7/2011 Tarihli ve 2011/19 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri