15 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27995

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE

LKN TEBL (TEBL NO: 2011/17)

Mevcut durum

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 9607.11 ve 9607.19 Gmrk Tarife Pozisyonlar (GTP) altnda yer alan kayarak ileyen fermuarlar iin 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2005/7 sayl Tebli ile 3 ABD Dolar/kg tutarndaki dampinge kar nlem yrrle konulmutur. Bilahare, nihai gzden geirme soruturmas kapsamnda 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2010/29 sayl Tebli ile dampinge kar nlemin uygulanmasnn devam edilmesine karar verilmitir.

(2) Mevcut damping nleminin etkinlii 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayl (3.Mkerrer) Resm Gazetede yaymlanan 2011/20 sayl Baz Ticaret Politikas nlemleri Mevzuatna Konu Eyann thalatnn zlenmesine likin Tebli ile takip edilmektedir.

(3) Mezkur nlemin etkisiz klndna ilikin iddia ve bulgular 4412 sayl Kanun ile deiik 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde deerlendirilmitir.

Soruturma konusu madde

MADDE 2 (1) Soruturma konusu madde, thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2005/7 sayl Tebli ile ithalatnda dampinge kar nlem alnan ve thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2010/29 sayl Tebli ile dampinge kar nlemin uygulanmasnn devam edilmesine karar verilen 9607.11 ve 9607.19 GTPleri altnda yer alan kayarak ileyen fermuarlardr.

(2) Bu aamada belirtilen GTPler bilgi amal verilmi olup, balayc nitelikte deildir.

nlemlerin etkisiz klnmasna ilikin belirlemeler

MADDE 3 (1) Soruturma konusu rnn dampinge kar nleme tabi HC ve Trkiye ile Endonezya Cumhuriyeti (Endonezya) ve Trkiye arasndaki ticaretin gerekletirilme seyrinde nlemin yrrle girmesini mteakiben nemli deiiklikler gzlemlenmitir. HC meneli ithalatta nemli dler gerekleirken Endonezya meneli fermuar ithalatnda ok keskin artlar belirlenmitir.

(2) Endonezyada mukim baz ihracatlarn dampinge kar nlem alnan HCde mukim baz firmalarla ilikili olduu, bazlarnn ise HCde fabrikalarnn bulunduu tespit edilmitir.

(3) Bu durum, HCye ynelik uygulanan mevcut dampinge kar nlemin, Endonezya zerinden etkisiz klndna ilikin ilemlerin varlna iaret etmektedir.

Karar ve ilemler

MADDE 4 (1) Yaplan inceleme sonucunda Endonezya meneli sz konusu rn iin thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 38inci maddesi erevesinde nlemlerin etkisiz klnmasna kar soruturma almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 5 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin Endonezyada yerleik bilinen retici/ihracatlarna soru formlar gnderilecektir. Taraflarn soru formu datm listesinde yer alp almadklarn renmek zere Genel Mdrlk ile temasa geerek bilgi almalar gerekmektedir. Anlan listede yer almadn renen veya makul bir sre iinde soru formunu alamayan taraflarn bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 15 gn iinde yazl olarak soru formu talebinde bulunmas gerekmektedir.

(2) te yandan, ilgili lkedeki retici ve ihracatlara iletilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla, soruturmaya konu lkenin Trkiyedeki resmi temsilciliine de soru formu gnderilecektir.

Sreler

MADDE 6 (1) Soru formuna yant verme sresi, formun gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. Tebliin 5inci maddesinde belirtilen ve sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden dier ilgili taraflarn da (yerli reticiler, ithalatlar, ilgili meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar, vb.) grleri ile konuya ilikin her trl bilgi ve belgeyi bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 26nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Teminat uygulamas

MADDE 8 (1) 27/12/2005 tarih ve 2005/9840 sayl Karar ile deiik 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince bavuru konusu mallarn ithalatndan, etkisiz klnd ngrlen nlem tutar kadar teminat alnmasna karar verilebilir. nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl, thalat Politikalarn zleme ve Deerlendirme Dairesi

nn Bulvar, 06510 Emek/ANKARA Tel: +90 (312) 204 77 20; 204 77 76

Faks: +90 (312) 212 87 65

Soruturmann balang tarihi

MADDE 10 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.