14 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27994

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/8/2009 tarihli ve 27330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup, bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2009

27330

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

2/3/2010

27509

2

18/8/2010

27676

3

24/8/2010

27682

4

19/4/2011

27910