14 Temmuz 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27994

YNETMELK

Mula niversitesinden:

MULA NVERSTES DL RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula niversitesine bal olarak kurulan Mula niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (MDL): Mula niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mula niversitesi Rektrn,

d) Trke: Trkiye Trkesini,

e) Trk dili: Yaayan btn Trk yaz dillerini,

f) niversite: Mula niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Yksek retim kurumlarnda renim gren renciler ile yurtdndan gelen yabanc uyruklu rencilere Trke retmek, yabanclara Trke retmek amacyla Trkiyeden yurtdna gidecek retim elemanlarnn yetitirilmesini salamak, yabanc dil eitim-retimi vermek, gerekli dokmantasyon ve materyal almalar yapmak, ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yaparak ortak proje faaliyetleri yrtmek ve oluturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararas alanda eitli etkinliklerle paylalmasn salamak,

b) Yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla ubeler amak, yabanclara, yurt dndaki Trk ocuklarna ve dier isteklilere Trke retmek,

c) Eitim-retim amacyla yabanc uyruklu rencilere temel Trke retmek,

) lgili kamu kurulular tarafndan yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek zere grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin kurslar amak, staj yaptrmak, grev yapaca lke ile ilgili tantc ve rehber yaynlar sunmak,

d) Meslek ve iletiim dili olarak uygulamal Trke eitimi vermek,

e) Yurtdnda yaayan Trk ocuklarna, Trkeyi ve Trk kltrn renebilmelerini salamak iin uyum kurslar, yaz okullar, kltr kamplar dzenlemek ve bu alandaki ihtiyalara uygun yazl ve grsel malzemeler retmek,

f) Trke ile yabanc diller arasnda karlatrmal almalar yaparak Trke retiminin daha etkili ve verimli olmasn salamak,

g) niversitelerdeki yabanc dil eitimi blmlerinde okuyan ya da mezun olanlara, Trkenin yabanc dil ve anadil olarak retilmesi amacyla Trke ve Trk kltr ile ilgili eitim, retim ve sertifika hizmetleri vermek,

) Sertifikaya ynelik yabanc diller retimi yapmak,

h) lgili kamu kurulular, yerel, ulusal ve uluslararas basn-yayn kurulularyla ibirlii yapmak, Trkeyi reten ve tantan yazl ve grsel malzemeler hazrlamak,

) Anadil olarak Trkenin eitim ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurt ii ve yurt dndaki eitli kurulularla koordinasyon ierisinde almalar yapmak,

i) Trkiyenin yapt ikili anlamalar erevesinde niversitelerin ilgili birimleri ve kamu kurum ve kurulular ile ortak dil eitim-retimi, aratrma ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

j) Trkeyi daha iyi bir ekilde retmeyi ve Trk kltrn tantmay tevik etmek,

k) Trkenin btn eski ve yeni lehelerini aratrmak; dil renme ve retme yntem ve tekniklerini gelitirerek bunlar uygulamak; Trk topluluklarnn farkl corafyalarda oluturduklar dil, tarih ve edebiyat eserlerinin yan sra, Trk kltrnn evre kltrlerle olan ilikilerini aratrmak ve bu erevede her trl faaliyette bulunmak,

l) niversitede dil ve edebiyat eitimi veren blm ve birimlerde uygulanan dil retim yntemlerini gelitirmek iin almalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) niversitedeki Trk dili derslerinin koordinasyonunu salamak,

b) Dil retmeye ynelik programlar dzenlemek,

c) Trkenin tarihsel dnemleri ve ada leheleri zerine aratrmalar yapmak ve projeler retmek,

) Trk dilinin konuulduu lke ve blgelerdeki benzer merkezlerle ibirlii ve ortak almalar yapmak,

d) Trkenin retimi ile ilgili bilimsel yntem ve teknikleri gelitirmek ve bunlar uygulamak,

e) Trk dili konuan lkelerin bilim insanlar ile ortak iletiim dili konularndaki bilgi ve deneyimleri paylamak; Trk dilinin dnya dilleri arasndaki yeri, nemi, gncel ve gelecekte karlaabilecei sorunlar konusunda ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar dzenlemek, ortak projeler gelitirmek ve raporlar hazrlamak,

f) Trkenin yazl ve szl kullanmnda karlalan sorunlar gidermek, doru ve etkili kullanlmasn salamak amacyla kurslar ve seminerler dzenlemek,

g) Trkeyi yabanc dil olarak renmek isteyenlere seviye belirleme snavlar yapmak ve bunlarn sonucuna gre retim programlar dzenlemek ve sertifika vermek,

) Trk dilini yabanc dil olarak renen kiilerin, dil becerilerini doal ortamda gelitirmeleri amacyla faaliyetler dzenlemek,

h) Resm ve zel kurumlarn personeline, yazma ve konuma eksiklerini tamamlayc kurslar dzenlemek, seminerler vermek ve bunlar sertifika ile belgelemek,

) Dil ve turizm ilikisinden hareketle yabanclara Trke retmek, bunlarla ilgili kurslar, sertifika programlar dzenlemek,

i) Trkeden yabanc dillere, yabanc dillerden Trkeye dil retim teknolojilerini uygulamak, bu alana katklar sunmak ve niversitenin lisans ve lisansst programlarnda renim gren rencileri, Trkenin yabanclara retilmesi alannda aratrma yapmaya yneltmek ve bunlara destek olmak,

j) Merkezin amalarnn gereklemesine hizmet edecek ekilde grsel, iitsel yaynlar hazrlamak, yaptrlacak aratrma sonularn kitap, dergi, bror, internet ve benzeri yayn aralaryla duyurmak,

k) Merkezin amalarna uygun olarak kamuoyunu bilgilendirici tantm faaliyetlerinde bulunmak veya bu tr faaliyetlere katkda bulunmak,

l) Merkez faaliyetleri ile ilgili ariv merkezi oluturmak,

m) Merkezin amalar ile ilgili dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili profesr veya doent unvanna sahip niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili en az doktora derecesine sahip niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki retim eleman, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr ve mdr yardmclarn deitirebilir. Mdr zorunlu nedenlerle grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar bulunan ve en az doktora derecesine sahip niversite retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilen alt retim eleman olmak zere toplam dokuz yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk ve yayn faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei ileri deerlendirerek karara balamak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip niversite retim elemanlar veya istekleri halinde kamu ve zel kurululardaki uzman kiiler arasndan, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen en fazla alt kiiden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planlar deerlendirerek Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirme ve nerilerde bulunmak,

c) Merkezin projelerine zel uzmanlk alanlarnda katk salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula niversitesi Rektr yrtr.