14 Temmuz 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27994

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Mehmet Akif Ersoy niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan n lisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan sz konusu kiilerin rencilik statleri devam eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

renci kimlik kart

MADDE 7 (1) Kesin kayt yaptran renciye, niversitenin rencisi olduuna dair kimlik kart verilir. Kimlik kartnn kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi iin, kaybn yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilann bir dileke ekinde ilgili birime sunulmas gerekir. Bu durumda renciye yeni kimlik kart verilir.

(2) niversiteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olanlarn renci kimlik kartlar geri alnr ve dosyalarnda saklanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) niversiteye kesin kayt yaptrabilmek iin n lisans ve lisans renimiyle ilgili SYM tarafndan yaplan snav ve/veya zel yetenek snavn kazanm olmak ve baka bir rgn yksekretim programna kaytl olmamak arttr.

(2) niversiteye kayt yaptrmaya hak kazananlar, lme, Seme ve Yerletirme Merkezinin (SYM)nin belirledii kayt tarihleri arasnda, kayt klavuzunda istenen belgeler ile kayt brolarna bizzat bavurarak kesin kaytlarn yaptrrlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday kaydn, kanuni temsilcisi veya tayin edecei vekili aracl ile yaptrabilir. Kayt iin adaylardan istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayt yaplmaz. Belirlenen tarihler arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) renci katk pay ve/veya renim cretini Rektrlke belirlenen sre iinde demeyenlerin kaytlar hibir ekilde yaplmaz.

(5) Kesin kayt iin sahte veya tahrif edilmi belge kullanan veya niversiteye giri snavnda sahtecilik yapt belirlenen kiinin kayd, kayt tarihi itibariyle iptal edilir ve hakknda kanuni ilem balatlr. Bu kii niversiteden ayrlmsa kendisine verilen diploma dahil tm belgeler iptal edilir. Bu kiilerin yatrm olduu renci katk pay veya renim cretleri geri denmez.

(6) Kaytlar yaplan yabanc uyruklu renciler Trke dzey belirleme snavna alnrlar. Senatonun belirleyecei ilkeler dorultusunda yaplacak bu snavda baarsz olanlara, bu Ynetmeliin 30 uncu maddesine gre izin verilir ve bu kiiler yeniden Trke dzey belirleme snavna alnrlar. Yabanc uyruklu rencilerin kayt, kabul, snav ve dier ilemleri Yksekretim Kurulu (YK) ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) SYM veya zel yetenek snavlar sonucu niversiteye kayt yaptran veya yatay gei yapanlar, kayt yaptrd yaryln ilk haftas ierisinde birimine bavurarak daha nce okuduu yksekretim kurumunda baarm olduu dersler iin muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri kayt yaptrd yaryln ikinci haftas ierisinde, ilgili birim ynetim kurulunca deerlendirilir ve sonu renciye yazl olarak bildirilir.

(2) Bu maddenin birinci fkras uyarnca muafiyet tannan dersler ikinci kez alnamaz.

(3) Dier yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarndan alnan derslerin kredilerinin intibaknn salanmas; ilgili programn tamamlanmasna ynelik nceden kazanlm yeterliklerin tannmas; farkl diploma programlarndan baz derslerin alnmasyla yan dal veya ift ana dal yaplmas; diploma alnabilmesi iin, uygulama, teorik, uzaktan veya ak retim zellikleri ile bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirlenen srelerde diploma alamayan renciler bakmndan, mfredat deiiklii veya isimleri deimemekle birlikte ders ieriinin deimesi ya da ders ierii deimemekle birlikte aradan uzun bir srenin gemesi nedeniyle, daha nce baarl olunan derslerden hangilerini yeniden almalar gerektii; eitim-retim srelerinin srekli iyiletirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ve eitim-retimin devamna ilikin dier hususlar, temel ilkelere uygun olarak birimin intibak komisyonu tarafndan deerlendirilir ve ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

renci katk pay veya renim creti

MADDE 12 (1) niversitede, renci bana den hizmet maliyetleri, akademik birimlerin zellikleri gz nne alnarak YK tarafndan hesaplanr. Cari hizmet maliyetleri, renci katk paylar ve renim cretleri veya bunlardan muaf tutulacaklar ile yabanc uyruklu rencilerden alnacak asgari renim cretlerinin tutar her yl Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir.

(2) rencilerden her bir dnem iin birinci retimde renci katk pay, ikinci retim ve uzaktan retimde ise renim creti alnr. Yabanc uyruklu rencilerden, birinci veya ikinci retim ayrm yaplmadan, her bir dnem iin renim creti alnr.

(3) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk % 10a giren ikinci retim rencileri, bir sonraki dnemde birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti der.

(4) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk % 10a giren birinci retim rencileri, bir sonraki dnemde deyecekleri renci katk paynn yarsn der.

(5) Uzaktan eitim programna kayt yaptran renciler, 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayl Resm Gazetede yaymlanan niversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yksekretim Ynetmeliinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmek iin, ilgili mevzuat hkmlerine gre niversite Ynetim Kurulunun her yl belirledii creti demekle ykmldr.

(6) renci katk payn veya renim cretini Rektrlke belirlenen sre iinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez.

(7) Deiim programna katlan rencilerin katk paylarnn nasl denecei niversiteler arasndaki ikili anlamalar kapsamnda belirlenir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) renciler, her yaryl banda akademik takvimde gsterilen sre iinde katk payn veya renim cretini deyerek kaytlarn yenilemek zorundadr. renciler, ders kayt ilemlerinin tmnden sorumlu olup, dneminde almas gereken derslerini akademik danman ile birlikte belirler. Birinci snfa yeni balayan renciler, gz yaryl sonu baarsna arlkl genel not ortalamas (AGNO)na baklmadan bahar yarylna devam edebilir.

(2) niversitenin diploma programlar rencilerine uygulanmas gereken katk bedeli ve renim creti dnda, her bir ders iin kredi bana denecek katk pay veya renim creti tutarlar, her bir dersin kredisinin ilgili yarylda alnmas gereken toplam ders kredisine oranlanmas sonucu bulunacak katsaynn ilgili dnem iin belirlenen renci katk pay veya renim creti ile arplarak, niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. renci katk pay ve renim cretine ilikin esaslar unlardr:

a) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirlenen srelerde bir derse nc defa kayt yaptrlmas halinde, ilgili yaryl iin ngrlen katk pay ya da renim cretinin yan sra bu maddenin birinci fkrasna gre hesaplanan kredi bana denecek katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin belirlenen kredi bana katk pay veya renim cretinin % 50, drdnc defa kayt yaptrlmas halinde % 100, beinci veya daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise % 300 fazlas ile hesaplanr.

b) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirlenen sreler iinde renimin tamamlanamamas halinde, her bir ilave ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin birinci fkrasna gre belirlenecek olan kredi bana katk pay veya renim cretinin % 100, ikinci defa kayt yaptrlmas halinde % 200, nc defa kayt yaptrlmas halinde % 300, drdnc ve daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise % 400 olarak hesaplanr.

(3) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirlenen srelerde yan dal veya ift ana dal reniminin tamamlanamamas nedeniyle ilave ders alnmas halinde, her bir ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin birinci fkrasna gre hesaplanan kredi bana katk pay veya renim cretinin %100, ikinci defa kayt yaptrlmas halinde % 200, ve daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise % 300 olarak hesaplanr.

(4) Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler, mazeretine ilikin bavurularn, eitim-retim yarylnn ilk haftas ierisinde ilgili birimlerine yaparlar. Birimin ynetim kurulunca mazereti kabul edilen rencilerin ders kaytlar yarylnn ikinci haftas ierisinde tamamlanr. Mazeretleri ilgili birimin ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yaryl iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz ve geen sre eitim-retim sresine dahil edilir.

(5) Faklte/yksekokul/meslek yksekokulu ve uzaktan eitim programlarnda bir renci, haftalk ders programna uygun olarak en fazla 30 ulusal kredilik ders alabilir, devamszlktan baarsz olunan dersler hari daha nceden baarszlk nedeniyle tekrar yaplan dersler ile not ykseltmek amacyla yeniden alnan dersler, ders ykne dahil edilmez.

(6) Deiim programlarna katlan rencilerin kayt yenileme ilemleri akademik takvimde belirlenen srenin dnda da yaplabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Her dersin kredisi retim programnda belirtilir. Kredinin hesaplanmasnda;

a) Teorik derslerde o dersin haftalk ders saati says kadar kredi verilir.

b) Uygulamal derslerde o dersin haftalk ders saatinin yars kadar kredi verilir.

c) Uygulamal ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalk uygulama veya laboratuvar saatlerinin yarsyla, haftalk teorik saatinin toplamndan elde edilir.

(2) Teorik ve uygulamal derslerin her bir ders saati sresi 45 dakikadr.

(3) Eitim-retim sresine ilikin esaslar unlardr:

a) Eitim-retim sresi, en az yetmi i gn olmak zere gz ve bahar yarylndan oluur.

b) Resm tatil gnleri bu sreden saylmaz.

c) Yaryl sonu/ylsonu snav gnleri bu srenin dndadr.

(4) lgili birim kurullarnn, bir sonraki yla ait eitim-retim programlar ve akademik takvim nerileri, her yl Mays ay sonuna kadar Senatonun onayna sunulur. Senato tarafndan onaylanan programlar ve akademik takvim Haziran ay sonuna kadar ilan edilir.

(5) Gerekli grlen hallerde, ilgili birimin ynetim kurulu kararyla Cumartesi ve Pazar gnleri de ders veya snav yaplabilir.

(6) Her bir ders iin birden fazla grup oluturulmas, ilgili blm bakanlklarnca alnan gerekeli kararlar dorultusunda ilgili birimin ynetim kurulunun onayndan sonra gerekletirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) niversitede; Senatonun onay, YKn izni ile ikinci retim program, uzaktan eitim program ve yaz okulu alabilir. Yaz okulu eitim-retim faaliyetleri Senato tarafndan belirlenir. niversite Senatosu tarafndan uygun grlmesi halinde, birinci ve ikinci retim programlarndaki baz dersler, sadece uzaktan retim yoluyla verilebilir. Ancak bu ekilde verilen dersler iin rencilerden ilave bir deme talep edilmez. Birinci ve ikinci retim programlarndaki bir dersin hem rgn retim yoluyla hem de uzaktan retim yoluyla verilmesinin Senato tarafndan uygun grlmesi halinde; dersi uzaktan retim yoluyla almay tercih eden rencilerden, bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasna gre belirlenen kredi bana renci katk pay veya renim creti alnr.

(4) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yazl ortak zorunlu derslerden;

a) Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi dersi ile Trk Dili dersi haftada iki ders saati olmak zere iki yarylda; yabanc dil dersi, toplam 60 saatten az olmamak zere, en az iki yarylda zorunlu ve kredili ders olarak retim plannda programlanr ve okutulur.

b) Zorunlu olmamak kouluyla beden eitimi veya gzel sanat dallarndaki derslerden birisi okutulur.

(5) niversiteye yeni kayt olan renciler iin, Rektrlk Yabanc Diller Blm ve Enformatik Blm tarafndan her eitim - retim ylnn ilk iki haftas ierisinde seviye belirleme snavlar yaplr. Yaplan bu snavlardan mutlak deerlendirme yntemine gre 100 zerinden en az 70 alan renci baarl saylr, baar notu bu Ynetmeliin 23 nc maddesindeki esaslar erevesinde arlkl genel not ortalamasna (AGNO) katlr. Bu snavlar sonucunda baarl olunan ders ikinci kez alnamaz.

(6) Yabanc dil hazrlk snf; ilgili birim kurulunun nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile yabanc dil hazrlk snf alabilir. Bu madde kapsamndaki yabanc dil eitimi, YK tarafndan karlan, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) renciler ncelikle alt yaryllardaki baarsz veya devamsz derslerini kaytl olduu blmde/programda almak kouluyla akademik danmann onay ile 30 ulusal krediyi gemeyecek ekilde bulunduu yaryln derslerini alabilir. Daha nceden baarszlk nedeniyle tekrar yaplan dersler ile not ykseltmek amacyla yeniden alnan dersler, devamszlktan baarsz dersler hari ders ykne dahil edilmez.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Derslerin her birinden en az bir ara snav yaplr.

b) Ara snavna (yl ii, vize) girilmeyen dersin notu 0 (sfr) verilir.

c) Ara snavlarn says, dersi veren retim elemannn nerisi zerine blm bakannn onay alndktan sonra ilgili birim tarafndan duyurulur.

) Bir gnde her bir snf iin en ok iki dersin ara snav ve/veya yaryl/yl sonu (final) snavlar yaplr. Snavlar dersi veren retim elemannn sorumluluunda yaplr.

d) Ara snav ve yaryl/ylsonu snavlarnn hangi tarihlerde yaplaca snavlardan en az onbe gn nce, ilgili birim tarafndan duyurulur.

(2) Snava girme koullarn yerine getiren rencilerin baar durumlarn belirlemek zere yaryl sonunda o yaryla ait derslerin yaryl sonu snavlar yaplr. Bir dersin yaryl/ylsonu snavlarna girebilmek iin;

a) Kayt yenilemek,

b) Teorik dersin en az % 70ine devam etmek,

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuvarnn en az % 80ine katlmak ve baarl olmak

gerekir.

(3) Zorunlu hallerde ilgili birimin ynetim kurulu, snavlarn baka retim elemanlar tarafndan yaplmasna karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir. lgili birim kurulu kararyla ayrca staj, uygulama, laboratuvar snavlar alabilir. Snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl veya uygulamal olarak yaplabilir. Szl snavlar ilgili birim kurullarnca oluturulan komisyonca yaplr.

(4) Snav programnda belirlenen zaman ve yerde snava girilmesi zorunludur. Snav programnda belirlenen zaman ve yerde snava girmeyen rencinin snav geersiz saylr. rencinin girmemesi gereken snava girmesi sonucunda ald not, ilan edilmi olsa da iptal edilir.

(5) Devam ykmll yerine getirilmeyen veya uygulamadan baarsz olunan dersin notu FF (devamsz) dir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile (b) bendinin (1), (3), (6) ve (8) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir:

a)

Harf 4l Baar

Notu Not Puan Aklama

AA 4.00 90-100 Mkemmel

BA 3.50 85-89 ok iyi

BB 3.00 80-84 yi

CB 2.50 75-79 Orta

CC 2.00 70-74 Yeterli

DC 1.50 65-69 Koullu Baarl

DD 1.00 60-64 Koullu Baarl

FD 0.50 00-59 Baarsz (Devaml)

FF 0.00 DZ Devamsz

1) Baarl notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlardr. Bunlardan birini alm olan renci o dersi baarm saylr. Kredisiz dersleri ve staj almasn baar ile tamamlayan rencilere (G) geer notu verilir. Baar notlar (G) ile takdir edilen beden eitimi, gzel sanatlar ve kredisiz benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler arlkl genel not ortalamas hesabna katlmaz.

3) Baarsz notlar: (FD) ve (FF) notlardr.

6) M (Muaf): rencilerin daha nce yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerden, ilgili birim ynetim kurulunca baarl kabul edilen derslere verilen iarettir.

8) (ptal) iareti; mezuniyet toplam kredi yk dikkate alnarak mfredattan kaldrlan ve muadelet/muafiyeti de yaplmam bir dersi daha nce alp da baarsz olan renciler iin mezuniyet ncesi tm transkriptlerinde bu ders iin verilir. () ile iaretlenen bu tip dersler mezuniyet sonras verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Baar veya baarszlk ile ilgili esaslar unlardr:

a) Snavlar deerlendirmede;

1) Ara snav ve/veya ara snav yerine geen dier almalarn baar notuna katks % 40, yaryl sonu veya ylsonu snavndan alnan notun baar notuna katks % 60tr.

2) Uzaktan eitim programlarnda, snavlar deerlendirmede; yaryl ii (ara) snavlarndan alnan notun baar notuna katks % 20; yaryl/yl sonu snavndan alnan notun baar notuna katks %80dir.

3) rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi uygulanr.

4) Bu deerlendirmede dersin retim eleman, dersi alan rencilerin yaryl/yaryl sonu veya yl ii/yl sonu snavlarndan hesaplanan baar notlarn dikkate alr.

5) Baar notu hesaplama ilemlerinin nasl yaplaca Senato tarafndan belirlenir.

b) AGNOsu en az 2.00 olan rencinin herhangi bir dersi (FD), (FF) veya (DZ) olmamas koulu ile baarl saylr.

c) AGNOsu 2.00n altnda olan renciler baarsz saylr. Baarsz saylan renciler; ncelikle alt yaryllardan daha nce almad dersler ile nceden (FD), (FF) ve (DZ) olan derslerini almak zorundadr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler, bulunduu yarylda (FD), (FF) ve (DZ) notu olan derslerini, tekrar verildii ilk yarylda ncelikle almak zorundadr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) Ara snav, yaryl/ylsonu snavlarna katlamayan rencilerin mazeretli saylmasna ilgili birimin ynetim kurulunca karar verilir. Mazeretlere ilikin esaslar unlardr:

a) rencilerin; mazeretlerinin kabul iin hakl ve geerli nedenlerinin varl halinde, bu Ynetmeliin 28 inci maddesinde belirlenen mazereti ile ilgili kantlayc belgeleri, bir dilekeyle birlikte snavlarn bitimini takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar birimine ulatrmalar gerekir.

b) Mazereti ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan kabul edilen renci, mazeretinin olutuu andan bitimine kadar geen sre ierisinde snavlara giremez, bu sre iinde girdii snavlar iptal edilir.

c) renciler, akademik takvimde belirlenmi olan mazeret snav tarihlerinde snava girerler.

) Mazeret snav dnemini aan durumlarda ilgili birimin ynetim kurullar yetkilidir.

d) Sresi iinde yaplmayan bavurular kabul edilmez.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Hakl ve geerli kabul edilebilecek mazeretler unlardr:

a) rencinin, salk kurulularndan alacaklar salk raporuyla belgelenmi salkla ilgili mazeretlerinin olmas. Bu durumda, rencinin raporlu olduu gnler devamszlktan saylr.

b) niversiteyi temsilen, rencinin bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinde belirtilen kltrel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katlmak zere Rektrlk tarafndan grevlendirilmesi.

c) lgili birim ynetim kurulunun kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin ikinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) lgili birimin retim plannda yer alan derslerin tmnden baarl olmu, mezuniyet iin gerekli krediyi tamamlam, arlkl genel not ortalamasn en az 2.00 dzeyine karm ve ilgili birim tarafndan belirlenen dier tm almalar tamamlam renci; (DD), (DC) geer dersleri var olsa dahi renimini bitirmi saylr, ilgili birimin ynetim kurulunca bu rencinin mezuniyetine karar verilir ve kendisine 2547 sayl Kanunda ngrlen diploma verilir. Diplomalar, Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir.

(3) Lisans renimine devam eden bir renciye; 2547 sayl Kanun hkmleri uyarnca bir lisans programnn en az ilk drt yarylnn btn derslerinden baarl olmas, AGNOsunun en az 2.00 olmas ve kendi isteiyle niversiteden ayrlmas halinde n lisans diplomas verilebilir.

(4) Diplomalar hazrlanncaya kadar, bir defaya mahsus olmak zere renciye geici mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet tarihi, rencinin mezuniyeti ile ilgili toplanan birim ynetim kurulunun karar tarihidir.

(5) Mezun olan renciye diploma bir kez verilir. Diplomann kaybedilmesi halinde Senato tarafndan belirlenen esaslara gre ilem yaplr.

(6) Mezun olan renciye, mezuniyet derecesini, arlkl genel not ortalamasn, devam ettikleri blm veya program ile aldklar ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, baar notlaryla birlikte gsteren bir renim belgesi verilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 38 (1) Birim ynetim kurulu kararyla, aadaki durumlarda, rencilerin niversite ile iliikleri kesilir:

a) rencinin kendi isteiyle niversiteden ayrlmas,

b) rencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre niversiteden karma cezas alm olmas,

c) ngrlen kayt kabul koullarn yerine getirmediinin sonradan anlalmas ve sunduklar belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanl veya eksik olduunun anlalmas.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin Geici 1 inci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Akdeniz niversitesine veya Sleyman Demirel niversitesine 2006-2007 eitim-retim ylndan nce kayt yaptran ve ad ve balants deitirildikten sonra Mehmet Akif Ersoy niversitesinde renimine devam eden rencilerin; istekleri halinde, bir dilekeyle ilgili birimlerine bavuruda bulunmas durumunda; snavlar, baar notlar ve mezuniyetleri ile ilgili olarak bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasna, ilgili birimin nerisi niversite Senatosunun onay ile karar verilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri, 18 inci maddesinin nc fkras, 24 nc maddesinin nc fkras ve 33 nc maddesinin yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 20 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/11/2006

26359

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

20/8/2007

26619

2

16/9/2008

26999

3

5/9/2010

27693