13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organları ile bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GSÜSEM): Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin mezunlarının, çalışanlarının ve toplumun her kesimindeki birey ve kurumların sürekli öğrenim imkanlarından yararlanabilmeleri için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vererek, her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için gerekli ortamı sağlamak, Üniversite ile özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği yaparak hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere,  Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer merkezleri ile koordinasyon içinde ve ilgili alanlarda Üniversite imkanlarını tanıtacak şekilde, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

b) Proje ve raporlar hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak,

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunamaması halinde Merkez Müdürünün görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunamadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna doğal üye olarak katılmak ve başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak, gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin olarak yapılan protokol ve anlaşmaları Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün bilgisi ve onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyelerin yerine, Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı tüm fakülte dekanlarının, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin önerecekleri ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim üyesi ile istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından, Rektör tarafından belirlenecek üç temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Danışma Kurulu, Rektörün çağrısı üzerine toplanır.

(4) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve çalışma programlarını değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Program ve etkinlikler sonunda verilecek belgeler

MADDE 13 – (1)  Eğitim programları, konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Senato tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Devam eden hizmetler

MADDE 16 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetlere devam edilir, ilgili birimler bu hizmetler hakkında Merkezi bilgilendirirler. Merkez diğer merkezler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.