13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURUM HESAP PLANI VE PLANIN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: XI,  NO: 32)

             MADDE 1 – 31/1/1992 tarih ve 21128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 7 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğin ekinde yer alan Aracı Kurum Hesap Planına ilgili oldukları hesap gruplarında yer almak üzere, aşağıdaki hesap numaraları eklenmiştir;

             3181 Çıkarılmış Aracı Kuruluş Varantları

             4191 Çıkarılmış Aracı Kuruluş Varantları

             5020 Yurtiçi Brüt İhraç Gelirleri

             5220 Yurtiçi Brüt İhraç Maliyetleri

             9200 İhraç Edilen Varant Yükümlülüklerinden Borçlar

             9700 İhraç Edilen Varant Yükümlülüklerinden Alacaklılar

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.