6 Temmuz 2011 Tarihli ve 27986 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

995   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK’in Seçildiğine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Kaymakam Adayları Yönetmeliği

—   Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)

—   Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

—   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-14)

—   Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/30)

—   Türk Standardları Enstitisü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/14)

—   Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/37, K: 2010/114 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/87, K: 2011/30 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/82, K: 2011/32 Sayılı Kararı (26/12/2002 Tarihli ve 4776 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6, K: 2011/54 Sayılı Kararı (14/12/2009 Tarihli ve 5941 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/56, K: 2011/71 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/8/1983 Tarihli ve 2880 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/66, K: 2011/72 Sayılı Kararı (9/6/2004 Tarihli ve 5187 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı 2. nci mükerrer Resmî Gazete’de, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere, İlave Yapılması Hakkında Karar ve Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulunun Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.