6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK BAKANLIINA BALI SALIK KURUM VE KURULULARINDA

GREVL PERSONELE DNER SERMAYE GELRLERNDEN EK DEME

YAPILMASINA DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanlna Bal Salk Kurum ve Kurulularnda Grevli Personele Dner Sermaye Gelirlerinden Ek deme Yaplmasna Dair Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanl hari olmak zere Salk Bakanlna bal dner sermayeli salk kurum ve kurulularnda grevli olan memurlar, szlemeli personeli, aktan vekil olarak atananlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 38 inci maddesine gre Salk Bakanlna bal salk kurum ve kurulularnda grevlendirilen personeli, dier kamu kurum ve kurulularnn kadrolarnda bulunan ve haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin grevlendirilen salk personeli ile dier kamu kurum ve kurulularnn kadrolarnda bulunan ve en az bir ay itibaryla belirli bir sre iin grevlendirilen salk personelini kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (), (cc) ve (ee) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (hh) ve () bentleri eklenmitir.

) Eitici destekleme puan: Eitim ve aratrma hastanelerinde, bahekimlik tarafndan belirlenen usul erevesinde, o dnem iinde dahili klinikler iin en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler iin 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri iin 40 saat pratik eitim almas ve her bir klinik iin 8 saat teorik asistan eitim almas yapldnn belgelendirilmesi halinde, mesai ii hastane hizmet puan ortalamasnn klinik efine % 40, ef yardmcsna % 30u, eitim ve aratrma hastanelerinde klinik efi veya ef yardmcs kadrosunda bulunmayan profesr ve doentlere hastane hizmet puan ortalamasnn % 30 u orannda verilen ek puan,

) Net performans puan: Kurumlarda alan her personel iin 17 nci, kurulularda alan her personel iin ise Ek 1 inci maddede yer alan esaslara gre hesaplanan puan,

cc) Kurulularda dnem ek deme katsays: Ek 1 inci maddeye gre tespit edilen datlacak dner sermaye miktarnn il toplam puanna blnmesi sonucu bulunan katsayy,

ee) Hazine pay: Kurumlarda, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi uyarnca belirlenecek oran zerinden genel bteye irat kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimlerine yatrlmas uygulamasna etkisi olmakszn, ilgili kurumun elde ettii gayrisafi haslata anlan fkrann ilk cmlesinde ngrlm olan %15 oran uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar;

Kurulularda, 5234 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi uyarnca belirlenecek oran zerinden ilgili kuruluun elde ettii gayrisafi hslattan, genel bteye irat kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimlerine yatrlan tutar;

5234 sayl Kanunun geici 1 inci maddesi uyarnca Maliye Bakanlnca hazine pay orannn indirildii dnemlerde, Bakanlka belirlenecek olan kurumlarda, Maliye Bakanlnca indirilen orana kadar Bakanlka belirlenecek oran zerinden tespit edilecek tutar,

hh) AMATEM: Alkol ve Madde Bamll Tedavi Merkezlerini,

) Hizmet rol: Nfus, ulam imknlar, salk insan gc mevcudu, salk tesislerinin artlar, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduu benzeri salk kaynaklar itibariyle hizmet alanlar dikkate alnarak Bakanlka belirlenen A, B, C, D ve E grubunu,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik ile ilgili temel esaslar aada belirtilmitir.

a) Bu Ynetmelik kapsamndaki salk kurum ve kurulularnn, salk hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamam dner sermayeye gelir kaydedilir. lgili kurum ve kuruluun o dnemde elde ettii gayrisafi haslattan ncelikle Hazine pay, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu pay ve Bakanlk merkez pay ayrldktan sonra kalan miktarn kurumlarda asgari %50si, kurulularda ise %35i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakkndaki 209 sayl Kanun Gereince letme, dare ve Muhasebe lerine Dair Ynetmelik hkmleri dorultusunda kurum ve kurulularn ihtiyalarnn karlanmas ve vadesi gelen borlarn denmesi iin ayrlr. Kalan ksm personele ek deme olarak datlabilir.

b) Ek deme, personelin kurum ve kurulua fiilen katk salad srece verilebilir. Personelin katksyla elde edilen dner sermaye gelirlerinden, o kurumda grevli personele yaplabilecek ek deme toplam, (ilgili kurum veya kuruluun o dnemdeki) dner sermaye gelirinden, Hazine pay, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu pay ve Bakanlk merkez pay ayrldktan sonra kalan miktarn kurumlarda %50sini, kurulularda ise % 65ini aamaz.

c) Ba, faiz geliri gibi personelin katksna dayanmayan dner sermaye gelirleri hibir ekilde personele ek deme olarak datlamaz.

) Kurumlarda, tabip muayene ve giriimsel ilemler puanna esas olan, tabip muayene ve giriimsel ilemleri yapmad hlde yapm gibi gsterenler ve tbben gerekmedii hlde giriimsel ilemleri artranlar hakknda bahekim tarafndan idar soruturma balatlr. Muayene ve giriimsel ilemlerin yaplp yaplmadnn takibi ile bu konudaki gerekli dzenlemelerin yaplmasndan bahekim sorumludur. Bahekimce, hastanede yaplan hizmetlerin dzenli kayt altna alnmas ve kurumlara gnderilen faturalarn hatasz dzenlenmesini salamak amacyla, giriimsel ilemlerin, bte uygulama talimat/teblii ilkelerine uygunluu ile bu ilemlerin nitelik ve nicelik ynnden deerlendirilmesi ve denetlenmesi iin inceleme heyeti oluturulur. Heyet, giriimsel ilemlerin yaplmasndan tahakkuk ve faturalanmasna kadar geen srete, tp etii ve kaytlara uygunluunu denetler. Ayrca, heyet, giriimsel ilemlerle ilgili itiraz ve ikyetleri deerlendirir. Heyet, o dnem iinde yapaca incelemeler sonucunda hazrlayaca raporu dner sermaye komisyonunun toplants ncesinde bahekime sunar. Bahekim, inceleme heyeti yelerini, mesleinde en az 10 yl alm, yok ise daha az alm ve disiplin cezas almam olan eitim ve aratrma hastanelerinde ef, ef yardmclar ve baasistanlar veya uzman tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler yok ise dier tabipler arasndan seer. nceleme heyeti yelerinin yapm olduklar ilemlerin deerlendirilmesi ve denetlenmesi bahekim tarafndan yaplr. nceleme heyeti ye says, hastanenin yatak says ve personel says dikkate alnarak 3ten az, 12den fazla olamaz. nceleme heyeti yelerinin grev sresi, takvim yl sonu itibaryla sona erer. Grev sresi sona eren ye tekrar seilebilir. Heyet bakanln meslekte en kdemli olan ye yapar. nceleme heyeti kararlarn salt ounluuyla alr. Oylarn eitlii hlinde, bakann oyu ynnde karar alnm saylr. nceleme heyetinin, almalar srasnda ihtiya duyduu bilgi ve belgeler ile kaytlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasn hastane mdr yapar. nceleme heyeti kararlar bahekimce uygulanr. Bahekim, inceleme heyeti kararlarna istinaden ek demeye esas olacak ilemleri sonulandrarak kesin karara balar. Bahekimce, nceki deme dnemleri iin inceleme yaptrlabilir. nceleme heyetinin raporuna istinaden hakknda disiplin soruturmas alp, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesine gre cezalandrlanlardan; uyarma cezas alanlara bir ay, knama cezas alanlara iki ay, aylktan kesme cezas alanlara ay, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas alanlara alt ay sreyle ek deme yaplmaz. Ek deme yaplmamas ilemine, cezann ilgiliye tebli tarihinden itibaren balanr. htiya halinde Bakanlka, kurumlardaki giriimsel ilemleri deerlendirmek ve denetlemek amacyla inceleme heyetleri kurulabilir. Ayn deme dnemi iin Bakanlka grevlendirilen inceleme heyeti tarafndan deerlendirme yaplmas halinde bu deerlendirme sonular esas alnr. Bakanlka inceleme heyetinde grevlendirilen personelin ek demeleri grevlendirme sresince kadrolarnn bulunduu kurum veya kurulutan kendi kadro unvan katsaylar zerinden hesaplanr. nceleme heyetlerinde grev yapan personele grevlendirildii dnemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasnn % 20si, kurulularda ise il performans puan ortalamasnn % 20si orannda ek puan verilir.

d) Meslek hastalklar hastanelerinde, mesleki risk faktrlerine maruz kalan hastalara ynelik hizmet sunan ve i sal, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, i (endstri) psikolojisi ve odyoloji alanlarnda hizmet veren uzman ve pratisyen tabipler, hastane hizmet puan ortalamas zerinden ve kendi kadro unvan katsaylar esas alnarak deerlendirilir.

e) Birinci, ikinci, nc basamak kurum veya kurulular arasnda geici veya resen grevlendirilen personele, grevlendirildii kurum veya kurulutan ek deme yaplr. Bakanlk merkez tekilatndan bu Ynetmelik kapsamndaki kurum veya kurululara geici grevle grevlendirilen personele de, grevlendirildii kurum veya kurulutan ek deme yaplr. Ancak;

1) Dner sermayesi bulunmayan Bakanla bal kurum ve kurulular ile dier kamu kurum veya kurulularnda (Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl hari) geici veya resen grevlendirilen personel, bir yl iinde toplam ay gememek zere asl kadrosunun bulunduu kurum veya kuruluun ek demesinden faydalanr. Bu ekilde yaplan grevlendirmelerde personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas, kurulularda ise il performans puan ortalamas esas alnarak ek deme yaplr.

2) Bakanlk merkez tekilatnda ve Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanlnda grevlendirilen personel ile 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yalova Termal Kaplcalar letme daresinin alma Usul ve Esaslar ile letmeye Dair Her Trl Mal ve dar Muamelelerin Yrtlme ekline ve Muhasebe Usullerine Dair Ynetmeliin 5 inci maddesi uyarnca grevlendirilen personele sre snr aranmakszn asl kadrosunun bulunduu kurum veya kurulutan ek deme yaplr. Bu ekilde yaplan grevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays esas alnarak deerlendirilir. 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayl Cumhurbakanl Genel Sekreterlii Tekilat Kanununun 4 nc maddesine gre grevlendirilen salk hizmetleri snfnda bulunan personel, sre snr aranmakszn asl kadrosunun bulunduu kurum veya kuruluun ek demesinden faydalandrlr. Bu ekilde yaplan grevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays esas alnarak deerlendirilir. Bu ekilde grevlendirilen personele bu maddenin birinci fkrasnn () bendi hkm uygulanmaz.

3) Bakanlk istihdam planlama kurulunca ihtiya planlamas yaplan yerlerde resen geici olarak grevlendirilen uzman tabip, uzman di tabibi, tabip ve di tabiplerine asl kadrosunun bulunduu kurum veya kuruluun dner sermayesinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro-unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde tavan ek deme tutarna ulalamamas hlinde, toplam olarak tavan ek deme tutarn gemeyecek ekilde ayrca bunlara grevlendirildikleri kurum veya kurulutan da ek deme yaplr.

4) Kendi istei ile Bakanlk dndaki kurumlara geici grevlendirilen personele, bu Ynetmelik uyarnca ek deme yaplmaz.

5) kinci grevle grevlendirilen personel ek demesini, ikinci grevli olduu kurum veya kurulutan alr.

6) Hizmete yeni alacak olan kurumlara Bakanlka grevlendirilen kurucu batabip, kurucu hastane mdr ile dier personele kurumun geici kabul tarihine kadar sresiz, geici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay sreyle asl kadrosunun bulunduu kurum veya kurulutan, 2547 sayl Kanunun 38 inci maddesine istinaden grevlendirilmi olan personelin kurucu olarak grevlendirilmesi halinde ise nceki grev yerinden ek deme yaplr. Bu ekilde yaplan grevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve grevlendirildii grev iin ngrlen kadro unvan katsays, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak deerlendirilir. Bakanlka aktan atanan, naklen atanan veya 2547 sayl Kanunun 38 inci maddesine istinaden dorudan kurucu olarak grevlendirilen personel ile kadrosu Bakanlk Merkez tekilatnda bulunan ve kurucu olarak grevlendirilen personele ise l Salk Mdrlnce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalamas ve grevlendirildii grev iin ngrlen kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bakanlka uygun grlmesi halinde 6 aylk sre 12 aya kadar uzatlabilir.

7) Gkeada Devlet Hastanesinde grev yapan tm personelin ek demesi il salk mdrlnce belirlenecek olan hastanenin dner sermayesinden hastane hizmet puan ortalamas ve kendi hizmet alan unvan katsays esas alnarak denir.

f) Bakanlka veya amirince hizmet ii eitim kurslarna katlmas uygun grlen eiticilere bir yl iinde toplam ay gememek zere kadrosunun bulunduu kurum veya kurulutan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. ay gemesi halinde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

Bakanlka veya amirince hizmet ii eitim kurslarna katlmas uygun grlen personele eitim sresince kadrosunun bulunduu kurum veya kurulutan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

g) Ylda en fazla defa grevlendirme suretiyle kendi alan ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katlan personele, sz konusu etkinliklerde geen gnleri allm olarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve tabip, di tabipleri ve uzman di tabipleri iin (0,80) uzman tabipler iin (2,00) hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirmelerde allm kabul edilecek sre, bir takvim yl iinde toplam 15 gn geemez.

) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanununun 18 inci maddesinin drdnc fkrasnn son cmlesi uyarnca haftada bir gn izinli saylan ynetim kurulu yeleri, izinli sayld bu gnlerde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas, kurulularda ise il performans puan ortalamas esas alnarak deerlendirilir.

h) Kadrosu Maliye Bakanlna ait olup, dner sermaye iletmelerinin muhasebe birimlerinde grev yapan personele, personelin bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat, yabanc dil tazminat ile 213 sayl Vergi Usul Kanununun Ek 13 nc maddesinde ngrlen ek deme hari) toplamnn, EK-1de yer alan mesai ii tavan ek deme katsay ile arpm sonucu bulunan tutar gememek kaydyla mesai ii hastane hizmet puan ortalamas esas alnarak ek deme yaplr.

) Bu Ynetmelik kapsamnda olan kurum ve kurulularda uygulanacak dner sermaye ek deme tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Bu Ynetmelik kapsamndaki kurum ve kurulularda szlemeli personele yaplacak ek demenin tutar, ayn birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali personel esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

i) Eitim ve aratrma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve dier laboratuvar birimlerinde grev yapan klinik efi, ef yardmclar, baasistan ve uzmanlara, Bakanlka belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydyla, hastane hizmet puan ortalamasnn %20sine kadar ek puan verilebilir.

j) Devlet hastaneleri ile eitim ve aratrma hastanelerinde enfeksiyon hastalklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarna, kurumun ihtiyac olan konsltasyon ve poliklinik hizmetleri yannda, Bakanlka belirlenen kriterlerin yaplmas ve bahekimce onaylanmas kaydyla bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde laboratuvar branlar iin belirlenen esaslar erevesinde hastane hizmet puan ortalamas zerinden ek deme yaplr. Hastane hizmet puan ortalamas zerinden yaplacak deerlendirmede Bakanlka belirlenen kriter puanlarndan (0) ile (1) arasnda elde edecei puan esas alnr.

Enfeksiyon hastalklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarnn net performans puan Ynergede yer alan saylar esas alnarak hesaplanr.

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x kriter puan x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

Kurumda grev yapan uzman tabip says Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysndan fazla ise, her bir uzman tabip iin net performans puan hesaplanrken, hastane hizmet puan ortalamas esas alnmayp, hastane hizmet puan ortalamasnn Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysyla arpmnn, uzman tabip saysna blm esas alnarak, aadaki ekilde hesaplanr. Bu bent kapsamndaki uzman tabiplerden, askerlik, cretsiz izin veya geici grev sebebiyle grevinden ayrlanlar ile Batabipler hari olmak zere dier tm nedenlerle fiilen grev yapmayanlar, blende yer alan brantaki uzman tabip saysna dhil edilir.

Net performans puan = [(hastane hizmet puan ortalamas x kriter puan) x ynerge ile belirlenen uzman tabip says/brantaki tabip says) x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

k) Eitim ve aratrma hastaneleri iin devlet hastanelerindeki deerlendirme kriterleri kullanlr. Ancak, burada kii yerine klinik eflii birimi deerlendirilir. Klinik iinde grevli personelin performans puannn hesaplanmasnda klinik hizmet puan ortalamas, klinik dnda alan personelin performans puannn hesaplanmasnda hastane hizmet puan ortalamas esas alnr. Ancak, klinikte alan tabip d personelin net performans puannn hesaplamasnda, hastane hizmet puan ortalamasnn esas alnmasna, dner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Asistanlar ile yan dal asistanlarnn net performans puan klinik hizmet puan ortalamasnn %25i ile hastane hizmet puan ortalamasnn %75inin toplam zerinden deerlendirilir.

l) Yan dal klinikleri, ana dal iinde deerlendirilebilir.

m) Kurumlara bal semt poliklinikleri, kurumlarn bir parasdr. Eitim ve aratrma hastanelerine bal semt poliklinikleri (gndz hastaneleri) ilgili kliniklerle ilikilendirilerek burada alan personel, bal olduu klinikteki edeer personel gibi deerlendirilir.

n) Eitim ve aratrma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yrten klinik efi, ef yardmcs, baasistan ve uzman tabipler ile dier personelin net performans puanlarnn hesaplanmasnda, klinik hizmet puan ortalamas yerine hastane hizmet puan ortalamas esas alnr.

o) Gs hastalklar ve/veya gs cerrahisi hastanelerinde hizmetin srdrlebilmesi iin dner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tberkloz servisi gibi) ve zel birimlerde (uyku laboratuvar, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eitim poliklinii, indkte balgam nitesi gibi) alan tabipler iin, tabip muayene ve giriimsel ilem puanlar ile hastane hizmet puan ortalamas birlikte deerlendirilir. Yksek bulunan net performans puan esas alnr. Yukardaki blmlerdeki ilemler, kliniklerce yaplyorsa burada alan tm personel iin, klinik hizmet puan ortalamas ile hastane hizmet puan ortalamas birlikte deerlendirilerek yksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalamas, net performans puan hesaplanmasnda esas alnr.

) Eitim ve aratrma hastanelerinde kliniklerde alan klinik efi, ef yardmcs, baasistan ve uzman tabipler puanlandrlr. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandrlr.

p) Eitim ve aratrma hastanelerinde grevli asistanlara ve yan dal asistanlarna kurum ii ve kurum d rotasyon eitimi sresince kadrosunun bulunduu kurumun hastane hizmet puan ortalamas esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde yaplacak ek demede, rotasyonda bulunan asistanlarn aktif alma gn katsaylar klinik/hastane hizmet puan ortalamasnn belirlenmesinde hesaplamaya dhil edilmez. Aile hekimlii asistanlarnn aktif alma gn katsaylar sadece aile hekimlii klinik efliinde altklar dnemde klinik hizmet puan ortalamasnn hesaplamasnda kullanlr. Aile hekimlii klinik efliklerinin bulunmad durumlarda bal olduklar koordinatr klinik efliklerinin klinik hizmet puan ortalamas ile rotasyonda bulunduklar kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasnn belirlenmesinde aile hekimlii asistanlarnn aktif alma gn katsaylar dikkate alnmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlk eitimi srasnda ana dala bal yan dallarda geen eitim sresince yan dal kliniinden deerlendirilebilir.

r) Eitim ve aratrma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan uzman tabipler (temel tp bilimleri uzmanlar) ile youn bakm, yenidoan, yank, diyaliz ve kemik ilii nakil niteleri dndaki kanser erken tehis tarama ve eitim merkezi gibi tbbi ve idar nitelerde alan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasndan, (0,8) kadro-unvan katsays esas alnarak deerlendirilir.

s) (j) ve (z) bentleri uyarnca hastane hizmet puan ortalamas zerinden deerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, cretsiz izin veya geici grev sebebiyle grevinden ayrlanlar ile Batabipler hari olmak zere dier tm nedenlerle fiilen grev yapmayanlar, blende yer alan uzman tabip saysna dhil edilir.

) Giriimsel ilemleri gsteren Ynergede yer alan ve puan 1500 ve zerinde olan cerrahi ilemlerin ekip hlinde yaplmas durumunda birinci ve ikinci hekime, yaplan ilemin puan blnmeden ayr ayr verilir.

t) Kurumlarda, bilimsel alma destek puan, ilgili almalarn batabiplike belirlenen ekilde belgelenmesi hlinde verilir.

u) Kurumlarda, eitici destekleme puan, batabiplike belirlenen ekilde belgelendirildii takdirde, o dnem iin verilir.

) EK-2 ve EK-3de yer alan tabloda hastane mdr yardmclar iin ngrlen (0,60) kadro unvan katsays satn alma hizmetleri, merkezi satn alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, hizmet almlarnn denetimi, teknik hizmetlerinden sorumlu mdr yardmcs ile hastane birlemelerinde birletirilen hastanede grev yapan sorumlu mdr yardmcs ve 500 yatak st hastanelerde personel ilerinden sorumlu hastane mdr yardmcs net performans puannn hesaplanmasnda kullanlr. Yukarda yer alan grev alanlarnda grev dalm yaplrken ilgili hastanenin standart kadro saysn amayacak ekilde grevlendirme yaplr. Standart kadro saysnn zerinde hastane mdr yardmcs bulunan kurumlarda yukarda belirlenen grev alanlar standart kadro says kadar hastane mdr yardmcs arasnda paylatrlr. Bu alanlarn dndaki dier idari grevleri yrten hastane mdr yardmclarnn kadro unvan katsays (0,45) olarak esas alnr. Bunlardan, Bakanlk merkez tekilatnda grevlendirilenlerin kadro unvan katsays Ek-2 ve Ek-3de yer alan tablolarda hastane mdr yardmclar iin ngrlen katsaylar zerinden deerlendirilir.

v) Kurumlarda, Bakanlk hasta haklar kurulu raporuna istinaden hakknda disiplin soruturmas alp, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesine gre cezalandrlan personelden; uyarma cezas alanlara bir ay, knama cezas alanlara iki ay, aylktan kesme cezas alanlara ay, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas alanlara drt ay sreyle, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn gemiyorsa, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan, eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan %30 orannda kesinti yaplr. Kesinti ilemine cezann ilgiliye tebli tarihinden itibaren balanr.

y) Kurumlarda zellik arz eden birimler; ameliyathane, youn bakm, doumhane, yenidoan, st ocuu, yank, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapal psikiyatri servisleri, AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik ilii nakil niteleridir. Ayrca, yksek bulatrcl olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettii srece zellik arz eden birimler iin ngrlen katsaylar zerinden ek deme yaplr.

zellik arz eden birimlerde ksmi sreli alan personel, alt sre kadar zellik arz eden birimler iin ngrlen katsaylar zerinden deerlendirilir.

z) Kurumlarda, bran gerei hasta says dk olan fakat yatakl tedavi kurumlarnda bulunmas da gerekli olan, eitim ve aratrma hastanelerinde bran ve klinikler, devlet hastanelerinde branlar (tpta uzmanlk tznde belirtilen uzmanlk dallar) batabip kararyla hastane hizmet puan ortalamas zerinden deerlendirilir. Ancak, hastane hizmet puan ortalamas, bran ve klinik iin verilir. Belirlenen brantaki tabip says/klinik saysnn birden fazla olduu kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas brantaki tabip says/klinik saysna blnr.

aa) Doal afet, sava, salgn hastalk, seferberlik ve olaanst hllerde, grevlendirme sresince personele kadrosunun bulunduu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. nsan ve teknik yardm amacyla Bakanlka yurt dna grevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,80 kadro unvan katsays esas alnarak, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,00, uzman tabipler iin 1,80 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

bb) Hizmete yeni alan kurumlarda grev yapan personele kurumun hizmete ald tarihten itibaren 6 ay sreyle aadaki ekilde ek deme yaplabilir. Bakanlka 6 aylk sre 12 aya kadar uzatlabilir.

Hizmete yeni alan kurumda grev yapan tm personelin ek demesi, kurumun hizmete ald tarihten itibaren 6 ay sreyle, il salk mdrlnn dner sermaye btesinden karlanr.

Hizmete yeni alan kurumda grev yapan personelin ek demesi, il performans puan ortalamas ve Ek-8 sayl tabloda yer alan hizmet alan kadro unvan katsaylar esas alnmak suretiyle hesaplanr. Bu Ynetmelikte ngrlen ek puanlar net performans puan hesaplanmasna dahil edilmez.

Net performans puan = (il performans puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (ek-8 sayl tabloda yer alan katsays) x aktif allan gn katsays)

cc) Ek deme tutar, zelletirme kapsamnda naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi kapsamnda denen fark tazminat hesabna dhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayl Kanun kapsamnda Bakanlka devralnan personele denen ek deme tutar da, fark tazminat hesabna dhil edilir.

) htiya sebebiyle, kurum veya kurululardan dner sermaye iletmelerinin muhasebe birimlerine grevlendirilen personelin ek demesi, sre snr olmakszn kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas, kurulularda ise il performans puan ortalamas esas alnarak kadrosunun bulunduu kurum veya kurulutan yaplr.

dd) Hastanelerle entegre 112 acil salk istasyonlarnda grev yapan tabiplerin, o dnem 112 acil salk hizmetlerinde geen sreleri iin hastane hizmet puan ortalamas esas alnr.

ee) remeye Yardmc Tedavi (YTE) Merkezlerinde grev yapan tbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlar Bakanlka belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydyla, hastane hizmet puan ortalamas zerinden ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak deerlendirilir.

ff) Kurulularda, bu Ynetmelik esaslarnn yerine getirilmesi ve net performans puanlarnn hesaplanmas iin il salk mdrlnce gerekli kayt sistemi oluturulur.

gg) Laboratuarlarda grev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarnn hesaplanmasnda esas alnacak saylar Bakanlka karlan Ynerge ile belirlenir.

) Kuruma yeni atanan veya yeni grevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve giriimsel ilem puan ile hastane hizmet puan ortalamasnn birlikte deerlendirilmesi neticesinde yksek olan net performans puan zerinden ek deme yaplr. 3 aylk sre batabip karar ile 6 aya kadar uzatlabilir.

hh) Personelin yapt ie ilikin bilgi ve yetenei, iini dzenli ve kaliteli yapabilme, bamsz i yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen ii organize edebilme becerisi, kendini gelitirme gayreti, amir ve alma arkadalarna kar tutum ve davranlar, hizmet sunduu kesime kar tutum ve davranlar, birim tarafndan yaplan ilerin gelitirilmesine katks, iin gl ve riski gibi faktrler dikkate alnarak, alan personel saysnn %5ini gememek kaydyla, kurumlarda bahekimin teklifi, kurulularda ise il salk mdrnn teklifi zerine dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personele, o dnem iin kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasnn, kurulularda ise il performans puan ortalamasnn %20sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukardaki kriterler dikkate alnarak, alan personel saysnn %5ini gememek kaydyla, kurumlarda bahekimin kurulularda ise il salk mdrnn gerekeli teklifi zerine, dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personelin o dnem iindeki net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn gemiyorsa, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan, eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan %20 orannda kesinti yaplabilir. Bu hkm kapsamnda belirlenen personelden kurulularda alan personele bir yl iinde 6 (alt) ay gememek zere ek puan verilir.

) Kurulularda; muayene komisyonu yeleri iin il performans puan ortalamasnn %5i, ihale-satn alma komisyonu yeleri, o dnem eitim faaliyetlerinde grevli eiticilere, piyasa gzetimi ve denetimi yapan personele, il performans ve kalite koordinatrlnde grevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde alan personel ile Bakanlka ngrlen almann raporlanmas ve il salk mdrlnce onaylanmas kaydyla blge koordinatr ve yardmclarna il performans puan ortalamasnn %10 u, nfusu 1.500.000 zerinde olan veya bykehir statsnde olan illerin il salk mdrlerine, stok koordinasyon ekibinde grevli personele, merkezi satn alma biriminde grevli personele il performans puan ortalamasnn % 20si, 112 acil salk hizmetlerinde alan personele il performans puan ortalamasnn % 40 orannda ek puan verilir. Ancak, o dnem yukarda saylanlardan birden fazlasnda grev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

ii) Kurulularda alan personele belgelemesi hlinde yaplan meslek bilimsel almalara istinaden, Bilimsel almalar ve Puanlar (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan, belgelemenin yapld dnemi takip eden dnem iin verilir. Bu ilemlerle ilgili gerekli takip ve kaytlar il salk mdrnce yerine getirilir.

jj) Kurulularda salk mdrlnde alan personele il performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir. Bakanlk merkez tekilatna grevlendirilen il salk mdrl personeli iin % 15 oran % 10 olarak uygulanr.

kk) Kurumlarda bran ile ilgili altyap ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi srecinde veya hizmet gerei grevlendirilmesine ramen ilgili brann hasta yetersizlii sebebiyle puan hastane hizmet puan ortalamasnn altnda kalan uzman tabiplerce, bahekime gerekeli olarak bavurulmas halinde, bahekim tarafndan yaplacak deerlendirme neticesinde uygun grlen uzman tabiplere puanna ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasnn % 70 i orannda ek puan verilir. Bu ekilde yaplan hesaplama neticesinde hastane hizmet puan ortalamasnn almas durumunda hastane hizmet puan ortalamas esas alnr. Bahekimce gerekeleri yeterli grlmeyen uzman tabipler gerekeleriyle beraber Bakanla itirazen bavurabilirler. Bakanlk itiraz bavurularn 10 i gn ierisinde sonulandrr.

ll) Kurumlarda, ihale satn alma komisyonu yeleri, tanr kayt kontrol yetkilisi olarak grev yapan personel, muayene komisyonu yeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta haklar kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve dner sermaye komisyonunda grevli personel ile o dnem eitim faaliyetlerinde grevli eiticilere, Bakanlka eitim verilen ve fiilen klinik kodlayc olarak alan personele, yank niteleri ve merkezlerinde alanlara ve perinatal merkezlerde grev yapan personele, o dnem beyin lm tespit edilmise bu tespitte yer alan beyin lm kurulu, organ nakli koordinatr ve yardmcs ile donr bakm yapan youn bakm alanlarna, o dnem organ karm ekibi tarafndan donrden organ alnm ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasnn %10u, teraptik aferez merkezlerinde ve kanser erken tehis tarama ve eitim merkezlerinde (KETEM) alan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasnn % 15i, ocuk izleme merkezlerinde grevli personel ile youn bakm, yenidoan, yank, diyaliz, kemik ilii nakil niteleri ve AMATEMde alan pratisyen tabiplere, evde bakm hizmetlerinde alan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde alan pratisyen tabiplere, satn alma hizmetlerinden sorumlu batabip yardmcs ile merkezi satn alma biriminde grevli personele hastane hizmet puan ortalamasnn %20si orannda ek puan verilir. O dnem organ karm ekibi tarafndan donrden organ alnm ise organ nakli koordinatr ve yardmcsna % 10 oran % 20 olarak uygulanr. Ancak, o dnem yukarda saylanlardan birden fazlasnda grev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

mm) Kurumlarda alan personele belgelemesi hlinde yaplan meslek bilimsel almalara istinaden, Bilimsel almalar ve Puanlar (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapld dnemi takip eden dnem iin verilir. Bu ilemlerle ilgili gerekli takip ve kaytlar bahekimce yerine getirilir.

nn) Youn bakm, yenidoan, yank, diyaliz ve kemik ilii nakil nitelerinde srekli alan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapm olduklar giriimsel ilemler puanlandrlmaz. Bu birimlerde alan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsaylar zerinden deerlendirilir. Bu birimlerde srekli almayan ancak hasta takibi yapan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapm olduklar ilemler puanlandrlarak ilgili tabibin tabip muayene ve giriimsel ilem puanlarna dahil edilir. Eitim ve aratrma hastanelerinde yenidoan eitim klinii bulunmas halinde bu birimlerde alan tabiplerin yapm olduklar giriimsel ilemler puanlandrlr ve ek demeler puan bulunan klinikler iin ngrlen usul ve esaslar erevesinde deerlendirilir. kinci ve nc basamak yenidoan youn bakm niteleri ile ikinci ve nc basamak youn bakm nitelerinde srekli alan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasnn %20si orannda ek puan olarak verilir.

oo) Devlet hastanesi iken eitim ve aratrma hastanesi yaplan hastanelerde, kliniklerin oluturulmas ve kliniklerin ilerlik kazanmas srecinde bu Ynetmeliin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanr. Ancak, bu durumda hizmet alan kadro-unvan katsaylar klinik efleri iin (2,90), klinik ef yardmclar iin (2,80), baasistan, uzman, yan dal asistanlar iin (2,65) ve asistanlar iin (1,10) olarak uygulanr. Kliniklerin ilerlik kazanmasndan sonraki dnemlerde bu madde kapsamndaki hastanelerde bu Ynetmeliin nc basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanr. Uygulamann balang dnemi Batabipe tespit edilir. Tespit edilen dnem, Bakanla bildirildiinde geerlilik kazanr. Devlet hastanesi iken eitim ve aratrma hastanesi yaplan kurumlarda 2 yl sre ile;

Devlet hastanesi

Eitim ve aratrma hastanesi

formlleri zerinden yaplacak hesaplama neticesinde her bir personel iin yksek olan net performans puan esas alnr. Bu ekilde yaplan hesaplama neticesinde datlabilecek tutarn almas halinde, tm personelin ek demesi aan oranda oransal olarak drlr.

) Kurumsal performans katsaysnn hesaplanmasna esas olacak performans, kalite ve dier kriterler ile hizmet sunum artlar Bakanlka karlacak ynerge ile belirlenir.

pp) Bu Ynetmelik hkmleri uyarnca personele hastane hizmet puan ortalamas zerinden ek deme yaplmas gereken hallerde mesai ii hastane hizmet puan ortalamas esas alnr.

rr) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin (g) bendinde tanmlanan giriimsel ilemler Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Bakanlka karlacak Ynerge ile belirlenir.

ss) Birim ve birim d performans katsaysnn hesaplanmasna esas olacak kriterler Bakanlka karlacak Ynerge ile belirlenir.

) Eitim ve aratrma hastanelerinde grev yapan yan dal klinik efi, yan dal klinik ef yardmcsnn kadro unvan katsays % 15, yan dal baasistan ve yan dal uzmannn kadro unvan katsays % 25, devlet hastanelerinde grevli yan dal uzmannn kadro unvan katsays % 20 orannda arttrlr.

tt) 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda karlacak Ynerge erevesinde Bakanlk tarafndan grevlendirilen deerlendiriciler ile bu Ynetmelik kapsamnda fiilen ek deme hesaplamalarn yapan personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasnn, kurulularda il performans puan ortalamasnn % 20si orannda ek puan verilir.

uu) Entegre ile hastanelerinde grevlendirilen uzman tabiplere, grevlendirme sresince kadrolarnn bulunduu kurum veya kurulutan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays, kurulularda ise il performans puan ortalamas ve kendi kadro - unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

) EK-2de yer alan tabloda batabip yardmclar iin ngrlen (3,50) kadro unvan katsays ve EK-3de yer alan tabloda batabip yardmclar iin ngrlen (2,90) kadro unvan katsays gelir gerekletirme grevlisi, gider gerekletirme grevlisi, satn alma hizmetleri, merkezi satn alma hizmetleri, hastane birlemelerinde birletirilen hastanelerde grev yapan sorumlu batabip yardmcs, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve youn bakm hizmetleri, 500 yatak st hastanelerde personel ileri ve eitim ve aratrma hastanelerinde eitim hizmetlerinden sorumlu batabip yardmclarnn net performans puannn hesaplanmasnda kullanlr. Yukarda yer alan grev alanlarnda grev dalm yaplrken ilgili hastanenin standart kadro saysn amayacak ekilde grevlendirme yaplr. Standart kadro saysnn zerinde batabip yardmcs bulunan kurumlarda yukarda belirlenen grev alanlar standart kadro says kadar batabip yardmcs arasnda paylatrlr. Bu alanlarn dndaki dier idari grevleri yrten ve eitim ve aratrma hastanelerinde grev yapan batabip yardmclarnn kadro unvan katsays 2,50, devlet hastanelerinde grev yapan batabip yardmclarnn kadro unvan katsays 1,90 olarak esas alnr. Bunlardan, Bakanlk merkez tekilatnda ve Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanlnda grevlendirilenlerin kadro unvan katsays Ek-2 ve Ek-3de yer alan tablolarda batabip yardmclar iin ngrlen katsaylar zerinden deerlendirilir.

vv) Birden ok klinik efliinin bulunduu branlarda klinikler, klinik hizmet puan ortalamas ynnden Batabibin onay ile birletirilebilir. Bu durumda birletirilen kliniklerde grev yapan personele birletirilen klinikler iin hesaplanan klinik hizmet puan ortalamas veya yalnzca bu kliniklerde alan asistanlarn ek demesi iin birletirilen kliniklerin klinik hizmet puan ortalamas esas alnarak ek deme yaplabilir. Bu ekilde birletirilen klinikler ek deme hesaplamas bakmndan tek bir klinik olarak deerlendirilir.

(2) Vekleten atanan veya ikinci grevle grevlendirilen personele;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk personelinden bir greve vekleten atananlara;

1) Vekletin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 86 nc maddesine istinaden yaplmas ve bu hususun onayda belirtilmi olmas,

2) Vekletin, mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili zel mevzuat uyarnca asaleten atanmada aranan tm artlar (asaleten atanmada snav art aranlan kadro veya grevler iin bu snavlara girebilme hakknn elde edilmi olmas dhil, Salk Bakanl Tara Tekilat Kadro Standartlar Ynetmelii ile Batabip ve Batabip Yardmcl grevleri iin Yatakl Tedavi Kurumlar letme Ynetmeliinde ngrlen artlar hari) bir arada tamalar kaydyla,

veklet grevine balanld tarihten itibaren veklet ettikleri kadro veya grevler iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk personelinden 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesine gre ikinci grevle grevlendirilen personele,

grevlendirmenin mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan yaplmas kaydyla, ikinci grev iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

c) Bu fkra uyarnca vekleten veya ikinci grevle grevlendirilen personele yaplacak ek demede, ek deme matrah olarak personelin asl kadrosuna ait bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplam esas alnr.

(3) Salk Bakanl kadro ve pozisyonlarna (dner sermaye dhil) atanan ve 209 sayl Kanunun 5 inci maddesi (altnc ve yedinci fkra kapsamnda ek deme alanlar hari) gereince dner sermaye gelirlerinden ek deme alan klinik ef ve ef yardmclarna en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dhil) % 410'u, uzman tabip, tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve di tabiplerine ise % 180'i orannda, her ay maa demesi ile birlikte herhangi bir katkya bal olmakszn ek deme yaplr. Bu demeye hak kazanlmasnda ve denmesinde aylklara ilikin hkmler uygulanr.

209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi gerei yaplan aylk ek deme tutar, bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin olarak ek deme yaplmas halinde, yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir. 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi gerei yaplan ek demenin bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin olarak yaplacak ek demeden fazla olmas halinde aradaki fark geri alnmaz.

(4) Dier kamu kurum ve kurulularndan bu Ynetmelik kapsamnda yer alan kurum ve kurululara en az bir ay itibaryla belirli bir sre iin salk personeli grevlendirilmesi halinde, sz konusu personele grevlendirildii kurum veya kuruluun dner sermaye gelirlerinden aadaki ekilde ek deme yaplr.

a) En az bir ay sreyle Bakanlk kurum ve kurulularna grevlendirilen salk personeline, ilgili mevzuat uyarnca kadrolarnn bulunduu kurum veya kurulular tarafndan yaplan ilave demelerden faydalanmamalar kaydyla yaplacak ek demenin tutar, grevlendirildikleri birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali Bakanlk personeli esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

b) Haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin grevlendirilen salk personelinin aktif allan gn katsays, o dnem personelin grevlendirme sresince alt saatlerin toplamnn, o dnem mesai saatleri toplamna blnmesi suretiyle bulunur. allan sre, vaka veya i iin hastaneye geli ve ayrl saatleri dikkate alnarak Batabipliklerce tespit edilerek kayt altna alnr. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasnn hesaplamasnda tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunan personelin puan ve bu ekilde hesaplanan aktif alma gn katsaylar kullanlr.

c) Haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin devlet hastanelerine grevlendirilen personelin ek demesinin hesaplanmasnda aadaki formller kullanlr.

1) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunanlar

Net performans puan = (tabip muayene ve giriimsel ilem puan x hizmet alan kadro-unvan katsays)

2) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayanlar

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays)

) Haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin eitim ve aratrma hastanelerine grevlendirilen personelin ek demesinin hesaplanmasnda aadaki formller kullanlr.

1) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunanlar

Bir klinie bal olarak hizmet verenler

Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays)]+ [(tabip muayene ve giriimsel ilemler puan (klinik hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) X 0,5]

2) Bir klinie bal olmakszn hizmet verenler

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + [((tabip muayene ve giriimsel ilem puan (hastane hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) X 0,5]

3) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayanlar

Net performans puan = hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays

d) Bu ekilde yaplacak ek demelerde salk personelinin asl kadrosunun bulunduu kurumdaki dner sermaye iletmesinden ayn aya ilikin yaplan demenin yan sra, grevlendirildii kurum veya kurulu tarafndan ayn aya ilikin yaplacak ek demenin toplam tutar sz konusu personelin tavan ek deme tutarn geemez.

e) Bu fkra kapsamnda yaplacak ek deme, personelin mesai ii ve mesai d almas dikkate alnarak hesaplanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere her kurumda dner sermaye komisyonu tekil edilir.

(2) Dner sermaye komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) Batabip,

b) Dner sermaye hizmetlerinden sorumlu batabip yardmcs,

c) Hastane mdr,

) Dner sermaye saymanlk mdr,

d) Bahemire,

e) Dhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve rntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eitim ve aratrma hastanelerinde ise klinik efi, (Ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunlarn her birinin yerine bir tabip grevlendirilir.)

f) Bir pratisyen tabip,

g) Bir di tabibi,

) Bir salk lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzman, biyolog gibi),

h) Bir salk hizmetleri snf hemire, ebe veya salk memuru temsilcisi,

) Bir teknik hizmetler snf temsilcisi,

i) Bir yardmc hizmetler snf temsilcisi,

j) Bir genel idari hizmetler snf temsilcisi,

k) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan salk ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gsteren sendikalardan o kurumda en ok yeye sahip sendikann temsilcisi,

l) Bir asistan temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnn (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen yeler batabip tarafndan, (), (h), (), (i), (j) ve (l) bentlerinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar kurum amirince yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali yl sonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

(5) Kurumda en ok yeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin grev sresi, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan dzenlenen usul ve esaslara gre belirlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere her ilde dner sermaye komisyonu tekil edilir.

(2) l dner sermaye komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) l salk mdr,

b) Toplum sal merkezlerinden ve idari mali ilerden sorumlu salk mdr yardmclar,

c) dar ve mal iler ube mdr,

) Bilgi ilem ve salk istatistikleri ube mdr,

d) Dner sermaye saymanlk mdr,

e) Varsa il halk sal laboratuvar mdr,

f) Toplum sal merkezinde alan bir sorumlu tabip,

g) Birinci basamak salk kuruluunda alan bir hemire veya ebe temsilcisi,

) Birinci basamak salk kuruluunda alan bir evre sal teknisyeni veya salk memuru temsilcisi,

h) Teknik, yardmc veya genel idari hizmetler snflarn temsilen bir temsilci,

) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan salk ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gsteren sendikalardan, o ildeki kurulularda toplam olarak en ok yeye sahip sendikann temsilcisi,

i) ki pratisyen tabip,

j) Di tabibi.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnn (f), (g), (), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar salk mdrlnce yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali yl sonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

(5) Kuruluta en ok yeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin grev sresi, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan dzenlenen usul ve esaslara gre belirlenir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Devlet hastanelerinde mesai ii alan personelin net performans puanlar aadaki ekilde hesaplanr.

a) Batabipler

Batabip iin aadaki formllerle net performans puanlar hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

1) Net performans puan = [hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (batabip katsays) x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Net performans puan = [tabip muayene ve giriimsel ilemler puan x hizmet alan kadro-unvan katsays (uzman tabip ve uzman di tabibi katsays veya pratisyen tabip ve di tabibi katsays)] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

b) Batabip yardmclar

Batabip yardmclar iin aadaki formllerle net performans puanlar hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

1) Net performans puan = [hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (batabip yardmclar katsays) x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Net performans puan = [tabip muayene ve giriimsel ilemler puan x hizmet alan kadrounvan katsays (uzman tabip ve uzman di tabibi katsays veya pratisyen tabip ve di tabibi katsays)] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

c) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunan uzman tabip, tabip, di Tabipleri

Net performans puan = (tabip muayene ve giriimsel ilemler puan x hizmet alan kadrounvan katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde alan biyokimya, mikrobiyoloji ve dier ilgili uzmanlar

Laboratuvarda grev yapan uzman tabiplerin net performans puan Ynergede yer alan saylar esas alnarak hesaplanr.

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

Ynergede yer alan saylar her bran iin kendi ierisinde olmak zere ayr ekilde deerlendirilmek suretiyle kurumda grev yapan uzman tabip says Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysndan fazla ise, her bir uzman tabip iin net performans puan hesaplanrken, hastane hizmet puan ortalamas esas alnmayp, hastane hizmet puan ortalamasnn Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysyla arpmnn, uzman tabip saysna blm esas alnarak, aadaki ekilde hesaplanr. Bu bent kapsamndaki uzman tabiplerden, askerlik, cretsiz izin veya geici grev sebebiyle grevinden ayrlanlar ile batabipler hari olmak zere dier tm nedenlerle fiilen grev yapmayanlar, blende yer alan ilgili brantaki uzman tabip saysna dhil edilir.

Net performans puan = [(hastane hizmet puan ortalamas x ynerge ile belirlenen tabip says/ilgili brantaki tabip says) x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

d) Diyaliz, yank, yenidoan, kemik ilii nakil niteleri ve youn bakm nitelerin alan uzman tabip ve tabipler

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

Diyaliz nitesinde alan pratisyen tabiplerin net performans puanlar, hemodiyaliz nitesinde aylk yaplan toplam hemodiyaliz says esas alnarak aadaki ekilde belirlenir:

O ay yaplan toplam hemodiyaliz says 150den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yaplan toplam hemodiyaliz says 150den fazla 500den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yaplan toplam hemodiyaliz says 500den fazla 800den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yaplan toplam hemodiyaliz says 800den fazla 1100den az ise 4 pratisyen tabip,

1100n zerinde yaplan her 300 hemodiyaliz says iin 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadrounvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

O hemodiyaliz nitesinde grev yapan tabip says, o ayki toplam yaplan hemodiyaliz saysna gre yukardaki ekilde belirlenen tabip saysndan fazla ise, her bir tabip iin net performans puan hesaplanrken, hastane hizmet puan ortalamas esas alnmayp, hastane hizmet puan ortalamasnn yukardaki ekilde o ayki yaplan toplam hemodiyaliz saysna gre belirlenen pratisyen tabip saysyla arpmnn, hemodiyaliz nitesinde grev yapan pratisyen tabip saysna blm sonucu bulunan puan esas alnr. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, cretsiz izin veya geici grev sebebiyle grevinden ayrlanlar hari olmak zere dier tm nedenlerle fiilen grev yapmayanlar, blende yer alan personel saysna dhil edilir.

Net performans puan = [(hastane hizmet puan ortalamas x o ayki yaplan toplam hemodiyaliz saysna gre yukardaki ekilde belirlenen pratisyen tabip says/o hemodiyaliz nitesindeki pratisyen tabip says) x hizmet alan kadrounvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

e) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile temel tp bilimleri uzmanlar (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (0,80) x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

f) Dner sermaye komisyonu tarafndan 5 inci maddenin birinci fkrasnn (z) bendine gre belirlenen branlarda alan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve giriimsel ilem puanlar ile hastane hizmet puan ortalamas birlikte deerlendirilir. Aadaki formlle net performans puanlar hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

Net performans puan = (tabip muayene ve giriimsel ilemler puan x hizmet alan kadro-unvan katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

Net performans puan = [(hastane hizmet puan ortalamas/o brantaki tabip says) x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

g) Dier personel (tabip d personel)

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

(2) Eitim ve aratrma hastanelerinde mesai ii alan personelin net performans puanlar aadaki ekilde hesaplanr.

a) Batabipler

Batabip iin aadaki formllerle net performans puan hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

1) Net performans puan = [hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (batabip katsays) x aktif allan gn katsays] + (bilimsel alma destek puan+eitici destekleme puan) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays)] + (bilimsel alma destek puan + eitici destekleme puan) + [(tabip muayene ve giriimsel ilemler puan (klinik hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) x 0,5] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

b) Batabip yardmclar

Batabip yardmclar iin aadaki formllerle net performans puanlar hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

1) Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays (batabip yardmclar katsays) x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan+eitici destekleme puan) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan + eitici destekleme puan)] + [(tabip muayene ve giriimsel ilemler puan (klinik hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) x 0,5] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

c) Bir klinie bal olarak alanlar

1) Klinik efleri

Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan + eitici destekleme puan)] + [(tabip muayene ve giriimsel ilemler puan (klinik hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) x 0,5] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Klinik ef yardmclar, uzman tabipler ve baasistanlar

Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan + eitici destekleme puan)]+ [(tabip muayene ve giriimsel ilemler puan (klinik hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) x 0,5] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

3) Yan dal asistanlar ve asistanlar

Net performans puan = [(klinik hizmet puan ortalamas x 0,25) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + [(hastane hizmet puan ortalamas x 0,75) x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

4) Dier personel

Net performans puan = (klinik hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadrounvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde alan personel

1) Klinik efi

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan + eitici destekleme puan) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

2) Klinik ef yardmclar, uzman tabipler ve baasistanlar

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan + (varsa) eitici destekleme puan) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

3) Asistanlar

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

4) Dier personel

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

d) Bir klinie bal olarak almayanlar

1) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunan uzman tabip, tabip, di tabipleri

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + [(tabip muayene ve giriimsel ilem puan (hastane hizmet puan ortalamas x aktif allan gn katsays)) x 0,5] + (ek puan x aktif allan gn katsays) + bilimsel alma destek puan

2) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde alan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlar

Laboratuvarda grev yapan uzman tabiplerin net performans puan Ynergede yer alan saylar esas alnarak hesaplanr.

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays)

Ynergede yer alan saylar her bran iin kendi ierisinde olmak zere ayr ekilde deerlendirilmek suretiyle kurumda grev yapan uzman tabip says Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysndan fazla ise, her bir uzman tabip iin net performans puan hesaplanrken, hastane hizmet puan ortalamas esas alnmayp, hastane hizmet puan ortalamasnn Ynerge ile belirlenen uzman tabip saysyla arpmnn, uzman tabip saysna blm esas alnarak, aadaki ekilde hesaplanr. Bu bent kapsamndaki uzman tabiplerden, askerlik, cretsiz izin veya geici grev sebebiyle grevinden ayrlanlar ile batabipler hari olmak zere dier tm nedenlerle fiilen grev yapmayanlar, blende yer alan ilgili brantaki uzman tabip saysna dhil edilir.

Net performans puan = [(hastane hizmet puan ortalamas x ynerge ile belirlenen tabip says/ilgili brantaki tabip says) x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays] + (ek puan x aktif allan gn katsays)

3) Diyaliz, yank, yenidoan, kemik ilii nakil niteleri ve youn bakm nitelerinde alan uzman tabip ve tabipler

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + bilimsel alma destek puan

4) Tabip muayene ve giriimsel ilemler puan bulunmayan uzman tabip, tabip, di tabipleri ile temel tp bilimleri uzmanlar (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puan = (hastane hizmet puan ortalamas x eitim hastaneleri kadro-unvan katsays (0,80) x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + bilimsel alma destek puan

5) Dner sermaye komisyonu tarafndan 5 inci maddenin birinci fkrasnn (z) bendine gre belirlenen branlarda alan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve giriimsel ilem puanlar ile hastane hizmet puan ortalamas birlikte deerlendirilir. Aadaki formlle net performans puanlar hesaplanr. Yksek bulunan net performans puan esas alnr.

Net performans puan = (tabip muayene ve giri