6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

TEBL

Bayndrlk ve skan Bakanlndan:

KIYI YAPI VE TESSLERNDE PLNLAMA VE UYGULAMA SRECNE

LKN TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ky ve sahil eritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde yaplacak yap ve tesisler ile alkal olarak, yatrmc gerek kiiler ile kamu ve zel kurum ve kurulular tarafndan yaplacak ilemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilikin usul ve esaslarn belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; ky ve sahil eridinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu ve ilgili mevzuat uyarnca yap ve tesis yapmak iin; imar pln ve uygulama projesi onaylanmasna, kullanma izni veya irtifak hakk alnmasna, yap ruhsatna, inaat ve uygulama safhasna, yap kullanma izni, yatrm veya iletme belgesi ve iletme-geici iletme - ksmi iletme izni verilmesine ilikin i ve ilemleri ve bu srelerdeki btn kurum ve kurulular kapsar.

Hukuk dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 3621 sayl Ky Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle konulan Ky Kanununun Uygulanmasna Dair Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bayndrlk ve skn Bakanln,

b) DLHGM: Ulatrma Bakanl Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar naat Genel Mdrln,

c) DUGM: Denizcilik Mstearl Deniz Ulatrmas Genel Mdrln,

) GTGM: Denizcilik Mstearl Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrln,

d) YGM: Kltr ve Turizm Bakanl Yatrm ve letmeler Genel Mdrln,

e) KVMGM: Kltr ve Turizm Bakanl Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrln,

f) MEGM: Maliye Bakanl Mill Emlak Genel Mdrln,

g) EDPGM: evre ve Orman Bakanl evresel Etki Deerlendirmesi ve Plnlama Genel Mdrln,

) DKMPGM: evre ve Orman Bakanl Doa Koruma ve Mill Parklar Genel Mdrln,

h) OGM: evre ve Orman Bakanl Orman Genel Mdrln,

) Yatrmc: Ky ve sahil eritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde 3621 sayl Ky Kanununa konu yap ve tesisleri yapan veya yaptran btn kamu veya zel kurum ve kurulular ile gerek kiileri,

i) Yatrm: Sahil eridinde, kyda veya dolgu alannda yaplabilecek ky yap ve tesislerini,

j) ED raporu: evresel Etki Deerlendirmesi Raporunu,

k) n izin: Yatrmclar tarafndan kyda, sahil eridinde veya dolgu alannda yaplacak olan yaplara ilikin olarak irtifak hakk kurulmadan veya kullanma izni verilmeden nce; tanmazn fiili kullanm olmakszn ifraz, tevhit, terk, Hazine adna tescil ve benzeri ilemlerin yaplmas veya imar plnnn yaptrlmas, deitirilmesi veya uygulama projelerinin hazrlanmas ve ilgili kurululara onaylatlmas ve gerekli izinlerin alnmas gibi ilemlerin yerine getirilebilmesi amacyla MEGMnce bedeli karlnda verilen izni,

l) Fizibilite raporu: Yatrmc tarafndan kyda, sahil eridinde ve dolgu alannda yaplacak tesisler ile ilgili olarak, yatrmn gerekesini, maliyetini ve finansmann, kapasitesini, konumunu ve tesisin lke ve blge ekonomisine ve istihdama katksn, yatrmn tamamlanma srecini, i ak plnn ve dier teknik aklamalar ihtiva eden raporu,

m) Modelleme raporu: Yapm plnlanan ky tesisinin bulunduu deniz alannda geerli olan meteorolojik, oinografik ve toporafik artlarn, su st seyrine etki oluturan objelerin, tesise komu olan dier ky yaplarnn ve deniz trafiinin modellendii sanal bir manevra alannda, tesise ve komu tesislere yanap-ayrlmas ngrlen gerek gemilerin tip ve tonajna uygun matematik gemi modellerine, kprst simlatr ortamnda manevra yaptrlmas neticesinde elde edilen analitik verilere dayal olarak, gemiler ile ky yaps arasndaki etkileimden kaynaklanan manevra risklerini tanmlayan ve derecelendiren teknik raporu,

n) Hidrografik ve oinografik rapor: Denizler, nehirler ve dier sular ile bunlar evreleyen ky eridindeki seyir emniyeti ve kolayl iin bilinmesi gereken btn temel unsurlar len ve incelemesine ynelik hazrlanan hidrografik rapor ile denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik zellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havann jeolojik, fiziksel ve meteorolojik zellik ve birbirlerine olan etki kurallarnn incelenmesine ilikin olarak hazrlanan oinografik raporu,

o) Hidrolik model deneyi: Teklif imar plnnda yer alan ky tesisinin konum ve geometrisinin belirlenmesi, evre kylarna etkisi ile kyy korumak amacyla alnacak yapsal nlemlerin tespiti iin gerekletirilen fiziksel (labaratuar ortamnda) veya numerik (saysal) model deneyi almasn,

p) Jeolojik-Jeoteknik Ett Raporu: Ky yapsnn yaplaca alannn zemin zelliklerini ve bu zelliklerden kaynaklanabilecek olas sorunlar ortaya koyan, bu sorunlarn zmne ynelik neriler getiren ve uygulama projelerini ynlendiren raporu

ifade eder.

Yaplacak yatrma ilikin bavuru

MADDE 5 (1) Yatrmc tarafndan; ky ve sahil eritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde yaplacak yatrma ilikin olarak hazrlanan yatrm teklif dosyas (YTD) ile birlikte ilgili Bayndrlk ve skn l Mdrlne mracaat edilir. Bakanla yaplan bavurular Bakanlka ilgili Bayndrlk ve skn l Mdrlne iletilir.

(2) Yatrm teklif dosyasnda aada belirtilen belgelerin bulunmas gerekir.

a) Yatrmn yaplaca alann; 1/5.000 lekli veya 1/25.000 lekli veyahut da her iki lekte halihazr paftalar zerinde, var ise onayl evre dzeni pln, nzm imar pln veya uygulama imar pln ile irtibatlandrlarak, yakn evresine ilikin mevcut durumu da gsterecek ekilde hazrlanan analiz paftas.

b) Teklif pln onama snrlar kapsamnda kalan alann, halihazr harita zerine ilenmi kadastral durumunu gsteren harita kadastro mhendisi tarafndan onayl pafta ve son bir ay ierisinde alnm mlkiyet durumunu gsterir belge.

c) Onayl ky kenar izgisi bulunan meri uygulama imar pln zerine, ayn pafta zerinde onayl tm imar planlarn da gsterecek ekilde, 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili ynetmeliklerinde belirtilen hususlar ve yaplacak ky yapsnn boyutlarn ve zelliklerini de gsterecek ekilde hazrlanm, 1/1.000 lekli uygulama imar pln teklifi.

d) Yatrmn nitelii, evreye etkileri, istihdama katks ve kamu yararnn tespitine ynelik verilerin de bulunduu, bilgi, belge ve gerekesi ile pln kararlarn ihtiva eden imar pln aklama raporu.

e) Deniz Kuvvetleri Komutanl Seyir, Hidrografi ve Oinografi Dairesi Bakanl tarafndan onaylanm hidrografik ve oinografik rapor.

f) 15/3/2009 gn ve 27170 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Tesisleri Yapm Taleplerinin Deerlendirilmesine Dair Tebli kapsamnda hazrlanan fizibilite raporu. Kamu yatrm olan projelerde, pln aklama raporu yeterli kabl edilir ve DUGM tarafndan istenilmesi hlinde, Devlet Plnlama Tekilt Mstearlna sunulan veya DUGM tarafndan yetkilendirilmi kurulularca hazrlanm olan fizibilite raporu zerinden deerlendirme yaplr.

g) DUGM tarafndan yetkilendirilmi kurulularca hazrlanm olan modelleme raporu. Bu rapor, teklif imar plnnda yeralan ky tesisinin; ekil ve konumu, yakn evresinde imar plan onayl/onaysz mevcut ky tesis/tesisleri ile imar pln onayl henz yapm gereklememi ky tesis/tesislerinin bulunmas, gerek yapm planlanan tesise, gerekse dier tesis/tesislere yanap ayrlacak gemilerin manevras asndan birbirlerine apariz verme olaslnn DUGMnce deerlendirilmesi halinde istenir.

h) Planlarn lke koordinat sisteminde (ITRF 96 datumuna gre) saysal nshas, izimde kullanlan raster dosyalar var ise bu dosyalar ve plan raporunun kaydedildii CD/DVD/harici bellek.

(3) Bavuru ncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazrlanmasna gerek olmadna dair yatrmc tarafndan DUGMnden gr alnmas hlinde, bu raporlarn yatrm dosyasnda bulunmasna gerek yoktur. Bu maddenin (4), (5), (6), (7) ve (8). fkralarnda belirtilen tesisler iin Fizibilite Raporu ve Modelleme Raporu hazrlanp hazrlanmamasna ilikin ayrca gr alnmasna gerek yoktur.

(4) Yalnzca ky koruma yaplar (mahmuz, ayrk dalgakran, batk dalgakran v.b.) tahkimat ve akarsularn denize k noktasnda yaplan mahmuz yaplar niteliinde olan ky yaplarna ilikin imar plan tekliflerinde Fizibilite Raporu, Modelleme Raporu , Hidrografik ve Oinografik Rapor ve Jeolojik ve Jeoteknik Ett Raporunun hazrlanmasna gerek bulunmamaktadr.

(5) Mevcut onayl planda esasl deiiklik gerektirmeyen veya kullanmlarn niteliini deitirmeyen ilave, deiiklik ve revizyon imar plan tekliflerinde Fizibilite Raporu, Modelleme Raporu ve Hidrografik ve Oinografik Raporun hazrlanmasna gerek bulunmamaktadr.

(6) Telekomnikasyon tesislerine ilikin fiber optik kablo hatlarna dair bavurularda Fizibilite Raporu, Modelleme Raporu , Hidrografik ve Oinografik Rapor ve Jeolojik ve Jeoteknik Ett Raporunun hazrlanmasna gerek bulunmamaktadr.

(7) Rekreatif amal ky dzenlemelerine ilikin imar plan tekliflerinde Fizibilite Raporu , Modelleme Raporu, Hidrografik ve Oinografik Rapor ve Jeolojik ve Jeoteknik Ett Raporunun hazrlanmasna gerek bulunmamaktadr.

(8) Gemi ina, gemi skm, tersane, askeri amal ky tesisleri, kumanya, su, yakt temini amal hizmet veren deniz aralarnn yanat ky tesisleri, klavuz botu ve romrkrlerin yanat ky tesisleri, sportif, gnelenme amal iskeleler, dearj boru hatlar ile deniz arac yanamayan/balanmayan her trl yap ve tesisler iin Fizibilite Raporu ve Modelleme Raporunun hazrlanmasna gerek bulunmamaktadr.

(9) Tebliin 5. maddesinin 2. fkras (c) bendi uyarnca hazrlanacak imar planlarnn onayl ky kenar izgisi bulunan, lke koordinat sistemine gre (ITRF 96 datumuna gre) hazrlanm, ilgili idarece onayl 1/1.000 lekli halihazr harita veya meri imar plan zerine hazrlanmas gerekmektedir. Ancak halihazr haritalarn ITRF 96 datumuna gre hazrlanmasnn teknik adan sorunlu olduu blgelerde, zorunlu kalnmas halinde plan teklifleri farkl datumlarda ve yerel koordinat sisteminde hazrlanm halihazr haritalar zerine izilebilir. Bu durumlarda plann ITRF 96 datumuna dntrlm saysal nshalar da CD/DVD/harici bellek ortamnda yatrm teklif dosyas ile birlikte Bakanla teslim edilecektir.

(10) Yatrmclarca tercih edilmesi halinde, MEGMnden n izin alndktan sonra planlama sreci balatlabilir. Bu durumda yatrmc yatrm teklif dosyasndaki (a) ve (b) bentlerindeki evraklarla ilgili Defterdarla bavurabilir. MEGMnce n izin belgesi verildikten sonra Yatrm Teklif Dosyasnda belirtilen evraklarla birlikte Bayndrlk ve skan l Mdrlne bavurulur ve planlama sreci balatlr. n izin alan yatrmlara ilikin Bayndrlk ve skan Mdrlnce tekrar ilgili Defterdarla gr sorulmaz.

Yatrm teklif dosyasnn incelenmesi

MADDE 6 (1) Bayndrlk ve skn l Mdrlnce; yatrmc tarafndan hazrlanan yatrm teklif dosyas 15 gn ierisinde incelenir. Yatrm teklif dosyasnda eksiklik veya dzeltilmesi gereken hususlarn bulunmas hlinde, yatrm teklif dosyas eksiklikler tamamlanmak veya dzeltilmek zere bu sre ierisinde ilgilisine iade edilir.

(2) Yatrm teklif dosyasndaki eksikliklerin tamamlanmas veya dzeltilmesi gereken hususlarn dzeltilmesinden sonra, Bayndrlk ve skn l Mdrl uzmanlarnca yatrm yaplacak alanda inceleme yaplr. Yatrm yaplacak alann evresinde mevcut veya imar pln onaylanm olmakla birlikte henz inaatna balanlmam ky yaplar veyahut da teklif hlinde olan ky yaplar, 1/5.000 lekli veya 1/25.000 lekli veyahut da her iki lekte halihazr haritalara ilenerek, arazi tespit ve deerlendirme tutana dzenlenir.

(3) Yatrm teklif dosyas; ilgili btn bilgi ve belgeler ve Bayndrlk ve skn l Mdrlnce hazrlanan arazi tespit ve deerlendirme tutana ve ekleri ile birlikte, 3621 sayl Ky Kanun ve ynetmelikleri erevesinde incelenmek ve deerlendirilmek zere ilgili Valiliin (Bayndrlk ve skan Mdrl) gerekeli gr ile Bakanla; yatrm teklif dosyasnda bulunan evraklardan 5. maddenin 2. fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen evraklarn birer rnekleri ise, n izin ilemleri iin ilgili Defterdarla 15 gn ierisinde gnderilir.

Kurum grlerinin alnmas

MADDE 7 (1) Bakanlk; Bayndrlk ve skn l Mdrl tarafndan gnderilen yatrm teklif dosyasn 15 gn ierisinde inceler ve uygun grlmesi hlinde yatrm teklif dosyasn kurum ve kurulularn grlerine sunar.

(2) Yatrm teklif dosyas ile birlikte kurum ve kurululara gnderilecek evraklar ile kurum ve kurulularca yaplacak inceleme ve deerlendirme usul aadaki gibidir.

a) Genelkurmay Bakanlna;

1) mar pln teklifi (1 takm),

2) mar pln aklama raporu (1 takm),

gnderilir. Genelkurmay Bakanl, teklifin bulunduu alann 2565 sayl Asker Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanunu uyarnca, asker blge veya asker gvenlik blgesi snrlar ierisinde kalp kalmad, kalyor ise, sz konusu alan snrlar ve pln ve pln notlarna eklenecek hususlar ynnden deerlendirme yapar.

b) DUGM veya GTGM'ne;

1) mar pln teklifi (2 takm),

2) mar pln aklama raporu (2 takm),

3) Yatrmn yaplaca alann; 1/5.000 lekli veya 1/25.000 lekli veyahut da her iki lekte halihazr paftalar zerinde, var ise onayl evre dzeni pln, nzm imar pln veya uygulama imar pln ile irtibatlandrlarak, yakn evresine ilikin mevcut durumu da gsterecek ekilde hazrlanan analiz paftas (1 takm),

4) Gerekli grlmesi hlinde fizibilite raporu (1 takm),

5) Gerekli grlmesi hlinde modelleme raporu (1 takm),

gnderilir. DUGM veya GTGM, 491 sayl Denizcilik Mstearlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve ilgili dier mevzuat uyarnca, seyir emniyeti ve deniz gvenlii ile teknik kriterler ynnden deerlendirme yapar.

c) DLHGM'ne;

1) mar pln teklifi (2 takm),

2) mar pln aklama raporu (2 takm),

3) Onayl hidrografik ve oinografik rapor (1 takm),

4) Gerekli grlmesi hlinde fizibilite raporu (1 takm),

5) Gerekli grlmesi hlinde modelleme raporu (1 takm),

gnderilir. DLHGM, 3348 sayl Ulatrma Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve ilgili dier mevzuat uyarnca, yatrmlar ve projeler kapsamnda deerlendirme yapar.

d) YGM veya KVMGM'ne;

1) mar pln teklifi (1 takm),

2) mar pln aklama raporu (1 takm),

gnderilir. YGM veya KVMGM, teklifin bulunduu alann 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu, 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu ve ilgili dier mevzuat uyarnca, kltrel ve korunacak deerler ynnden sit alan ierisinde kalp kalmad, kalyor ise, sit alanlarnn snrlar ve pln ve pln notlarna eklenecek hususlar ynnden deerlendirme yapar.

e) EDPGM'ne;

1) mar pln teklifi (2 takm),

2) mar pln aklama raporu (2 takm),

gnderilir. EDPGM, 2872 sayl evre Kanun ve ilgili dier mevzuat uyarnca, evresel deerler ve bu deerlerin korunmas asndan deerlendirme yapar.

f) Tarm l Mdrl'ne;

1) mar pln teklifi (1 takm),

2) mar pln aklama raporu (1 takm),

3) Kadastro durumunu gsterir onayl halihazr pafta ve zel mlkiyet olmas durumunda tapu senedi,

gnderilir. Tarm l Mdrl, 1380 sayl Su rnleri Kanun ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu ile ilgili dier mevzuat uyarnca, toprak deerleri ve su rnleri kapsamnda deerlendirme yapar.

g) lgili Belediye veya Bykehir Belediye Bakanl'na;

1) mar pln teklifi (1 takm),

2) mar pln aklama raporu (1 takm),

3) Kadastro durumunu gsterir onayl halihazr pafta ve mlkiyet durumuna ilikin belge,

gnderilir. lgili Belediye veya Bykehir Belediyesi, sz konusu alann yakn evresine ait onayl imar pln veya imar pln almas bulunup bulunmad hususlar ynnden deerlendirme yapar.

h) MEGM'ne;

1) mar pln teklifi (2 takm),

2) mar pln aklama raporu (2 takm),

3) Kadastro durumunu gsterir onayl halihazr pafta ve zel mlkiyet olmas durumunda tapu senedi (2 takm),

gnderilir. MEGM, 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve dier ilgili mevzuat uyarnca, n izin ve tahsise ilikin hususlar ynnden deerlendirme yapar. 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunun 12 nci maddesi kapsamnda bu Kanunun eki (1) sayl Cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki Kamu dareleri ile 3996 sayl Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli erevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun hkmleri erevesinde ilem yapan ilgili idarelerce ihale edilen projelere ilikin plnlar; 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanun hkmleri uyarnca zelletirme kapsam ve programnda bulunan kurulularn kullanmndaki tanmazlara (zelletirme yapldktan sonra, zelletirme kapsam dndaki ilve alanlar hari) ilikin yaplan veya yaplacak plnlar ve Kamu idareleri tarafndan hazrlanan imar pln teklifleri kapsamnda kalan alanlar zerinde gerekletirilecek olan projelere ilikin plnlar n izin ilemine tabi deildir. Bu pln tekliflerinde, yatrm teklifi Bakanlk tarafndan ilgili kurum ve kurulularn grlerine sunulduundan, MEGM, herhangi bir kurum grne gerek kalmakszn, yatrm dosyasnda yer alan bilgi ve belgeler kapsamnda deerlendirme yapar ve n izin szlemesine gerek kalmakszn plna ilikin grn Bakanla bildirir. Belirtilen bu plnlar dndaki dier pln tekliflerinde, teklif imar plnlar, Bakanlk tarafndan ilgili kurum ve kurulularn grlerine sunulacandan, ilgili Defterdarlka n izin ilemleri herhangi bir kurum grne gerek kalmakszn yrtlr. Defterdarlka dzenlenen n izin szlemesi MEGM tarafndan Bakanla gnderilir. n izin alnm olmas imar plnlarnn mutlaka onaylanaca anlamna gelmez.

(3) ED Olumlu veya ED Gerekli Deildir karar alan yatrmlara ilikin imar pln tekliflerinde; sadece Genelkurmay Bakanlnn, MEGM, DLHGM ve konusuna gre DUGM veya GTGMnn grleri alnr.

(4) lave, deiiklik veya revizyon imar plnlarnda;

a) Mevcut onayl plnda, esasl deiiklik gerektirmeyen ve kullanmlarn niteliini deitirmeyen konulara ilikin ilave, deiiklik veya revizyon imar pln tekliflerinde; MEGM, DLHGM, EDPGM ve konusuna gre DUGM veya GTGMnn grleri alnr.

b) Mevcut onayl plnda, esasl deiiklik gerektiren, mevcut kullanmlarn niteliini deitiren veya alana yeni kullanmlar getiren konulara ilikin ilave, deiiklik veya revizyon imar pln teklifleri; yeni yaplacak yatrm olarak deerlendirilir ve bu yatrmlarda yeni yaplacak yatrmlarda grleri alnacak kurum ve kurulularn grleri alnr.

(5) Ky kenar izgisinin deniz tarafndan geen fiber optik kablolar, boru hatlar ve EPDK tarafndan lisans alnm enerji yatrmlarna ilikin imar plnlarnda, Genelkurmay Bakanlnn, MEGM ve DUGM, DLHGM ve ilgisine gre Bota veya EPDKnn grleri alnr.

(6) Bakanlk, yukarda belirtilen kurum ve kurulular dnda kalan ve teklif imar pln ile ilgisi olan baka kurum ve kurulularn da kendi mevzuatlar erevesinde grlerini alabilir.

(7) evreye olan etkileri de dikkate alnarak taklp sklebilir nitelikte ve tamam ahap malzeme veya elik boru kazk ya da teknolojik gelimeler dahilinde retilen dier malzemeler zerine ahap kaplama kullanlmak veya ponton da dahil olmak zere yzer elemanlardan ina edilecek ahap veya elik ayakl hafif yap niteliindeki ahap iskelelerin yapmna dair usul ve esaslarla, yapm sreci, kullanm amalar, fonksiyonlar ve dier kriterlerine ilikin hususlar Bakanlka belirlenir.

(8) Bakanlka yatrm teklifine ilikin grne bavurulan kurum ve kurulular, grlerini 45 gn ierisinde bildirirler. Ancak, gr oluturabilmesi iin, ilve tetkik veya n izin verilmesi gibi ilemler sebebiyle ek bir sreye ihtiya duyulmas hlinde, gr verecek kurum veya kuruluun talebi hlinde Bakanlk ile mutabakat salanarak ek sre verilebilir. Gr talebine ilikin yaznn tarihi itibari ile ek sre hari olmak zere, 45 gn ierisinde gr bildirmeyen kurum ve kuruluun uygun gr verdii kabl edilir.

Teklif imar plnnn onaylanmas

MADDE 8 (1) Bakanlk; yatrm yaplacak alana ilikin olarak hazrlanan yatrm teklif dosyasn ve teklif pln, ilgili kurum ve kurulularn grleri erevesinde 15 gn ierisinde inceler ve 3621 sayl Ky Kanunun 7 nci maddesine gre onaylanmak zere, Bakan onayna sunar. Teklife konu yatrmn, ierik ynnden tamamlaycs niteliinde olan ve ky kenar izgisinin kara tarafnda bulunan blmleri var ise, bu alanlar, plnlamaya dahil edilir ve teklifin btnlnn ve ileyiinin kolaylatrlmas maksadyla, 3621 sayl Ky Kanunun 7 nci maddesi ile 3194 sayl mar Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca onama yaplr. Onaylanan plnlarn iln ve ask ilemleri, 3194 sayl mar Kanunun 8 inci maddesi uyarnca Valilik ve Belediyesi tarafndan yerine getirilir.

(2) Onayl imar plnlarnda yaplacak ilave, deiiklik veya revizyon imar pln tekliflerinin onay ilemlerinde de (1) numaral fkrada belirtilen hususlara uyulur.

(3) Bakanlk tarafndan, 3621 sayl Ky Kanunu uyarnca onaylanan uygulama imar plnlarna ait pln paftalar, birer takm hlinde aadaki kurumlara gnderilir.

a) lgili l zel daresine,

b) lgili Belediyeye,

c) Genelkurmay Bakanlna,

) Konusuna gre DUGM veya GTGMne (2 takm),

d) DLHGMne (2 takm),

e) Konusuna gre YGM veya KVMGMne,

f) EDPGMne,

g) MEGMne,

) lgili dier kurum ve kurululara,

h) lgili Valilie (Bayndrlk ve skan Mdrl) (2 takm)

(4) 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu kapsamnda kalan alanlardaki turizme dnk kullanmlar ile ayn alanlarda yer alan sahil eritlerindeki gnbirlik turizm alanlarnn veya sahil eridi dndaki konaklama tesislerinin tamamlaycs ve devam niteliinde olan yap ve tesislere ilikin planlar Kltr ve Turizm Bakanlnca, zel evre Koruma Blgelerindeki planlar ise zel evre Koruma Kurumu Bakanl'nca onaylanr. Bu alanlara ilikin olarak; 3621 sayl Ky Kanunu, ilgili ynetmelii ve bu tebli hkmlerine uygun olmak kaydyla plan teklifine ilikin bavuru bu kurumlara yaplacak ve plan onama sreci bu kurumlarca yrtlecektir.

(5) zelletirme kapsamndaki kurululara ait veya kurulu lehine irtifak ve/veya kullanm hakk alnm arsa ve araziler zerinde yaplacak planlara dair onama ilemi; 5398 sayl Kanun uyarnca zelletirme ilemi tamamlanncaya kadar zelletirme daresi Bakanl'nca; ihalesi yaplp zel sektre devri yapldktan sonra ise, Bakanlka yaplr. zelletirme daresi Bakanlnca onaylanacak imar planlarna ilikin olarak; 3621 sayl Ky Kanunu, ilgili ynetmelii ve bu tebli hkmlerine uygun olmak kaydyla plan teklifine ilikin bavuru bu kuruma yaplacak ve plan onama sreci bu kurumca yrtlecektir.

(6) 4. ve 5. fkralarda belirtilen, Kltr ve Turizm Bakanl, zel evre Koruma Kurumu Bakanl ve zelletirme daresi Bakanl tarafndan yrtlen plan tekliflerinde; Bakanla plan teklifine ilikin gr verebilmesi amacyla 5. Maddenin 2. Fkrasnda yer alan yatrm teklif dosyasnda bulunmas gereken belgelerden (a), (b), (c), (d) ve (h) bendlerindeki belgeler gnderilir.

Uygulama projelerinin incelenmesi ve onay

MADDE 9 (1) Yatrmc tarafndan, onayl uygulama imar pln ve bu plna uygun olarak hazrlanan ky kenar izgisinin deniz tarafnda yaplacak alt yap tesislerine ait;

a) Onayl 1/1.000 lekli uygulama imar pln,

b) Pln, kesit ve detaylar ile birlikte uygulama mhendislik projeleri,

c) Teknik dayanaklar ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesab da dahil olmak zere, her trl hesab,

) Ky yapsna ilikin onayl jeolojik-jeoteknik etd raporu,

d) DLHGM tarafndan istenilmesi hlinde, Hidrolik Model Deneyi Raporu (alkant, kumlama, stabilite v.b.),

e) ED Olumlu veya ED Gerekli Deildir karar,

f) Yaplacak yatrma ait ilgili Defterdarlktan alnm n izin belgesi ve var ise MEGMden alnm kullanma izin belgesi ve eki kroki,

g) Yaplacak yatrmn tersane, tekne imal ve ekek yeri olmas hlinde, onayl imar plnna uygun 10/8/2008 gn ve 26963 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tersane, Tekne ml ve ekek Yerleri Ynetmeliinde belirtilen kriterler dikkate alnarak hazrlanan Denizcilik Mstearlnca onayl tesis alan organizasyonu ve yerleim pln,

onaylanmak zere, ilgili blge mdrl vastasyla DLHGMne en az (5) nsha olarak gnderir. DLHGM, 45 gn iinde bu projeleri inceleyerek uygun bulmas hlinde onaylar ve onay ilemini, onayl imar plnna paralel bir vaziyet pln eliinde ilgili kurumlara yazl olarak bildirir.

Kullanma izni veya irtifak hakk

MADDE 10 (1) Adna kullanma izni veya irtifak hakk ihalesi yaplan, ancak gereklilii dolaysyla kendisine n izin verilen yatrmc tarafndan kullanma izni verilmesi veya irtifak hakk tesisi talebinde bulunulmas hlinde;

a) Pln onama yazs ve eki onayl imar pln,

b) DLHGMnce proje onama yazs ve eki onayl vaziyet pln,

c) Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi iinde, bir turistik tesis veya devam veyahut da tamamlaycs niteliinde olan yatrmlarda Turizm Yatrm Belgesi ve Kesin Tahsis Karar

ile birlikte MEGMne mracaat edilir.

Yap ruhsat

MADDE 11 (1) Yatrmc, ky ve sahil eritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde yaplacak yaplara yap ruhsat almak iin;

a) Onayl imar pln,

b) DLHGMnce onayl uygulama projesi,

c) lgili mevzuatlar uyarnca istenilen ve yap ruhsatnda dikkate alnacak dier bilgi ve belgeler,

) Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi iinde, bir turistik tesis veya devam veya tamamlaycs niteliinde olan yatrmlarda Turizm Yatrm Belgesi ve Kesin Tahsis Karar,

d) MEGM'den ky tesisi ile ilgili irtifak hakk veya kullanma izni verildiine dair belgeler,

ile birlikte ilgili idaresine bavurur. lgili idaresince, 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili Ynetmelikleri uyarnca, 30 gn iinde bavuru deerlendirilerek yap ruhsat dzenlenir.

(2) Btn ilemler tamamlanp da inaata balanaca zaman yatrmc tarafndan ilgili Liman Bakanlna yazl olarak bilgi verilir.

naat ve uygulama

MADDE 12 (1) Ky yaplarndaki altyap tesislerine ait onayl projelerin uygulanmas safhasnda denetim; sorumluluk yatrmcya ait olmak zere, DLHGMnce yrtlr. DLHGMnce inaatn tamamlanmas ve yatrmcnn mracaat zerine, yatrmn, onayl uygulama projesine uygun olarak tamamland, onayl imar plnna paralel bir vaziyet plnnda inaat tamamlanan ksmlar iaretlenmek suretiyle, ilgili kurumlara bildirilir.

Yap Kullanma zni

MADDE 13 (1) Ky ve sahil eritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde yaplacak yaplarn ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamen bitmesi hlinde tamam, ksmen kullanlmas mmkn olan blmlerin tamamlanmas halinde ise, bu blmler iin, 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili ynetmeliine gre yap kullanma izin belgesi verilir.

Yatrm ve iletme belgesi ile iletme, geici iletme ve ksmi iletme izni alnmas

MADDE 14 (1) Yatrm belgesi alacak turizm amal kruvaziyer gemi liman, yat liman, ekek yeri, rhtm ve iskele gibi turizm tesisleri ile ilgili yatrmlarda turizm yatrm veya turizm iletme belgesi verilmesi ilemi, Kltr ve Turizm Bakanlnca, 2634 sayl Turizm Tevik Kanunu ve Deniz Turizmi Ynetmelii erevesinde incelenerek sonulandrlr.

(2) Yatrmc tarafndan, faaliyeti ile ilgili izin alnmak zere, Denizcilik Mstearlna (konusuna gre DUGM veya GTGM) mracaat edilir. Denizcilik Mstearl; ilgili mevzuat uyarnca sunulan belgeler ile birlikte ky yap veya tesisini inceleyerek, 45 gn ierisinde izin ile ilgili bavuruyu sonulandrr. Denizcilik Mstearlnca verilen iletme izni veya geici iletme izni veyahut da ksmi iletme izni yazl olarak ilgili kurum ve kurululara ve yatrmcya bildirilir.

Uygulama

MADDE 15 (1) Bu Teblide belirtilen sreler, Bakanlk, MEGM, DLHGM, DUGM ve GTGMnn grleri erevesinde belirlenmitir. Bu sreci etkileyecek deiiklikler, bu Teblide imzas bulunan Bakanlk, MEGM, DLHGM, DUGM ve GTGM koordinasyonunda yaplr.

Btn kurumlarn merkez ve tara tekilatlar yukarda tanmlanan srelere uymakla mkelleftir.

stisnalar

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girmesiyle 4/9/2010 tarih ve 27692 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ky Yap ve Tesislerinde Plnlama ve Uygulama Srecine likin Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Bu Tebli hkmleri, 4/9/2010 tarihinden nce ilgili Bayndrlk ve skn l Mdrlne veya Bakanla gnderilen imar pln teklifleri ile ihalesi yaplm olan kamu yatrmlarna ilikin teklifler hakknda uygulanmaz. 4/9/2010 tarihinden nce Bayndrlk ve skn l Mdrlne veya Bakanla gnderilen imar pln teklifleri mracaatn yapld tarihteki mevzuata gre, 4/9/2010 tarihinden sonra yaplan mracaatlar ise bu Tebli kapsamnda deerlendirilir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Bayndrlk ve skn Bakan yrtr.