4 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27984 (2. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1880

             Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 3/5/2011 tarihli ve 793 sayılı yazısı üzerine 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                  O. GÜNEŞ

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı V.

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                     A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA

ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsama alınan hizmetler

MADDE 1 – (1) GSM (Global System for Mobile Communications) iletişim alt yapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1-500 arasında bulunan ekli listedeki yerleşim yerlerinin iletişimini sağlamak amacıyla alt yapı kurulması ve işlettirilmesine ilişkin hizmetlerin 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesinde yer alan evrensel hizmetler kapsamına dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız