4 Temmuz 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27984 (Mkerrer)

KANUN HKMNDE KARARNAME

ORMAN VE SU LER BAKANLIININ TEKLAT VE GREVLER

HAKKINDA KANUN HKMNDE KARARNAME

Karar Says: KHK/645

Orman ve Su leri Bakanlnn kurulmas ile baz kanun ve kanun hkmnde kararnamelerde deiiklik yaplmas; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayl Kanunun verdii yetkiye dayanlarak, Bakanlar Kurulunca 29/6/2011 tarihinde kararlatrlmtr.

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Grevler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin amac; Orman ve Su leri Bakanlnn kurulu, grev, yetki ve sorumluluklarn dzenlemektir.

Grevler

MADDE 2 (1) Orman ve Su leri Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Ormanlarn korunmas, gelitirilmesi, iletilmesi, slah ve bakm, lleme ve erozyonla mcadele, aalandrma ve ormanla ilgili mera slah konularnda politikalar oluturmak.

b) Tabiatn korunmasna ynelik politikalar gelitirmek, korunan alanlarn tespiti, milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat koruma alanlar, sulak alanlar ve biyolojik eitlilik ile av ve yaban hayatnn korunmas, ynetimi, gelitirilmesi, iletilmesi ve ilettirilmesini salamak.

c) Su kaynaklarnn korunmasna ve srdrlebilir bir ekilde kullanlmasna dair politikalar oluturmak, ulusal su ynetimini koordine etmek.

) Meteorolojik olaylarn izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alnmasna ynelik politika ve stratejiler belirlemek.

d) Bakanln faaliyet alanna giren konularda uluslararas almalarn izlenmesi ve bunlara katkda bulunulmas amacyla ulusal dzeyde yaplan hazrlklar ilgili kurulularla ibirlii halinde yrtmek.

e) Mevzuatla Bakanla verilen dier grev ve hizmetleri yapmak.

KNC BLM

Bakanlk Tekilat

Tekilat

MADDE 3 (1) Bakanlk, merkez ve tara tekilatndan oluur.

(2) Bakanlk merkez tekilat ekli (I) sayl cetvelde gsterilmitir.

Bakan

MADDE 4 (1) Bakanlk tekilatnn en st amiri olan Bakan, Bakanlk icraatndan ve emri altndakilerin faaliyet ve ilemlerinden Babakana kar sorumlu olup aadaki grev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Bakanl Anayasaya, kanunlara, hkmet programna ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak ynetmek.

b) Bakanln grev alanna giren hususlarda politika ve stratejiler gelitirmek, bunlara uygun olarak yllk ama ve hedefler oluturmak, performans ltleri belirlemek, Bakanlk btesini hazrlamak, gerekli kanuni ve idari dzenleme almalarn yapmak, belirlenen stratejiler, amalar ve performans ltleri dorultusunda uygulamay koordine etmek, izlemek ve deerlendirmek.

c) Bakanlk faaliyetlerini ve ilemlerini denetlemek, ynetim sistemlerini gzden geirmek, tekilat yaps ve ynetim srelerinin etkililiini gzetmek ve ynetimin gelitirilmesini salamak.

) Faaliyet alanna giren konularda dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular ile ibirlii ve koordinasyon salamak.

Mstear ve Mstear Yardmclar

MADDE 5 (1) Mstear, Bakandan sonra gelen en st dzey kamu grevlisi olup Bakanlk hizmetlerini, Bakan adna ve onun emir ve ynlendirmesi dorultusunda, mevzuat hkmlerine, Bakanln ama ve politikalarna, stratejik planna uygun olarak dzenler ve yrtr. Bu amala, Bakanlk kurulularna gereken emirleri verir ve bunlarn uygulanmasn gzetir ve salar. Mstear bu hizmetlerin yrtlmesinden Bakana kar sorumludur.

(2) Msteara yardmc olmak zere Mstear Yardmcs grevlendirilebilir.

NC BLM

Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri

MADDE 6 (1) Bakanln hizmet birimleri unlardr:

a) lleme ve Erozyonla Mcadele Genel Mdrl.

b) Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl.

c) Su Ynetimi Genel Mdrl.

) Rehberlik ve Tefti Bakanl.

d) Strateji Gelitirme Bakanl.

e) Hukuk Mavirlii.

f) Avrupa Birlii ve D likiler Dairesi Bakanl.

g) Personel Dairesi Bakanl.

) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl.

h) Bilgi lem Dairesi Bakanl.

) Basn ve Halkla likiler Mavirlii.

i) zel Kalem Mdrl.

lleme ve Erozyonla Mcadele Genel Mdrl

MADDE 7 (1) lleme ve Erozyonla Mcadele Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Topran korunmas ve tabii kaynaklarn gelitirilmesi amacyla; havza btnl esas alnarak, lleme ve erozyonla mcadele, , heyelan ve sel kontrol ile entegre havza slah plan ve projelerini yapmak, yaptrmak, uygulanmasn izlemek, bu faaliyetlere proje baznda destek salamak, bu i ve ilemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kurulular arasnda ibirlii ve koordinasyon salamak.

b) Su havzalarnn gelitirilmesine ynelik ulusal ve blgesel dzeyde planlama yapmak, politika ve stratejiler belirlemek.

c) niversiteler ve aratrma-gelitirme kurulularyla birlikte aratrma ve gelitirme faaliyetleri yrtmek, eitim, yayn ve tantm faaliyetlerinde bulunmak.

) Grev alanna giren konularda ett, aratrma, i tanm, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak, yaptrmak, onaylamak, uygulama esaslarn tespit etmek.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl

MADDE 8 (1) Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat koruma alanlar ve sulak alanlarn ayrlmas, korunmas, planlanmas, dzenlenmesi, gelitirilmesi, tantlmas, ynetilmesi, iletilmesi ve ilettirilmesi ile ilgili ileri yrtmek.

b) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayl Mill Parklar Kanunu ile verilen grevleri yrtmek.

c) Yaban hayat ve kara av kaynaklar ile orman ii su kaynaklar, dere, gl, glet ve sulak alanlarn ve hassas blgelerin korunmas, gelitirilmesi, kara avclnn dzenlenmesi, av kaynaklarnn iletilmesi ve kontrol ile ilgili her trl ett, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilikin i ve ilemleri yapmak veya yaptrmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak.

) Kara avcln dzenleyen mevzuat ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

d) Uluslararas koruma szlemeleri ile belirlenen yrelerdeki koruma ve kullanma esaslarn belirlemek.

e) Uluslararas szlemeler ile koruma altna alnan bitki ve hayvan trleri ile alanlarn korunmas konusunda tedbirler almak, ilgili kurulularla ibirlii yapmak.

f) Hayvanlarn korunmasna ynelik almalar, ilgili bakanlk, kurum ve kurulular ve sivil toplum kurulularyla ibirlii iinde yapmak, yaptrmak, bu konuda yrtlen faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini salamak.

g) Grev alanyla ilgili olarak bitki ve hayvan tr genetik kaynaklarnn muhafazas ve iyiletirilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Su Ynetimi Genel Mdrl

MADDE 9 (1) Su Ynetimi Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Su kaynaklarnn korunmas, iyiletirilmesi ve kullanlmasna ilikin politikalar belirlemek.

b) Su ynetiminin ulusal ve uluslararas dzeyde koordinasyonunu salamak.

c) Su kaynaklarnn ky sular dahil olmak zere koruma-kullanma dengesi gzetilerek, sucul evrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunmas ve gelitirilmesini salamak amacyla havza baznda nehir havza ynetim planlar hazrlamak, hazrlatmak, btncl nehir havzalar ynetimi ile ilgili mevzuat almalarn yrtmek.

) Havza baznda kirliliin nlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kurulularla birlikte belirlemek, deerlendirmek, gncellemek ve uygulamalarn takibini yapmak.

d) Yer st ve yer alt sularnn kalite ve miktarnn korunmasna ynelik hedef, ilke ve alc ortam standartlarn ilgili kurum ve kurulularla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek.

e) Taknlarla ilgili strateji ve politikalar belirlemek, ilgili mevzuat ve takn ynetim planlarn hazrlamak.

f) Nehir havza ynetim planlarna uygun olarak sektrel bazda su kaynaklarnn tahsislerine ilikin gerekli koordinasyonu yapmak.

g) Su kaynaklarnn korunmas ve ynetimi ile ilgili uluslararas szlemeler ve dier mevzuattan kaynaklanan sreleri takip etmek, snr aan ve snr oluturan sulara ilikin ileri ilgili kurumlarla ibirlii iinde yrtmek.

) Ulusal su veri tabanl bilgi sistemini oluturmak.

h) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Rehberlik ve Tefti Bakanl

MADDE 10 (1) Rehberlik ve Tefti Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanlk tekilatnn her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili olarak tefti, inceleme ve soruturmalar yapmak.

b) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun almasn temin etmek amacyla gerekli teklifleri hazrlamak ve Bakana sunmak.

c) Kanunlarla ve Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Birinci fkrada ve dier mevzuatta verilen grevleri yapmak zere Bakanlkta Mfetti istihdam edilir.

(3) Mfetti Yardmclarnn giri ve yeterlik snavlarnn usul ve esaslar, Mfettilie ykselmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar, Bakanln alma usul ve esaslar ile dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

Strateji Gelitirme Bakanl

MADDE 11 (1) Strateji Gelitirme Bakanlnn grevleri unlardr:

a) 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen grevleri yapmak.

b) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Hukuk Mavirlii

MADDE 12 (1) Hukuk Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln taraf olduu adli ve idari davalarda, tahkim yarglamasnda ve icra ilemlerinde Bakanl temsil etmek, dava ve icra ilemlerini takip etmek, anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri zamannda almak.

b) Bakanlk hizmetleriyle ilgili olarak dier kamu kurum ve kurulular tarafndan hazrlanan mevzuat taslaklarn, Bakanlk birimleri tarafndan dzenlenecek her trl szleme ve artname taslaklarn, Bakanlk ile nc kiiler arasnda kan her trl uyumazlklara ilikin ileri ve Bakanlk birimlerince sorulacak dier ileri inceleyip hukuki mtalaasn bildirmek.

c) Bakanlka hizmet satn alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilikin usul ve esaslar belirlemek, bunlar izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almalarn temin etmek amacyla gerekli hukuki teklifleri hazrlayp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Birinci fkrada belirtilen her trl dava ve takip ileri ile dier grevler Bakanln Hukuk Mavirleri ile Avukatlar araclyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip ileri Hazine Avukatlar araclyla veya ihtiya duyulmas halinde Bakanlka belirlenecek usul ve esaslar erevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinde ngrlen dorudan temin usul ile avukatlar veya avukatlk ortaklklar ile yaplacak avukatlk szlemeleri yoluyla yrtlr.

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Mavirleri ve Avukatlarn bir listesi Bakanlka ilgili Cumhuriyet basavclklarna ve blge idare mahkemesi bakanlklarna verilir. Bu listelerin birer nshas, Cumhuriyet basavcl tarafndan adli yarg evresinde, blge idare mahkemesi bakanlnca idari yarg evresinde bulunan mahkemelere gnderilir. Yksek mahkemeler ve blge adliye mahkemesindeki durumalarda temsil yetkisini kullanacaklarn isimleri, ilgili mahkemelerin basavclklarna veya bakanlklarna bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Mavirleri ve Avukatlar, baroya kayt ve vekletname ibraz gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanr. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarda yazl mercilere derhal bildirilir.

(4) Bakanlk lehine sonulanan dava ve icra takipleri nedeniyle hkme balanarak kar taraftan tahsil edilen veklet cretlerinin Hukuk Mavirleri ve Avukatlara datm hakknda, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayl Devlet Davalarn nta Eden Avukat ve Saireye Verilecek creti Veklet Hakknda Kanun hkmleri kyas yoluyla uygulanr.

Avrupa Birlii ve D likiler Dairesi Bakanl

MADDE 13 (1) Avrupa Birlii ve D likiler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanln grev ve faaliyet alanna giren, Avrupa Birlii ile ilgili konularda; mzakerelere ilikin hazrlklar yapmak, toplantlara katlmak, Avrupa Birlii-Trkiye ortaklk organlarnda alnan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama almalarn yrtmek, Bakanlk birimleri arasnda koordinasyonu salamak.

b) Bakanln yabanc lkeler ve uluslararas kurulular ile ilikilerini yrtmek, koordinasyonu salamak, ikili ve ok tarafl bilimsel, snai ve teknik ibirlii anlamalar ile blgesel ibirlii anlamalar ve protokollerinin hazrlanmasna yardmc olmak.

c) Bakanln Avrupa Birlii, dier yabanc lkeler ve uluslararas kurulularla yrtt projelerin ve programlarn hazrlanmasn, koordinasyonunu, yrtlmesini ve kontroln salamak.

) Bakanln grev ve faaliyet alanna giren d ilikilerle ilgili konularda protokol faaliyetlerini dzenlemek ve yrtmek.

d) Bakanln grev ve faaliyet alanna giren d ilikilerle ilgili konularda kongre, konferans ve toplantlar dzenlemek veya dzenlenmesini salamak, Bakanlka dzenlenecek uluslararas organizasyonlar koordine etmek.

e) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Personel Dairesi Bakanl

MADDE 14 (1) Personel Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanln insan gc planlamas ve personel politikas ile ilgili almalar yapmak, personel sisteminin gelitirilmesi iin tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlk personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri zlk ilemlerini yrtmek.

c) Bakanln eitim plann hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek.

) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl

MADDE 15 (1) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu hkmleri erevesinde, kiralama ve satn alma ilerini yrtmek, temizlik, gvenlik, aydnlatma, stma, onarm, tama ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptrmak.

b) Bakanln tanr ve tanmazlarna ilikin ilemleri ilgili mevzuat erevesinde yrtmek.

c) Genel evrak ve ariv faaliyetlerini dzenlemek ve yrtmek.

) Bakanlk sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yrtmek.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Bilgi lem Dairesi Bakanl

MADDE 16 (1) Bilgi lem Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanlk projelerinin Bakanlk biliim altyapsna uygun olarak tasarlanmasn ve uygulanmasn salamak, teknolojik gelimeleri takip etmek ve Bakanlk otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi gvenlii ve gvenilirliinin gerektirdii nlemleri almak, politikalar ve ilkeleri belirlemek, kamu biliim standartlarna uygun zmler retmek.

b) Bakanln bilgi ilem hizmetlerini yrtmek.

c) Bakanln internet sayfalar, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalar ile ilgili teknik almalar yapmak.

) Bakanlk hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanlar oluturmak.

d) Bakanln mevcut biliim altyapsnn kurulumu, bakm, ikmali, gelitirilmesi ve gncellenmesi ile ilgili ileri yrtmek, haberleme gvenliini salamak ve bu konularda grev stlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelimelere paralel olarak dzenli ekilde hizmet ii eitim almalarn salamak.

e) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Basn ve Halkla likiler Mavirlii

MADDE 17 (1) Basn ve Halkla likiler Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln basn ve halkla ilikilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere gre yrtlmesini salamak.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununa gre yaplacak bilgi edinme bavurularn etkin, sratli ve doru bir ekilde sonulandrmak zere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

zel Kalem Mdrl

MADDE 18 (1) zel Kalem Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakann alma programn dzenlemek.

b) Bakann resmi ve zel yazmalarn, protokol ve tren ilerini dzenlemek ve yrtmek.

c) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Bakanlk Mavirleri

MADDE 19 (1) Bakanlkta zel nem ve ncelik tayan konularda Bakana yardmc olmak zere yirmi Bakanlk Maviri atanabilir. Bakanlk Mavirleri Bakanlk Makamna baldr.

DRDNC BLM

Tara Tekilat, Komisyon, ra ve alma Gruplar ile Dner Sermaye

Tara tekilat

MADDE 20 (1) Bakanlk, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde tara tekilat kurmaya yetkilidir.

Komisyon, ra ve alma gruplar

MADDE 21 (1) Bakanln komisyon ve ralar unlardr:

a) Ormanclk ve Su ras.

b) Merkez Av Komisyonu.

c) Ulusal Sulak Alan Komisyonu.

) Su Komisyonu.

(2) Bakanlk, grev alanna giren konularla ilgili olarak almalarda bulunmak zere dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, meslek odalar, sivil toplum kurulular, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlarn katlm ile alma gruplar oluturabilir.

(3) Komisyon, ra ve alma gruplarnn oluturulmas, alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

Dner sermaye

MADDE 22 (1) Bakanlk ihtiya duyduu hallerde ve lzum grd merkezlerde Bakann onay ile grev ve hizmetleriyle ilgili dner sermayeli iletmeler kurabilir. Dner sermaye miktarn belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) letmelerin grevleri, gelirleri, ileyii ve denetimi ile dier hususlar Maliye Bakanlnn uygun gr zerine yrrle konulacak ynetmelikle dzenlenir.

BENC BLM

Sorumluluk ve Yetki

Yneticilerin sorumluluklar

MADDE 23 (1) Bakanln her kademedeki yneticileri, grevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ltlerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak yrtmekten st kademelere kar sorumludur.

Koordinasyon ve ibirlii

MADDE 24 (1) Bakanlk, hizmet ve grevleriyle ilgili konularda dier bakanlklarn ve kamu kurum ve kurulularnn uyacaklar esaslar, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfn nleyecek ve koordinasyonu salayacak tedbirleri almakla grevli ve yetkilidir.

(2) Bakanlk, dier bakanlklarn hizmet alanna giren konulara ilikin faaliyetlerinde, ilgili bakanlklara danmak ve gerekli ibirlii ve koordinasyonu salamaktan sorumludur.

(3) Bakanlk, hizmet alanna giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu salar.

Yetki devri

MADDE 25 (1) Bakan, Mstear ve her kademedeki Bakanlk yneticileri, snrlarn aka belirtmek ve yazl olmak artyla yetkilerinden bir ksmn alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun aralarla ilgililere duyurulur.

Dzenleme yetkisi

MADDE 26 (1) Bakanlk; grev, yetki ve sorumluluk alanna giren ve nceden kanunla dzenlenmi konularda idari dzenlemeler yapabilir.

ALTINCI BLM

Personele likin Hkmler

Atama

MADDE 27 (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanunun eki cetvellerde saylanlar dnda kalan memurlarn atamalar Bakan tarafndan yaplr. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

MADDE 28 (1) Kadrolarn tespiti, ihdas, kullanm ve iptali ile kadrolara ilikin dier hususlar 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine gre dzenlenir.

Orman ve Su leri Uzmanl

MADDE 29 (1) Bakanlk, grev alanna giren konularda altrlmak zere Orman ve Su leri Uzman ile Orman ve Su leri Uzman Yardmcs istihdam eder.

(2) Orman ve Su leri Uzman Yardmclna atanabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme ve mhendislik faklteleri ile Bakanln grev alanna giren ve ynetmelikle belirlenen fakltelerden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt ii veya yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak.

b) Yaplacak yarma snavnda baarl olmak.

(3) Orman ve Su leri Uzman Yardmclna atananlar, en az yl almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazrlayacaklar uzmanlk tezinin, oluturulacak tez jrisi tarafndan kabul edilmesi kaydyla, yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Sresi iinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalar veya yeni bir tez hazrlamalar iin alt ay amamak zere ilave sre verilir. Yeterlik snavnda baarl olanlarn uzman kadrolarna atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan asgar (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olma artna baldr. Snavda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir. Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler, Orman ve Su leri Uzman Yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlkta durumlarna uygun kadrolara atanr.

(4) Orman ve Su leri Uzman ile Orman ve Su leri Uzman Yardmclarnn meslee alnmalar, yetitirilmeleri, yarma snav, tez hazrlama ve yeterlik snav ile dier hususlar ynetmelikle dzenlenir.

YEDNC BLM

eitli Hkmler

Atflar, deitirilen ve yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 30 (1) Mevzuatta bu Kanun Hkmnde Kararname ile Orman ve Su leri Bakanlna devredilen birimlerle ilgili grevler nedeniyle evre ve Orman Bakanlna yaplm olan atflar Orman ve Su leri Bakanlna, evre ve Orman Bakanna yaplm olan atflar Orman ve Su leri Bakanna yaplm saylr.

(2) 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun;

A) 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2- Genel Mdrln grevleri unlardr:

a) Orman kaynaklarn; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kltrel faydalarn dikkate alarak, bitki ve hayvan varl ile birlikte, ekosistem btnl iinde idare etmek, katlmc ve ok amal ekilde planlamak, usulsz mdahalelere, tabii afetlere, yangnlara kar korumak, muhtelif zararllar ile mcadele etmek ve ettirmek, ormanclk karantina hizmetlerini yrtmek, gelitirmek, orman alanlarn ve ormanlara ilikin hizmetleri artrmak, ormanlar imar ve slah etmek, silvikltrel bakmn ve genletirilmesini salamak,

b) Ormanlarn mlkiyeti ile ilgili i ve ilemlerini, kadastrosunu, izin ve irtifak ilerini yrtmek,

c) Orman rn ve hizmetlerinin srekliliini gvence altna alarak ormanlar teknik, sosyo-kltrel, ekolojik ve ekonomik icaplara gre iletmek, orman rnlerinin retim, tama, depolama i ve ilemlerini yapmak ve yaptrmak, bu rnleri yurt iinde ve yurt dnda pazarlamak,

) Mesire yerleri, kent ormanlar, aratrma ormanlar, aa park (arboretum) sahalar, orman ii biyoeitlilik koruma alanlar, model orman, muhafaza orman alanlarnn ayrlmas, korunmas, iletilmesini ve ilettirilmesini salamak,

d) Orman snrlar iinde veya orman snrlar dnda her trl arazide; aalandrma, erozyon kontrol, ormanla ilgili mera slah, lleme ile mcadele, sel ve kontrol almalarn yrtmek, entegre havza projeleri yapmak ve uygulamak,

e) Orman aa, aak ve florasna ait bitki trlerinin tohum ve fidanlarn retmek, rettirmek, alama faaliyetlerini yapmak, devaml veya geici fidanlklar kurmak, iletmek, gerektiinde kapatmak,

f) Gerek ve tzel kiilerin zel aalandrma, imar-ihya, erozyon kontrol almalar ile fidanlk tesis etmesi, iletmesi ve pazarlamasn desteklemek,

g) Orman ekosistemlerinin sunduu rn ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini salamak zere dner sermaye iletmeleri ve gerekli dier birimleri kurmak ve iletmek, gerektiinde kapatmak, her trl malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satn almak veya kiralamak, gerektiinde takas yapmak; bunlarn bakm ve onarmlarn yapmak, yaptrmak, hizmetlerin gerektirdii makineler ile hizmet vastalarn salamak, bakm ve revizyonlarn yapmak, yaptrmak, ormanlarda gerekli her trl altyap almasn yapmak, ormanclk faaliyetleri iin gerekli yollarn ett projelerini yapmak, bakm ve onarm ilerini yapmak veya yaptrmak,

) Hizmetin gerektirdii her trl hizmet ncesi ve hizmet ii eitim yapmak ve yaptrmak, Genel Mdrln alma alanna giren hizmetlere ilikin olarak, yerel, ulusal ve kresel seviyede grev yapacak enstitler, mdrlkler, aratrma birimleri, eitim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve iletmek,

h) Hizmetleri ile ilgili her trl aratrma ve gelitirme, envanter, basm, yaym ve tantma ileri ile projeleri yapmak veya yaptrmak ve bunlarn sonularn yurt iinde ve yurt dnda pazarlamak,

) Orman rn ve hizmetlerinin kullanmn yaygnlatrmaya ynelik almalar yapmak, her trl orman rn reten, ileyen, pazarlayan, ithalat ve ihracatn yapan zel sektr, sivil toplum kurulular ve niversiteler ile yakn ibirlii iinde almak, yurt iinde ve yurt dnda danmanlk yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve ormanclkla ilgili olarak kamuoyunu bilinlendirici her trl faaliyette bulunmak,

i) Orman btnln salamak amacyla gerek ve tzel kiilerin mlkiyetinde bulunan tanmazlarn orman rejimine alnmas iin kamulatrma, kamu kurum ve kurulularnn mlkiyetinde bulunan tanmazlarn devir ve gerektiinde takas ilemlerini yapmak, Devlet ormanlar iinde ve bitiiinde oturan kylleri ayni ve nakdi yardm kaynaklaryla desteklemek, orman-halk ilikilerini gelitirmek ve bu konuda her trl tedbiri almak,

j) Grev alanna giren konularda teknik ve idari esaslar belirlemek, alma konularna ilikin laboratuvarlar kurmak ve kurdurmak, i tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptrmak ve birim fiyatlarn tespit etmek,

k) Genel Mdrln grev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, dier kamu kurum ve kurulularnca uyulacak esaslar belirlemek, koordinasyonu salamak,

l) Mevzuatla verilen dier grev ve hizmetleri yapmak.

B) 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6- Genel Mdrln ana hizmet birimleri unlardr:

a) Orman Zararllaryla Mcadele Dairesi Bakanl,

b) Orman Yangnlaryla Mcadele Dairesi Bakanl,

c) Kadastro ve Mlkiyet Dairesi Bakanl,

) Orman daresi ve Planlama Dairesi Bakanl,

d) letme ve Pazarlama Dairesi Bakanl,

e) Aalandrma Dairesi Bakanl,

f) Toprak Muhafaza ve Havza Islah Dairesi Bakanl,

g) Silvikltr Dairesi Bakanl,

) Orman ve Ky likileri Dairesi Bakanl,

h) naat ve kmal Dairesi Bakanl,

) Odun D rn ve Hizmetler Dairesi Bakanl,

i) Fidanlk ve Tohum leri Dairesi Bakanl.

C) 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Orman Zararllaryla Mcadele Dairesi Bakanl

MADDE 7- Orman Zararllaryla Mcadele Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Ormanlar usulsz mdahalelerden korumak, ormanlarda tahribata yol aan hastalk ve her eit orman zararllaryla mcadele etmek veya ettirmek, ormanlarn salnn korunmas ve orman zararllarnn yaylmasn nlemek iin karantina tedbirleri almak, zararllarla mcadele etmek amacyla laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak,

b) 6831 sayl Orman Kanununun 23 nc ve 24 nc maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarnn ayrlmas ve idaresi ile ilgili i ve ilemleri yapmak,

c) Ormanlarn muhafazas ile ilgili gerekli mevzuat almalarn yrtmek,

) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

) 7 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Orman Yangnlaryla Mcadele Dairesi Bakanl

MADDE 7/A- Orman Yangnlaryla Mcadele Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Orman yangnlarnn kmasna ve yaylmasna mani olmak iin her trl fiziki ve beeri tedbiri almak,

b) Orman yangnlar ile mcadele tekniklerini glendirmek, yangn gzetleme kulelerinin kurulmasn ve hizmete hazr halde tutulmasn salamak,

c) Orman yangnlarna mdahale tekniklerini gelitirmek, yangna mdahale srelerini ksaltarak yangn zararlarn en aza indirmek,

) Orman yangnlarna mdahalede grev alan personeli eitmek, yangn uzman eitim merkezi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek,

d) Genel Mdrlke verilen benzeri grevleri yapmak.

D) Mlga 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Aalandrma Dairesi Bakanl

MADDE 11- Aalandrma Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Orman snrlar iinde veya dndaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil aalandrma faaliyetlerini yapmak veya yaptrmak,

b) Gerek ve tzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularnca yaplacak zel aalandrma ve imar-ihya almalarn tevik etmek ve desteklemek,

c) Genel Mdrlke verilen benzeri grevleri yapmak.

E) 11 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Toprak Muhafaza ve Havza Islah Dairesi Bakanl

MADDE 11/A- Toprak Muhafaza ve Havza Islah Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Su havzalarnda kaliteli ve azami miktarda su elde etmek, erozyonu nlemek, sel, ve taknlar kontrol altna almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacyla ilgili birimlerle ibirlii halinde ve katlmc anlay erevesinde hazrlanan entegre havza slah ana plannn gerektirdii i ve ilemleri yapmak veya yaptrmak,

b) Entegre havza slah projelerini uygulamaya koymak ve planda yer alan yatrmlar izlemek, deerlendirmek, proje bilgilerini ilgili birimlere raporlamak ve gerektiinde yaplmasn salamak,

c) lleme ile mcadele almalarn yrtmek,

) Orman alanlarnda veya orman rejimine alnacak erozyona maruz sahalarda; toprak anma ve tanmalarnn durdurulmas, sellerin ve taknlarn kontrol altna alnmas, heyelanlarn ve larn nlenmesi amacyla dere, ay ve rmaklarn su toplama havzalarnda erozyon kontrol almalar yapmak veya yaptrmak,

d) Orman ii, orman kenar ve orman st snr meralarda slah almalar yapmak veya yaptrmak,

e) Dalk alanlarda topran korunmasna, su kaynaklarnn gelitirilmesine, orman ekosisteminin tesisine ve gelitirilmesine ynelik olarak erozyonla mcadele etmek ve gerekli almalar yapmak,

f) Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacyla yeil kuak projeleri uygulamak,

g) Gerek ve tzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularnn erozyon kontrol almalarn tevik etmek ve desteklemek,

) Genel Mdrlke verilen benzeri grevleri yapmak.

F) Mlga 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Orman ve Ky likileri Dairesi Bakanl

MADDE 13- Orman ve Ky likileri Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Orman iinde veya bitiiindeki kyllerin sosyal ve ekonomik gelimelerini desteklemek maksadyla; ett ve aratrmalar yapmak, plan ve projeler hazrlamak, hazrlatmak ve uygulamak,

b) Orman kyllerinin kalkndrlmasnn desteklenmesi amacyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki dier hizmetleri yrtmek,

c) Ormanclk alannda faaliyet gsteren kooperatiflerin proje baznda desteklenmesi ile rnlerin ulusal ve uluslararas pazarlarda deerlendirilmesi konularnda aratrma ve danmanlk hizmetleri vermek,

) Orman kylerinde odun ve odun d orman rnlerinin retilmesini desteklemek ve bunlara dayal sanayinin gelitirilmesine katkda bulunmak,

d) Bulunduklar yerden baka yerlere nakledilecek orman kyllerinin terk ettikleri tanmazlar kamulatrmak,

e) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

G) 14 nc maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

Odun D rn ve Hizmetler Dairesi Bakanl

MADDE 14/A- Odun D rn ve Hizmetler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Odun d orman rnlerinin ve ormann ekosistem hizmetlerinin; envanteri, deer tespiti, tehis, tantm, planlama, haritalandrma, projelendirme, retim, tama, depolama ve pazarlanmasna ait i ve ilemleri belirlemek, yapmak veya yaptrmak,

b) Orman ii su kaynaklarn korumak, gelitirmek, bu alanlarda yaplacak faaliyetleri dzenlemek, orman ii av ve yaban hayatna, otlatmaya, arcla ait konular takip etmek,

c) Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek,

) Mesire yerlerinin, kent ormanlarnn ve aa park sahalarnn ayrlmas, korunmas, iletilmesi ve ilettirilmesini salamak,

d) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

Fidanlk ve Tohum leri Dairesi Bakanl

MADDE 14/B- Fidanlk ve Tohum leri Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidanlar retmek, rettirmek, gerektiinde retimle ilgili maddeleri ithal ve ihra etmek, aa ve tohum slahn yapmak,

b) Fidanlklarn ve fidanlk tesislerinin kurulmas, idaresi, iletilmesi ve pazarlanmas ile ilgili her trl i ve ilemleri yrtmek,

c) Tohum kaynaklarnn korunmasn, iyiletirilmesini ve oaltlmasn salamak,

) Orman bitki ve flora trlerine ilikin olarak genetik kaynaklarn kayd, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili i ve ilemlerini yapmak veya yaptrmak, ilgili mevzuat erevesinde ihracat ve ithalat ilemlerini yrtmek,

d) Gerek ve tzel kiilerin tohumluk ve fidanlk tesis etmesi, iletmesi ve pazarlamas almalarn tevik etmek,

e) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

) 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19- Genel Mdrlk merkez tekilatndaki yardmc birimler unlardr:

a) Personel Dairesi Bakanl,

b) dari ve Mali ler Dairesi Bakanl,

c) D likiler, Eitim ve Aratrma Dairesi Bakanl,

) Bilgi lem Dairesi Bakanl.

H) 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

D likiler, Eitim ve Aratrma Dairesi Bakanl

MADDE 22- D likiler, Eitim ve Aratrma Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Genel Mdrln d ilikilerini yrtmek,

b) ncelikli orman aratrma alanlar ve aratrma program ve projelerini belirlemek ve bunlarn yrtlmesini ve sonulandrlmasn salamak,

c) Aratrma ve gelitirme almalar ile alakal olarak ilgili kurum ve kurulularla gerekli koordinasyon ve ibirliini salamak,

) Yrtlen aratrma programlar ve proje faaliyetlerinin sonularn deerlendirmek, yurt iinde ve yurt dnda pazarlamak, uygulamaya aktarlmasna ynelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin, bildirilerin ve aratrma sonu raporlarnn yaymlanmasn salamak,

d) Aratrma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

e) Genel Mdrlk tekilatnn eitim plann hazrlamak, hizmet ncesi, hizmet ii ve mesleki eitim ilerini yrtmek,

f) Ormanclkla ilgili her trl yayn ve tantm faaliyetlerini yrtmek, ormanclkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek,

g) Genel Mdrln ihtiyac olan her trl evrak, harita, kitap, bror ve dier belgelerin basm ile ilgili almalarn yrtmek,

) Genel Mdrlk hizmetleri ile ilgili her trl tercme ilerini yapmak ve yaptrmak,

h) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

I) Mlga 23 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Bilgi lem Dairesi Bakanl

MADDE 23- Bilgi lem Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Orman bilgi sistemini kurmak, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak,

b) Genel Mdrlk merkez ve tara tekilatlarnn internet zerinden bilgi paylam, bilgi toplama, yaymlama ve e-posta ve benzeri i ve ilemleri iin gerekli almalar yapmak ve uygulamak,

c) Genel Mdrlk veri ve bilgilerinin gvenliini salamak, veri gvenlii politikalar oluturmak ve gelitirmek,

) Ormanclkta veri standartlarn gelitirmek ve gncellemek,

d) Genel Mdrlk ve birimlerinin internet sayfalarna ilikin altyap hizmetlerini yrtmek,

e) Genel Mdrlke verilecek benzeri grevleri yapmak.

) 35 inci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

14/7/2004 tarihli ve 5217 sayl Kanunun geici 1 inci maddesi uyarnca genel bteye gelir kaydedilen mlga Aalandrma Fonu ve mlga Orman Kyllerini Kalkndrma Fonu gelirleri 1/1/2012 tarihinden itibaren Orman Genel Mdrl btesine gelir kaydedilir.

(3) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin evre ve Orman Bakanlna ait blmleri yrrlkten kaldrlm, ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anlan Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvele Orman ve Su leri Bakanl blm olarak eklenmi, ekli (3) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anlan Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Orman Genel Mdrl blmne eklenmi, ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar iptal edilerek anlan Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Orman Genel Mdrl blmnden karlmtr.

Dzenleyici ilemler

GEC MADDE 1 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin uygulanmasna ilikin dzenlemeler, bir yl iinde yrrle konulur. Bu dzenlemeler yrrle girinceye kadar mevcut dzenlemelerin bu Kanun Hkmnde Kararnameye aykr olmayan hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.

Hak ve yetkiler ile personelin devri

GEC MADDE 2 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanl bnyesinde bulunup bu Kanun Hkmnde Kararname ile Orman Genel Mdrlne devredilen Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrlnn mesire yerleri ile Aalandrma ve Erozyon Kontrol Genel Mdrl ve Orman-Ky likileri Genel Mdrlne ait her trl tanr, tat, ara, gere ve malzeme, bor ve alacaklar, hak ve ykmllkler, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dokmanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hibir ileme gerek kalmakszn Orman Genel Mdrlne devredilmi saylr. Mlkiyeti Hazineye ait veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlardan Orman Genel Mdrlne devredilen birimlere tahsis edilmi olanlar hibir ileme gerek kalmakszn tahsis amacnda kullanlmak zere anlan Genel Mdrle tahsis edilmi saylr. Ormanclk Aratrma Enstits ve Ormanclk Aratrma mdrlkleri ayn artlar dahilinde dorudan merkeze bal tara birimleri olarak Orman Genel Mdrlne devredilir.

(2) Bakanln tekilatlanmasna ilikin olarak tekilat, personel, kadro, demirba devri ve benzeri hususlarda ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye Orman ve Su leri Bakan yetkilidir. evre ve Orman Bakanlndan Orman ve Su leri Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen grevler ve birimlerle ilgili tereddtler, Orman ve Su leri Bakan ile evre ve ehircilik Bakan arasnda yaplacak protokolle giderilir.

(3) Orman ve Su leri Bakanlnn 2011 mali yl harcamalar, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayl 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa istinaden Maliye Bakanlnca yeni bir dzenleme yaplncaya kadar, evre ve Orman Bakanlnn 2011 yl btesinde yer alan bte deneklerinden karlanr. Bu Kanun Hkmnde Kararname ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimlerin 2011 mali yl harcamalar, devir ilemleri tamamlanncaya kadar evre ve Orman Bakanlndan Genel Mdrle devredilen birimlere ait bte deneklerinden karlanr.

(4) evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimlere ait olanlar hari olmak zere Bakanla devredilen birimlerle ilgili dner sermaye iletmelerinin her trl tanr, ara, gere, malzeme, demirba ve tatlar, bor ve alacaklar, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dier dokmanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personeli, bakaca bir ileme gerek kalmakszn, bu Kanun Hkmnde Kararname ile kurulan Orman ve Su leri Bakanl dner sermaye iletmesine devredilir ve anlan iletmeler Orman ve Su leri Bakanl Dner Sermaye letmesi olarak faaliyetlerine devam eder.

(5) Bu Kanun Hkmnde Kararname ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimlerle ilgili dner sermaye iletmelerinin her trl tanr, ara, gere, malzeme, demirba ve tatlar, bor ve alacaklar, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dier dokmanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personeline ilikin devir ilemleri Maliye Bakanl ile Orman ve Su leri Bakanl tarafndan belirlenecek esaslar erevesinde yerine getirilir.

(6) evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimler hari olmak zere evre ve Orman Bakanlnda istihdam edilen srekli iiler kadrolaryla, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) ve (C) fkralarna gre istihdam edilen szlemeli ve geici personel pozisyonlaryla birlikte Bakanla devredilmitir. evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimler hari evre ve Orman Bakanl adna vizeli bo szlemeli personel pozisyonlar ile srekli ii kadrolar, baka bir ileme gerek kalmakszn Bakanlk adna vize edilmi saylr.

(7) evre ve Orman Bakanlnn il mdrlkleri adna tahsisli srekli ii kadrolarnda bulunmakla birlikte Orman Genel Mdrlne devredilen birimlerde grev yapanlar herhangi bir ileme gerek kalmakszn kadrolaryla birlikte Orman Genel Mdrlne tahsis edilmi saylr. Devredilen birimlere ait bo srekli ii kadrolar, baka bir ileme gerek kalmakszn Orman Genel Mdrl adna vize edilmi saylr.

Mevcut personel

GEC MADDE 3 (1) evre ve Orman Bakanlnda; Mstear, Mstear Yardmcs, Orman-Ky likileri Genel Mdr, Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdr, Aalandrma ve Erozyon Kontrol Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri, Strateji Gelitirme Bakan, Personel Dairesi Bakan, dari ve Mali ler Dairesi Bakan, D likiler ve Avrupa Birlii Dairesi Bakan, Aratrma ve Gelitirme Dairesi Bakan, Bilgi lem Dairesi Bakan, Daire Bakan, Bakanlk Maviri, zel Kalem Mdr, Basn ve Halkla likiler Maviri, l evre ve Orman Mdr ile l evre ve Orman Mdr Yardmcs kadrolarnda bulunanlarn grevi bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte sona erer. Bu fkra uyarnca grevleri sona erenlerden l evre ve Orman Mdr Yardmcs unvanl kadrolarda bulunanlar ekli (4) sayl liste ile ihdas edilen Aratrmac, dierleri ise ekli (4) sayl liste ile ihdas edilen Bakanlk Maviri kadrolarna halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. Bu madde uyarnca ihdas edilen Bakanlk Maviri ile Aratrmac kadrolar, herhangi bir sebeple boalmas halinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(2) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanlnda Hukuk Maviri ile Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda bulunanlar arasndan, evre ve ehircilik Bakan ile Orman ve Su leri Bakan arasnda yaplacak protokolle belirlenenler, Orman ve Su leri Bakanl Hukuk Maviri ile Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarna baka bir ileme gerek kalmakszn halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. evre ve Orman Bakanlnda Hukuk Maviri, Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda geirilen sreler Orman ve Su leri Bakanlnda Hukuk Maviri, Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda gemi saylr.

(3) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanlndan Bakanla ve Orman Genel Mdrlne devredilen birimlere tahsisli evre ve Orman Uzman ile evre ve Orman Uzman Yardmcs kadrolarnda bulunanlar, Orman ve Su leri Bakanl Orman ve Su leri Uzman ile Orman ve Su leri Uzman Yardmcs kadrolarna baka bir ileme gerek kalmakszn halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. Bunlardan alt ay iinde talepte bulunanlardan uygun grlenler ilgili mevzuattaki atama snrlamalarna bal olmakszn evre ve ehircilik Bakanl evre ve ehircilik Uzman ile evre ve ehircilik Uzman Yardmcs kadrolarna atanabilir. evre ve Orman Uzman ile evre ve Orman Uzman Yardmcs kadrosunda geirilen sreler Orman ve Su leri Uzman ile Orman ve Su leri Uzman Yardmcs kadrolarnda gemi saylr.

(4) Bu Kanun Hkmnde Kararname ile evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimler hari olmak zere evre ve Orman Bakanlna tahsis edilmi kadrolarda bulunan memurlardan yukardaki fkralarda belirtilenler dnda kalanlar, Bakanlk iin ihdas edilen ayn unvanl kadrolara halen bulunduklar kadro dereceleriyle baka bir ileme gerek kalmakszn atanm saylr. Orman ve Su leri Bakanlna devredilen personelden yukardaki fkralarda saylanlar hari olmak zere kadro unvanlar deienler veya kaldrlanlar ise alt ay iinde Bakanlkta kazanlm hak aylk derecelerine uygun baka bir kadroya atanr. Bunlar atama ilemi yaplncaya kadar Bakanlka ihtiya duyulan ilerde grevlendirilir. Bunlar yeni bir kadroya atanncaya kadar eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam eder.

(5) Bu madde uyarnca atanan veya atanm saylan personelin yeni kadrolarna atandklar veya atanm sayldklar tarih itibaryla eski kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar szleme creti, aylk, ek gsterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar, makam tazminat, temsil tazminat, grev tazminat, ek cret, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan szleme creti, aylk, ek gsterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar, makam tazminat, temsil tazminat, grev tazminat, ek cret, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas halinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tbi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir. Atandklar veya atanm sayldklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla, kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir.

(6) Orman ve Su leri Uzmanlar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 3 nc maddesi kapsamnda ek demeden yararlanmaya balayncaya kadar, 644 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile yrrlkten kaldrlan 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 35 inci maddesi uyarnca evre ve Orman Uzmanlarna yaplan ek demeden ayn usul ve esaslar erevesinde yararlanmaya devam eder.

(7) Bakanln tara tekilatna ait i ve hizmetler blge tekilatlanmas tamamlanncaya kadar bu Kanun Hkmnde Kararname ile Bakanla devredilen evre ve Orman l Mdrlkleri tarafndan yrtlr.

(8) Maliye Bakanl uhdesinde Hazine Avukatlar tarafndan evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimler hari olmak zere evre ve Orman Bakanln temsilen takip edilmekte olan dava dosyalar ve icra takiplerine ilikin dosyalar, Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenecek esaslara gre bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde Bakanla devredilir. Bu ekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yaplm her trl ilem Bakanlk adna yaplm saylr.

Kadro deiiklikleri

GEC MADDE 4 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl sreyle 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki snrlamalara bal olmakszn bo kadrolarda snf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece deiiklii yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevcut ilerin yrtlmesi

GEC MADDE 5 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname ile kurulan Orman ve Su leri Bakanl tekilatlanncaya kadar, Bakanln merkez ve tara tekilatnda deien veya yeni kurulan birimlere verilen grevler ve hizmetler, evre ve Orman Bakanlndan evre ve ehircilik Bakanl ile Orman Genel Mdrlne devredilen birimler hari olmak zere evre ve Orman Bakanlnn merkez, tara ve dner sermaye tekilat tarafndan mevcut personel eliyle yrtlmeye devam olunur.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

 

C. EK B. ARIN A. BABACAN H. YAZICI

Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bakan V.

 

H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. ALAYAN F. ELK

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan

 

E. BAI S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan

 

M. V. GNL O. GNE T. YILDIZ M. MEK

Milli Savunma Bakan ileri Bakan Dileri Bakan V. Maliye Bakan

 

N. UBUKU M. DEMR R. AKDA M. H. SOLUK

Milli Eitim Bakan Bayndrlk ve skn Bakan Salk Bakan Ulatrma Bakan

 

M. M. EKER . DNER N. ERGN T. YILDIZ

Tarm ve Kyileri Bakan alma ve Sos. Gv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

 

E. GNAY V. EROLU

Kltr ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan

Kararn ekini grmek iin tklaynz