4 Temmuz 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27984 (Mkerrer)

KANUN HKMNDE KARARNAME

EVRE VE EHRCLK BAKANLIININ TEKLAT VE GREVLER

HAKKINDA KANUN HKMNDE KARARNAME

Karar Says: KHK/644

evre ve ehircilik Bakanlnn kurulmas ile baz kanun ve kanun hkmnde kararnamelerde deiiklik yaplmas; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayl Kanunun verdii yetkiye dayanlarak, Bakanlar Kurulunca 29/6/2011 tarihinde kararlatrlmtr.

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Grevler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin amac; evre ve ehircilik Bakanlnn kurulu, grev, yetki ve sorumluluklarn dzenlemektir.

Grevler

MADDE 2 (1) evre ve ehircilik Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Yerlemeye, evreye ve yaplamaya dair imar, evre, yap ve yapm mevzuatn hazrlamak, uygulamalar izlemek ve denetlemek, Bakanln grev alan ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarn hazrlamak, gelitirmek, uygulanmasn salamak ve ilgililerin kaytlarn tutmak.

b) evrenin korunmas ve iyiletirilmesi ile evre kirliliinin nlenmesi iin prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ltler gelitirmek, programlar hazrlamak; bu erevede eitim, aratrma, projelendirme, eylem planlar ve havza koruma planlar ile kirlilik haritalarn oluturmak, bunlarn uygulama esaslarn tespit etmek ve izlemek, iklim deiiklii ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

c) Faaliyetleri sonucu alc ortamlara kat, sv ve gaz halde atk brakarak kirlilik oluturan veya oluturmas muhtemel her trl tesis ve faaliyetin, evresel etkilerini deerlendirmek; alc ortamlar ile ilgili lm ve izleme almalarn yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve grltnn kontrol edilmesini salamak.

) Her tr ve lekteki fiziki planlara ve bunlarn uygulanmasna ynelik temel ilke, strateji ve standartlar belirlemek ve bunlarn uygulanmasn salamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi iindeki kamu yatrmlar, mlkiyeti kamuya ait olan arsa ve araziler zerinde yaplacak olan yaplarda, milli gvenlie dair tesisler, askeri yasak blgeler, genel snak alanlar, zel gvenlik blgeleri, enerji ve telekomnikasyon tesislerine ilikin ettleri, harita, plan, parselasyon planlarn ve deiikliklerini resen yapmak, yaptrmak, onaylamak ve bavuru tarihinden itibaren iki ay iinde yetkili idarelerce ruhsatlandrma yaplmamas halinde resen ruhsat ve yap kullanma izni vermek.

d) Meknsal strateji planlarn ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak suretiyle hazrlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarnn bu stratejilere uygunluunu denetlemek.

e) Milli Savunma Bakanlnn inaat milli ve NATO alt yap hizmetleri ile Ulatrma Bakanlna bal genel mdrlklere kanunlarla yapm yetkisi verilmi olan zel ihtisas ileri hari kamu kurum ve kurulularna ait bina ve tesislerin ihtiya programlarn hazrlamak, her trl ett, proje ve maliyet hesaplarn yapmak veya yaptrmak, onaylamak veya onaylanmasn salamak, ina, glendirme, tadil ve esasl onarmlarn yapmak, yaptrmak ve denetlemek veya denetlenmesini salamak.

f) Yap denetimi sistemini oluturmak ve yaplarda enerji verimliliini artran dzenlemeleri yapmak, ynetmek, izlemek; yap malzemelerinin denetimine ve uygunluk deerlendirmesine ilikin i ve ilemleri yapmak.

g) Konut sektrne ilikin strateji gelitirme ve programlama i ve ilemlerini yrtmek, yap kooperatifiliinin gelimesini salayacak tedbirleri almak ve 5543 sayl skn Kanunu uyarnca Bakanla verilen grevleri yapmak.

) Gecekondu, ky alanlar ve tesisleri ile niteliinin bozulmas nedeniyle orman ve mera dna karlan alanlar dhil kentsel ve krsal alan ve yerlemelerde yaplacak iyiletirme, yenileme ve dnm uygulamalarnda idarelerce uyulacak usul ve esaslar belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri zel proje alanlar ve zel yapm gerektiren yaplamalar ile 2985 sayl Toplu Konut Kanunu ve 775 sayl Gecekondu Kanunu uyarnca Toplu Konut daresi Bakanl tarafndan yaplan uygulamalara ilikin her tr ve lekte ett, harita, plan, parselasyon plan ve yap projelerini yapmak, yaptrmak, onaylamak, kamulatrma, ruhsat ve yapm ilerini gerekletirmek, yap kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mlkiyetinin kurulmasn salamak.

h) 657 sayl Harita Genel Komutanl Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla, Ulusal Corafi Bilgi Sisteminin kurulmasna, kullanlmasna ve gelitirilmesine dair i ve ilemleri yapmak, yaptrmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyap ve styapya ilikin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulmas, kullanlmas ve Ulusal Corafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasn desteklemek.

) Bakanln grev alanna giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin gelitirilmesi iin almalarda bulunmak ve bunlara teknik destek salamak.

i) Bayndrlk ve iskn ileri ile ilgili artname, tip szleme, yllk rayi, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazrlamak ve yaymlamak.

j) Kresel iklim deiiklii ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alnmas iin plan ve politikalar belirlemek.

k) Bakanln grev alanna giren konularda uluslararas almalarn izlenmesi ve bunlara katkda bulunulmas maksadyla ulusal dzeyde yaplan hazrlklar ilgili kurulularla ibirlii halinde yrtmek.

l) Mevzuatla Bakanla verilen dier grev ve hizmetleri yapmak.

KNC BLM

Bakanlk Tekilat

Tekilat

MADDE 3 (1) Bakanlk, merkez ve tara tekilatndan oluur.

(2) Bakanlk merkez tekilat ekli (I) sayl cetvelde gsterilmitir.

Bakan

MADDE 4 (1) Bakanlk tekilatnn en st amiri olan Bakan, Bakanlk icraatndan ve emri altndakilerin faaliyet ve ilemlerinden Babakana kar sorumlu olup aadaki grev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Bakanl Anayasaya, kanunlara, hkmet programna ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak ynetmek.

b) Bakanln grev alanna giren hususlarda politika ve stratejiler gelitirmek, bunlara uygun olarak yllk ama ve hedefler oluturmak, performans ltleri belirlemek, Bakanlk btesini hazrlamak, gerekli kanuni ve idari dzenleme almalarn yapmak, belirlenen stratejiler, amalar ve performans ltleri dorultusunda uygulamay koordine etmek, izlemek ve deerlendirmek.

c) Bakanlk faaliyetlerini ve ilemlerini denetlemek, ynetim sistemlerini gzden geirmek, tekilat yaps ve ynetim srelerinin etkililiini gzetmek ve ynetimin gelitirilmesini salamak.

) Faaliyet alanna giren konularda dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular ile ibirlii ve koordinasyonu salamak.

Mstear ve Mstear Yardmclar

MADDE 5 (1) Mstear, Bakandan sonra gelen en st dzey kamu grevlisi olup Bakanlk hizmetlerini, Bakan adna ve onun emir ve ynlendirmesi dorultusunda, mevzuat hkmlerine, Bakanln ama ve politikalarna, stratejik planna uygun olarak dzenler ve yrtr. Bu amala, Bakanlk kurulularna gereken emirleri verir ve bunlarn uygulanmasn gzetir ve salar. Mstear bu hizmetlerin yrtlmesinden Bakana kar sorumludur.

(2) Msteara yardmc olmak zere drt Mstear Yardmcs grevlendirilebilir.

NC BLM

Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri

MADDE 6 (1) Bakanln hizmet birimleri unlardr:

a) Meknsal Planlama Genel Mdrl.

b) evre Ynetimi Genel Mdrl.

c) evresel Etki Deerlendirmesi, zin ve Denetim Genel Mdrl.

) Yap leri Genel Mdrl.

d) mar ve Kentsel Altyap Genel Mdrl.

e) Mesleki Hizmetler Genel Mdrl.

f) Corafi Bilgi Sistemleri Genel Mdrl.

g) Rehberlik ve Tefti Bakanl.

) Strateji Gelitirme Bakanl.

h) Yksek Fen Kurulu Bakanl.

) Hukuk Mavirlii.

i) D likiler Dairesi Bakanl.

j) Avrupa Birlii Yatrmlar Dairesi Bakanl.

k) Eitim ve Yayn Dairesi Bakanl.

l) Personel Dairesi Bakanl.

m) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl.

n) Basn ve Halkla likiler Mavirlii.

o) zel Kalem Mdrl.

Meknsal Planlama Genel Mdrl

MADDE 7 (1) Meknsal Planlama Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Yerleme, yaplama ve arazi kullanmna yn veren, her tr ve lekte fiziki planlara ve uygulamalara esas tekil eden st lekli meknsal strateji planlarn ve evre dzeni planlarn ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak hazrlamak, hazrlatmak, onaylamak ve uygulamann bu stratejilere gre yrtlmesini salamak.

b) Kentlerde ve krsal alanlarda arazi kullanmna ilikin temel ilke, strateji ve standartlar belirlemek ve uygulanmasn salamak.

c) Havza ve blge bazndaki evre dzeni planlar da dhil her tr ve lekteki evre dzeni planlarnn ve imar planlarnn yaplmasna ilikin usul ve esaslar belirlemek, havza veya blge baznda evre dzeni planlarn yapmak, yaptrmak, onaylamak ve bu planlarn uygulanmasn ve denetlenmesini salamak.

) Sektrel planlarn havza veya blge dzeyindeki meknsal strateji planlarna ve evre dzeni planlarna uyumlu hazrlanmasn salamak.

d) Risk ynetimi ve saknm planlarnn yaplmasna ve onaylanmasna ilikin kurallar belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik ettleri yapmak, yaptrmak ve onaylamak.

e) Arazi ve arsa dzenlemesi ve parselasyon planlarnn hazrlanmasna ilikin genel ilke, strateji ve esaslar belirlemek ve uygulanmasn salamak.

f) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsam ierisinde kalmak kaydyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil d araziler ve muvafakatleri alnmak kouluyla zel kii veya kurululara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandrlp gelitirilmesine ynelik olarak her tr ve lekte ett, harita, plan, parselasyon plan, kamulatrma, arazi ve arsa dzenlemesi yapmak, yaptrmak ve onaylamak.

g) Belediyelerin mcavir alanlar ile kylerin yerleik alanlarnn snrlarnn tespitine ilikin usul ve esaslar belirlemek ve tespit edilen snrlar onaylamak.

) darelerin ihtilaf halinde, genel imar dzeni ve uyumunu salamak zere, her trl ett, harita ve imar plan, plan deiiklii, plan revizyonu, parselasyon plan hazrlanmas, onaylanmas ve uygulanmasnda koordinasyon salamak, ihtilaflar gidermek, gerektiinde ihtilaf konusu ii resen yapmak, yaptrmak ve onaylamak.

h) Her tr ve lekteki fiziki planlarn birbiriyle uyumunu ve meknsal strateji planlar hedeflerine ve kararlarna uygunluunu salamak amacyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafndan Bakanlka verilen sre iinde yaplmayan il evre dzeni planlarn yapmak, yaptrmak ve resen onaylamak.

) Btnleik ky alanlar ynetimi ve planlamas almalar, ky alanlarnn dzenlenmesine dair i ve ilemler ile bu alanlara ilikin jeolojik ve jeoteknik ettleri yapmak, yaptrmak ve onaylamak, ky kenar izgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini salamak.

i) Ky ve dolgu alanlar ile bu alanlarn fonksiyonel ve fiziksel olarak devam niteliindeki geri sahalarna ilikin her tr ve lekteki ett, harita ve planlar yapmak, yaptrmak ve resen onaylamak ve bunlarn uygulanmasn salamak.

j) Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi iindeki kamu yatrmlar, milli gvenlie dair tesisler, askeri yasak blgeler, 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysiyle Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanun hkmleri erevesinde yaplacak binalar, genel snak alanlar, zel gvenlik blgeleri, enerji ve telekomnikasyon tesisleri ile ilgili altyap, styap ve iletim hatlar, yanc, parlayc ve patlayc madde retim tesisleri ve depolar, akaryakt ve svlatrlm petrol gaz istasyonlar gibi alanlar ile ilgili her tr ve lekteki planlarn yaplmasna ilikin esaslar belirlemek, bunlara ilikin her tr ve lekteki harita, ett, plan ve parselasyon planlarn gerektiinde yapmak, yaptrmak ve resen onaylamak.

k) Planlamaya ilikin i ve ilemlerde, bakanlklar, mahalli idareler ve meslek kurulular arasnda koordinasyonu salamak, planlama srecinin iyiletirilmesini ve gelitirilmesini temin etmek.

l) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) evre dzeni planlarnn Bakanlka belirlenen meknsal strateji planlarna, imar planlarnn ise meknsal strateji planlarna veya evre dzeni planlarna aykrlnn tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlka verilen sre ierisinde aykrlklar giderir.

(3) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen ulusal ve blgesel nitelikteki fiziki planlar Bakanlk yapar, yaptrr ve onaylar. Bykehir belediyeleri snrlar ierisindeki evre dzeni planlarn bykehir belediyeleri, bykehir olmayan illerde ise Bakanlk yapar, yaptrr ve onaylar.

evre Ynetimi Genel Mdrl

MADDE 8 (1) evre Ynetimi Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) evre kirliliinin nlenmesi ve kontrol ile ilgili mevzuat hazrlamak, standart gelitirmek, lm, tespit ve kalite ltlerini belirlemek; alc ortam zelliklerine gre evre kirlilii ynnden gr vermek.

b) Hava kalitesinin korunmas, hava kirlilii, grlt ve titreimin azaltlmas veya bertaraf edilmesi iin hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planlar yapmak ve yaptrmak; konuyla ilgili kurum ve kurulularla koordineli almalar yapmak, lt ve standartlar belirlemek.

c) Temiz retim ve entegre kirlilik nleme almalarna ynelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuat hazrlamak.

) Yenilenebilir enerji kaynaklar bata olmak zere, temiz enerji kullanmn tevik etmek, yaktlarn hava kirliliine yol amayacak ekilde kullanlabilmesi iin hedef ve ltleri belirlemek.

d) Serbest blgeler dhil olmak zere, lke genelinde evreye olumsuz etkileri olan atk ve kimyasallar ile hava kirlilii, grlt ve titreim ile ilgili ltleri belirlemek.

e) Trkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nkleer gvenlik konusunda ibirlii yapmak.

f) Etkili bir evre ynetimi gerekletirmek, atk ve kimyasallarn evre ile uyumunu salamak zere gerekli ekonomik aralar belirlemek ve bu konuda standartlar gelitirmek.

g) Motorlu kara tatlarnn egzoz emisyonlarnn kontrol iin idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartlar belirlemek.

) Yeralt ve yerst sularnn, denizlerin ve topran korunmas, kirliliin nlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadyla hedefleri, ilkeleri ve kirletici unsurlar belirlemek, kirliliin giderilmesi ve kontrolne ilikin usul ve esaslar tespit etmek, acil mdahale planlar yapmak ve yaptrmak.

h) Atk ve kimyasallarn ynetimine ilikin hedef, politika ve ltleri belirlemek.

) Atk bertaraf tesisleri ile kimya snai tesisleri ve deniz kirliliine ynelik acil mdahale planlar yapmak ve yaptrmak.

i) Atklarn kaynanda en aza indirilmesi, snflara ayrlmas, toplanmas, tanmas, geici depolanmas, geri kazanlmas, bertaraf edilmesi, yeniden kullanlmas, artlmas, enerjiye dntrlmesi ve nihai depolanmas konularnda politika ve strateji belirlemek ve mevzuat oluturmak.

j) lgili kurum ve kurulularla ibirlii iinde atk ve kimyasallarn tanmas ile tehlikeli atk ve kimyasallarn tanma lisanslarna ilikin esaslar belirlemek.

k) Yasaklanacak ve kstlanacak yakt, atk ve kimyasallarn ve bunlar ile evre kirliliine yol aabilecek dier maddelerin ithalat ve ihracatna ilikin ltleri belirlemek.

l) Ulusal evre stratejisi ve eylem planlarn yrtmek ve koordine etmek.

m) Kresel iklim deiiklii ve ozon tabakasnn incelmesi ile ilgili tedbirlerin alnmasna ynelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacyla dier kurum ve kurulularla koordinasyon salamak.

n) Grev alanna giren konularda ulusal ve uluslararas almalar izlemek ve yrtmek.

o) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

evresel Etki Deerlendirmesi, zin ve Denetim Genel Mdrl

MADDE 9 (1) evresel Etki Deerlendirmesi, zin ve Denetim Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) evresel etki deerlendirmesi ve stratejik evresel deerlendirme almalarn yapmak ve bu konuda gerekli kararlar almak, izlemek ve denetlemek.

b) evre kirliliini nleme ve evre kalitesini iyiletirmeye ynelik her trl faaliyet ile bunlarla alakal btn konularda uygulama ve izleme srelerini yrtmek, gerekli tedbirleri almak ve aldrmak; tesis ve faaliyetleri denetlemek, evre izni ve lisans vermek.

c) Kurulacak tesisler iin alc ortam zelliklerine gre evre kirlilii konusunda gr vermek, izlemek ve gerektiinde mdahale etmek, emisyon, dearj ve atklar ile artma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler iin kurulacak artma sistemlerinin projelerini onaylamak.

) Yasaklanacak ve kstlanacak atk ve kimyasallar ile yaktlarn ve evre kirliliine yol aabilecek dier maddelerin ithalat ve ihracatna dair kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini deerlendirmek ve sonulandrmak.

d) lgili kurum ve kurulularla ibirlii iinde atk ve kimyasallarn tanmas ile tehlikeli atk ve kimyasallarn tanma lisanslarna ilikin esaslarn uygulanmasn salamak, izlemek ve denetlemek; atk ve kimyasallarla kirlenmi alanlarn mevcut kirlilik durumlarnn tespiti, evre ve insan salna ynelik risklere ve kirlenmi alanlarn iyiletirilmesine ilikin almalar yapmak ve yaptrmak.

e) Serbest blgeler dhil olmak zere, lke genelinde evreye olumsuz etkileri olan atk ve kimyasallar ile hava kirlilii, grlt, titreim ve iyonlatrc olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek, yeralt ve yerst sularna, denizlere ve topraa olumsuz etkileri olan her trl faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.

f) Yeralt ve yerst sularnn, denizlerin ve topran korunmas, kirliliin nlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadyla kirliliin giderilmesi ve kontrolne ilikin uygulamalar salamak, yeralt ve yerst su, deniz ve toprak kirliliine kar hazrlkl olmak, mdahale ve mcadele kapasitesini artrmak iin gerekli tedbirleri almak ve aldrmak; evrenin korunmas, maksadyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasflarn tespit etmek ve bu erevede gerekli tedbirleri almak ve aldrmak.

g) Temiz hava merkezlerinin kurulmas ve ynetilmesiyle ilgili i ve ilemleri yrtmek.

) Yenilenebilir enerji kaynaklar bata olmak zere temiz enerji kullanmn desteklemek, yaktlarn hava kirliliine yol amayacak ekilde kullanlabilmesi iin gerekli nlemleri almak veya aldrmak.

h) Motorlu kara tatlar egzoz emisyonlarnn belirlenen standartlara uygunluunu belgelemek, izlemek ve denetlemek.

) Alc ortamlar izlemek, buna ilikin altyapy oluturmak, evre kirlilii ile ilgili olarak lm, tespit ve kalite ltlerini uygulamak ve uygulanmasn salamak; evreyle ilgili her trl lm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunlarn akreditasyon ilemlerini yapmak, yaptrmak; alc ortamlar konusunda lm yapacak kurulular belirlemek.

i) Atklarn kaynanda en aza indirilmesi, snflara ayrlmas, toplanmas, tanmas, geici depolanmas, geri kazanlmas, bertaraf edilmesi, yeniden kullanlmas, artlmas, enerjiye dntrlmesi ve nihai depolanmas konularnda geri kazanm artrc sistemleri kurmak, kurdurmak, uygun teknolojileri belirlemek; her trl atk bertaraf tesislerine belirlenen usul ve esaslara gre lisans vermek ve bunlar izlemek ve denetlemek.

j) Bakanln grev alanna giren rnlerin ilgili mevzuat ve teknik dzenlemelere uygunluunu ve gvenirliini tespit etmek amacyla denetim yapmak, yaptrmak, yetkili kurulular arasnda koordinasyonu salamak.

k) Mahalli evre kurullarnn almalarn takip etmek ve ynlendirmek.

l) evre envanterini ve evre durum raporlarn hazrlamak ve Avrupa evre Ajans ile ilikileri yrtmek.

m) Grev alanna giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararas almalar izlemek ve ulusal dzeyde uygulanmasn salamak.

n) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Yap leri Genel Mdrl

MADDE 10 (1) Yap leri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Kamu kurum ve kurulularna ait her trl yaplar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartlar belirlemek ve uygulanmasn salamak.

b) Kamu yatrmlarnn projeleri ve yapmla ilgili i ve ilemlere ilikin usul ve esaslar ile ett ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasn salamak.

c) Genel bte kapsamndaki kamu kurum ve kurulularna ait bina ve tesislerin ihtiya programlarn hazrlamak, ett ve projelerini ve maliyet hesaplarn yapmak veya yaptrmak, onaylamak veya onaylanmasn salamak, ina, glendirme, tadil ve esasl onarmlarn yapmak veya yaptrmak.

) Talep edilmesi ve uygun grlmesi halinde, zel bteli idareler ve dzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal gvenlik kurumlarnn yatrm programnda bulunan bina ve tesislerin proje, maliyet hesab ve inaatlarn yapmak veya yaptrmak, onaylamak veya onaylanmasn salamak.

d) 5543 sayl Kanun ile Bakanla verilen grevleri yapmak.

e) 5543 sayl Kanun uyarnca daimi iskn iin kamu kurum ve kurulularnca yaptrlacak her trl yaplara ve konutlara ilikin ett ve planlama ilerini yapmak veya yaptrmak, onaylamak veya onaylanmasn salamak, daimi iskn iin yaptrlacak her trl yaplarn inaatlarn yapmak veya yaptrmak.

f) Yaplarda kullanlacak malzemelerin kullanm amacna uygunluuna dair esaslar belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme almalarn yrtmek, yap malzemelerine ilikin standartlarn hazrlanp yaymlanmasn salamak.

g) Yap malzemelerinin retim, sat, nakil ve kullanma safhalarnda her trl meknda ve ortamda gzetim ve denetimini yapmak.

) Yap malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda gre yapmak, yaptrmak ve lke genelinde laboratuvar altyapsn gelitirmek.

h) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Birinci fkrann () bendi Bakanlka yeterli teknik tekilat olduu kabul edilen kurum ve kurulular hakknda uygulanmayabilir.

mar ve Kentsel Altyap Genel Mdrl

MADDE 11 (1) mar ve Kentsel Altyap Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Mahalli idarelerin su temini, kanalizasyon, su ve atksu artma, yamur suyu drenaj, kat atklarn bertaraf, ulatrma, elektrik, doalgaz gibi enerji altyap sistemleri ile telefon, bilgisayar ve benzeri iletiim altyap sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, ina, iletme, finansman ihtiyac ve yatrm nceliklerini belirlemek.

b) Meknsal strateji planlar ile evre dzeni ve imar planlarna uygun olarak teknik altyap tesislerinin planlamasna, projelendirilmesine ve yaplmasna ilikin usul ve esaslar belirlemek, gerektiinde yapmak, yaptrmak, onaylamak, izlemek ve uygulanmasn denetlemek.

c) Mahalli idarelere altyap konularnda teknik destek salamak ve eitim vermek.

) Altyap birlikleri kurulmas konusunda mahalli idareler arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamak.

d) Mahalli idarelerin talepleri zerine teknik altyap tesislerine ait harita, plan, proje, keif ve ettleri yapmak veya yaptrmak, tesis ve yaplardan mahallince yaptrlmasna imkn olmayan veya Bakanlk tarafndan toplu olarak yaptrlmasnda fayda bulunanlar yatrm programna alarak, mahalli idarelerin talepleri aranmakszn hibe veya fon yardmlarnn katksyla gerekletirilecek olanlar yapmak veya yaptrmak.

e) Teknik altyapya ilikin tm konularda bakanlklar aras ve Bakanlk birimleri arasnda uygulamada birliktelik ve koordinasyon salamak ve teknik altyap tesislerine ilikin envanteri tutmak.

f) Her trl altyapya ilikin zemin ettleri dhil tm ettlere, yap projelerine, yap ruhsat ve yap kullanma izni dzenlenmesine dair usul ve esaslar belirlemek, uygulamalarda mahalli idareleri ynlendirmek ve rehberlik etmek.

g) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Mesleki Hizmetler Genel Mdrl

MADDE 12 (1) Mesleki Hizmetler Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Yerleme ve yaplamaya ynelik mimarlk, mhendislik, mteahhitlik ve mavirlik hizmetlerine ilikin dzenlemeleri yapmak, uygulamalar denetlemek ve izlemek.

b) Gerek kiilere ve zel hukuk tzel kiilerine ait her trl yaplar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartlar belirlemek ve uygulanmasn salamak.

c) Planlama, harita yapm, arazi ve arsa dzenlemesi, deerleme, parselasyon, ett ve proje melliflii, harita plan, proje ve yapm kontrol mavirlii, her trl altyap ve tesisat dhil olmak zere yap mteahhitlii gibi hizmet alanlarnda alan gerek veya tzel kiilerin grev, yetki ve sorumluluklarna ve kaytlarnn tutulmasna ilikin esaslar belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kurulu yeterliklerini deerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kaytlarnn tutulmasn salamak.

) Planl ve plansz alanlardaki projelendirme ve yaplamaya, yap ruhsat ve yap kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanna dayal olarak dzenlenmesine ilikin usul, esas ve standartlar belirlemek.

d) Planlama, projelendirme, yapm ve kamulatrma i ve ilemlerinde grev alacak bilirkiilerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemek.

e) 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanun ile Bakanla verilen grevleri yapmak.

f) Yresel mimarinin ve yaplarda yerel malzemenin kullanmnn tevik edilmesi, binalarda enerji verimliliinin salanmas ve ileri yapm teknolojilerinin kullanlmas ve yaygnlatrlmas iin gerekli tedbirleri almak.

g) Kamu kurum ve kurulular ile gerek kiilere ve zel hukuk tzel kiilerine ait her trl yaplarn denetlenmesinde grev alan mimar ve mhendisler ile yardmc kontrol elemanlarn denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve mavirlik kurulularnca denetlenmesini salamak.

) Yapm ilerinde grev alan antiye efleri, fen elemanlar ve yetki belgeli ustalarn faaliyetlerinin, durumlarna gre, ilgili idarelerce veya meslek kurulularnca denetlenmesini salamak.

h) Kamuya ve zel sektre ait her trl yap ve tesisin projelerinin ve yapm ilerinin denetlenmesinde grev alacak mimar ve mhendisler ile yardmc kontrol elemanlarnn, yap denetim kurulularnn ve mavirlik kurulularnn niteliklerine, grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin esaslar belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kurulu yeterliklerini deerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kaytlarnn tutulmasn salamak.

) Bakanln grev alanna giren konularla ilgili olarak mimarlk ve mhendislik meslek kurulularna ilikin mevzuat hazrlamak ve bunlar denetlemek.

i) evre ynetimi, evre denetimi ve evresel etki deerlendirilmesi i ve ilemlerinde grev alanlarn niteliklerine, grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin esaslar belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kurulu yeterliklerini deerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kaytlarnn tutulmasn salamak.

j) evresel etki deerlendirmesi raporu hazrlanmasnda, evre laboratuvarlar, evre danmanlk firmalar ile belediyelerin evre koruma tesislerinin projelerinde ve iletilmesinde grev alacak elemanlar eitmek, proje ve tesis ltlerini gelitirmek ve mesleki yetkinlii artrmak.

k) Konut politikalarnn belirlenmesine ynelik almalarda bulunmak, belirlenmi politika, plan ve stratejilere gre uygulamay temin ve sonularn takip etmek.

l) Yap kooperatiflerinin ve st birliklerinin kurulmas, ileyii ve denetlenmesine ilikin i ve ilemleri yrtmek, kurulu kaytlarnn ve sicillerinin tutulmasn salamak ve uygulamalar denetlemek.

m) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Corafi Bilgi Sistemleri Genel Mdrl

MADDE 13 (1) Corafi Bilgi Sistemleri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Ulusal Corafi Bilgi Sisteminin kurulmasna, kullanlmasna ve gelitirilmesine dair i ve ilemleri yapmak ve yaptrmak.

b) ada corafi bilgi teknolojilerinin lkede etkin ve verimli bir ekilde kullanlmasn tevik etmek ve egdm salamak.

c) Corafi veri ve bilginin ulusal dzeyde retimine, kalitesine ve paylamna ynelik standartlar ile bunlara ilikin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini salamak ve gerekli mevzuat hazrlamak.

) Corafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularca gerekletirilen almalarda lkemizi temsil etmek, ibirlii ve uyum almalarn koordine etmek.

d) Ulusal Corafi Bilgi Sistemi kapsamna giren tm konularda, resmi ve zel kurum ve kurulularca retilen verilerin Bakanlk birimlerince kullanlmasn ve deerlendirilmesini salamak.

e) Bakanlk hizmetlerinin etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin Bakanlk meknsal veri altyapsnn oluturulmas ve gelitirilmesi ile Bakanln ihtiya duyaca her trl verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularnda almalar yrtmek.

f) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygn bir ekilde oluturulmas iin gerekli dzenlemeler yapmak.

g) Ulusal Corafi Bilgi Sistemi kapsamnda resmi ve zel kurum ve kurulularca retilen meknsal verilerin sunulduu portal kurmak ve iletmek.

) Uluslararas veri paylam alarna katlmak.

h) Corafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon almalarnn yaplmasn salamak.

) Corafi bilgi sistemleri uygulamalarn btnleyen navigasyon, ynetim, otomasyon ve dokmantasyon sistemleri ile uzaktan alglama teknii konularnda uygulama, dzenleme, gelitirme ve izleme faaliyetlerini yrtmek.

i) Bakanln bilgi ilem hizmetlerini yrtmek.

j) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Rehberlik ve Tefti Bakanl

MADDE 14 (1) Rehberlik ve Tefti Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanlk tekilatnn her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili olarak tefti, inceleme ve soruturmalar yapmak.

b) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun almasn temin etmek amacyla gerekli teklifleri hazrlamak ve Bakana sunmak.

c) Kanunlarla ve Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Birinci fkrada ve dier mevzuatta verilen grevleri yapmak zere Bakanlkta Mfetti istihdam edilir.

(3) Mfetti Yardmclarnn giri ve yeterlik snavlarnn usul ve esaslar, Mfettilie ykselmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar, Bakanln alma usul ve esaslar ile dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

Strateji Gelitirme Bakanl

MADDE 15 (1) Strateji Gelitirme Bakanlnn grevleri unlardr:

a) 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen grevleri yapmak.

b) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Yksek Fen Kurulu Bakanl

MADDE 16 (1) Yksek Fen Kurulu Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Kamu kurum ve kurulularnca yapm ve yapm ile ilgili danmanlk hizmet ilerine ilikin olarak akdedilen szlemelerin yrtlmesinden doan yeni fiyat tespiti anlamazlklar hari olmak zere dier anlamazlklar ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara balamak ve yeni fiyat tespiti anlamazlklarnda ise taraflar balayacak ekilde fiyat kesin olarak tespit etmek.

b) evre ve imar mevzuatnn yrtlmesinden doan anlamazlklar ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara balamak.

c) Teknik veya fiziki ynden birbirini etkileyen plan ve yapm ileri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kurulular arasnda doan anlamazlklar, taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara balamak.

) Plan, evre, yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerine ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yap kooperatiflerine gr vermek.

d) Bayndrlk ve iskn ileri ile ilgili artname, tip szleme, yllk rayi, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazrlamak ve yaymlamak.

e) Yap, tesis ve onarm ileri ihalelerinde kullanlan mteahhitlik karneleri ve i bitirme belgelerinin yllara ait deerlendirme katsaylarn, mimarlk ve mhendislik hizmet bedellerinin hesabnda kullanlacak yap yaklak birim maliyetlerini ve proje ve kontrollk ilerinde uygulanacak fiyat art oranlarn tespit etmek ve yaymlamak.

f) Bakanln grev alan ile ilgili olarak yurtiinde ve yurtdnda meydana gelen teknik gelimeleri izlemek, deerlendirmek ve bunlardan faydal grlenler hakknda teklifte bulunmak.

g) Bakanlk birimleri arasnda teknik konularda uygulama birlii ve koordinasyonu salamak.

) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Yksek Fen Kurulu; bir Bakan ve onyedi yeden oluur. Kurul Bakan ve yeleri; en az drt yllk eitim veren mhendislik ve mimarlk faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtdndaki yksekrenim kurumlarndan mezun olmu, kamu kurum ve kurulularnda en az oniki yl hizmeti olan il mdr, blge mdr, daire bakan ve daha st kamu grevlerinde bulunan Bakanln hizmet alanyla ilgili teknik konularda deneyim sahibi kiiler arasndan, en az dokuzu mhendis, biri mimar, ehir plancs olmak zere atanr. Mhendislerin an az beinin inaat mhendisi olmas gerekir.

(3) yeler, kendileri ve eleri ile nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlarn ilgilendiren kararlarla ilgili toplant ve oylamaya katlamaz.

(4) Yksek Fen Kurulu, ye tamsaysnn salt ounluu ile karar alr. yeler ekimser oy kullanamaz. Kar grte olanlar, grlerini yazl olarak karara ekler.

(5) Yksek Fen Kurulu Bakanlnn alma usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

Hukuk Mavirlii

MADDE 17 (1) Hukuk Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln taraf olduu adli ve idari davalarda, tahkim yarglamasnda ve icra ilemlerinde Bakanl temsil etmek, dava ve icra ilemlerini takip etmek, anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri zamannda almak.

b) Bakanlk hizmetleriyle ilgili olarak dier kamu kurum ve kurulular tarafndan hazrlanan mevzuat taslaklarn, Bakanlk birimleri tarafndan dzenlenecek her trl szleme ve artname taslaklarn, Bakanlk ile nc kiiler arasnda kan her trl uyumazlklara ilikin ileri ve Bakanlk birimlerince sorulacak dier ileri inceleyip hukuki mtalaasn bildirmek.

c) Bakanlka hizmet satn alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilikin usul ve esaslar belirlemek, bunlar izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almalarn temin etmek amacyla gerekli hukuki teklifleri hazrlayp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Birinci fkrada belirtilen her trl dava ve takip ileri ile dier grevler Bakanln Hukuk Mavirleri ile Avukatlar araclyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip ileri Hazine Avukatlar araclyla veya ihtiya duyulmas halinde Bakanlka belirlenecek usul ve esaslar erevesinde 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinde ngrlen dorudan temin usul ile avukatlar veya avukatlk ortaklklar ile yaplacak avukatlk szlemeleri yoluyla yrtlr.

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Mavirleri ve Avukatlarn bir listesi Bakanlka ilgili Cumhuriyet basavclklarna ve blge idare mahkemesi bakanlklarna verilir. Bu listelerin birer nshas, Cumhuriyet basavcl tarafndan adli yarg evresinde, blge idare mahkemesi bakanlnca idari yarg evresinde bulunan mahkemelere gnderilir. Yksek mahkemeler ve blge adliye mahkemesindeki durumalarda temsil yetkisini kullanacaklarn isimleri, ilgili mahkemelerin basavclklarna veya bakanlklarna bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Mavirleri ve Avukatlar, baroya kayt ve vekletname ibraz gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanr. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarda yazl mercilere derhal bildirilir.

(4) Bakanlk lehine sonulanan dava ve icra takipleri nedeniyle hkme balanarak kar taraftan tahsil edilen veklet cretlerinin Hukuk Mavirleri ve Avukatlara datm hakknda, 1389 sayl Devlet Davalarn nta Eden Avukat ve Saireye Verilecek creti Veklet Hakknda Kanun hkmleri kyas yoluyla uygulanr.

D likiler Dairesi Bakanl

MADDE 18 (1) D likiler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Avrupa Birlii ile ilikilerde ve Avrupa Birliine ynelik mevzuat ve uyum almalar ile ekonomik ve teknik ibirliine ynelik almalarda Bakanlk hizmetlerinin sratli, dzenli, etkili ve verimli bir ekilde yrtlmesi iin gerekli irtibat ve egdm salamak.

b) Uluslararas alanda faaliyet gsteren kurulularla Bakanln grev alanna giren konularda uluslararas szlemeler de dhil olmak zere ilikileri dzenlemek, gerekli irtibat ve egdm salamak.

c) Bakanln grev alan ile ilgili olarak Avrupa Birlii mevzuat ve uygulamalar konusunda inceleme ve aratrmalar yapmak, yaptrmak ve ilgililere duyurmak.

) Bakanlk faaliyetleri erevesinde yurtdndan gelen heyetler ve Bakanlktan yurtdna gnderilecekler ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

d) Yurtd ilikilerle ilgili protokol ilemlerinin yrtlmesini salamak.

e) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Avrupa Birlii Yatrmlar Dairesi Bakanl

MADDE 19 (1) Avrupa Birlii Yatrmlar Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Avrupa Birlii ile mali ilikiler erevesindeki operasyonel programlar yrtmek ve fonlarn uygulanmasn koordine etmek.

b) lgili mevzuat, Avrupa Birlii mktesebat ve uluslararas anlamalar erevesinde operasyonel programlar hazrlamak ve uygulamak.

c) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilikin olarak; projelerin seimini yapmak, nceliklendirmek, ihale ve szlemelerini yapmak ve yrtlmesini salamak, demelerini gerekletirmek ve muhasebeletirmek, buna ilikin kontrol, izleme ve deerlendirmeleri yapmak.

) lgili kurum ve makamlara grevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporlarn intikalini salamak ve operasyonel programn zelliine gre yapsal fonlarn kullanm iin gerekli hazrlklar yapmak.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Eitim ve Yayn Dairesi Bakanl

MADDE 20 (1) Eitim ve Yayn Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) evre ve ehircilik konularnda yazl, iitsel ve grsel dokmanlarn basm ve yaymn desteklemek.

b) Eitim amacyla Bakanln grev alanyla ilgili her trl bilgi ve belgeyi toplamak, deerlendirmek, yaymlamak, film, slayt, fotoraf ve benzeri belgeleri hazrlamak, hazrlatmak, ariv, dokmantasyon ve ktphane hizmetlerini yrtmek.

c) evre ile ilgili yayn konusunda kamu kurum ve kurulular ve zel kurulularla ibirlii yapmak.

) evre ile ilgili konularda plan ve programlarn hazrlanmasnda, uygulanmasnda ve halkn eitilmesinde Milli Eitim Bakanl ile bilimsel ve gnll kurulularla ibirlii yapmak.

d) Kamu kurum ve kurulular ile niversitelerin faaliyet ve aratrma programlarna evre konularn katmak iin ortak almalar yapmak, gerektiinde ilgili kurulularla ibirlii yapmak, bilgi, belge ve eiticilerin mbadelesinin salanmas almalarn yrtmek.

e) evre deerlerini ortaya karmak ve tantmak amacyla gerekli almalar yapmak, evre eitimi konusunda uluslararas kurulularn program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararas ve kurumlar aras enformasyon hizmetlerini yerine getirmek.

f) Bakanln grev alanna giren konularda kamu kurum ve kurulular ile meslek kurulularna mesleki eitim vermek veya verdirmek.

g) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Personel Dairesi Bakanl

MADDE 21 (1) Personel Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanln insan gc planlamas ve personel politikas ile ilgili almalar yapmak, personel sisteminin gelitirilmesi iin tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlk personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri zlk ilemlerini yrtmek.

c) Bakanln eitim plann hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek.

) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl

MADDE 22 (1) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu hkmleri erevesinde, kiralama ve satn alma ilerini yrtmek, temizlik, gvenlik, aydnlatma, stma, onarm, tama ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptrmak.

b) Bakanln tanr ve tanmazlarna ilikin ilemleri ilgili mevzuat erevesinde yrtmek.

c) Genel evrak ve ariv faaliyetlerini dzenlemek ve yrtmek.

) Bakanlk sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yrtmek.

d) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Basn ve Halkla likiler Mavirlii

MADDE 23 (1) Basn ve Halkla likiler Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln basn ve halkla ilikilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere gre yrtlmesini salamak.

b) 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununa gre yaplacak bilgi edinme bavurularn etkin, sratli ve doru bir ekilde sonulandrmak zere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

zel Kalem Mdrl

MADDE 24 (1) zel Kalem Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakann alma programn dzenlemek.

b) Bakann resmi ve zel yazmalarn, protokol ve tren ilerini dzenlemek ve yrtmek.

c) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Bakanlk mavirleri

MADDE 25 (1) Bakanlkta zel nem ve ncelik tayan konularda Bakana yardmc olmak zere yirmi Bakanlk maviri atanabilir. Bakanlk mavirleri Bakanlk Makamna baldr.

DRDNC BLM

Tara Tekilat, Srekli Kurul, ra, alma Gruplar ile Dner Sermaye

Tara tekilat

MADDE 26 (1) Bakanlk, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde tara tekilat kurmaya yetkilidir.

Srekli kurul, ra ve alma gruplar

MADDE 27 (1) Bakanln srekli kurul ve ralar unlardr:

a) Yksek evre Kurulu.

b) Mahalli evre Kurullar.

c) evre ve ehircilik ras.

(2) Bakanlk, grev alanna giren konularla ilgili olarak almalarda bulunmak zere dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, meslek odalar, sivil toplum kurulular, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlarn katlm ile alma gruplar oluturabilir.

(3) Kurul, ra ve alma gruplarnn oluturulmas, alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

Dner sermaye

MADDE 28 (1) Bakanlk ihtiya duyduu hallerde ve lzum grd merkezlerde Bakann onay ile grev ve hizmetleriyle ilgili dner sermayeli iletmeler kurabilir. Dner sermaye miktarn belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) letmelerin grevleri, gelirleri, ileyii ve denetimi ile dier hususlar Maliye Bakanlnn uygun gr zerine yrrle konulan ynetmelikle dzenlenir.

BENC BLM

Sorumluluk ve Yetki

Yneticilerin sorumluluklar

MADDE 29 (1) Bakanln her kademedeki yneticileri, grevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ltlerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak yrtmekten st kademelere kar sorumludur.

Koordinasyon ve ibirlii

MADDE 30 (1) Bakanlk, hizmet ve grevleriyle ilgili konularda dier bakanlklarn ve kamu kurum ve kurulularnn uyacaklar esaslar, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfn nleyecek ve koordinasyonu salayacak tedbirleri almakla grevli ve yetkilidir.

(2) Bakanlk, dier bakanlklarn hizmet alanna giren konulara ilikin faaliyetlerinde, ilgili bakanlklara danmak ve gerekli ibirlii ve koordinasyonu salamaktan sorumludur.

(3) Bakanlk, hizmet alanna giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu salar.

Yetki devri

MADDE 31 (1) Bakan, Mstear ve her kademedeki Bakanlk yneticileri, snrlarn aka belirtmek ve yazl olmak artyla yetkilerinden bir ksmn alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun aralarla ilgililere duyurulur.

Kamu kurum ve kurulularnn ykmll

MADDE 32 (1) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri, sosyal gvenlik kurumlar ve mahalli idareler, ilgili kanunlarnda aksine bir hkm bulunmad takdirde 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununa gre ihale ettikleri iler hari bu Kanun Hkmnde Kararname uyarnca karlan ynetmelik, tip szleme, artname, rayi, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tariflerine uymak ve bunlar uygulamakla ykmldr.

Dzenleme yetkisi

MADDE 33 (1) Bakanlk; grev, yetki ve sorumluluk alanna giren ve nceden kanunla dzenlenmi konularda idari dzenlemeler yapabilir.

ALTINCI BLM

Personele likin Hkmler

Atama

MADDE 34 (1) 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanunun eki cetvellerde saylanlar dnda kalan memurlarn atamalar Bakan tarafndan yaplr. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

MADDE 35 (1) Kadrolarn tespiti, ihdas, kullanm ve iptali ile kadrolara ilikin dier hususlar 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine gre dzenlenir.

evre ve ehircilik Uzmanl

MADDE 36 (1) Bakanlk, grev alanna giren konularda altrlmak zere evre ve ehircilik Uzman ile evre ve ehircilik Uzman Yardmcs istihdam eder.

(2) evre ve ehircilik Uzman Yardmclna atanabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk eitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile Bakanln grev alanna giren ve ynetmelikle belirlenen fakltelerden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtii veya yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak.

b) Yaplacak yarma snavnda baarl olmak.

(3) evre ve ehircilik Uzman Yardmclna atananlar, en az yl almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazrlayacaklar uzmanlk tezinin, oluturulacak tez jrisi tarafndan kabul edilmesi kaydyla, yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Sresi iinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalar veya yeni bir tez hazrlamalar iin alt ay amamak zere ilave sre verilir. Yeterlik snavnda baarl olanlarn uzman kadrolarna atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olma artna baldr. Snavda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir. Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlii artn yerine getirmeyenler, evre ve ehircilik Uzman Yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlkta durumlarna uygun kadrolara atanr.

(4) evre ve ehircilik Uzman ile evre ve ehircilik Uzman Yardmclarnn meslee alnmalar, yetitirilmeleri, yarma snav, tez hazrlama ve yeterlik snav ile dier hususlar ynetmelikle dzenlenir.

YEDNC BLM

eitli Hkmler

Atflar, yrrlkten kaldrlan ve deitirilen hkmler

MADDE 37 (1) Mevzuatta Bayndrlk ve skan Bakanlna yaplm olan atflar evre ve ehircilik Bakanlna, Bayndrlk ve skan Bakanna yaplm olan atflar evre ve ehircilik Bakanna; bu Kanun Hkmnde Kararname ile kurulan evre ve ehircilik Bakanlna devredilen grevleriyle ilgili olarak evre ve Orman Bakanlna yaplm olan atflar evre ve ehircilik Bakanlna, bu grevlerle ilgili olarak evre ve Orman Bakanna yaplm olan atflar evre ve ehircilik Bakanna; Bayndrlk Kuruluna yaplm olan atflar Yksek Fen Kurulu Bakanlna yaplm saylr.

(2) Mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 180 sayl Bayndrlk ve skan Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile bu Kanun Hkmnde Kararnameyle kurulan evre ve ehircilik Bakanlna devredilen grevlerle ilgili olarak 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanuna yaplm olan atflar bu Kanun Hkmnde Kararnameye yaplm saylr.

(3) 180 sayl Bayndrlk ve skan Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname yrrlkten kaldrlmtr.

(4) 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun yrrlkten kaldrlmtr.

(5) 3/6/2011 tarihli ve 636 sayl evre, Orman ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname yrrlkten kaldrlmtr.

(6) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Bayndrlk ve skan Bakanl blm yrrlkten kaldrlm, 643 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile evre, Orman ve ehircilik Bakanl iin ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye eklenen Bakan Yardmcs kadrosu iptal edilmi, ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvele evre ve ehircilik Bakanl blm olarak eklenmi ve ekli (3) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Babakanla ve Ekonomi Bakanlna ait blmlerine eklenmitir.

(7) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayl Basn lan Kurumu Tekiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan; Babakanlk 2, Adalet Bakanl 1, Milli Savunma Bakanl 1, ileri Bakanl 1, Maliye ve Gmrk Bakanl 1, Bayndrlk ve skan Bakanl 1, Sanayi ve Ticaret Bakanl 1, Kltr ve Turizm Bakanl 1, evre ve Orman Bakanl 1, Basn Yayn Genel Mdrlnden 1 ibaresi Babakanlk 3, Adalet Bakanl 1, evre ve ehircilik Bakanl 1, Gmrk ve Ticaret Bakanl 1, ileri Bakanl 1, Kltr ve Turizm Bakanl 1, Maliye Bakanl 1, Mill Savunma Bakanl 1, Basn Yayn ve Enformasyon Genel Mdrlnden 1 eklinde deitirilmitir.

(8) 195 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

yeliklerin devam

GEC MADDE 8 Bu maddenin yrrle girdii tarihte grevde bulunan Genel Kurul yelerinin grevleri, yelik srelerinin sonuna kadar devam eder.

(9) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanunun eki (2) sayl cetvelde yer alan Bakan Yardmclar ibaresi Bakan Yardmclar (Mill Savunma Bakanl Bakan Yardmcs dhil) eklinde deitirilmitir.

(10) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunun eki cetvelin 6 nc srasnda yer alan evre, Orman ve ehircilik Bakanl ibaresi evre ve ehircilik Bakanl olarak deitirilmi, anlan cetvele 18 inci sradan sonra gelmek zere aadaki sra eklenmi ve dier sralar teselsl ettirilmitir.

19. Orman ve Su leri Bakanl

(11) 3046 sayl Kanunun geici 6 nc maddesinde yer alan 4 nc maddesi ile yeniden dzenlenen ibaresi 4 nc maddesi ve 644 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesi ile yeniden dzenlenen eklinde, 633 il 642 sayl Kanun Hkmnde Kararnameler ibaresi 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642 ve 645 sayl Kanun Hkmnde Kararnameler ile 37 nci maddesinin beinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fkralar hari 644 sayl Kanun Hkmnde Kararname eklinde deitirilmitir.

(12) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayl Babakanlk Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

En yksek Devlet memuru olan Mstear, Babakanlk Tekilatnn Babakandan sonra st amiridir.

(13) 3056 sayl Kanunun 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Babakana danmanlk grevi yapmak zere Babakan Bamaviri ve Babakan Maviri atanabilir. Bu kadrolara atananlarn varsa emeklilik veya yallk aylklar kesilmez. 36 nc maddeye gre grevlendirilenler Babakan onayyla Babakan Bamaviri ve Babakan Maviri unvann kullanabilir.

(14) 3056 sayl Kanunun 23 nc maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Bu kadroya atananlarn varsa emeklilik veya yallk aylklar kesilmez.

(15) 3056 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

zel temsilci

EK MADDE 10 Babakan, zel bilgi ve uzmanlk gerektiren konularda, d lkelerde veya uluslararas kurulular nezdinde zel bir grevi ifa etmek zere zel temsilci grevlendirebilir. Bu ekilde grevlendirileceklere mterek kararla Bykeli unvan verilebilir. Bykelilik unvan zel temsilcilik grevi mddetince devam eder.

zel temsilcilerin giderleri Babakanlk btesinden karlanr. Bunlara denecek harcrah hakknda Babakan Bamavirine ilikin hkmler uygulanr.

(16) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda ve drdnc fkrasnn (h) bendinde yer alan Cumhurbakan tarafndan atananlar, ibarelerinden sonra gelmek zere Babakan tarafndan atananlar, ibareleri eklenmitir.

(17) 3/6/2011 tarihli ve 637 sayl Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bakanlk merkez tekilatnda ibaresi Bakanlkta eklinde deitirilmi ve ayn fkrada yer alan tara tekilatnda ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(18) 637 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 3 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendine herhangi bir sebeple ibaresinden nce gelmek zere Bakanlkta baka bir kadroya atanma hali hari ibaresi, dokuzuncu fkrasna szlemeli olarak istihdam edilen personel ibaresinden sonra gelmek zere ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayl Kanuna gre istihdam edilen personel ibaresi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(15) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte, Hazine Mstearl Yabanc Sermaye Genel Mdrl ve Tevik ve Uygulama Genel Mdrlnde Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Daire Bakan ve ube Mdr kadrolarnda bulunanlardan Bakanlk kadrolarna atanm saylan personelden Hazine Uzman unvann ihraz etmi olanlar, Bakanlk kadrolarna atandklar tarihten itibaren D Ticaret Uzman unvann ihraz etmi saylr. Bunlarn Hazine Uzman kadrosunda geirdikleri sreler D Ticaret Uzman kadrosunda, Hazine Uzman Yardmcs kadrosunda geirdikleri sreler D Ticaret Uzman Yardmcs kadrosunda gemi saylr.

(19) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin;

1 (a) bendinde yer alan evre, Orman ve ehircilik Uzman Yardmclar ibaresi evre ve ehircilik Uzman Yardmclar, Orman ve Su leri Uzman Yardmclar eklinde, evre, Orman ve ehircilik Uzmanlna ibaresi evre ve ehircilik Uzmanlna, Orman ve Su leri Uzmanlna eklinde deitirilmitir.

2 (c) bendinin (4) numaral alt bendinde yer alan evre, Orman ve ehircilik Uzmanlar ibaresi evre ve ehircilik Uzmanlar, Orman ve Su leri Uzmanlar eklinde deitirilmitir.

3 () bendinin (6) numaral alt bendinde yer alan evre, Orman ve ehircilik Uzmanlar ibaresi evre ve ehircilik Uzmanlar, Orman ve Su leri Uzmanlar eklinde deitirilmitir.

4 (d) bendinin (2) numaral alt bendine blmnde yer alan ibaresinden sonra gelmek zere zrller daresi Bakan Yardmcs, ibaresi eklenmitir.

5 (e) bendine 8 inci srasnn ibaresinden sonra gelmek zere (a) bendinin sonuna , Aile ve Sosyal Politikalar Denetileri ibaresi eklenmi ve ayn srann ibaresi eklenmitir.

b) 13 nc maddesinin (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Eki (I) sayl Cetvele 23 nc srasndan sonra gelmek zere aadaki sralar eklenmi ve dier sralar buna gre teselsl ettirilmitir.

24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl

25) Avrupa Birlii Bakanl

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

27) evre ve ehircilik Bakanl

28) Ekonomi Bakanl

29) Genlik ve Spor Bakanl

30) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl

31) Gmrk ve Ticaret Bakanl

32) Kalknma Bakanl

33) Orman ve Su leri Bakanl

c) 14 nc maddesinin;

1 (a) bendinde yer alan evre, Orman ve ehircilik Bakanl ibaresi evre ve ehircilik Bakanl olarak deitirilmi, ayn bende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ibaresinden sonra gelmek zere , Orman ve Su leri Bakanl ibaresi eklenmitir.

2 () bendinde yer alan evre, Orman ve ehircilik Bakanl ibaresi evre ve ehircilik Bakanl olarak deitirilmitir.

(20) 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayl Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanunun;

a) 6 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bakan, en az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olan, yeterli yabanc dil bilgisine ve meslek adan yeterli bilgi ve deneyime sahip, meslei ile ilgili olarak kamu veya zel sektrde en az be yl alm olanlar arasndan Babakan tarafndan atanr.

b) 7 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

c) Kalknma Ajanslaryla birlii Daire Bakanl.

) Kamu-zel Sektr birlii Daire Bakanl.

(4) Kalknma Ajanslaryla birlii Daire Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Ulusal dzeyde yatrm destek ve tantm stratejisini, kalknma ajanslar ile ibirlii halinde belirlemek ve uygulamak.

b) Kalknma ajanslarnca uluslararas dzeyde yrtlen yatrm destek ve tantm faaliyetlerini koordine etmek.

c) Yatrmlara ilikin izin ve onay ilemlerinin tamamlanmasnda destek salamak zere kalknma ajanslar nezdinde bu ilemleri takip etmek.

) Trkiyede yatrmlarn artrlmasna katk salayacak her trl bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kurululardan toplamak ve bu konularda kalknma ajanslaryla ibirlii yapmak.

d) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

(5) Kamu-zel Sektr birlii Daire Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Yatrm destek ve tantm faaliyetlerinde kamu kurum ve kurulular ile zel sektr arasnda ibirliini gelitirerek uygulamalarda eit muameleyi, saydaml salayc nerilerde bulunmak.

b) Kamu-zel sektr ibirliinin iyiletirilmesine ilikin srece katk salamak ve bu kapsamda neriler gelitirmek.

c) Kamu-zel sektr ibirlii faaliyetlerine etkinlik kazandrmak amacyla gerekli politikalarn oluturulmasna ynelik olarak ilgili merciler nezdinde giriimde bulunmak.

) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

c) 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan 30u gememek zere ibaresi 60 gememek zere eklinde deitirilmitir.

(21) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin kurumlara ait blmlerinde yer alan Folklor Aratrmacs, Mze Aratrmacs, Ktphaneci, Arivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanl kadrolarn snf Teknik Hizmetler Snf olarak deitirilmitir.

Dzenleyici ilemler

GEC MADDE 1 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin uygulanmasna ilikin dzenlemeler, bir yl iinde yrrle konulur. Bu dzenlemeler yrrle girinceye kadar mevcut dzenlemelerin bu Kanun Hkmnde Kararnameye aykr olmayan hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.

Hak ve yetkiler ile personelin devri

GEC MADDE 2 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte Bayndrlk ve skan Bakanlna ait her trl tanr, tat, ara, gere ve malzeme, bor ve alacaklar, hak ve ykmllkler, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dokmanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hibir ileme gerek kalmakszn evre ve ehircilik Bakanlna devredilmi saylr. Mlkiyeti Hazineye ait veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlardan Bayndrlk ve skan Bakanlna tahsis edilmi olanlar hibir ileme gerek kalmakszn tahsis amacnda kullanlmak zere Bakanla tahsis edilmi saylr.

(2) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanl bnyesinde bulunup Orman Genel Mdrlne devredilen Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrlnn mesire yerleri ile Aalandrma ve Erozyon Kontrol Genel Mdrl ve Orman-Ky likileri Genel Mdrlne ait olanlar hari olmak zere evre ve Orman Bakanlna ait her trl tanr, tat, ara, gere ve malzeme, bor ve alacaklar, hak ve ykmllkler, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dokmanlar ile kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personelin ve Orman Genel Mdrlnn mlkiyetinde olanlar hari olmak zere tahsisli tanmazlarn evre ve ehircilik Bakanl ile Orman ve Su leri Bakanlna devri evre ve ehircilik Bakan ile Orman ve Su leri Bakan arasnda yaplacak protokolle belirlenir. Mlkiyeti Hazineye ait veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlardan Orman Genel Mdrlne devredilen birimlere tahsisli olanlar hari olmak zere evre ve Orman Bakanlna tahsisli olanlar, sz konusu protokol hkmleri erevesinde devredildii bakanla hibir ileme gerek kalmakszn tahsis amacnda kullanlmak zere tahsis edilmi saylr.

(3) evre ve ehircilik Bakanlnn 2011 mali yl harcamalar 6091 sayl 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa istinaden Maliye Bakanlnca yeni bir dzenleme yaplncaya kadar, Bayndrlk ve skan Bakanlnn 2011 yl btelerinde yer alan bte denekleri ile evre ve Orman Bakanlnn Bakanla devredilen birimlerine ait bte deneklerinden karlanr.

(4) Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen birimlerle ilgili dner sermaye iletmelerine ait her trl tanr, ara, gere, malzeme, demirba ve tatlar, bor ve alacaklar, yazl ve elektronik ortamdaki her trl kaytlar ve dier dokmanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel, bakaca bir ileme gerek kalmakszn, bu Kanun Hkmnde Kararname ile kurulan evre ve ehircilik Bakanl dner sermaye iletmesine devredilir ve anlan iletmeler evre ve ehircilik Bakanl Dner Sermaye letmesi olarak faaliyetlerine devam eder.

(5) Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlnn Bakanla devredilen birimlerinde istihdam edilen srekli iiler kadrolaryla, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (B) ve (C) fkralarna gre istihdam edilen szlemeli ve geici personel pozisyonlaryla birlikte Bakanla devredilmitir. Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlnn Bakanla devredilen birimleri adna vizeli bo szlemeli personel pozisyonlar ile srekli ii kadrolar, baka bir ileme gerek kalmakszn Bakanlk adna vize edilmi saylr.

(6) Bakanln tekilatlanmasyla ilgili olarak tekilat, personel, kadro, demirba devri ve benzeri hususlarda ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye evre ve ehircilik Bakan yetkilidir; ancak evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen grevler ve birimler hakknda ortaya kabilecek tereddtler, evre ve ehircilik Bakan ile Orman ve Su leri Bakan arasnda yaplacak protokolle giderilir.

Mevcut personel

GEC MADDE 3 (1) evre ve Orman Bakanlnn Bakanla devredilen birimleri ile Bayndrlk ve skan Bakanlnda; Mstear, Mstear Yardmcs, evresel Etki Deerlendirmesi ve Planlama Genel Mdr, evre Ynetimi Genel Mdr, Yap leri Genel Mdr, Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri, Yksek Fen Kurulu Bakan ve yeleri, Strateji Gelitirme Bakan, Personel Dairesi Bakan, dari ve Mali ler Dairesi Bakan, Eitim ve Yayn Daire Bakan, Daire Bakan, Bakanlk Maviri, zel Kalem Mdr, Basn ve Halkla likiler Maviri, Bayndrlk ve skan l Mdr ve Bayndrlk ve skan l Mdr Yardmcs kadrolarnda bulunanlarn grevi bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte sona erer. Bu fkra uyarnca grevleri sona erenlerden Bayndrlk ve skan l Mdr Yardmcs unvanl kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayl liste ile ihdas edilen Aratrmac, dierleri ise ekli (2) sayl liste ile ihdas edilen Bakanlk Maviri kadrolarna halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. l evre ve Orman Mdr kadrosunda bulunanlardan Orman ve Su leri Bakanl Bakanlk Mavirlii kadrosuna atananlar ile l evre ve Orman Mdr Yardmcs kadrosunda bulunanlardan Orman ve Su leri Bakanl Aratrmac kadrosuna atananlardan evre ve ehircilik Bakan ile Orman ve Su leri Bakan arasnda yaplacak protokolle uygun grlenler, evre ve ehircilik Bakanl Bakanlk Maviri ve Aratrmac kadrolarna mevzuattaki atama snrlamalarna bal olmakszn atanabilir. Bu madde uyarnca ihdas edilen Bakanlk Maviri ile Aratrmac kadrolar, herhangi bir sebeple boalmas halinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(2) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanlnda Hukuk Maviri ile Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda bulunanlar arasndan, evre ve ehircilik Bakan ile Orman ve Su leri Bakan arasnda yaplacak protokolle belirlenenler, evre ve ehircilik Bakanl Hukuk Maviri ile Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarna baka bir ileme gerek kalmakszn halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. evre ve Orman Bakanlnda Hukuk Maviri, Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda geirilen sreler evre ve ehircilik Bakanlnda Hukuk Maviri, Bamfetti, Mfetti ve Mfetti Yardmcs kadrolarnda gemi saylr.

(3) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen birimlere tahsisli evre ve Orman Uzman ile evre ve Orman Uzman Yardmcs kadrolarnda bulunanlar, evre ve ehircilik Uzman ile evre ve ehircilik Uzman Yardmcs kadrolarna baka bir ileme gerek kalmakszn halen bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. Bunlardan alt ay iinde talepte bulunanlardan uygun grlenler ilgili mevzuattaki atama snrlamalarna bal olmakszn Orman ve Su leri Uzman ile Orman ve Su leri Uzman Yardmcs kadrolarna atanabilirler. evre ve Orman Uzman ile evre ve Orman Uzman Yardmcs kadrosunda geirilen sreler evre ve ehircilik Uzman ile evre ve ehircilik Uzman Yardmcs kadrolarnda gemi saylr.

(4) Bu Kanun Hkmnde Kararname ile Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen birimlere tahsis edilmi kadrolarda bulunan memurlardan yukardaki fkralarda belirtilenler dnda kalanlar, Bakanlk iin ihdas edilen ayn unvanl kadrolara halen bulunduklar kadro dereceleriyle baka bir ileme gerek kalmakszn atanm saylr. Bakanla devredilen personelden yukardaki fkralarda saylanlar hari olmak zere kadro unvanlar deienler veya kaldrlanlar ise alt ay iinde Bakanlkta kazanlm hak aylk derecelerine uygun baka bir kadroya atanr. Bunlar atama ilemi yaplncaya kadar Bakanlka ihtiya duyulan ilerde grevlendirilir. Bunlar yeni bir kadroya atanncaya kadar eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam eder.

(5) Bu madde uyarnca atanan veya atanm saylan personelin yeni kadrolarna atandklar veya atanm sayldklar tarih itibaryla eski kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar szleme creti, aylk, ek gsterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar, makam tazminat, temsil tazminat, grev tazminat, ek cret, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan szleme creti, aylk, ek gsterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar, makam tazminat, temsil tazminat, grev tazminat, ek cret, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas halinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir. Atandklar veya atanm sayldklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla, kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir.

(6) evre ve ehircilik Uzmanlar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 3 nc maddesi kapsamnda ek demeden yararlanmaya balayncaya kadar, bu Kanun Hkmnde Kararname ile yrrlkten kaldrlan 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 35 inci maddesi uyarnca evre ve Orman Uzmanlarna yaplan ek demeden ayn usul ve esaslar erevesinde yararlanmaya devam eder.

(7) Maliye Bakanl uhdesinde Hazine Avukatlar tarafndan Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen birimlerin grevlerine ilikin olarak evre ve Orman Bakanln temsilen takip edilmekte olan dava dosyalar ve icra takiplerine ilikin dosyalar, Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenecek esaslara gre bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde Bakanla devredilir. Bu ekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yaplm her trl ilem Bakanlk adna yaplm saylr.

Kadro deiiklikleri

GEC MADDE 4 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl sreyle 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki snrlamalara bal olmakszn bo kadrolarda snf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece deiiklii yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevcut ilerin yrtlmesi

GEC MADDE 5 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname ile kurulan evre ve ehircilik Bakanl tekilatlanncaya kadar, Bakanln merkez ve tara tekilatnda deien veya yeni kurulan birimlere verilen grevler ve hizmetler, Bayndrlk ve skan Bakanl ile evre ve Orman Bakanlndan Bakanla devredilen merkez, tara ve dner sermaye tekilatlar tarafndan mevcut personel eliyle yrtlmeye devam olunur.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Kanun Hkmnde Kararname hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

 

C. EK B. ARIN A. BABACAN H. YAZICI

Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bakan V.

 

H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. ALAYAN F. ELK

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan

 

E. BAI S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan

 

M. V. GNL O. GNE T. YILDIZ M. MEK

Milli Savunma Bakan ileri Bakan Dileri Bakan V. Maliye Bakan

 

N. UBUKU M. DEMR R. AKDA M. H. SOLUK

Milli Eitim Bakan Bayndrlk ve skn Bakan Salk Bakan Ulatrma Bakan

 

M. M. EKER . DNER N. ERGN T. YILDIZ

Tarm ve Kyileri Bakan alma ve Sos. Gv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

 

E. GNAY V. EROLU

Kltr ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan

Kararn ekini grmek iin tklaynz