30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

Yldrm Beyazt niversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM

VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yldrm Beyazt niversitesinde n lisans ve lisans dzeyinde eitim-retim programlarna katlan rencilerin eitim-retim, renci kaytlar, snav ve deerlendirme, izin, kayt silme, diploma ve akademik danmanlk ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yldrm Beyazt niversitesinin, faklte, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullarnda yrtlen n lisans ve lisans dzeyindeki eitim-retim ile snav ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesi ile 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTSDE/ECTS-DS): rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin bir yksekretim kurumundan dierine transfer edilmelerini salayan sistemi,

b) Birim: Yldrm Beyazt niversitesine bal ilgili faklte, devlet konservatuar ve yksekokullar,

c) Danman: rencilerin eitim, retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere dekan, mdr, ilgili blm bakan veya anabilim dal bakan tarafndan grevlendirilen retim elemann,

) Dekan: Yldrm Beyazt niversitesine bal ilgili fakltenin dekann,

d) Dekanlk: Yldrm Beyazt niversitesine bal ilgili fakltenin dekanln,

e) Ders kredisi: Haftada bir saat teorik ders, yaryl sisteminde bir, yl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuar, bitirme almas, seminer, klinik, atlye ve benzeri almalarn iki saati, yaryl sisteminde bir kredi, yl sisteminde ise iki kredi saati,

f) Faklte: Yldrm Beyazt niversitesine bal faklteleri,

g) lgili kurul: Yldrm Beyazt niversitesine bal faklte, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokulu kurullarn ve ynetim kurullarn,

) Konservatuar: Yldrm Beyazt niversitesi devlet konservatuarn,

h) Lisans: Ortaretimden sonra, en az sekiz yaryllk veya drt yllk bir program kapsayan yksek retimi,

) Meslek yksekokulu: Yldrm Beyazt niversitesine bal n lisans dzeyinde eitim-retim yaplan meslek yksekokullarn,

i) Mdr: Yldrm Beyazt niversitesine bal konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullarnn mdrn,

j) Mdrlk: Yldrm Beyazt niversitesine bal konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullar mdrln,

k) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve hazrlk snf olmayan programlardaki yabanc dil derslerini,

l) n artl ders: Alnabilmesi iin nceki yaryl veya yllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas art aranlan dersi,

m) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

n) Rektr: Yldrm Beyazt niversitesi Rektrn,

o) Semeli ders: rencinin, danmannn muvafakati ile ilgili kurulca nerilen dersler arasndan seerek alabilecei dersleri,

) Senato: Yldrm Beyazt niversitesi Senatosunu,

p) Uzaktan eitim: Eitim-retimin her dzeyinde basl malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanlarak yaplan, renci ile retim elemannn ayn mekanda bulunmasn gerektirmeyen eitim trn,

r) niversite: Yldrm Beyazt niversitesini,

s) Ynetim Kurulu: Yldrm Beyazt niversitesi Ynetim Kurulunu,

) YK: Yksekretim Kurulunu,

t) Yksekokul: Yldrm Beyazt niversitesine bal lisans dzeyinde eitim-retim yaplan yksekokullar,

u) Zorunlu ders: Bir programda ngrlen ve rencinin almas gerekli olan dersi,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul leri, Eitim-retim Dnemleri ve Programlarna

likin Esaslar

renci kabul

MADDE 5 (1) niversiteye renci olarak kayt yaptrabilmek iin;

a) SYM tarafndan yaplan snavla yerletirilmi olmak,

b) Yatay gei ile kabul edilmi olmak,

c) lgili mevzuat hkmlerine gre yerletirilmesine karar verilmi yabanc uyruklu renci olmak,

) Baka bir yksekretim kurumunda kaytl olmamak

gerekir.

(2) Devlet Konservatuvarna alnacak rencilerde yukardakilerin dnda aranacak genel ve zel artlar, ilgili kurulun gr alnarak Senato tarafndan belirlenir.

(3) niversitede eitim-retim grmeye hak kazanan rencilerin kesin kaytlar, kimlik kartlarnn tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili ve dosyalarnn tutulmas ile diplomalarnn dzenlenmesi ilemleri niversitenin renci leri Daire Bakanlnca yaplr.

(4) Diploma, diploma ekleri, her trl belgelerin dzenlenmesi ve benzeri dier i ve ilemlere ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

niversiteye kayt

MADDE 6 (1) niversitenin bir eitim-retim programna kabul edilen rencilerin ilk kayt ilemleri Rektrlke belirlenen tarihlerde yaplr. Kayt iin zamannda bavurmayan ve renci leri Daire Bakanlnca istenen belgeleri sresi iinde salayamayan renciler kayt haklarn kaybederler. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan renci bavurusunu kendisi yapar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar belirledikleri vekilleri aracl ile kayt yaptrabilirler.

(3) Kesin kayt yaptran rencilerin, sunduu belge ve bilgilerin doru olmadnn tespit edilmesi halinde hangi yarylda olduuna baklmadan niversite ile iliii kesilir. Bu rencilerin niversiteden ayrlm olmalar halinde, diploma ile kendilerine verilen dier tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem balatlr.

(4) Kesin kaydn yaptran renci niversite akademik takviminde belirtilen sre iinde yeni kaydolduu birimin retim programndaki dersleri alarak ilemlerini tamamlamak zorundadr.

renci katk pay ve renim creti

MADDE 7 (1) rencilerin demeleri gereken katk pay, her trl renim creti ve harlar, YK tarafndan belirlenen esaslara gre Bakanlar Kurulunca her yl tespit edilen miktarlar zerinden alnr. renci katk pay ve renim cretleri 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesindeki hkmlere gre her bir dnem iin, rencilerin ders durumu ve zorunlu eitim sresi dikkate alnarak Senato tarafndan dnem balarnda belirlenir.

(2) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk %10a giren ikinci retim rencileri, bir sonraki dnemde birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti derler.

(3) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk %10a giren birinci retim rencileri, bir sonraki dnemde deyecekleri renci katk paynn yarsn derler.

(4) Belirlenen zorunlu eitim sreleri ierisinde yandal veya ift anadal reniminin tamamlanamamas nedeniyle ilave ders alnmas halinde, her bir ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; 2547 sayl Kanunun ilgili maddelerindeki hkmlere gre hesaplanr.

(5) Zorunlu hazrlk snflarnn birinci ylnda baarsz olup ikinci kez hazrlk snf okuma hakkndan yararlanmak isteyen renciler renci katk payn/renim cretini demeye devam ederler ve rencilik haklarndan yararlanrlar.

(6) Zorunlu hazrlk snfn ikinci ylda okuyarak baarsz olan ve kendilerine verilen snav haklarndan yararlanmak isteyen renciler, her dneme ait renci katk payn/renim cretini demeye devam ederler, ancak snav hakk dndaki dier rencilik haklarndan yararlanamazlar.

Eitim-retim trleri

MADDE 8 (1) Birimlerde; ilgili kurullarn kararlar ve Senatonun onay ile YKn belirledii esaslar dorultusunda rgn normal ve ikinci retim, yaygn, akretim, uzaktan eitim ve younlatrlm yaz okulu gibi her trl eitim-retim yaplabilir.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 9 (1) Eitim ve retim; yaryl veya yl esasna gre dzenlenir. Eitim-retim dnemleri, yaryl uygulayan birimlerde gz ve bahar yaryllarndan oluur. Gz ve bahar yaryllarna ek olarak staj ve yaz kurslar veya yaz dnemi alabilir. Bunlarn sresi ve uygulama ekli, ilgili kurullarn nerisi zerine Senato tarafndan dzenlenir. Bir yaryl ondrt haftadan veya yetmi ignnden, bir yl yirmisekiz haftadan veya yzkrk ignnden az olamaz. Ders yaplmayan Cumartesi, Pazar ve resmi tatil gnleriyle yaryl sonu/yl sonu/btnleme snav gnleri bu srenin dndadr. Senato gerekli grd hallerde yaryl srelerini uzatabilir veya ksaltabilir.

(2) niversitenin bir sonraki eitim-retim ylna ait akademik takvimi, eitim-retim ylnn balamasndan nce Senato tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 10 (1) rencilere, renimlerini tamamlamak iin tannan azami sreler, bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan n lisans programlarnda drt yl, lisans programlarnda yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yldr.

(2) Azami renim sreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(3) Azami srelerin hesaplanmasnda, rencilerin faklte/yksekokul ynetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geen sreler dikkate alnmaz.

(4) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin bu sreleri ise renim sresinden saylr. Bu sreler iin renci katk pay/renim creti denir.

Yabanc dille eitim ve hazrlk snf

MADDE 11 (1) n lisans ve lisans programlarnda dersler ilgili kurul nerisi, Senatonun karar ve YKn onay alnarak, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde bir yabanc dille verilebilir.

(2) lgili kurulun nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile eitim-retimin yapld yabanc dilden yabanc dil hazrlk snf alabilir. Zorunlu veya istee bal hazrlk snf eitim-retimi ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Eitim-retim programlar

MADDE 12 (1) Faklte/yksekokullarn eitim programlarnda grev alacak retim elemanlar ile ders ve uygulama izelgeleri her yaryln banda ilgili kurullarca dzenlenerek ilan edilir.

(2) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde, birinci ve ikinci retim programlarndaki baz dersler, sadece uzaktan retim yoluyla verilebilir.

(3) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde; birinci ve ikinci retim programlarndaki bir ders hem rgn retim yoluyla hem de uzaktan retim yoluyla verilebilir.

(4) Dersler zorunlu ve semeli olmak zere iki gruba ayrlr. Semeli dersler, danmannn gr de gz nnde bulundurularak, renci tarafndan belirlenir. Zorunlu ve semeli dersler teorik ve/veya uygulamal olarak yaplr.

(5) Her renci, kaytl olduu blmn zorunlu derslerini almakla ykmldr.

(6) Eitim programlarnda yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamal derslerin yaryllara dalm ve yaplacak deiiklikler, blm/anabilim/bilim dalnn nerisiyle ilgili kurullar tarafndan dzenlenir ve Senatonun onayna sunulur. Yabanc dille verilecek semeli dersler dndaki semeli dersler blm/anabilim dalnn nerisi ve ilgili kurullarn onayyla alr ve/veya kaldrlr. renci semeli dersi, kaytl olduu programdaki semeli ders ad ile alm derslerden seebilecei gibi, baka programlarn semeli veya zorunlu dersleri arasndan da seebilir.

(7) Her dnem iin 30 AKTS kredisi olmak zere nlisans programlarnda 120 AKTS, lisans programlarnda 240 AKTS kredisi alnmas gerekir.

(8) retim program, faklte veya yksekokullarn niteliklerine gre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atlye, laboratuar, klinik alma, arazi uygulamas, staj, bitirme ve benzeri almalarndan oluur.

(9) niversite ile yurt dndaki niversiteler arasnda yaplan Avrupa Birlii, Socrates-Erasmus-Bologna ve bunun gibi uluslararas anlamalar uyarnca, renci deiimi program erevesinde, renci mbadelesi ve ders alma ile ilgili olarak; yurt dndaki niversitelere bir veya daha fazla yaryl sreyle renci gnderilebilir. Bu rencilerin kaytlar, bu sre ierisinde niversitede devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. Bu renciler, o dnem iin kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine, okuduklar niversitede aldklar derslerden sorumlu saylr ve bu derslerin seimi, danmanlarnn nezaretinde yaplarak, ilgili blmn teklifi ve ilgili ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar, bu Ynetmeliin 32 nci maddesine gre deerlendirilir. Mbadele kapsamnda, yurtdndaki edeer niversiteden gelen rencilere de niversitede okuduklar sre ierisinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve aldklar dersler iin kendilerine not dkm (transkript) verilir.

(10) Faklte/yksekokullar, ilgili birimlerince kararlatrlm olmak ve Senato tarafndan onaylanmak kouluyla, eitim-retim programlarn yaryl/yldaki derslerin tmnden baarl olunmadka bir sonraki yaryl veya yla geilmemesi ve/veya yaryl veya yldan ders alnamamas esasna dayal olarak dzenleyebilirler.

(11) Teorik ve uygulamal dersler iinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik almas, atlye almas, laboratuvar almas ve inceleme, aratrma gezisi, dev, bireysel alma, mesleksel beceri uygulamalar, hasta ba vizitleri, snava hazrlanma, alan almas, ktphane almalar, mezuniyet tezi, proje gibi dier etkinlikler yer alabilir.

(12) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince verilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri, btn renciler iin ortak zorunlu ders olarak verilir. Beden Eitimi ve Gzel Sanatlar dersleri istee baldr. renci bu iki dersten birini seebilir.

(13) Zorunlu yabanc dil dersleri, toplam 60 saatten az olmamak zere, en az iki yaryl olarak programlanr ve okutulur.

(14) Trk Dili ile Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi dersleri iki yaryl haftada ikier saat olarak verilir.

ift ana dal, yan dal

MADDE 13 (1) ift ana dal programnda; blmn/programn rencileri; lisans renimleri sresince, ayn faklte/yksekokul iinde veya dnda kaytl olduklar blme/programa konu bakmndan yakn olan baka bir blmn/programn derslerini ayn zamanda takip edebilirler.

(2) Kaytl olduklar lisans programlarn baaryla yrten renciler, ilgi duyduklar baka bir dalda bilgilenmelerini salamak amacyla yan dal programn takip edebilirler.

(3) ift ana dal program ve yan dal program ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmlerine gre, ilgili ynetim kurulunun nerisi ve Senato kararlarna gre uygulanr.

Uzaktan eitim program

MADDE 14 (1) niversiteye bal uzaktan eitim yapan birimlerde n lisans ve lisans programlar kapsamnda yaplan retim ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

Derslerin kredi deeri

MADDE 15 (1) Bir dersin kredi deeri, o dersin haftalk teorik ders saatlerinin tamam ile uygulama, laboratuar, atlye, klinik almas ve bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin onbirinci fkrasnda belirtilen teorik ve seminer etkinliklerinin dnda kalan dier etkinliklerin haftalk saatlerinin yarsndan oluur.

(2) Yllk olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yaryldaki kredilerinin toplam ile belirlenir.

(3) Alnan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine karlk gelen kredi deerleri, bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde Senato tarafndan belirlenir.

Ders kaytlar ve kayt yenileme

MADDE 16 (1) Kayt yenileme ve ders alma ilemleri, eitim-retim yaryl/yl balamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda renci otomasyon programna girilerek yaplr. Kayt yenilemek ve ders almak iin renci katk pay veya renim cretinin yatrlm olmas gerekir. rencilerin kaydnn silinmesi halinde, alnan renci katk pay veya renim creti iade edilmez. 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi uyarnca, renim katk payn demeyenler o dnem iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) Ders kayt ilemlerinden renci sorumludur.

(3) Hakl ve geerli sebeplerle belirlenen sreler iinde kaydn yenilemeyen rencilerin, Senatoca belirlenen sre iinde ilgili birime bavurmalar gerekir. Bavurular, ilgili birim ynetim kurulunca geen srenin devamszlktan saylmas artyla karara balanr.

(4) Belirlenen sre iinde kaydn yenilemeyen, hakl ve geerli sebepleri olmayan renciler, o yaryl veya ylda derslere devam edemez ve snavlara giremezler.

(5) Kayt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen sreler, 2547 sayl Kanunda belirtilen renim sresinden saylr.

(6) kinci retimde renim gren ve birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti deme hakkn kazanan renciler renimlerine yine ikinci retimde devam ederler.

Oryantasyon ve akademik danmanlk

MADDE 17 (1) Kesin kaytlar yaplan birinci snf rencilerine; niversiteyi tantmak amacyla, derslerin balamasndan nce, Salk Kltr ve Spor Dairesi Bakanl ile renci leri Daire Bakanlnca mtereken oryantasyon programlar dzenlenebilir.

(2) rencilerin eitim-retimle ilgili veya dier sorunlarnn zmne yardmc olmak ve rencileri ynlendirmek zere, retim yl balamadan nce blm bakanlklarnn nerisi ve birim ynetim kurulunun kararyla retim elemanlar arasndan akademik danmanlar grevlendirilir. Danmanlarn grev ve sorumluluklarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

n art

MADDE 18 (1) retim planndaki herhangi bir dersin alnabilmesi iin, alt yaryllardan belirli ders ve derslerin baarlm olmas, n art olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alnabilmesindeki n art, blmn teklifi ve ilgili kurulun karar ile belirlenir.

Ders alma/ders silme

MADDE 19 (1) renciler birinci ve ikinci yaryllarda btn dersleri almak zorundadrlar. nceki yaryllardan ders ve ayr ders niteliindeki laboratuar, proje ve benzeri almalar tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan renciler; ncelikle tekrarlayacaklar dersleri almak, tekrarlanacak derslerin farkl yaryllardan olmas ve rencinin haftalk programyla akmas durumunda ise en alttaki yaryl derslerinden balamak art ile bulunduklar yaryla ait dersleri alabilirler. renciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda olduklar derslerin okluu dolaysyla, kaytl bulunduklar yaryl derslerinin bir ksmn veya tamamn almayabilirler, ancak bu ekilde yazlmama, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde ngrlen zorunlu retim sresinin ilemesine engel olmaz.

(2) renciler, nc yaryln balangcndan itibaren iki hafta ierisinde danmannn onayn alarak ders planndaki derslerden birisini brakp bir baka derse kayt yaptrabilirler. Ayrca kayt yaptrdklar bir dersten drt hafta ierisinde tmyle ekilebilirler.

(3) Gz ve bahar dnemlerinde rencilerin kaydolaca derslerin toplam saat miktar, o yaryl iin belirlenmi toplam saat miktar ile bu miktarn 1/3 oranndaki saatin toplamn aamaz. Ancak zorunlu durumlarda ilgili ynetim kurulunun karar ile yukarda tanmlanan alt snrn altna inilebilir. renci birbirini izleyen iki yaryl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili ynetim kurulunun karar ile yukarda tanmlanan yaryl toplam kredisi st snr alarak rencinin bu yaryllarn her birinde en ok iki ders daha almasna izin verilebilir.

(4) Alt yaryllara ait genel akademik baar not ortalamas 2,00 (CC)nin altnda olan renci devam eden yarylda ilgili yaryln kredisini amayacak ekilde stten nkoulsuz dersleri alabilir.

(5) Bir st yaryldan veya yaz okulundan ders alarak, daha ksa srede mezun olabilmek iin, alt yaryllara ait genel akademik baar not ortalamasnn en az BB = 3.00 olmas gerekir. Bu durumdaki renciler, st yaryldan en fazla ders alabilirler. Bu rencilerin, takip eden yaryllarda da aldklar btn dersler, genel akademik baar not ortalamasna katlr.

(6) renciler baarsz olduklar, ancak sonradan programdan karlan dersler yerine, kaytl olduklar blm tarafndan uygun grlen ve kredi bakmndan e veya yakn deerde olan dersleri, ilgili kurulun onay ile alabilirler.

(7) renciler retim planlarnda yer alan niversite dndaki inceleme ve aratrma almalarna katlmak zorundadrlar.

(8) renciler, Senato tarafndan belirlenen esaslarda nartl olarak gsterilen stajlarn, ayn esaslarda belirtilen dersleri baar ile tamamlamalar halinde yapmaya hak kazanrlar.

(9) renciler, tekrarlamak zorunda olduklar dersler hari, ders ekleme ve ders silme dneminde ve akademik takvimde belirtilen gnlerde, danmanlarnn onay ile kaydolduklar dersten kaytlarn sildirebilir veya programlarna yeni dersler ekleyebilirler. Programlarna yeni ders ekleyen renciler, geen sre iin bu derslerden devamsz saylrlar.

(10) renciler sresi iinde ve usulne uygun olarak kaydolmadklar derslere devam edemez ve bu derslerin snavlarna giremezler. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin snav geersiz saylr.

(11) renci azl nedeniyle snf tekil edilemedii iin normal ve ikinci retim birletirilerek ders yaplan programlar dnda normal retim rencileri ikinci retimden, ikinci retim rencileri birinci retimden ders alamazlar.

Uygulama ve stajlar

MADDE 20 (1) Staj zorunluluu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri almalarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 21 (1) SYM tarafndan yaplan merkezi snavlara girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin, daha nce devam ettikleri bir yksekretim programnda baarl olduklar derslerden muaf olmalar ve dier yksekretim kurumundan ve/veya uzaktan eitim kurumundan alnan derslerin geer notlarnn bu Ynetmeliin 32 nci maddesine gre muaf (MU) ile deerlendirilebilmesi iin, dekanla/mdrle muafiyet istedii dersleri ieren bir dileke ve ekinde onayl not dkm belgesinin asl ile bavurmalar gerekir. Bavurular, rencinin ders kaydn yaptrd ilk yaryln/yln ilk haftasnn sonuna kadar yaplr. Muafiyet istei Senato tarafndan deerlendirilir ve sonulandrlr.

Devam zorunluluu

MADDE 22 (1) Teorik derslerin %30undan, uygulamalar, laboratuar ve benzeri almalarn %20sinden fazlasna katlmayan renci baarsz saylr. rencilerin devam durumlar, derse giren retim eleman tarafndan izlenir. Devamszlklar sebebiyle snava girme hakk kazanamayan rencilerin listesi, yaryl/yl sonu snavndan nce derse giren retim eleman tarafndan ilan edilir.

Ders tekrar

MADDE 23 (1) renciler, yaryl banda ders alma formlarna, ncelikle baarsz ve tekrarlamak zorunda olduklar dersleri yazmak zorundadrlar.

Bitirme almas

MADDE 24 (1) rencinin, mezun olmadan nce istenen meslek dzeye ulatn gsteren bir bitirme almas yapmas zorunludur. Bitirme almasn alabilme artlar, almann datlmas, teslimi, snav ve deerlendirilmesi, ilgili kurullarn grleri alnarak Senato tarafndan hazrlanacak esaslarla belirlenir.

NC BLM

Snavlar ve Baarnn Deerlendirilmesine likin Esaslar

Snavlar

MADDE 25 (1) Snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Snavlar; ksa sreli snav, ara snav, yaryl/yl sonu snav, mazeret snav, btnleme snav, ek snav, staj sonu snav ve muafiyet snavndan oluur. Bu snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir.

b) Ortak zorunlu derslerde en az birer ara snav ve yaryl sonu snav yaplr. Bu derslerin snavlarnn katk oranlar eit olarak alnr.

c) Herhangi bir snava girmeyen renci, o snav hakkn kullanm ve o snavdan sfr (0) puan alm saylr. Ayrca, rencilerin puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadklar veya katlmadklar dev, seminer, panel gibi yaryl/yl ii etkinlikleri de ayn ekilde deerlendirilir.

) renciler, faklte/yksekokul ynetimleri tarafndan yazl olarak ve/veya niversitenin resmi internet sitesinde duyurulan snav programlarnda belirtilen gn, saat ve yerde renci kimlik belgeleriyle snava girmek zorundadr. rencinin girmemesi gereken bir snava girmesi halinde ald not iptal edilir.

d) Ara snav, yaryl ii almalar ve yaryl sonu snav notlar 100 puan zerinden verilir.

(2) Snav trleri ve esaslar aada belirtilmitir:

a) Ksa sreli snavlar, yaryl/yl iinde haberli veya habersiz olarak ders saati ierisinde yaplan snavlardr.

b) Ara snavlara ilikin esaslar unlardr:

1) Her ders iin her yarylda en az bir ara snav yaplmak kouluyla ara snavlarn say, kapsam, biim ve deerlendirme zellikleri dersi verecek retim eleman tarafndan belirlenerek blm bakanlna bildirilir ve rencilere derslerin balad ilk hafta ilan edilir. Ders ierisinde/kapsamnda yaplan proje, seminer, arazi almalar, ksa snav, dev, laboratuar ve benzeri yaryl ii almalar ara snav yerine kullanlabilir.

2) Not ortalamasna katlmayan dersler eitim-retim plannda belirtilir. Snav gerektirmeyen eitim-retim almalar ilgili kurulca tespit edilerek eitim-retim plannda belirtilir ve bu konuda renci leri Daire Bakanlna da bilgi verilir. Bu durumda rencinin harf notu yaryl/yl ii almalar deerlendirilerek takdir edilir.

3) Proje, bitirme almas ve seminer dersleri iin ara snav yaplmaz.

4) Ayn yaryl veya yl iinde programlanan derslerden en ok ikisinin ara snav ayn gnde yaplabilir.

5) Hakl ve geerli grlen bir mazeretle ara snava giremeyen rencilere ilgili kurul karar ile belirlenen tarihte mazeret snav yaplr.

c) Yaryl/yl sonu snavna ilikin esaslar unlardr:

1) Yaryl/yl sonu snavlar, renci leri Daire Bakanlna bilgi verilerek, ilgili blm bakanl veya mdrlke yazl olarak ve niversitenin resmi internet sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yaylarak yaplr.

2) Bir dersin yaryl/yl sonu snavna girebilmek iin, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde belirtilen devam artnn ve varsa yaryl banda dersi verecek retim eleman tarafndan belirlenerek ilan edilmi olma artnn yerine getirilmesi gerekir. Bu artlar yerine getirmeyen renci yaryl/yl sonu snavna alnmaz. Bu renciye (DZ) devamsz harf notu verilir.

) Mazeret snav: Ara snavlara ve yaryl/yl sonu snavlarna, ilgili ynetim kurulunca kabul edilen ve bu Ynetmeliin 36 nc maddesinde yer alan hakl ve geerli bir sebepten dolay katlamayan renciler iin alan snavlardr. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilen renciler, snav haklarn ilgili ynetim kurulunca belirlenen tarihler arasnda kullanrlar. Mazeret snavlarna girmeyen rencilere yeni bir mazeret snav almaz.

d) Muafiyet snav: Senato kararyla muaf olunmas uygun grlen dersler iin her eitim-retim ylnn banda muafiyet snavlar alr. Muafiyet snavnn esaslar Senato tarafndan belirlenir.

e) Btnleme snavlar; yalnzca eitim-retimin yllk program esasna gre dzenlendii birimlerin baarsz olan rencileri iin uygulanr. Btnleme snavndan alnan puan ylsonu snav puan olarak deerlendirilir.

f) Ek snava ilikin esaslar unlardr:

1) Son yaryla/yla kadar kaytl olduu programn en fazla dersi dnda dier derslerini bu Ynetmelik hkmlerine gre baaryla tamamlayan, programa ilikin tm ykmllkleri yerine getiren ve genel akademik baar not ortalamas 2,00 veya daha yksek olan renciye ek snav hakk tannr. Genel akademik baar not ortalamas katlan ve baarsz olunan en ok ders iin en ge izleyen yaryln/yln bana kadar bir defaya mahsus ek snav hakk verilir. Tp Fakltesinde bu sre aile hekimlii dnemi eitimi-intern eitimine kadardr.

2) Bu snavlarda baarsz olan renci baarsz olduu dersleri ald ilk dnemde ders kayd yaptrarak almak zorundadr.

3) Ek snav hakkn kullanmak isteyen renciler ilgili dnem iin belirlenen younlatrlm yaz okulu retim cretine gre ders bana den miktar banka hesabna yatrarak snav bavurusunda bulunabilir.

Snav programlar

MADDE 26 (1) Snav programlar; ksa sreli snavlar hari, ilgili birimce hazrlanr ve snavlardan en az onbe gn nce yazl veya internet ortamnda ilan edilir. Snav gnleri ve yerleri dekanln/mdrln bilgisi olmadan deitirilemez. Resmi tatiller dndaki Cumartesi ve Pazar gnlerinde de snav yaplabilir.

(2) Snavlar ilgili birim ynetimleri tarafndan grevlendirilen retim elemanlarnca yaplr. Snavn yrtlmesinden dersi okutan retim eleman ve grevli gzetmenler birlikte sorumludur.

(3) Snavlarda engelli renciler iin, dekanlk/mdrlk tarafndan gerekli dzenlemeler yaplr.

Snav evraknn saklanmas

MADDE 27 (1) lgili retim eleman yrtt derse ait not izelgeleri dndaki snav belgelerini, blm-anabilim dal bakanlna tutanakla teslim eder. Dekanlk veya mdrlk ayr bir arivde bu evrak en az iki yl tutmak zorundadr.

Snav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 28 (1) Notlarda maddi hatann yaplm olmas durumunda; dzeltme istemi, snav sonularnn ilanndan itibaren yedi gn ierisinde rencinin bavurusu zerine ilgili retim elemannca karara balanr ve durum blm bakanlna veya yksekokul mdrlne iletilir. Bu ilemin en ge onbe gn ierisinde sonulandrlp ilgili renciye bildirilmesi zorunludur. renci, sonucun kendisine tebli tarihinden itibaren onbe gn iinde Rektrle itirazda bulunabilir. Bu sreleri geirenler, itiraz hakkn kaybetmi olurlar.

(2) renci leri Daire Bakanl tarafndan aklanan harfli notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatann yaplm olmas halinde, dzeltme istemi, retim elemannn bavurusu zerine dersin bal olduu blm veya yksekokulca karara balanr. Yaryl sonu snavlarndan sonra verilen notlarla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi yaryln kayt sresi iinde dzeltilmi olmas gerekir. Bu tarihten sonraki dzeltme ilemleri faklte veya yksekokul ynetim kurulu onayn gerektirir.

(3) Snav notlarna ve harf notlarna ilikin dzeltme bavurular dorudan ilgili blm bakanlna yaplr.

Snavlarda kopya

MADDE 29 (1) Snavlarda veya snav evraknn incelenmesi srasnda kopya yapt, kopya yaptrd veya kopya yaplmasna yardm ettii anlalan renci/renciler o dersten baarsz saylr ve bu renci/renciler hakknda, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

Baar durumlarnn ilan

MADDE 30 (1) Yaryl/yl ii ve yaryl/yl sonu snav ve btnleme snav sonularna gre rencilerin baar durumlar, yaryl/yl sonu snav ve btnleme snavnn yapld tarihi izleyen on gn iinde, ilgili blm bakanlnca dekanla veya mdrle bildirilir. Sonular dekanlka veya mdrlke yazl olarak veya niversitenin resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Bulunduklar yaryl/ylsonu snav biti tarihi itibaryla btn derslerini alm ve baarm olan rencilerden, yaryl akademik baar not ortalamas 3,00-3,49 arasnda olanlar yaryl/yl onur rencisi; 3,50-4,00 arasnda olanlar yaryl/yl yksek onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi yaryl/yl sonunda dekanlk/mdrlk tarafndan yazl olarak ve niversitenin resmi internet sitesinden ilan edilir.

Ders baar notu

MADDE 31 (1) Bir dersteki baar durumu ders baar notu ile belirlenir. Ders baar notu, rencinin yaryl iinde ara snavlar, devler, uygulamal almalar ve benzerlerinde gsterdii baar ile yaryl/yl sonu snavnn birlikte deerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Yaryl/yl ii snavlar, derslere devam durumu, arazi almalar, uygulama, dev, proje, staj, atlye, seminer, laboratuvar ve benzeri almalardan oluan yaryl/yl ii almalar ile bu almalara ve yaryl/yl sonu snavlarnn baar notuna katk oran, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde belirlenir.

(3) Yaryl/ylsonu snavna girmeyen renci o dersten baarsz saylr.

Notlar

MADDE 32 (1) Snavlar mutlak veya bal ltlere gre deerlendirilir.

(2) Dersin retim eleman, dersi alan rencilerin yaryl/yl ii ve yaryl/yl sonu varsa btnleme snavlarndan aldklar puanlarn sonularn dikkate alr.

(3) Dersin sorumlu retim eleman; ders lme ve deerlendirme kriterlerini yaryl banda ilk derste rencilere ve idareye yazl olarak bildirmek zorundadr.

(4) Harfle ilan edilen baar notlar aadaki ekilde tanmlanr:

a)

Baar derecesi Baar notu Katsay Puan

Pekiyi AA 4.00 90-100

yi-Pekiyi BA 3.50 80-89

yi BB 3.00 70-79

Orta-yi CB 2.50 65-69

Orta CC 2.00 60-64

Zayf-Orta DC 1.50 55-59

Zayf DD 1.00 50-54

Baarsz FF 0.00 49 ve aa

Yeterli YT -- --

Yetersiz YZ -- --

Muaf MU -- --

Devamsz DZ 0.00 --

Snava girmeme GR 0.00 --

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarndan birisini alan renci, o dersi baarm saylr.

2) Bir dersten alnan DC ve DD notlar bu dersin artl olarak baarldn belirtir.

3) Yaryl iinde derslere devam etmeyen rencilere DZ notu verilir ve retim elemannca yaryl/yl sonu snavndan nce ilan edilir. Bu renciler, yaryl/yl sonu snavna alnmazlar.

4) Yaryl sonu snavna girmeyen renciye, yaryl ii almalarna baklmadan GR notu verilir.

5) DZ ve GR notlar, FF gibi ilem grr ve arlkl genel not ortalamasna katlr.

6) YT notu, dier niversitelerden alnm ve baarlm derslerin baar notu olarak verilir.

7) MU notu, ders planndan kaldrlan dersler ile muafiyet snav uygulanan derslerden baarl olan rencilere verilir.

8) FF notu alan renciler bu dersi verildii ilk yarylda/ylda tekrarlar.

9) Dikey geile gelen rencilerin intibak eitiminde aldklar derslerin geer notlar MU notu ile deerlendirilir.

10) Dier yksekretim kurumlarnda alnan derslere ait geer notlara da (MU) notu verilir.

11) DZ notu, genel akademik baar not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr. DZ ile deerlendirilen ders verildii ilk yarylda/ylda tekrar alnr.

Akademik baar not ortalamalar

MADDE 33 (1) rencinin akademik baar not ortalamas her yaryl sonunda hesaplanr. Bu hesaplama srasnda, rencinin yaryl akademik baar not ortalamas ve genel akademik baar not ortalamas olmak zere iki ortalama elde edilir.

(2) Yllk olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alnd yln sonundaki yaryla katlarak akademik baar not ortalamalar belirlenir.

(3) Bir yaryln akademik baar not ortalamasn hesaplamak iin; ncelikle, bir rencinin bir yarylda/ylda ald derslerden/etkinliklerden elde ettii notlarn katsays ile o derslerin/etkinliklerin kredi deerlerinin arpmndan oluan toplam say bulunur. Daha sonra btn derslerden/etkinliklerden elde edilen bu say, derslerin/etkinliklerin kredi deerleri toplamna blnr. Bulunan deer yaryln akademik baar not ortalamas olarak adlandrlr.

(4) Genel akademik baar not ortalamas ise, yaryl akademik baar not ortalamasnn hesaplanmasndaki yol izlenerek, rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu derslerin/etkinliklerin tm dikkate alnarak hesaplanr.

(5) Akademik baar not ortalamalarnn hesaplanmasnda sonular virglden sonra iki basamak kullanlarak ifade edilir.

(6) Yatay gei yoluyla niversitenin faklte ve yksekokullarna gelen rencilerin, geldikleri niversitede aldklar kredileri ve not ortalamalar ile niversitede renim grdkleri dnemlere ait kredi ve not ortalamalar birlikte hesaplanarak mezuniyet genel akademik baar not ortalamas oluturulur.

(7) Birinci ve ikinci retim rencilerinden ilk %10a girenlerin tespiti, her bir yaryl sonundaki yaryl akademik baar not ortalamas hesabna gre yaplr.

Baarszlk durumu

MADDE 34 (1) Baar baraj notu en az 2,00 (CC)dir. En son hesaplanan genel akademik baar not ortalamas 2,00n altnda olan renci baarsz duruma der. Baarsz renciler, ncelikle baarsz olduklar dersleri almak zorundadrlar. Ayrca renciler istedikleri takdirde, baarl olduklar dier dersleri de tekrarlayabilir. Danmanlar; rencilerin ders almnda, kaytlara yardmc olmakla ve genel akademik baar not ortalamas hesaplarna gre kurallara uygun biimde derslere yazlmasn salamakla grevlidir.

DRDNC BLM

Kayt Silme, Mazeretler, Kayt Dondurma, zinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Geiler, Blm veya Birim Deitirmeye likin Esaslar

Kayt silme ve sildirme

MADDE 35 (1) renciler, istedikleri takdirde, yazl bavurarak kaytlarn sildirebilir. rencilerin kayt sildirme istekleri ilgili ynetim kurulu kararyla kesinleir. rencinin niversiteden kaydnn silinmesi halinde demi olduu har ve cretler iade edilmez.

(2) Kaydn sildiren renci, niversiteye dnmek isterse, ilk bavuran rencilerle ayn kurallara tabi tutulur.

(3) lgili mevzuat hkmlerine gre niversiteden karlma cezas alm olan rencilerin niversiteden iliikleri kesilir.

(4) liik kesme hususunda dier ilgili mevzuat hkmleri sakldr.

Mazeretler

MADDE 36 (1) rencilerin mazeretli saylmasna, geerli nedenlerin varl halinde, ilgili ynetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabul iin kantlayc belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en ge be ign iinde ilgili dekanla/yksekokul mdrlne verilmi olmas gerekir. Zamannda yaplmayan bavurular kabul edilmez.

(2) rencilerin salk raporu ile mazeretli saylabilmesi iin salk raporlarnn ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak alnmas gerekir. Ancak, ayakta tedaviye ilikin be gnden az salk raporuna dayal mazeretler kabul edilemez. renciler raporlu olduklar sre iinde derslere ve snavlara giremez. Bu durumda girmi olduklar derslerin yoklamalar ve snavlardaki notlar geersiz saylr.

(3) Yl ii snavlarnda tabii afet, anne, baba, karde, e veya ocuunun lm veya bunlarn hastal halinde bakacak baka bir kimsenin bulunmamas, kendisinin salk problemi olmas gibi mazeretler geerli mazeretlerdir. Ancak, salk mazeretinin kabul iin alnacak olan salk raporlarnn da ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak alnmas gerekir.

(4) Bir yarylda mazeretli geen toplam srenin, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde belirtilen devamszlk snrlarn gemesi durumunda rencinin bavurusuna gerek kalmadan, o yaryl iin renci ilgili ynetim kurulu kararyla mazeretli izinli saylr.

Mazeretlerin kabul

MADDE 37 (1) lgili ynetim kurulunca mazeretlerin kabul halinde aadaki esaslar uygulanr:

a) Hakl ve geerli sebeplerle mazereti kabul edilen rencilerin renim sreleri, ilgili ynetim kurulu karar ile dondurulur.

b) rencinin devamszlnn hesaplanmasnda, salk raporu ile salk mazeretini belgeleyen rencinin devamszl, devamszlkta geen sreden saylmaz.

c) renciler, mazeretli kabul edildikleri sre iinde snavlara giremez, girenlerin snav geersiz saylr.

) Mazeretleri kabul edilen rencilere mazeret snav hakk verilir.

Kayt dondurma

MADDE 38 (1) Kayt dondurmak iin bavurular, ders kayd yaptrm olmak artyla yaryln/yln ilk on i gn ierisinde yaplr. Ancak, bir yl iin kayt dondurma isteinde olan renciler iin ders kayd yaptrma art aranmaz. Bu rencilerin bavurularn ders kayt sresi iinde yapmalar gerekir. Salk sebebiyle yaplacak kayt dondurma istekleri bu srenin dndadr. Hakl ve geerli sebepler nedeniyle eitim-retim sresince en ok iki yaryl, yl sisteminde ise bir yl sre ile kayt dondurulabilir. Ancak salk raporu nedeniyle kayt dondurma ilemlerinde bu snr uygulanmaz. Bir rencinin kayt dondurma istei, bir yaryldan/yldan az olamaz. renci kayt dondurduu yarylda/ylda renimine devam edemez ve snavlara giremez. Kayt donduran rencinin azami kanuni renim sresi, kayt dondurma sresi kadar artrlr.

zin ve grevlendirme

MADDE 39 (1) rencilere, kantlayacaklar nemli nedenlerin veya eitim-retimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj, aratrma ve benzeri imkanlarn ortaya kmas halinde, ilgili ynetim kurulu karar ile izin verilebilir. zinden yararlanabilmek iin rencinin, derslerin balad haftann son gn mesai bitimine kadar dekanla/yksekokul mdrlne ilgili belgeleri ile birlikte yazl bavurmas gerekir.

(2) Kltrel ve sportif faaliyetlere niversite adna katlacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanunun 29 uncu maddesine gre yurt iinde ve yurt dnda msabakalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmalar Rektrlk tarafndan uygun grlerek grevlendirilen renciler grevlendirme sresi ierisinde giremedikleri ders veya snavlar iin izinli ve mazeretli saylr.

(3) Birimleri ile ilgili kltrel ve sportif faaliyetlere katlan rencilerin izinli ve mazeretli saylmalarna ilgili ynetim kurulu karar verir.

(4) zin kullanan rencilere niversiteye dnlerinde aadaki ilemler uygulanr:

a) Yurtdnda belirli bir sre renim grmek amac ile izin alan rencilerin bu srede grdkleri renim ve aldklar dersler, ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

b) Dier sebeplerle izin alm olan renciler izinlerinin bitiminde normal yaryl kaytlarn yaptrarak renimlerine devam eder.

c) Ancak, hastalk sebebiyle izin alm olan renciler renimlerine devam edecek durumda olduklarn salk raporu ile kantlamak zorundadr.

zin ve mazeretten dn

MADDE 40 (1) zinli veya mazeretli bulunan rencilere niversiteye dnlerinde aadaki ilemler uygulanr:

a) Yurt dnda belirli bir sre renim grmek amacyla izin alan rencilerin, bu srede grdkleri renim ve aldklar dersler ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

b) Dier nedenlerle izin alm renciler izinlerinin bitiminde, yazl bavurular zerine ve ilgili ynetim kurulu kararyla normal yaryl kaytlarn yaptrarak renimlerine devam eder. Ancak hastalk nedeniyle mazeretli saylarak haklar sakl tutulan renciler, renimlerine devam edecek durumda olduklarn yeni bir salk raporu ile kantlamak zorundadr.

Disiplin ileri

MADDE 41 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 2547 sayl Kanun ve Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) Herhangi bir sebeple yksekretim kurumundan uzaklatrma cezas alan renciler, bu sre ierisinde eitim-retim ve sosyal faaliyetlere katlamaz ve niversitenin tesislerine giremezler.

Yatay geiler

MADDE 42 (1) Benzer retim kurumlarndan yatay gei ilemleri, ilgili mevzuat hkmleri ve Yksekretim Kurulu ve Senatonun kararlarna gre yrtlr. Yatay geiler Senato tarafndan belirlenecek kontenjanlarla snrl olup intibak ilemleri Senato tarafndan yaplr.

Dikey geiler

MADDE 43 (1) Meslek yksekokullar ve akretim nlisans programlar mezunlarnn lisans programlarna kabulleri, ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

niversite ii blm ve birim deitirme

MADDE 44 (1) renciler, niversite iinde benzer blmler ve birimler arasnda ilgili kurullarca belirlenen esaslara gre gei yapabilir.

BENC BLM

Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme artlar

Mezuniyet tarihi

MADDE 45 (1) rencinin mezuniyet tarihi, baarl olduu son snavn otomasyona ilenip onayland tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endstriye dayal retim, bitirme devi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma almas, arazi almas ve benzeri sebeplerle mezun olamayan renciler, bu almalarnn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, mteakip akademik yla taan rencilerin, o yaryln da katk payn veya ikinci retim cretini demeleri gerekir.

Diplomalar ve verilme artlar

MADDE 46 (1) niversiteye bal faklte veya yksekokullarda renim gren rencilerden genel akademik baar not ortalamasn ykseltmek isteyenler; istedikleri ve nceden baarm olduklar son iki yln derslerinden alacak olan dersleri, renim harcn yatrmak artyla ve rencilik haklarndan yararlanmadan tekrarlar.

(2) Son yarylda/ylda (FF) notu almadklar halde, genel akademik baar not ortalamas 2,00n altna den renciler, son iki yarylda/ylda (DD), (DC) veya (CC) notu aldklar en ok dersten ek snava girebilirler. Bu snav haklarn, takip eden yaryl/yl balangcndaki ders kayt haftasnda kullanrlar. Bu snava girmeyenler iin mazeret snav almaz.

(3) Diplomalar hazrlanncaya kadar renciye diplomasn alrken iade etmek zere geici mezuniyet belgesi verilir. Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenir.

(4) Diploma ve geici mezuniyet belgeleri rencinin kendisine veya belirledii vekiline verilir.

(5) Lisans renimini tamamlayamayan veya tamamlayamayaca anlalan ve ilk iki yln btn derslerini baaran rencilere, talep etmeleri halinde, ilgili ynetim kurulu karar ile n lisans diplomas verilir.

(6) Lisans renimini tamamlayamayan veya tamamlayamayaca anlalan rencilerin bavurmalar halinde meslek yksekokullarna intibaklar ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(7) lk iki yln btn derslerini baarm olsalar dahi, lisans renimlerine devam eden renciler ile ilgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alanlara n lisans diplomas verilmez.

(8) n lisans diplomasn alarak lisans programndan iliii kesilenlerin, kendilerine tannan kanuni bir haktan yararlanarak renimlerine devam etmek istemeleri halinde n lisans diplomalarn iade etmeleri gerekir.

(9) AKTS-DE/ECTS-DS kredilerine ve yurtdndaki dier niversitelerin kredi sistemlerine karlk gelen diploma ekinin dzenlenmesi ile dier uluslararas eitim-retime ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi

MADDE 47 (1) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aadaki koullar yerine getirmeleri artyla ve niversite Ynetim Kurulunca kabul halinde bir defaya mahsus olmak zere bu belgelerin ikinci nshalar verilir:

a) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler lke apnda datm yaplan bir gazetede er gn ara ile iki kez kayp ilan verirler. Kayp diploma, kayp diploma eki veya kayp sertifika baln tayan bu ilanda; diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin nereden alnd, numaras, mezuniyet tarihi, kaybedildiinden hkm kalmad, belgenin vasflarna ait dier bilgilerin belirtilmesi arttr.

b) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin alnd yere yaplacak olan bavuruda, bavuru dilekesine kayp ilannn kt gazete ve bir adet kimlik belgesi fotokopisi, bir fotoraf ve diploma cretinin yatrldna dair banka dekontu eklenir.

c) Kaytlar gz nnde tutularak bavuru incelenir ve bavurudaki istein kabul edilip edilmeyeceine niversite Ynetim Kurulu karar verir. stein kabul halinde diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nshas hazrlanr. kinci nsha ibaresi konularak dzenlenecek ikinci nshada aslda bulunan bilgiler ve imza sahiplerinin ad ve soyad yer alr, ancak dzenlendii tarihteki dekan, yksekokul, enstit veya merkez mdr ve Rektr tarafndan imzalanr. Diploma ekinin ikinci nshas renci leri Daire Bakan tarafndan imzalanr.

) Tahribata uramas nedeniyle orjinal ekli ibraz edilen diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgeleri iin ilan art aranmadan ayn yol izlenerek ikinci nsha verilir.

d) kinci nshalar kaybedenlere baka nsha verilmez, yalnz daha nce aslnn ve ikinci nshasnn dzenlendii ve kaybedildiini belirten kayp belgesi verilir. Kayp belgesinin verilmesinde de ikinci nshalarn verilmesi usul uygulanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

niversiteden ayrlma

MADDE 48 (1) Kendi istei ile niversiteden ayrlmak isteyen renciler dekanla/mdrle bir dileke ile bavururlar. Yaplan bavurular ilgili kurul tarafndan karara balanr. Bu rencilerin renci leri Daire Bakanl tarafndan kaytlar silinir ve ilgili birime bilgi verilir. Kayd silinen renciye; kayt evrak iinde verdii ortaretim diplomas ya da mezuniyet belgesi, istei zerine geri verilir. Kendi istei ile ayrlan rencinin niversiteye kayd yeniden yaplmaz.

Dardan ders izleme

MADDE 49 (1) Fakltelerde/yksekokullarda alan dersleri izlemek isteyen kiilere niversite Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslar erevesinde, ilgili ynetim kurulunca izin verilebilir. Bu kiiler kayt yaptrdklar dersler iin belirlenen btn kurallara uymak zorundadr. Dardan ders izleme izni verilenlere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katlm belgesi verilir.

Dier niversitelere kaytl rencilerin ders almalar

MADDE 50 (1) Yurt iindeki veya yurt dndaki niversitelerde kaytl olan renciler, ders almak istedikleri ilgili blmn gr ve ilgili ynetim kurulunun karar ile gerekli artlar yerine getirerek, niversitede zel renci statsnde bir yarylda en fazla dersi alabilir. Bu rencilere, ders kayd yaptrdklar fakltenin veya yksekokulun ilgili mevzuat hkmleri uygulanr. Bu durumdaki rencilere kayt yaptrdklar dersler iin sadece not durum belgesi verilir.

(2) YK tarafndan kabul edilen Bologna, Farabi, Erasmus ve buna benzer uluslararas renci deiim programlar erevesinde dier niversitelerle yaplacak olan ikili protokoller ve Avrupa Birlii programlar erevesinde yaplan renci deiimlerine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 51 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr.

(2) niversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde bunu renci leri Daire Bakanlna yazl olarak bildirmemi veya yanl ve eksik adres vermi olan rencilerin, niversitedeki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde tebligat yaplm saylr.

(3) renciler, ilgili birim ynetimi tarafndan yaplan yazl, grsel, iitsel ve niversitenin resmi internet sitesinden yaplan duyurular takip etmekle ykmldr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri, Senato ve ilgili kurul kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldrm Beyazt niversitesi Rektr yrtr.