30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

stanbul Arel niversitesinden:

STANBUL AREL NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Arel niversitesinde yrtlen nlisans ve lisans dzeyindeki eitim ve retime ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Arel niversitesinin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullar ile hazrlk programna renci kabul, nlisans ve lisans eitim-retim programlarnn dzenlenmesi, snavlar, diploma ve iliik kesme ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 76 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ARELYES: stanbul Arel niversitesi ngilizce yeterlik snavn,

b) Bakan: stanbul Arel niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

c) Danman: rencilerin eitim, retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere grevlendirilen retim elemann,

) Dekan: stanbul Arel niversitesindeki ilgili fakltenin dekann,

d) DGS: Dikey gei snavn,

e) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

f) Genel Sekreter: stanbul Arel niversitesi Genel Sekreterini,

g) GNO: Genel not ortalamasn,

) lgili kurul: Faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu kurullarn,

h) lgili ynetim kurulu: Faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurullarn,

) Lisans: Ortaretimden sonra, en az sekiz yaryllk veya drt yllk bir program kapsayan yksek renimi,

i) Mdr: stanbul Arel niversitesi yksekokul, meslek yksekokulu ve uygulama-aratrma merkezleri mdrlerini,

j) Mtevelli Heyeti: stanbul Arel niversitesi Mtevelli Heyetini,

k) DB: stanbul Arel niversitesi renci leri Daire Bakanln,

l) n koullu ders: Alnabilmesi iin nceki yaryl veya ylda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas koulu aranlan dersi,

m) nlisans: Ortaretimden sonra en az drt yaryllk veya iki yllk bir program kapsayan yksek renimi,

n) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

o) Rektr: stanbul Arel niversitesi Rektrn,

) Semeli ders: rencinin, danmannn muvafakat ile ilgili kurullarca nerilen dersler arasndan seerek alabilecei dersleri,

p) Senato: stanbul Arel niversitesi Senatosunu,

r) niversite: stanbul Arel niversitesini,

s) Vakf/Kurucu Vakf: Kemal Gzkara Eitim ve Kltr Vakfn,

) YNO: Yar yl not ortalamasn,

t) Ynetim Kurulu: stanbul Arel niversitesi Ynetim Kurulunu,

u) YS: Yabanc uyruklu renci snavn,

) YSNO: Her akademik yln sonundaki o yla ait not ortalamasn,

v) Zorunlu dersler: rencinin almak zorunda olduu dersleri

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul lemleri ile lgili Esaslar

retim programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 (1) niversiteye bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokulunda alacak her trl blm/program ve her yl niversite birimlerine alnacak renci saylar, ilgili birimlerin nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve Mtevelli Heyetinin onayndan sonra Yksekretim Kuruluna (YK) teklif edilir.

Kayt ve kabul

MADDE 6 (1) niversiteye renci kabul; akretim fakltesi programlar hari, baka bir yksekretim programnda kaytl olmamak zere;

a) SYMce dzenlenen niversiteye giri snavnda, niversiteyi kazanmak ve bunu SYM tarafndan verilmi belgeyle kantlamak,

b) SYM tarafndan belirlenen zel yetenek snavna girme koulunu tamak, niversite tarafndan yaplan zel yetenek snavn kazanm ve yerletirilmi olmak,

c) DGS sonucu SYM tarafndan niversiteye yerletirilmi olmak,

) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre kesin kayt hakk kazanm olmak,

d) SYM tarafndan yaplan YS ve buna edeer dier snavlarda belirlenen kriterleri yerine getirmi olmak,

e) 2547 sayl Kanunun 45 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca snavsz gei ile SYM tarafndan niversiteye yerletirilmi olmak

artyla yaplr.

renim creti

MADDE 7 (1) niversitede eitim-retim cretlidir. Eitim-retim cretleri her eitim-retim yl iin Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

(2) Eitim-retim cretini akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde yatrmayan rencinin kayd yaplmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu renciler hibir ekilde rencilik haklarndan yararlanamaz.

(3) niversite tarafndan sunulabilecek yurt, yemek, ulam ve benzeri ek hizmetlerin bedeli renim cretine dahil deildir. Bu cretler Mtevelli Heyeti tarafndan ayrca belirlenir.

niversiteye kayt

MADDE 8 (1) Trk ve yabanc uyruklu rencilerin kesin kaytlarnda aadaki belgeler istenir:

a) Trk uyruklu rencilerden istenecek belgeler unlardr:

1) SYM snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts veya niversitece onayl sureti,

2) Lise diplomasnn asl veya diploma hazrlanmam ise mezuniyet belgesinin asl veya niversitece onayl suretleri; liseyi yurt dnda bitirenler iin ayrca Milli Eitim Bakanl denklik belgesinin asl veya niversitece onayl sureti,

3) Yabanc dil veya edeer snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts veya niversitece onayl sureti,

4) renim cretinin yatrldn gsterir belge,

5) T.C. kimlik numaras beyan,

6) Adli sicilde sabka kaydnn bulunmadna dair yazl beyan,

7) Erkek adaylar iin askerlikle iliiinin bulunmadna dair yazl beyan,

8) 4 adet renkli vesikalk fotoraf.

b) Yabanc uyruklu rencilerden istenecek belgeler unlardr:

1) YS veya edeer snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts veya niversitece onayl sureti,

2) renim vizesi ve pasaport ile bunlarn tercmelerinin noter tasdikli suretleri,

3) Trke bildiine dair snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts veya niversitece onayl sureti,

4) renim cretinin yatrldn gsterir belge,

5) l Emniyet Mdrlnden alnan ikametgah belgesinin asl veya niversitece onayl sureti,

6) 4 adet renkli vesikalk fotoraf.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan renci, kesin kaydn kendisi veya yaknlar araclyla yaptrabilir.

(3) YK veya niversite tarafndan ilan edilen kayt sresi iinde kaydn yaptrmayan renciler, niversite rencisi olma hakkndan vazgemi saylr.

(4) Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu belge ve bilgilerin doru olmadnn sonradan anlalmas halinde, hangi yarylda olursa olsun niversite ile iliii kesilir. Bu durumda olanlarn cretleri iade edilmez. Sz konusu renciler niversiteden ayrlmlarsa diploma dahil, kendilerine verilen tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem yaplr.

ngilizce yeterlik

MADDE 9 (1) retim dili ngilizce ve hazrlk program zorunlu olan blm/programlara kayt olan renciler iin ngilizce dzeylerinin yeterli olup olmad, her akademik yl banda yaplan ARELYES ile belirlenir.

(2) ARELYES sonucuna gre yeterliliine karar verilenler ile YK ve niversitenin yetkili birimlerince edeerlii kabul edilen uluslararas veya ulusal snavlarn birinden yeterli dzeyde ngilizce bildiklerini belgeleyenler dorudan nlisans/lisans renimine balar.

(3) Bu snava katlmayan veya bu snavda yeterli olamayan renciler hazrlk programna kaydedilirler. Hazrlk programnda ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yatay ve dikey gei yolu ile renci kabul

MADDE 10 (1) niversitenin blmlerine/programlarna, niversite iinden veya dndan yatay ve dikey gei yolu ile renci kabulne ilikin esaslar; 2547 sayl Kanun, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri erevesinde Senato tarafndan belirlenir.

Deiim programlarna katlan renciler

MADDE 11 (1) Deiim programlarna katlacak renciler ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenir.

ift anadal ve yandal programlar

MADDE 12 (1) niversitede bir blme kaytl olan baarl renciler bir baka blmde ikinci bir anadal veya yandal eitiminden birini alabilirler. ift anadal ve yandal eitimi; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr. Anadal baar ile tamamlayan rencilere o dala ait lisans diplomas ve yandal eitimini baar ile tamamlayan rencilere ise o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Uzaktan retim

MADDE 13 (1) Uzaktan retim ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir. Birinci ve ikinci retimdeki baz derslerin sadece uzaktan retim yoluyla verilmesine Senato tarafndan karar verilebilir.

zel renci

MADDE 14 (1) YK tarafndan tannan baka bir yksekretim kurumunda kaytl olan renciler, disiplin cezas almam olmak kouluyla kendi yksekretim kurumu ve Ynetim Kurulu kararlar erevesinde niversitenin blm ve programlarna en ok iki yaryl iin zel renci olarak kayt olabilir. ki yaryl sonunda zel rencilik sresinin devam talep edilirse, ayn usulle ve bir kere olmak zere iki yaryl daha uzatma yaplabilir. zel renciler eitim cretini demek zorundadr.

(2) zel renciler en fazla ilgili blmn kredi yk kadar ders alabilir. Bu rencilere aldklar ders ile baar notlarn gsteren bir belge verilir. zel renci statsnde ders alan rencilere; niversite diplomas verilmez, ancak bu rencilerin niversitenin idari ve akademik kurallarna uymalar gerekir.

(3) zel renciler, bu statde ders aldktan sonra niversiteye yatay gei yapmalar halinde; niversitede alp da baarl olduklar derslerden sadece gei yapmadan nce kaytl bulunduklar yksekretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(4) niversite programlarndan birinde kaytl bulunan ve GNOsu 2.00n zerinde ve ilgili programn ilk iki yarylna ait derslerden baarl olan renciler, YK tarafndan denklii kabul edilen baka bir yksekretim kurumunun programlarna; niversitenin ve dier yksekretim kurumunun ynetim kurulunun uygun bulmas zerine en ok iki yaryl zel renci olarak kayt yaptrabilir. Bu srede, renci izinli saylr, ancak eitim-retim ylna ait creti demesi gerekir. zinli kabul edilen sreler renim sresinden saylr. zel renci olarak alnacak dersler danman ile birlikte belirlenir ve dnte, ilgili ynetim kurulunda edeer derslere intibak yaplarak notu kaytlara ilenir.

Danman

MADDE 15 (1) Eitim-retim konularnda karlaacaklar sorunlarn zmnde rencilere yardmc olmak zere, ders yl balamadan nce blm bakanlklarnn nerisi dikkate alnarak faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurullarnca, ilgili blmn retim elemanlar arasndan akademik danmanlar grevlendirilir. Danman; renciyi renimi sresince izler, nlisans/lisans retimi ile ilgili mevzuat hakknda bilgilendirir ve ynlendirir. rencinin ders kaytlar, ders ekleme-brakma ve dersten ekilme ilemleri danman onay ile yaplr.

Burslu renciler

MADDE 16 (1) Burslarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Eitim-retim Esaslar

retim dili

MADDE 17 (1) niversitede retim diline gre aadaki programlar bulunur:

a) retimi yabanc dille olan programlar,

b) Baz dersleri ksmen veya tamamen yabanc dille olan programlar,

c) retim dili Trke olup hazrlk program zorunlu programlar,

) retim dili Trke olan programlar.

(2) retim dili yabanc dille olan programlar ile baz dersleri yabanc dille olan programlarda bir yl yabanc dil hazrlk program zorunludur. retim dili Trke olan programlarda hazrlk program istee baldr. niversiteye kabul edilen ve hazrlk program okuyacak rencilerin yabanc dil seviyeleri, niversite tarafndan yaplan seviye tespit snav ile belirlenir.

(3) Yabanc dil seviyeleri yeterli grlenler, dorudan kaytl olduklar programlara kaytlarn yaptrr. Yabanc dil seviyeleri yeterli olmayan renciler, yabanc dil hazrlk programna devam eder. lgili mevzuatta belirtilen koullar yerine getirerek baarl olan renciler, yerletirildikleri programlara balayabilir.

(4) Yabanc dil hazrlk programnn sresi en fazla iki yldr. retim dili yabanc dille olan programlar ile baz dersleri yabanc dille olan programlarda; hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olamayan renci, ilave bir veya iki yaryl daha hazrlk snfna devam ederek ya da yabanc dil bilgisini kendi imknlaryla gelitirerek, yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olduu takdirde, girmeye hak kazand yabanc dille verilen lisans retim programna devam edebilir.

(5) Yabanc dille eitim verilen lisans programna kayt yaptran rencinin; yabanc dil hazrlk programna devam etmesine ramen, ikinci yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olamamas halinde, talebi zerine, SYM tarafndan, niversitede veya baka bir niversitede retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine yerletirilir. Ancak kayt yaptrd yl itibaryla, rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

(6) retim dili Trke olmakla birlikte, programnda yabanc dille okutulan derslere yer verilen faklte, yksekokul rencileri, ARELYESden ve yabanc dil hazrlk programndan baarl olamasalar bile, girmeye hak kazandklar lisans retim programlarna devam edebilir. Ancak bu renciler, ksmen veya tamamen yabanc dille okutulanlarn dnda, sadece Trke olarak verilen dersleri alabilir.

(7) retim dili Trke olan programa kaytl olup ngilizce hazrlk programna kendi istei ile devam eden renci, yabanc dil hazrlk programnda baarsz olsa da girmeye hak kazand Trke lisans retim programna devam edebilir. Bunun iin rencinin, en ge ders ekleme ve karma dnemi iinde DBye bir dilekeyle bavurmas gerekir. Bu durum ngilizce hazrlk programndan kendi istei ile vazgeen renciler iin de geerlidir. Hazrlk programndan kendi istei ile vazgemek isteyen rencinin de en ge ders ekleme ve karma dnemi iinde DBye bir dilekeyle bavurmas gerekir.

(8) Hazrlk snfnda geirilen sre, rencinin lisans programnda grmekle ykml olduu derslere ilikin kredi saatleri bakmndan dikkate alnmaz.

Derslerin verilme ekli

MADDE 18 (1) niversitede dersler, rgn retim ve uzaktan retim eklinde verilebilir.

Eitim-retim dnemleri ve akademik takvim

MADDE 19 (1) Eitim-retim faaliyetleri yaryl esasna gre dzenlenir ve bir ylda dnemi aamaz. Eitim-retim faaliyetlerinin yl iinde ka dneme ayrlarak srdrlecei Senato tarafndan belirlenir. Bir yaryl ondrt haftadan az olamaz. Yaryl sonu snavlar bu srenin dndadr.

(2) niversitede eitim-retim, Senato tarafndan belirlenen akademik takvime gre yaplr.

(3) Resmi tatil gnlerinde eitim-retim ve snav yaplmaz. Ancak dersi veren birimlerce nerilen ve ilgili ynetim kurulunca uygun grlen ders ve snavlar Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

(4) Gerekli grld durumlarda ilgili birimin gr, ilgili kurullarn teklifi, Senatonun karar, Mtevelli Heyetinin onay ve YKn olumlu gr ile yaz retimi alabilir.

(5) Yaz retimi, ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Ders programlar ve kredi yk

MADDE 20 (1) nlisans veya lisans ders programlar, ilgili blm bakanlnn nerisi, ilgili kurulun karar ve Senatonun onay ile kesinleir. Bir blmn/programn ift anadal ve/veya yandal yapabilecei blmleri/programlar ve ders programlar da ayn usulle belirlenir.

(2) Ders programlarnda mezuniyet iin gerekli toplam kredi yk ve her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri ile kredisi ve varsa nkoul belirtilir. Toplam kredi; lisans programlarnda en az 136, en ok 156; nlisans programlarnda ise en az 68, en ok 78dir.

(3) nlisans veya lisans ders programlarnda yaplan deiikliklerden etkilenen mevcut rencilerin intibak durumlar ders programlaryla birlikte deerlendirilerek onaylanr.

(4) Her yaryl iin ilgili retim programnda gsterilen derslerin kredi saatlerinin toplam, o yaryln normal ders ykdr.

(5) Programlarn kredi ykleri ECTSye gre dzenlenir.

Zorunlu, semeli ve nkoul dersleri

MADDE 21 (1) Dersler, zorunlu, semeli ve ortak zorunlu dersler olmak zere gruba ayrlr. Ortak zorunlu dersler YK tarafndan belirtilen esaslara gre dzenlenir.

(2) Her renci kaytl olduu blmn zorunlu derslerini ve programda gsterilen trde ve sayda semeli dersi almakla ykmldr. Semeli dersler, rencinin ilgi alan ve istei gz nnde bulundurularak danman yardmyla belirlenir.

(3) Senato tarafndan belirlenen dersler iin ilgili birimler muafiyet snav aabilir. Muafiyet snavnda baarl olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

(4) Bir dersin alnabilmesi iin bu dersten nce alnarak baarlm olmas gereken derse nkoul dersi denir. nkoullu dersler ve nkoullar, nkoullu dersi veren blm tarafndan belirlenir ve ilgili kurulun nerisi zerine Senato tarafndan onaylandktan sonra kesinleir ve ders programlarnda gsterilir. n koullu bir dersin alnabilmesi iin dersin bulunduu yarylda YNO 2.00n zerinde olmas, YNO 2.00n altnda ise o dersten en az CC notu ile dorudan geilmesi zorunludur.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 22 (1) renciler derslere, uygulamalara ve snavlara katlmak zorundadr. Devam zorunluluu; o yaryldaki toplam eitim-retim sresinin teorik dersler iin en az %70, uygulamal dersler iin %80dir.

(2) renciler kaytl olduklar her trl ders, uygulama, laboratuvar ve bunlarn gerektirdii veya ilgili retim elemannn gerekli grd snav ve dier almalara katlmakla ykmldr. rencilerin sorumlu olduklar snavlarn, dev, uygulama ve dier almalarn says ve baar notuna katks, dnemin ilk iki haftas iinde ilgili dersin retim elemannca rencilere duyurulur. rencilerin devam, ilgili retim eleman tarafndan izlenir ve devamsz renciler ilgili dnemin son haftasnda DBye yazl veya bilgisayar ortamnda bildirilir.

(3) Rektrln onay ile niversiteyi veya Trkiyeyi temsilen toplant, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katlan rencilerin bu faaliyet gnlerindeki devamszlklar dikkate alnmaz.

(4) Rapor veya disiplin cezasyla niversiteden uzaklatrma dahil, herhangi bir gerekeyle bir dersin devam ykmlln yerine getirmeyen renci o dersten baarsz saylr.

Derslerin kredi deeri

MADDE 23 (1) Bir dersin kredi deeri; o dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile laboratuvar, uygulama, atlye, stdyo ve benzeri saatlerin toplamnn yarsndan oluur.

(2) Not ortalamalarna katlmayaca Senato tarafndan kabul edilen dersler iin kredi deeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalk teorik ve uygulamal saatleri belirtilir.

Kayt yenileme ve ders kayd

MADDE 24 (1) renciler; her akademik yln banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen cretlerini deyerek kaytlarn yeniletmek ve ders kayt ilemlerini yaptrmakla ykmldr. Bir rencinin alabilecei haftalk ders kredisi en fazla 24 kredidir.

(2) Yeni kayt olan rencilerin ilk yaryla (gz) ait ders kaytlar, ilgili dnem balarnda DB tarafndan dorudan yaplr. Bu rencilerin ders kayt formlarnn internet ktlarn alarak retimin en ge ikinci haftas sonuna kadar danmanlarna onaylatmalar ve bir nshasn DBye teslim etmeleri gerekir.

(3) Dier renciler ders kaytlarn, danmannn gzetiminde veya internet ortamnda yapar. Danman gzetiminde kayt yaptranlar, internet ortamnda setikleri dersleri gsteren ders kayt formunu danmanna onaylatr ve retimin en ge ikinci haftas sonuna kadar DBye teslim eder. nternet zerinden ders kayd yapan renciler de alm olduklar dersler ile ders kayt formlarn retimin en ge ikinci haftas sonuna kadar danmanlarna onaylatr ve bir nshasn DBye teslim eder.

(4) Kaytlarn zamannda yaptrmayan rencilerden, mazeretleri ilgili ynetim kurullarnda kabul edilenlerin kaytlar, eitim-retimin balad tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenir. Kayt yenileme ilemini yaptrmayan veya mazereti ilgili ynetim kurullarnca kabul edilmeyen renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz.

(5) renci, baarsz olduu derslere ncelikle kaydolmak zorundadr.

(6) renci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve brakma sresi iinde danmannn onayn almak kouluyla kaydolduu derslerde deiiklik yapabilir.

(7) Devam zorunluluunu yerine getirmedii derslerde renci, haftalk ders programnda ksmen de olsa akan derslere kayt olamaz. akma durumunda ncelikle alnmas gereken ders tekrar edilen derstir.

(8) Yaryl ders kaydn yaptrmayan renci, o yaryl derslere ve snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu sre rencinin retim sresinden saylr.

(9) Mazeretsiz olarak iki yaryl st ste kayt yaptrmayan renci, bu sreyi izleyen nc yarylda da kayt yaptrmad takdirde normal rencilik haklarn kaybeder. Bu renciler daha sonra ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(10) Mezun olabilmek iin btn derslerden geer not aldklar halde GNOlar 2.00n altnda kalan renciler, ncelikli olarak DD ve DC aldklar dersleri alarak ortalamalarn ykseltebilir.

(11) rencinin bavuruda bulunmas ve ilgili ynetim kurulunun karar almas halinde baar notuna baklmadan daha nce alnm olan derslerin tekrar alnmasna izin verilebilir. Ancak bu durumda son alnan not geerlidir.

Ders muafiyeti

MADDE 25 (1) Birinci yaryla kayt yaptran rencilerden, daha nce YK tarafndan denklii kabul edilen herhangi bir yksekretim kurumunda renim grm olanlar, o kurumda alp baarl olduklar dersler iin kayt yenileme haftasndan bir hafta nce ilgili faklte, yksekokul veya meslek yksekokuluna not belgesi ve ders ierikleriyle birlikte, dileke ile mracaat ederek muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Muafiyet talebinde bulunulan derslerden, her yaryl iin en ok, yaryln toplam kredi saatinin 2/3 kabul edilebilir.

(3) Muafiyet talepleri ilgili birimlerin ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(4) lgili ynetim kurulunca muaf tutulan dersleri olanlar ile Senato tarafndan belirlenmi olan ortak zorunlu dersler iin alacak muafiyet snavnda baarl olanlar, muaf veya baarl olduklar toplam kredi kadar bulunduu yaryln/yln toplam kredi saat miktarn gemeyecek lde bir st yaryldan/yldan ders alabilir.

Ders ekleme-brakma

MADDE 26 (1) Derslerin ekleme ve brakma ilemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. renciler bu sre iinde danmann onay ile daha nce yazldklar dersleri brakabilir ve yeni dersler alabilir.

(2) renciler aada belirtilen dersleri brakamaz:

a) lk iki yaryla ait dersleri,

b) renci tek derse yazlm ise, bu dersi,

c) Daha nceki yaryllarda hi alnmayan ve/veya alnp baarsz olunan dersleri,

) GNOlarn ykseltmek amacyla alnp artl baarl olunan dersleri.

Bitirme projesi

MADDE 27 (1) Bitirme projesi zorunlu olan blmlerde, bu proje bir retim elemannn danmanlnda yaplr. Bir rencinin bitirme projesini alabilmesi iin gerekli koullar ders programlarnda gsterilir. Bitirme projesi danmanlklarnn retim elemanlar arasndaki dalm ilgili blmlerce yaplr. Bitirme projesinin alnmas, yrtlmesi, teslimi ve snav hakkndaki esaslar ile yazm, izim, tasarm ve benzeri kurallar Senato tarafndan belirlenir.

Stajlar ve kltrel geliim seminerleri

MADDE 28 (1) Staj yaplmas zorunlu olan blmlerde/programlarda stajlara ilikin esaslar ile rencilerin kltrel geliim seminerleri (KGS)ne katlmalarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Snavlar, Baarnn Deerlendirilmesi, Eitim-retim Sresi,

Ek Sreler, Kopya, Mezuniyet ve Diploma

Snavlar

MADDE 29 (1) Snavlar; ksa sreli snav (guiz), ara snav, yaryl sonu snav, tek ders snav, ek snav, mazeret ve muafiyet snavlarndan oluur. Bu snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir. Mezuniyet aamasna gelen rencilere, ngilizce hazrlk programn baaramam renciler hari, iki derse kadar ek snav hakk verilebilir. Girilecek derslerin; daha nceden alnm ve devamszlk nedeni ile kalnmam olmas gerekir. Yazl snav dndaki snavlarn trleri yaryl banda duyurulur. Snav sreleri snavn niteliine gre ilgili birim tarafndan belirlenir.

(2) renciler yaryl ii ara snav ve almalarndan baka yaryl sonu snavna tabi tutulur. Ara snavlarn ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bal almalarn, dev, devam ve ksa sreli snavlarn ortalamasnn baar notuna katks %30-%70, yaryl sonu snavnn etkisi ise %70-%30 aralnda olabilir. Ancak ilgili kurul, her ders ile ilgili etki oranlarn yaryln en ge ikinci haftasnda belirleyip ilan eder.

(3) Herhangi bir snava girmeyen renci, o snav hakkn kullanm ve o snavdan sfr (0) puan alm saylr. Ayrca, rencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadklar veya katlmadklar dev, seminer, panel gibi yaryl ii etkinlikleri de ayn ekilde deerlendirilir.

(4) Yaryl ii snavlar ve derse bal dier almalar ile yaryl sonu snav puanlar 100 zerinden verilir.

(5) Snav tarihleri ve snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ara snav: Her ders iin yarylda, en az bir ara snav yaplr. Ara snavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Ayr ders niteliindeki proje dersi, bitirme almas ve seminer iin ara snav yaplmaz. Ayrca bir ders iindeki projeler, devler, ksa sreli snavlar, derse devam durumu, laboratuvar ve benzeri almalarn yaryl ii deerlendirmeleri en ok bir ara snav yerine saylabilir. Puanlamaya ynelik her trl etkinliin lm sonular, etkinliin yaplma tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde ilan edilir.

b) Yaryl sonu snav: Yaryl sonu snavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Ders kayd yaptrarak devam artlarn yerine getiren ve uygulamalarda baarl olan renciler bu snavlara girebilir.

c) Tek ders snav: Mezuniyetleri iin snav koulunu yerine getirmi ve GNOsu 2.00n stnde olan, ancak tek dersten FF alarak baarsz olmu renciler, normal renim srelerini kullanm olmalar durumunda tek ders snav cretini yatrmak koulu ile, DBye bavurmalar halinde, ilgili ynetim kurulu karar ile bu dersin tek ders snavna, tek derse kald anlalan snav dnemi sonunda girer. Tek ders snavna giren rencilerin baar notu, arasnav ve yaryl ii etkinliklerinden alnan puanlar dikkate alnmadan sadece tek ders snavnda ald puana gre belirlenir. Tek ders snavnda FF notu alarak baarsz olan renciler, devam art aranmadan bu dersin snavna her snav dneminde girebilir.

) Mazeret snav: Ara snavlara ve yaryl sonu snavlarna ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenle giremeyen rencilere alan snavdr.

d) Muafiyet snav: niversiteye yeni kayt yaptran rencilere, Senato tarafndan belirlenen dersler iin retim yl banda alan snavdr.

e) Ksa sreli snav (quiz): Yaryl iinde haberli veya habersiz olarak ders saati iinde yaplan snavdr.

Snav programlar

MADDE 30 (1) Snav programlar; ksa sreli snavlar hari, snavlardan en az iki hafta nce dekanlklar, yksekokul ve meslek yksekokulu mdrlkleri tarafndan tespit ve ilan edilir. renciler, snava ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve renci kimliklerini yanlarnda bulundurmak zorundadr. Snav gnleri ve yerleri dekanln, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlnn bilgisi dnda deitirilmez. Mill ve din bayramlar dndaki Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir.

Snav sonularnn ilan

MADDE 31 (1) Ara snav sonular, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren retim eleman tarafndan renci otomasyonu programna girilerek ilan edilir.

(2) Yaryl ii ve yaryl sonu snav sonularna gre rencilerin baar durumlar, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren retim eleman tarafndan renci otomasyonu programna girilerek ilan edilir.

Mazeret snavlar

MADDE 32 (1) Ara snavlara ve yaryl sonu snavlarna giremeyen renciler, mazeretlerini bildiren dileke ve belge ile snav tarihini izleyen en ge be i gn iinde ilgili dekanlk, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlklerine bavurur. Mazeretleri ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen renciler snav haklarn ilgili ynetim kurulunca belirlenen tarihler arasnda kullanr. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 33 (1) renciler snav sonularna, notlarn ilanndan itibaren en ge be i gn iinde itiraz edebilir. tiraz, ilgili dekanla, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlne verilen bir dileke ile yaplr.

(2) lgili retim eleman tarafndan yaplan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili ynetim kurulu karar ile dzeltilir. Maddi hata olmad anlalrsa, durum ilgilinin dilekesine retim eleman tarafndan ilenir ve sonu ilgili renciye yazyla bildirilir.

(3) tirazlar, rencinin itiraz dilekesinin kabul tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde sonulandrlr.

Baar notu

MADDE 34 (1) Bir rencinin bir dersten salayaca baarnn llmesinde o derse ait yaryl ii deerlendirmelerden ald puanlar ile yaryl sonu snavnda ald puanlar dikkate alnr.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 35 (1) rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi kullanlr. Bu deerlendirmede, dersin retim eleman dersi alan rencilerin yaryl ii ve yaryl sonu snavlarndan aldklar puanlarn istatistiksel sonularn dikkate alr.

(2) Baar notlar ilan edildikten sonra itiraz veya baka bir nedenle yaplan deiiklikler, o dersin daha nce yaplm olan istatistiksel dalmna yanstlmaz.

(3) rencilerin derslerdeki baar derecelerini belirlemede harfli sistem kullanlr. Bu amala kullanlan harf notlar ve karlklar aadaki ekilde tanmlanr:

Harf Notu Katsay Yzdelik Not

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 60-69

DD 1.00 50-59

FF 0.00 49 ve aas

(4) Bir dersten baar notu AA, BA, BB, CB ve CC olan renciler o dersten dorudan gemi olur. Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan rencilerin o dersten gemi saylmalar iin; dersin alnd yaryldaki btn derslerin YNOsunun en az 2.00 olmas gerekir. Bu artlar yerine getirilmedii takdirde DD ve DC notlarn alm olan renciler bu derslerden baarsz saylr. Bahar dnemi sonunda veya yaz retimine devam eden renciler iin yaz retimi sonunda YSNOsu 2.00 ve st olan renciler, her iki yaryldaki DD ve DC aldklar derslerden baarl saylrlar.

(5) YNOsu 2.00n altnda olan rencilerin alm olduklar DD ve DC notlar FF notu alm gibi baarsz saylr ve renci bu dersleri takip eden ald ilk yarylda tekrar almak zorundadr.

(6) FF notu ise baarsz rencilere verilir. FF notu alan renciler, YNOsu baar iin yeterli olsa bile bu dersleri verildii ilk yarylda devam koulu aranmadan tekrarlar.

Baar notlar dndaki harfler

MADDE 36 (1) Baar notlar harfleri dnda kullanlan dier harf notlar aadaki ekilde tanmlanr:

a) I: Eksik notu (Incomplete); yaryl iinde baarl olduu halde ders iin devam hari gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten I notu ald takdirde notlarn ilan tarihinden itibaren iki hafta iinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Bu sre ilgili ynetim kurulu karar ile uzatlabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dntrlr.

b) E: Muaf notu (Exempted); muafiyet snavnda baarl olanlar ile yatay ve dikey gei ile gelenler ve daha nce baka bir yksekretim kurumunda okurken alnp baarlan derslere verilir. E notlar ortalama hesaplarna katlmaz.

c) NA: Devamsz notu; devam koullarn yerine getiremeyen rencilere verilir. Deerlendirmelerde FF notu gibi ilem grr.

) S: Baarl notu; tez almalarnda baarl olan rencilere verilir. S notu ayrca; dnem projesi gibi kredisiz olarak alnan dersler, alan, klinik ve laboratuvar almalar ile seminerler iin baarl olma durumunda da kullanlr. S notu genel not ortalamasna katlmaz.

d) U: Baarsz notu; tez almalarnda baarsz olan rencilere verilir. U notu ayrca; dnem projesi gibi kredisiz olarak alnan dersler, alan, klinik ve laboratuvar almalar ile seminerler iin baarsz olma durumunda da kullanlr. U notu genel not ortalamasna katlmaz.

e) W: Dersten ekilme notu; derslerin balamasndan sonra danmannn onay ve ilgili ynetim kurulu kararyla rencinin ekildii dersler iin verilir. Birinci snflar dersten ekilemez. Ara snf rencileri bir dnemde en ok iki dersten ekilebilir. W notu rencinin ortalamasna etki etmez. renci ekildii dersi bir sonraki dnemde ncelikle almak zorundadr.

f) Kurum ii yatay gei ve renci deiim program ile gelen rencilerin aldklar derslerin notlar intibak yoluyla ve notlar dntrlerek deerlendirilir ve not ortalamasna dahil edilir.

(2) Deerlendirme ve kredi denkletirme ilemleri ECTSye uygun olarak yaplr.

Not ortalamalarnn hesab

MADDE 37 (1) rencilerin baar durumu her yaryl sonunda not ortalamalar hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarylda kayt olunan derslerin her birinin kredi deeri ile o dersten alnan baar notunun arlk katsaysnn arpm ile elde edilen toplamn, o yarylda ald tm derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle kan saydr.

(3) GNO; tm yaryllarda kayt olunan derslerin her birinin kredi deeri ile alnan baar notunun arlk katsaysnn arpm sonucu elde edilen toplamn, alnan tm derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle kan saydr.

(4) Blnme sonucunda virglden sonraki iki hane hesaplanr ve virglden sonraki nc rakam be veya daha fazla olduunda bir st sayya tamamlanr.

(5) Tekrar edilen ve not ykseltmek iin alnan derslerde nceki baar notu ne olursa olsun en son alnan not esas alnr.

Onur ve yksek onur rencileri

MADDE 38 (1) Bir yaryl sonunda not ortalamas 3.50-4.00 arasnda olan renciler yksek onur rencisi; bir yaryl sonunda not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan renciler onur rencisi saylrlar. Yksek onur ve onur rencilerine Rektrlke yksek onur veya onur belgesi verilir.

Tekrar zorunlu olan dersler

MADDE 39 (1) Bir dersten FF, W, NA, U ve I notlarndan biri alnan dersler not ortalamas ne olursa olsun tekrar edilir.

renim sresi

MADDE 40 (1) ngilizce hazrlk program hari, niversitedeki lisans eitimi sekiz yaryl, nlisans eitimi drt yaryl olarak programlanr. Bu program lisans rencileri yedi, nlisans rencileri drt akademik ylda tamamlamak zorundadr. Bu sre zarfnda eitimlerini tamamlayamayan renciler daha sonra ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Kopya

MADDE 41 (1) Snavlar ile proje, dev, laboratuvar ve benzeri almalarda kopya ektii, kopya verdii veya kopya ekilmesine yardm ettii tespit edilen renciye, dersin o biriminden FF notu verilir ve hakknda 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre ilem yaplr.

Mezuniyet tarihi

MADDE 42 (1) rencinin mezuniyet tarihi, ilgili ynetim kurulunun rencinin mezun olduuna dair ald kararn tarihidir.

nlisans ve lisans diplomas

MADDE 43 (1) Kaytl olduu programn tm derslerini bu Ynetmelik hkmlerine gre baar ile tamamlayan, GNOsu 2.00 veya zeri olan, programn gerektirdii en az krediyi salayan, kltrel geliim seminerlerini tamamlayan ve varsa staj ykmllklerini yerine getiren renciler diploma almaya hak kazanr.

(2) Ayrca, fakltelerindeki lisans renimlerini tamamlayamayan, ancak drdnc yaryl sonuna kadar ders programlarnda bulunan tm zorunlu ve semeli dersleri bu Ynetmelik hkmlerine gre baarm ve drdnc yaryl sonu GNOsu en az 2.00 olan rencilere nlisans diplomas verilir. nlisans diplomas almak iin yaplacak bavurular herhangi bir sre ile snrl deildir. nlisans diplomas alanlarn niversite ile iliii kesilmi saylr.

(3) Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

(4) Diplomalar hazrlanncaya kadar renciye, diplomasn alrken iade etmek zere geici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Diplomann kayb halinde bir defaya mahsus olmak zere diploma yerine geecek, diplomann kaybndan dolay dzenlendii belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mazeretler

MADDE 44 (1) Aada belirtilen hakl ve geerli bir nedenle mazeret beyan eden renciler, mazeretlerinin biti tarihinden itibaren en ge be i gn iinde dekanla, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlklerine bavurmak zorundadr. Bu sre ierisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Hakl ve geerli mazeretler unlardr:

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca, eitim-retimin aksamas sonucunu douracak olaylar nedeniyle renime niversite tarafndan ara verilmi olmas,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas art ile doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

) Anne, baba, karde, e ve ocuunun lm veya bunlardan birinin ar hastal halinde bakacak baka bir kimsenin bulunmamas sebebiyle rencinin renimine ara vermek zorunda kaldn belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmi olmas,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili ynetim kurulunca izinli saylarak, rencinin eitim-retimine ara vermi olmas,

e) rencinin tutukluluk hali,

f) Kesinlemi bir mahkmiyet hali veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma ya da sreli uzaklatrma cezas dndaki hallerin bulunmas,

g) rencinin askerlik tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas nedeniyle askere alnmas,

) Ynetim kurulunun mazeret olarak kabul edecei dier hallerin ortaya kmas.

Kayt dondurma ve izinli saylma

MADDE 45 (1) rencinin, ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenle niversiteden geici olarak izinli saylmas durumunda kayd dondurulur. Kayt dondurmaya ilikin esaslar unlardr:

a) Normal kaydn yaptrm bir renci hastalk, tabii afetler, yurtd renim, askerlik tecilinin kaldrlarak askere alnmas gibi ngrlemeyen nedenlerle ve rencinin istei zerine ilgili ynetim kurulunun karar ile renciye bir defada en ok iki yaryl izin verilebilir. Ancak bu sre tm retim sresi iin lisans eitiminde drt yaryl, nlisans eitiminde iki yaryl aamaz.

b) renci kayt dondurma isteini yazl olarak dorudan ilgili dekanlk, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlne yapar. Kayt dondurma talebinde bulunan renci dilekesine kayt dondurma nedenine gre; salk raporu, askerlik durumuna ilikin beyan, mlki amirden alnacak afet belgesi veya yurt dnda renim greceine dair belgeleri ekler.

c) Kayt dondurmay gerekli klan zorunlu bir sebebin yaryl iinde meydana gelmesi halinde, renci o yaryln bandan itibaren kaydn dondurmu saylr.

) Kayt dondurma isteinde bulunan renci mali ykmllklerini yerine getirmek zorundadr. Mali ykmllklerini yerine getirmeyen rencinin kayd dondurulmaz.

d) lgili ynetim kurulu kararnda rencinin kesin kayt dondurma sresi belirtilir.

e) Kesinlemi bir mahkmiyet hali olan veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma ya da karma cezas alan rencilere izin verilmez.

f) Kayt dondurma istei kabul edilen renciler bu sre iinde renim faaliyetlerine katlamaz, dneminin ara snav ve yaryl sonu snavlarna giremez. Bu sre retim sresinden saylmaz.

(2) Kayt donduran veya izinli saylan renciler, srenin bitiminde kaytlarn yaptrarak kaldklar yerden renimlerine devam eder.

(3) Salk raporu ile izin alan renciler, izin sreleri dolmadan renimlerine devam etmek istemeleri halinde, salk durumlarnn dzeldiini yine salk raporuyla belgeler.

(4) ki yaryl kayt dondurmu veya izin alm rencilerin, ilk yaryl sonunda renimlerine devam etmek istemeleri halinde, ngilizce hazrlk snfndakiler hari, bir dileke ile ilgili dekanlk, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlklerine bavurmalar gerekir.

Kayt silme

MADDE 46 (1) niversiteye kesin kaytl olan rencilerden kaydn sildirmek isteyenler bir dileke ile DBye bavurur.

(2) Akademik yl banda yeni kayt yaptran veya kayt yenileyen rencilerden, bir sre sonra ayrlmak isteyen renciler; var ise nceki yllara ve o yla ait mali ykmllklerini yerine getirmek zorundadr. Bu rencilerin demi olduklar cretler iade edilmez.

(3) Posta yoluyla kayt sildirme ilemi yaplmaz. Kayt sildirmek iin rencinin kendisinin yazl mracaat gerekir.

(4) Aada belirtilen hallerde ilgili ynetim kurulu karar ile rencinin kayd silinir:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karlma cezas alm olmak,

b) Salk raporu ile belgelenen ruhsal hastalklar nedeniyle renimine devam edemeyecei anlalm olmak,

c) Kesin kayt ileminin usulne uygun yaplmad veya kesin kayt hakk kazanlmad anlalm olmak,

) Herhangi bir nedenle baka bir yksekretim kurumuna gei yapm olmak,

d) 2547 sayl Kanunda belirtilen dier hallerde.

(5) Kayt sildirme ilemlerine ilikin dier nedenler niversite ynetimince belirlenir.

(6) Kesin kaydn sildiren rencinin niversite ile iliii kesilir. Dosyasndaki evraklarn fotokopisi alnarak asllar iade edilir. Bu durumdaki rencinin kayd yeniden almaz.

(7) Kayd silinen rencilere, istekleri halinde niversitede izledikleri dersleri ve aldklar notlar belirten belge verilir.

(8) Bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen azami srelerde nlisans ve lisans eitimlerini baar ile tamamlayamayanlar, ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 (1) rencileri dorudan ilgilendiren tebligatlar, rencilerin kayt srasnda bildirdikleri adrese iadeli-taahhtl olarak, tm rencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolar veya niversitenin web sitesinde ilan edilerek yaplr.

(2) niversiteye kayt yaptrrken DBye bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu niversitenin ilgili birimine bildirmemi olan veya yanl ve eksik adres vermi bulunan rencilerin niversitedeki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde tebligat kendilerine yaplm saylr.

Giyim ve genel grn

MADDE 48 (1) renciler, eitimleri sresince giyim ve genel grn konusunda ilgili mevzuat hkmlerine uymak zorundadrlar.

Disiplin

MADDE 49 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Kimlik kart

MADDE 50 (1) Kesin kayt yaptran renciye, niversitenin renci kimlik kart verilir.

(2) niversiteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olan rencilerden renci kimlik kartlar geri alnr ve imha edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato, Ynetim Kurulu ve ilgili kurul kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 52 (1) 12/5/2009 tarihli ve 27226 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Arel niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik, 2011-2012 eitim-retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Arel niversitesi Rektr yrtr.