30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

YKSEKRETM ST KURULULARI LE YKSEKRETM

KURUMLARI PERSONEL GREVDE YKSELME VE UNVAN

DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlar Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinde yer alan Unvan Deiiklii Snav tanm aadaki ekilde deitirilmi ve gn balkl yeni bir tanm eklenmitir.

Unvan Deiiklii Snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin Unvan deiikliine tabi kadrolar balkl nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvan deiikliine tabi kadrolar:

Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Blge Plancs, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fiziki, Matematiki, statistiki, Yneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltra, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal almac, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, ocuk Geliimcisi, Salk Fizikisi, Ktphaneci, Mtercim, Antrenr, retmen, Kameraman, Sinema TV Uygulaycs, Programc, Salk Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Resteratr, Teknisyen, Rasat, Ressam, Makinist, Matbaac, Gemi Adam, Fotoraf, Dekoratr, Desinatr, ocuk Eitimcisi, mam, Hemire, Salk Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sal Memuru, Salk Teknisyeni, Veteriner Salk Teknisyeni.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaral alt bentlerinde yer alan kadrolar ile (7) numaral alt bendinde yer alan zel Kalem Mdr kadrosuna ve ayn fkrann (b) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan I. Hukuk Maviri kadrosuna snavsz atama yaplr. Doktora eitimini bitiren personelden atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olanlar uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere snavsz atanrlar. Ancak, bu kadrolara yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.

a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs, I. Hukuk Maviri, Daire Bakan, niversite Hastaneleri Bamdr, Faklte Sekreteri, Yksek Okul Sekreteri, Enstit Sekreteri, Savunma Sekreteri ve zel Kalem Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak.

2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen artlar tamak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Bu Ynetmelie tabi kadrolara grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak zel artlar aada belirtilmitir:

a) Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak.

2) En az iki yl avukat olarak alm olmak.

b) iftlik Mdr, Yurt Mdr, Hastane Mdr, lkretim ve Ortaretim Mdr, Dner Sermaye letme Mdr, ube Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak.

2) lan tarihi itibaryla Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlarnda ef, Koruma ve Gvenlik efi, Uzman, Aratrmac, Basn ve Halkla likiler Maviri, Mze Aratrmacs, zmleyici, Ba Hemire, Mdr Yardmcs kadrolarndan birinde veya en az lisans dzeyinde renim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Blge Plancs, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fiziki, Matematiki, statistiki, Yneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltra, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal almac, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, ocuk Geliimcisi, Salk Fizikisi) birine sahip olmak.

c) Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak.

2) lan tarihi itibaryla Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlarnda Ayniyat Sayman, Shhi Malzeme Sayman, Sayman, ef, Koruma ve Gvenlik efi, Ba Hemire, Uzman, Aratrmac, Basn ve Halkla likiler Maviri, Mze Aratrmacs, zmleyici veya en az lisans dzeyinde renim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Blge Plancs, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fiziki, Matematiki, statistiki, Yneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltra, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal almac, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, ocuk Geliimcisi, Salk Fizikisi) birine sahip olmak.

) Aratrmac, Uzman, Basn ve Halkla likiler Maviri ve Mze Aratrmacs kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak.

2) lan tarihi itibaryla Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlarnda Ayniyat Sayman, Shhi Malzeme Sayman, Sayman, Koruma ve Gvenlik efi ve ef kadrolarndan birinde alyor olmak.

d) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksek renim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (f) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde saylan kadrolarndan birinde alyor olmak.

e) Koruma ve Gvenlik efi Kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksek renim mezunu olmak.

2) Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadrosunda alyor olmak.

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak.

f) Ba Hemire kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lisans dzeyinde eitim veren okullarn hemirelik blmnden mezun olmak.

2) Hemire kadrosunda alyor olmak.

g) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve iletim sisteminin uygulanmasn bilmek, bu konuda tecrbeli olduunu belgelemek.

3) Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda en az (D) dzeyinde baarl olmak.

4) Programc unvannda alyor olmak.

) Ayniyat Sayman, Shhi Malzeme Sayman, Sayman kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (f) bendinin 2 numaral alt bendinde saylan kadrolarda alyor olmak.

h) Memur, Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satnalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Ynetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, kmal Malzeme Sorumlusu, Raportr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az orta retim mezunu olmak.

) Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az ortaretim mezunu olmak.

2) 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen artlara haiz olmak.

i) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az ortaretim mezunu olmak.

2) En az 5 yllk (B) tipi src belgesine sahip olmak.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ( l ) bendinin 1 numaral alt bendindeki en az ibaresi karlmtr.

b) Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Blge Plancs, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fiziki, Matematiki, statistiki, Yneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltra, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal almac, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, ocuk Geliimcisi, Salk Fizikisi kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak.

i) Salk Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratr kadrolarna atanabilmek iin;

1) ki veya yl sreli mesleki veya teknik yksek renim mezunu olmak.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 Kurumun belirleyecei tarihlerde Personel Dairesi Bakanlklarnca, 16 nc maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde yer alan ders konularnda en az 30 saat (gnde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak zere toplam en az 75 saat olacak ekilde grevde ykselme eitim program dzenlenir. Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan personelin grevde ykselme mahiyetindeki atamalarnn yaplabilmesi iin eitim programnn tamamna katlmalar arttr.

Aylksz izinde bulunanlarda dahil olmak zere, kanunen verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, grevde ykselme eitimi ve snav ile unvan deiiklii snavna katlmalar mmkndr. Bavuru tarihinin son gn ile snav tarihi arasndaki srede yllk izin kullanlamaz. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge bavuru tarihinin son gnne kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla bavuruda bulunabilirler.

Ancak, kanunen verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.

Yukardaki izinler dnda zorunlu olduu belgelendirilen hallerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Grevde ykselme eitimi programlar, kurumlar tarafndan sadece kendi personeli iin dzenlenebilecei gibi, bu eitime alnacaklarn says, atama yaplacak grevler ve eitim program bir ay nceden Devlet Personel Bakanlna bildirilerek uygun gr alnmas halinde, Devlet Personel Bakanlnca veya bu Bakanlka uygun bulunacak kamu kurum ve kurulular tarafndan mterek grevde ykselme eitimi ve programlar dzenlenebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak bo kadrolarn snf, unvan, derecesi, birimi, says, son bavuru tarihi ve grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna girecek personelde aranacak nitelikler, grevde ykselme eitimine girecek personele ve birimlere eitim tarihinden, unvan deiiklii snavna girecek personele ve birimlere snav tarihinden en az 45 gn nce; Grevde ykselme eitimine katlacaklara eitimin yaplaca yer, zaman ve dier hususlar ise eitim tarihinden en az 15 gn nce kurumca duyurulur.

Bavuru sresi be ignnden az olamaz.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 Grevde ykselme eitimi ve unvan deiiklii snav duyurusunun yaplmasndan sonra durumlar aranan niteliklere uyan personel, grevde ykselme eitimine ve unvan deiiklii snavna ilan edilen kadrolardan ancak birisi iin katlma isteklerini ilan tarihi ierisinde bavuru inceleme kurulunca almak zere kapal zarf ierisinde bir dileke ile ilgili daire bakanlklarna veya birim amirlerine bildirirler.

lgili daire bakanlklar veya birim amirleri, bavuru dilekelerini ilann bitim tarihinden itibaren en ge be ign ierisinde personel daire bakanlna gnderirler.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde Ykselme Eitimi ve Unvan Deiiklii Snav Bavuru nceleme Kurulunun oluumu, toplant nisab ve bavurularn incelenmesi

MADDE 14 Grevde Ykselme Eitimi ve Unvan Deiiklii Snav Bavuru nceleme Kurulu Yksekretim st Kurulularnda bu kurumlarn bakanlarnn, yksekretim kurumlarnda ise rektrlerin atayaca ve personel birimi ve/veya eitim birimi temsilcilerinin de bulunaca en az asil ve bir yedek olmak zere atama yaplacak kadrolarn unvanna gre ayn veya farkl kiilerden oluur. Kurumlar, gerekli hazrlklarn yaplmas iin en ge bavuru tarihinin son gn itibaryla grevde ykselme eitimi ve unvan deiiklii snav bavuru inceleme kurulunu olutururlar.

Grevde Ykselme Eitimi ve Unvan Deiiklii Bavuru nceleme Kurulu, ye tam says ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylamada ekimser oy kullanlmaz.

Birimler tarafndan personel dairesi bakanlna gnderilen bavuru dilekeleri, Grevde Ykselme Eitimi ve Unvan Deiiklii Snav Bavuru nceleme Kurulunca, bavuruda bulunanlarn gerekli nitelikleri tayp tamadklarnn saptanmas amacyla incelenir.

Grevde Ykselme Eitimi ve Unvan Deiiklii Bavuru nceleme Kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eitim birimince yrtlr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says atama yaplacak bo kadro saysnn katn geemez. katndan az istekli bulunmas halinde ise bavuru artlarn tayan tm personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro saysnn katndan fazla personelin bavurmas halinde, bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak yaplan puanlama sonunda eitlik olmas halinde srasna gre;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir. Bunlarn da eitlii halinde kura ile tespit yaplr. Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar, grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (g) bendinden sonra gelmek zere (h) bendi eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Halkla ilikiler,

h) Etik davran ilkeleri.

Grevin nitelii ile ilgili konular ieren ders notlar kurumca hazrlanarak eitimden nce eitime katlacaklara verilir. Birer rnekleri de snavdan nce Devlet Personel Bakanlna ve sorularn hazrlanmas amacyla snav yapacak kuruma gnderilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlar ve ekli

MADDE 17 Grevde ykselme snav ve unvan deiiklii snav kurum tarafndan bo kadro durumu ve talepleri gz nne alnarak her unvan iin ayr ayr ve ylda iki defadan fazla olmamak zere yaplr.

Yksekretim st Kurulular grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarn lme Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanl lme ve Deerlendirme Merkezine, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine, lme Seme ve Yerletirme Merkezi ile yksekretim kurumlar ise bu snavlar kendileri yapabilecei gibi yukarda saylan kurumlardan birine de yazl olarak yaptrrlar.

Kurumlar, grevde ykselme snav iin grevde ykselme eitiminin tamamlanmasn, unvan deiiklii snav iin ise bavuru inceleme kurulunca snava girecek adaylarn ilan edildii tarihi mteakiben otuz gn ierisinde gerekli protokol tesis etmek amacyla snav yapacak olan kuruma mracaat eder.

Yksekretim st Kurulular ile yksekretim kurumlarndan talep gelmesi halinde, bu kurumlarn personelinin eitimleri ve/veya snavlar Yksekretim Kurulu Bakanlnca merkezi olarak yaptrlabilir. Grevde ykselme snavnda sorulacak sorular 16 nc maddedeki konularn arlna gre belirlenir. Snavda sorulacak sorular, oktan semeli, doru yanl ve klasik ekilde sorulabilir.

Bu snavda 100 zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylrlar.

Snavlarda kopya ekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teebbs edenlerin, snav ktlarna belirtici iaret koyanlarn, bavuru belgesinde geree aykr bildirimde bulunduu anlalanlarn veya gerekli artlar tamad daha sonra saptananlarn snavlar geersiz saylarak, atamalar yaplmaz ve atamalar yaplm olanlarn onaylar iptal edilir. Ayrca, bu kiiler be yl sreyle grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna alnmazlar ve haklarnda disiplin ilemleri uygulanr.

Snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde ilgililerin snav bir tutanakla saptanarak geersiz saylr. Her iki kii hakknda da yasal ilem yaplr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin bal Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Kurulunun oluumu ve toplant nisab olarak deitirilmi, birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Kurulunun oluumu ve toplant nisab

Kurumlar gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden iki ay nce snav kurulunu bilgilendirirler.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Kurulunun grevleri

MADDE 19 Snav kurulunun grevleri unlardr:

a) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnn dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak.

b) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin kurumlarca belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmasn salamak.

c) Snav kurulu 16 nc maddenin (g) bendindeki konulara ilikin ders notlarn grevde ykselme eitimine katlacak adaylara eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiiklii ile ilgili ders notlarn ise unvan deiiklii snavna katlacak adaylara snav tarihinden en az bir ay nce verilmesini salamak.

d) Snavlarn sonularn, en yksek nottan balamak zere bir baar listesi dzenleyerek ilan etmek.

e) Snavlarla ilgili tutanaklar tanzim etmek.

f) tirazlar inceleyip, sonuca balamak.

g) Snavlara ilikin dier ilemleri yapmak.

Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnn ortak konulara ilikin hazrlam olduu ders notlar esas alnr. Bu ders notlar eitime katlacak ilgili personel tarafndan temin edilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Snav kurulu, snav sonularn snav kuruluna intikal ettii tarihten itibaren be ign ierisinde ilan eder ve ilgililere tebli edilmek zere birimlere yazl olarak bildirir.

Yaplan snavlarda hatal soru sorulduu tespit edilmesi halinde hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn % 5inden fazlasnn hatal olduunun be ign ierisinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar halde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplmayan personelin baar srasna gre atamalar yaplr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 Snav sonularna itiraz, sonularn ilann takip eden be ign iinde bir dileke ile snav kuruluna yaplr. tirazlar snav kurulu tarafndan be ign ierisinde incelenerek sonu, ilgiliye ve kuruma yazl olarak bildirilir. tiraz zerine verilen kararlar kesindir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 Yaplan grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda baarl olanlar, baar srasna gre ilgili birimlerdeki bo kadrolara snav sonularnn kesinlemesinden itibaren en ge ay ierisinde atanrlar. Baar notlarnn ayn olmas halinde atanacak personel bu Ynetmelik ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlandrma yaplmak suretiyle toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 16 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

d) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

Bunlarn da eitlii halinde kura ile tespit yaplr.

Atamas yaplanlardan geerli mazereti olmadan mevzuatta ngrlen sre iinde greve balamayanlarn aylksz izinde olanlar dahil atama haklar sona erer ve snav sonularndan doan haklar kaybolur.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 5 inci maddede belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara personelin atanmas, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde eitime tabi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece kurumun kendi personeli bavurur, snavda yz puan zerinden en az yetmi puan alan baarl saylr.

Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendinin sonuna aadaki ifade eklenmitir.

b) Gruplar arasndaki grevde ykselme ve unvan deiiklii niteliindeki geiler grevde ykselme eitimi ve snav veya unvan deiiklii snavna tabidir. Ancak, Kurumda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snav veya unvan deiiklii snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

Bu Ynetmeliin Hizmet gruplar balkl 5 inci maddesinde saylan unvan deiikliine tabi kadrolardan, ayn maddenin ikinci fkrasnn (f) bendinin 2 numaral alt bendinde saylan kadrolara grevde ykselme eitimi ve snavna tabi olmadan gei yaplabilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 18/4/1999 tarihinde grevde bulunanlar ve ayn tarih itibaryla iki yllk yksekrenimi bitirmi olanlar, dier koullara sahip olduklar taktirde; 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) bendinin (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaral alt bentlerinde saylan unvanlar ile ayn fkrann (c), (d) ve (e) bentlerinde saylan unvanlara yaplacak atamalarda drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 Personel Deerlendirme Formu ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 25 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.

EK

 

EK-1

 

PERSONEL DEERLENDRME FORMU

Ad ve Soyad

 

Sicil No

 

Grev Yeri ve Unvan

 

DEERLENDRME LTLER

 

lt

Puan

Adayn Puan

1. Bavuru tarihi itibaryla renim durumu (En st renim durumu esas alnacaktr.)

a) nlisans

b) Yllk Yksek Okul

c) Lisans

) Yksek Lisans

d) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2. Mracaat bitim tarihi itibaryla 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamndaki kamu kurum ve kurulularnda geen fiili hizmet sresinin; (i stats ve geici personel statsnde geirilen hizmetler hari; muvazzaf askerlikte geirilen sreler dhil.)

a) On yla kadar (on yl dhil) her bir yl iin

b) On yldan sonraki her bir yl iin

 

 

 

 

 

1

0,15

 

3. Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (KPDS); (Kamu Personelinin Yabanc Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik erevesinde, deerlendirme sadece bir dil iin yaplacak ve grevde ykselme eitimine son bavuru tarihinden nceki be yl ierisinde alnan KPDS sonu belgesi dikkate alnacaktr.)

a) (E) alanlara

b) (D) alanlara

c) (C) alanlara

) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

 

4. Alnan disiplin cezalarndan;

a) Her uyarma iin

b) Her knama iin

c) Her aylktan kesme iin

) Her kademe ilerlemesinin durdurulmas iin

 

-1

-2

-4

-6

 

5. Grevde ykselme eitimine mazeretsiz katlmad iin snava girme hakkn kaybeden ya da grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna mazeretsiz katlmayanlara;

a) Mazeretsiz olarak katlmad ilk eitim veya snav iin

b) Mazeretsiz olarak katlmad sonraki her eitim veya snav iin

 

 

 

-2

-3

 

 

Eksi puanlar dldkten sonra toplam