30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

Genlik ve Spor Genel Mdrlnden:

GENLK VE SPOR GENEL MDRL

TESSLERE AD VERME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Genel Mdrlk mlkiyeti ve/veya kullanmnda bulunan genlik ve spor tesisleri ile Genel Mdrlk mlkiyeti veya kullanmnda iken gerek ve tzel kiilere kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen genlik ve spor tesislerinin adlarna ilikin usul ve esaslarn belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Genel Mdrlk mlkiyeti ve/veya kullanmnda bulunan genlik ve spor tesisleri ile Genel Mdrlk mlkiyeti veya kullanmnda iken gerek ve tzel kiilere kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen genlik ve spor tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2, 10 ve Ek-3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Genlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanln,

b) Bakan: Genlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakann,

c) Genel Mdrlk: Genlik ve Spor Genel Mdrln,

) Genel Mdr: Genlik ve Spor Genel Mdrn,

d) Genlik ve spor tesisi: Genel Mdrlk mlkiyeti ve/veya kullanmnda bulunanlarla, Genel Mdrlk mlkiyeti veya kullanmnda iken gerek ve tzel kiilere kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen ak ve kapal olarak ina edilerek genlik ve spor faaliyetlerinde kullanlan tesisleri,

e) Spor kompleksi: Birden fazla spor brannn ve genlik etkinliklerinin ayr ayr yaplabildii tesislerin ayn mevki ierisinde yer alm halini,

f) Kk tesis: Seyirci kapasitesi 500 kiiden az olan, ak ve kapal olarak ina edilen ve genellikle antrenman amal kullanlan tesisleri,

g) Sponsor: Genlik ve spor tesislerine ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerek ve tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Esas Hkmler

Ad verme esaslar

MADDE 5 (1) Genlik ve spor tesislerine verilecek adlarn; tesisin hizmet ve faaliyet amacna, bulunduu evrenin zelliklerine ve artlarna uygun olmas, belli bir anlam tamas, milli deerlerimize aykr dmemesi esastr.

(2) Bir tesise isim verilirken tesisin fiziki ve mimari yaps, bykl ve yeri ile ismi verilecek kii, yer ve olayn zellii ve nemi arasndaki denge gz nnde bulundurulur. Kk bir tesise ok nemli bir kii, yer ve olayn ad verilemez.

(3) Bir spor kompleksine nemli bir kii, yer ve olay ad verilebilir. Spor kompleksinin iinde yer alan her bir tesise ayr adlar konulabilir.

Genlik ve spor tesislerine verilebilecek adlar

MADDE 6 (1) Tesislere genel olarak;

a) lkemizin genlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine olumlu katklarda bulunmu ve bu alanda iyi n yapm kiilerin adlar,

b) Yurt iinde nemli zaferlerin kazanld yerlerin adlar,

c) l, ile, belde gibi yerlerin kurulu ve kurtulu gnleri,

) lkemize byk hizmetlerde bulunmu devlet adamlarnn adlar,

verilebilir.

(2) Atatrk, Mustafa Kemal, Gazi, Ata adlar;

a) l, ile, belde ve kylerde rnek olabilecek tesislere,

b) Atatrkn ziyaret etmi olduu il, ile, bucak ve kylerde bulunan tesislere,

verilebilir.

(3) Gerek veya tzel kiilerce;

a) Genlik ve spor faaliyetlerinde kullanlmak zere Genel Mdrle uzun sreli arsa tahsisinde bulunulmas veya mlkiyetinin devredilmesi,

b) Yeni tesis yaptrlarak Genel Mdrle balanmas veya kullanmna verilmesi,

c) Genel Mdrlk mlkiyeti veya kullanmnda olup, yarm kalm tesislerin tamamlanmas, mevcut tesislerin tadilat, bakm ve onarmlarnn yaptrlmas,

) Genel Mdrlke organize edilen genlik ve spor faaliyetlerine Genel Mdrlke uygun grlecek limitin stnde ayni veya nakdi ba yaplmas,

d) Genel Mdrlk mlkiyetinde olup kulplere, dier kurum ve kurululara devredilen, kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen tesislerin ilgili kulp, kurum ve kurulularca stlenilen bakm ve onarmlarnn yaplmas veya faaliyetlerinin yrtlmesine ayni veya nakdi sponsorluk yaplmas

hallerinde teklif edilen isimler tesislere verilebilir.

Ad verme ile ilgili yasaklar

MADDE 7 (1) Gerek ve tzel kiiler tarafndan alan ve iletilen zel beden eitimi ve spor tesislerine Atatrke ilikin adlar ve sfatlar verilemez.

(2) Bir ehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatrke ilikin adlar verilebilir.

(3) Bir il, ile, belde, ky ve mahallede bulunan ayn amal tesislere ayn adlar verilemez.

Tesis adnn deitirilmesi veya yeni ad ilave edilmesi

MADDE 8 (1) Genlik ve spor tesislerine balangta bulunduklar yerin adlar verilebilir. Bu isimler, ileride, bu Ynetmelik hkmlerine aykr olmamak kaydyla baka bir isimle deitirilebilir.

(2) Genel Mdrlk mlkiyeti veya kullanmnda iken gerek ve tzel kiilere belirli sreli kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devir edilen tesislerin adlar, Genel Mdrln muvafakati alnmadan deitirilemez. Bu ekilde devredilen tesislerin adlarnn, reklam karl veya sponsorluk kapsamnda gerek ve tzel kiilerin isim, marka, logo ve benzerleri ile deitirilmek veya tesis adlarna ilave edilmek istenmesi halinde;

a) Ynetmelik hkmlerine aykr olmamak,

b) Kira, snrl ayni hak tesisi veya bedelsiz olarak devir sresini amamak,

c) Elde edilen reklam ve/veya sponsorluk gelirinin %25inin Genel Mdrln btesine gelir kaydedilmesi artyla,

isim deiikliine muvafakat verilebilir.

(3) kinci fkra hkm gereince Genel Mdrlk btesine gelir kaydedilen %25lik payn, 3/5i Genel Mdrlk, 2/5i ise tesisin bulunduu genlik ve spor il mdrlnce amatr spor dallarnn gelimesi iin harcanr.

Tesislere ad verme veya deitirilme usul

MADDE 9 (1) Genel Mdrlk mlkiyeti ve/veya kullanmnda bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel Mdrlk mlkiyetinde veya kullanmnda olup kulplere, dier kurum ve kurululara devredilen, kiralanan, snrl ayni hak tesis edilen genlik ve spor tesislerinin adlar Genel Mdrn teklifi ve Bakann onay ile deitirilebilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 10 (1) 27/3/2001 tarihli ve 24355 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Genlik ve Spor Genel Mdr yrtr.