30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

evre ve Orman Bakanlndan:

EVRESEL ETK DEERLENDRMES YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayl Resm Gazetede yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmeliinin 14 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Komisyonun sonulandrd evresel Etki Deerlendirmesi Raporu halkn gr ve nerilerini almak zere l evre ve Orman Mdrlnde ve Bakanlkta on ign gre alr. Bakanlka projeyle ilgili karar alma srecinde bu grler de dikkate alnr. Bakanlk halktan gelen grler nda rapor ieriinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasn, ek almalar yaplmasn ya da nceleme ve Deerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasn isteyebilir. Gerekli almalarn yaplmasn mteakip Bakanlka nihai evresel Etki Deerlendirmesi Raporunun ignnde komisyon yesi says kadar oaltlmas istenir. oaltlan nihai evresel Etki Deerlendirmesi Raporu be ign ierisinde Bakanla sunulur.

(2) Bakanlk, Komisyonun rapor hakkndaki almalar ve halkn grlerini dikkate alarak be ign iinde proje iin "evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" ya da "evresel Etki Deerlendirmesi Olumsuz" karar verir, bu karar proje sahibine ve ilgili kurum ve kurululara yazl olarak bildirir. Valilik, alnan kararn ieriini, karara esas gerekeleri ile artlarn ve halkn gr ve nerilerinin Nihai evresel Etki Deerlendirmesi Raporuna yanstldn uygun aralarla halka duyurur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Proje sahibi veya yetkili temsilcisi "evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" kararn aldktan sonra yatrmn balang, inaat dnemine ilikin izleme raporlarn Bakanla iletmekle ykmldr. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,"evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" veya "evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir" kararn aldktan sonra projede yaplacak Ynetmelie tabii deiiklikleri Valilie iletmekle ykmldr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(a) evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu karar alnmakszn balanan faaliyetler Bakanlka, evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir karar alnmakszn balanan faaliyetler ise mahallin en byk mlki amiri tarafndan sre verilmeksizin durdurulur."evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" ya da "evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir" karar alnmadka yatrma ilikin durdurma karar kaldrlmaz. 2872 sayl evre Kanununun ilgili hkmlerine gre ilem tesis edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

MADDE 21 (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle deimesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhtname ve imza sirklerini bir dileke ekinde Bakanla/Valilie bildirir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Entegre projeler ve arama faaliyetleri

(2) Arama faaliyetleri iin bu Ynetmeliin Ek-VIsnda yer alan Arama Faaliyeti Eleme Kontrol Formu ile mracaatta bulunulur.

(3) Proje sahibi, arama projeleri iin, evresel etkilerin aratrlmas amacyla, bir dileke ekinde bu Ynetmeliin Ek-VIsnda yer alan formu 2 nsha halinde Bakanla sunar. Bakanlk sunulan formu inceleyip deerlendirerek faaliyetin gerekletirilip gerekletirilemeyecei hususunda karar verir. Gerek grld takdirde, Proje Tantm Dosyasnn Hazrlanmasnda Esas Alnacak Seme Eleme Kriterleri balkl Ek-IVte yer alan formata gre Proje Tantm Dosyas hazrlanmas istenir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin evresel Etki Deerlendirmesine Tabi Projeler Listesi balkl Ek-Iinin 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesi, 16 nc maddesi, 19 uncu maddesi, 28 inci maddesi, 34 nc maddesi ile 39 uncu maddesi, 40 nc maddesi ekteki ekilde deitirilmi, ayn eke bu Ynetmeliin Ek-1indeki maddeler eklenmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Seme ve Eleme Kriterlerine Tabi Projeler Listesi balkl Ek-IIsinin;

a) 1 inci maddesi, 4 nc maddesi, 5 inci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 14 nc maddesi, 15 inci maddesi, 17 nci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 23 nc maddesi, 24 nc maddesi, 25 inci maddesi, 26 nc maddesi, 27 nci maddesi, 28 inci maddesi, 29 uncu maddesi, 30 uncu maddesi, 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 33 nc maddesi, 34 nc maddesi, 35 inci maddesi, 36 nc maddesi 37 nci maddesi, 38 inci maddesi, 39 uncu maddesi, 40 nc maddesi, 41 inci maddesi, 42 nci maddesi, 43 nc maddesi, 44 nc maddesi, 45 inci maddesi, 46 nc maddesi, 47 nci maddesi, 48 inci maddesi bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2deki ekilde deitirilmi,

b) 48 inci maddesinden sonra gelmek zere ayn eke bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2deki maddeler eklenmi,

c) Mevcut 23 nc maddeden nce gelen Tarm, orman, su kltr ve gda balnn yeri 27 nci maddeden nce gelecek ekilde, mevcut 27 nci maddeden nce gelen Ulam, altyap ve ky yaplar balnn yeri 31 inci maddeden nce gelecek ekilde, mevcut 28 inci maddeden nce gelen Enerji, turizm, konut balnn yeri 32 nci maddeden nce gelecek ekilde, mevcut 42 nci maddeden nce gelen Madencilik balnn yeri 49 uncu maddeden nce gelecek ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie bu Ynetmeliin Ek-3nde yer alan ekteki Ek-VI eklenmitir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve Orman Bakan yrtr.

 

Ek-1

7 Fonksiyonel olarak birbirine bal eitli birimleri kullanarak endstriyel lekte retim yapan kimya tesisleri

a) Organik kimyasallarn retimi,

b) norganik kimyasallarn retimi,

c) Yllk 20.000 ton ve zeri fosfor, azot ve potasyum bazl basit veya bileik gbrelerin retimi.

9 ehirleraras yollar, geiler ve havaalanlar:

a) ehirleraras demiryolu hatlar,

b) Pist uzunluu 2.100 m ve zeri olan havaalanlar,

c) Otoyollar ve devlet yollar,

) ehirleraras drt ve zeri eritli yollarn yapm, iki ya da daha az trafik eridi bulunan ehirleraras mevcut yollarn drt ya da daha fazla eritli olacak ekilde yenilenmesi ya da geniletilmesi, yeniden yaplan ya da geniletilen blmn srekli uzunluunun 10 km ya da daha uzun olacak ekilde uzatlmas.

10 Su yollar, limanlar ve tersaneler:

a) 1.350 DWT ve zeri arlktaki deniz aralarnn geiine izin veren kta ii suyollarnn yapm ve kta ii su trafii iin yaplacak olan limanlar,

b) 1.350 DWT ve zeri arlktaki deniz aralarnn yanaabilecei ticari amal liman, iskele ve rhtmlar (gnelenme ve sportif amal iskeleler hari),

c) Yk ve yolcu gemilerinin yapm, bakm veya onarm amal tersaneler ile 24 m ve zerinde yat imalat yapan tesisler,

) Gemi Skm Yerleri,

d) Yat Limanlar.

11 Tehlikeli ve zel leme Tabi Atklar:

a) Tehlikeli ve zel leme Tabi Atklarn geri kazanlmas yaklmas (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlatrma veya plazma vb. termal bertaraf ilemleri) ve/veya nihai bertarafn yapacak tesisler,

b) Yakma kapasitesi 1 ton/gn ve zerinde olan tbbi atklar iin projelendirilen yakma tesisleri,

c) Gnlk 1 ton ve zeri depolama kapasitesine sahip olan tbbi atk dzenli depolama tesisleri,

) Yllk ileme kapasitesi 2000 ton ve zeri olan atk ya geri kazanm iin projelendirilen tesisler.

12 Gnlk kapasitesi 100 ton ve zeri atklarn yaklmas (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlatrma veya plazma vb. termal bertaraf ilemleri), belediye atklar hari olmak zere alan 10 hektardan byk ve/veya hedef yl da dahil gnlk 100 ton ve zeri olan atklarn ara ileme tabi tutulmas ve dzenli depolanmas iin kurulacak tesisler.

16 Kurulu gc 25 MWmve zeri olan nehir tipi santraller.

19 Bykba ve/veya kkba hayvan besi tesisleri (5000 adet ve zeri bykba, 10.000 adet ve zeri kkba kapasiteli).

28 Madencilik projeleri;

Ruhsat hukuku ve aamasna baklmakszn,

a) 25 hektar ve zeri alma alannda (kaz ve dkm alan toplam olarak) ak iletmeler,

b) 150 hektar aan (kaz ve dkm alan toplam olarak) alma alannda ak iletme yntemi ile kmr karma,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da sl ilem yntemleri uygulanan cevher zenginletirme tesisleri,

) Atk barajlar ve/veya atk havuzlar,

d) Krma-eleme-ykama tesisleri (3213 sayl Maden Kanunu 1. (a) ve 2. (a) grup madenler ile hafriyat malzemeleri 400 000 ton/yl).

34 Ham deri ileme tesisleri (konfeksiyon rnleri hari) (2.000 ton/yl ve zeri).

39 Motorlu tatlarn retimi [Kara tatlar (otomobil, otobs v.b.), Tarm makinalar (traktr, bierdver v.b.), makinalar (dozer, ekskavatr v.b.), Savunma sanayi tatlar (tank, zrhl ara v.b.)] (1000 adet/yl ve zeri).

40 Demiryolu tatlar retiminin yapld tesisler (1000 adet/yl ve zeri).

45 Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve zeri).

46 Kurulu gc 75 MWe ve zeri rzgar enerji santralleri.

47 Jeotermal kaynan kartlmas ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Is kapasitesi 25 MWe ve zeri).

48 Gne enerjisine dayal kurulu gc 75 MWe zerinde olan santraller.

49 3.000.000 m3ve zeri malzeme karlmas planlanan dip taramas projeleri.

Ek-2

1 a) Kimyasallarn retimi, petrolden yalama maddesi retimi veya ara rnlerin ilenmesi iin projelendirilen tesisler (proses kaynakl at ve yan rn olmayan sadece karm yapan tesisler bu kapsamn dndadr.),

b) Atk ya geri kazanm iin projelendirilen tesisler (Yllk ileme kapasitesi 2000 tondan az olanlar),

c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gn arasnda olan tbbi atk yakma tesisleri, gnlk 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tbbi atk dzenli depolama tesisleri ve tbbi atklarn fiziksel ve kimyasal olarak ara ileme tabi tutulmas amacyla kurulan tesisler,

) Tehlikeli ve zel ileme tabi atklarn fiziksel yntemlerle geri kazanlmas.

4 a) Belediye atklar dahil olmak zere atklarn kompost ve dier tekniklerle ara ileme tabi tutulmas, dzenli depolanmas ve bertaraf edilmesi iin kurulan tesisleri,

b) Belediye atklarnn dzenli depolama tesislerine ilikin kapasite artlar ve genilemelere bu ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

5 Sabun ve deterjan retimi yapan tesisler.

9 Kaplama tesisleri:

a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yzeylerinin metalle kapland tesisler (vakum altnda kaplama hari) veya metallere yzey temizleme ilemi (mekanik ilem hari) yaplan tesisler (toplam havuz hacmi 5 mve zeri),

b) Srlama veya emayeleme yaplan tesisler,

c) Lastik kaplama tesisleri.

10 Tekstil Tesisleri

a) Boyama (kimyasal veya kk boya kullanlarak), kasar veya bask (atk su oluturmayan tesisler hari) ilemi yapan iplik, kuma veya hal fabrikalar,

b) Yn veya tiftiin ovalanmas, yann alnmas veya aartmasnn yapld endstriyel tip tesisler,

c) Denim (Kot) veya konfeksiyon rnleri ykama tesisleri.

14 Ham deri ileme tesisleri (konfeksiyon rnleri hari).

15 Motorlu tatlarn retimi [Kara tatlar (otomobil, otobs v.b.), Tarm makinalar (traktr, bierdver v.b.), makineleri (dozer, ekskavatr v.b.), Savunma sanayi tatlar (tank, zrhl ara v.b.)].

17 Beyaz eyalarn boyanarak retiminin yapld tesisler.

19 retim kapasitesi 100 m/saat ve zeri olan hazr beton tesisleri, imento veya dier balayc maddeler kullanlarak ekillendirilmi malzeme reten tesisler, n gerilimli beton eleman, gaz beton, betopan ve benzeri retim yapan tesisler.

20 Tula veya kiremit retimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yl ve zeri).

21 Seramik veya porselen retimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yl ve zeri).

23 Tehlikeli ve zel ileme tabi atklarn ara depolanmas.

24 Anfo retimi.

25 Tuz ileme tesisleri.

26 Yllk 1000 ton ve zeri fosfor, azot ve potasyum bazl basit veya bileik gbrelerin retimi.

27 Bitkisel rnlerin retimi ile ilgili projeler:

a) Bitkisel ham ya veya rafine ya elde eden tesisler,

b) Niasta retimi yapan tesisler,

c) Fermantasyon ile alkoll iki reten tesisler veya malt tesisleri,

) Sigara fabrikalar.

28 Hayvansal rnlerin retimi ile ilgili projeler:

a) Hayvansal yalarn retimini yapan tesisler,

b) Su rnleri ileme tesisleri,

c) St ileme tesisleri (5 ton/gn 50 ton/gn kapasiteli),

) Kltr balkl projeleri (30 1.000 ton/yl),

d) Balk kulukahaneleri (40 milyon adet/yl ve zeri yavru retimi),

e) Bykba (50 adet/gn ve zeri) ve/veya Kkba (300 adet/gn ve zeri) hayvanlarn kesiminin yapld tesisler,

f) Kanatl hayvanlarn kesiminin yapld tesisler (10.000 adet/gn ve zeri),

g) Rendering tesisleri.

29 Arazi kullanm vasfn deitirmeyi amalayan projeler:

a) Kullanm amac deitirilmeksizin tarm arazilerinin yeniden yaplandrlmas ile ilgili projeler (500 hektar ve zeri),

b) lenmemi veya yar ilenmi alanlarn, tarm ve orman amac ile kullanmn amalayan projeler (500 hektar ve zeri),

c) Orman alanlarnn baka amala kullanma dntrlmesi projeleri (500 hektar ve zeri),

) Tarmsal amal su ynetimi projeleri (1000 hektar ve zeri).

30 Hayvan Yetitirme Tesisleri:

a) Bykba ve/veya kkba hayvan besi tesisleri (5005000 adet bykba, 100010000 adet kkba kapasiteli),

b) Tavuk veya pili yetitirme tesisleri (Bir retim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet aras tavuk, 30.000 ile 85.000 adet aras pili veya e deeri dier kanatllar),

c) Krk Hayvan Yetitiricilii yaplan tesisler (5000 adet/yl ve zeri),

) Domuz besi iftlikleri (30 kg ve zeri, 1.000 3.000 ba aras),

d) Dii domuz retim iftlikleri (300 900 ba aras).

31 Altyap tesisleri:

a) Kta ii suyollarnn yapm (EK-Ide yer almayanlar),

b) Limanlar, iskeleler, rhtmlar (EK-Ide yer almayanlar),

c) Balk barnaklar, rmorkr barnaklar,

) Denizden 10.000 m2ve zerinde alan kazanlmas projeleri,

d) Erozyonla mcadele etmek iin kylarda yaplan almalar ve kynn deiimine neden olabilecek deniz kenarnda yaplan almalar; dalgakran, mahmuz, mendirek, set v.b. (bunlarn bakm onarm hari),

e) Demiryolu hatlar (EK-Ide yer almayanlar),

f) Demiryolu tamaclnda kullanlan aktarma amal tesisler, demiryolu terminallerinin yapm,

g) Tramvaylar, ykseltilmi ve yeraltndan geen demiryolu hatlar, yolcu tama iin kullanlan benzer hatlar (metrolar, hafif rayl tama sistemleri ve benzeri.),

h) Havaalanlar (Ek-Ide yer almayanlar),

) l yollar (ky yollar hari),

i) Belediye mcavir alan dndaki yollarn erit saysna baklmakszn gzergahtan ayrlan ksmlarn toplam gzergahn yars ve zerinde deien yollar,

j) 300.000 m3ve zeri malzeme karlmas planlanan dip taramas projeleri,

k) ekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya ekme, bakm, onarm, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan tesisler),

l) Tekne veya 24 m uzunlua kadar yat imalat yapan tesisler

m) 1 milyon m3/yl ve zeri yeralt suyu karma veya yeraltnda depolama projeleri,

n) Su depolama tesisleri (gl hacmi 5 milyon m3ve zeri baraj ve gletler),

o) Derin deniz dearj projeleri.

p) Demiryolu tatlar retiminin yapld tesisler,

32 Kurulu gc 0-25 MWm arasnda olan nehir tipi santraller.

33 10 MWe ve zeri Rzgr enerji santralleri.

34 Jeotermal kaynak kullanarak enerji reten ve kurulu gc 5 MWe ve zerindeki tesisler

35 Elektrik, gaz, buhar ve scak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi iin kurulan endstriyel tesisler (20 MWt 300 MWt aras).

36 Gne enerjisine dayal kurulu gc 10 MWe ve zeri santraller.

37 Akarsu yataklar ile ilgili projeler;

a) Akarsu havzalar arasnda su aktarma projeleri (EK-Ide yer almayanlar),

b) Akarsu yataklarnn dzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel ak gsteren dereler hari),

38 154 kV zeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve zeri).

39 Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve zeri).

40 Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve zeri oteller, tatil kyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.).

41 Eitim kampsleri.

42 50.000 m2ve zeri daimi kamp ve karavan alanlar.

43 Temal parklar (halkn elenmek amac ile para deyerek girdii, geni alanlara kurulu parklar).

44 Kayak alanlar ve mekanik tesisler.

45 Arabalar ve motosikletler iin kalc yar ve test sahalar.

46 Spor kompleksleri ve hipodromlar.

47 Golf tesisleri.

48 Alveri merkezleri (10.000 m2ve zeri kapal inaat alan).

49 Madencilik projeleri:

Ruhsat hukuku ve aamasna baklmakszn;

a) Madenlerin karlmas (Ek-Ide yer almayanlar),

b) 5.000 m3/yl ve zeri kapasiteli blok ve para mermer, dekoratif amal talarn kartlmas, ilenmesi ve yllk 250.000 m2ve zeri kapasiteli mermer kesme, ileme ve sayalama tesisleri,

c) 1.000.000 m3/yl ve zerinde metan gaznn kartlmas ve depolanmas,

) Karbondioksit ve dier gazlarn kartld, depoland veya ilendii 10.000 ton/yl ve zeri kapasiteli tesisler,

d) Krma-eleme-ykama tesisleri (Ek-1de yer almayanlar)

e) Cevher hazrlama tesisleri,

f) Cevher zenginletirme tesisleri (Ek-1de yer almayanlar).

50 Tuzun karlmas.

51 Kmr ileme tesisleri,

a) Havagaz ve kok fabrikalar,

b) Kmr briketleme tesisleri.

52 Petrokok, kmr ve dier kat yaktlarn depolama, snflama ve ambalajlama tesisleri (perakende sat birimleri hari).

53 Kire fabrikalar ve/veya al fabrikalar.

54 EK-Ide yer alan projeler kapsamnda bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya rn denemek ve gelitirmek amac ile hazrlanan ve iki yldan uzun sreli olmayan projeler.

 

Ek-3

EK-VI

ARAMA FAALYET ELEME-KONTROL FORMU

 

Proje sahibinin ad, adresi, telefon ve faks numaras:

Projenin ad:

Proje iin seilen yerin ad, mevkii:

Ruhsat numaras :

Formu hazrlayan alma grubunun ad, adresi, telefon ve faks numaralar:

 

Dikkate alnacak sorular

 

 

1- Proje ve yakn evresinde EK V Listesinde belirtilen Yrelere ilikin bilgi

2- Arama yaplacak alann koordinatlar

 

3-Yaplacak arama faaliyetinin tr(yarma, sondaj, Jeofizik vb)

 

4- Proje sahasna en yakn yerleim yeri ve projenin yapld mevcut arazi kullanm durumu

 

5- alan personel says ve ekipman

 

6- Yaplan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alnacak nlemler

 

7- Projede kullanlacak maddeler ve miktarlar

 

8- Atk retimi ve bertaraf yntemi

 

9- Doa geri kazanm/rehabiltasyon plan

 

 

 

 

* Dileke ekinde (1/25 000 lekli topografik harita) Taahhtname ve mza sirkleri yer alacaktr.

Not: Bu form (evre Mhendisi ve Yerbilimci (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mhendisi) tarafndan hazrlanr.