30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRKİYE

HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ

İŞLETMESİ'NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-13)

             MADDE 1 – 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ"in EK-l'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız