30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

TEBL

Maliye Bakanlndan:

Vergi Usul Kanunu Genel Teblii

(Sra No: 409)

213 sayl Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin drdnc fkrasnda, Mkelleflerin vergi tarhna esas olan beyanlar, kesinleen vergi ve cezalar ile vadesi getii halde denmemi bulunan vergi ve ceza miktarlar Maliye Bakanlnca aklanabilir. Maliye Bakanl bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrca, kamu grevlilerince yaplan adli ve idari soruturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacaklar vergi tahsiline ynelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenledikleri veya kullandklar vergi inceleme raporuyla tespit olunanlarn, kanunla kurulmu mesleki kurulularna ve 3568 sayl Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarna bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal saylmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kii ve kurumlar da bu maddede yazl yasaklara uymak zorundadrlar. Maliye Bakanl bilgilerin aklanmasyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. hkmne yer verilmitir.

Bu hkm uyarnca, ikmalen, resen veya idarece yaplan tarhiyatlar dolaysyla kesinleen vergi ve cezalar ile vadesi getii halde denmemi vergi ve cezalarn aklanmasna ilikin usuller 293 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii1ile tespit edilmitir.

Anlan maddenin Bakanlmza verdii yetkiye istinaden;

- 2011 ylnda yaplacak aklamalarn, Trkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde aslmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila 15 Austos 2011 tarihleri arasnda, 5 Eyll 2011 tarihinden itibaren de Gelir daresi Bakanlnn internet sitesinde yaplmas,

- Aklama kapsamna, her bir vergi dairesine 200.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve zerinde kesinleen vergi ve cezas bulunan mkelleflerin alnmas,

- Yaplacak aklamada, 31/12/2010 tarihi itibaryla vadesi getii halde 30/6/2011 tarihi itibaryla denmemi bulunan ve nevi itibaryla 293 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile aklama kapsamna alnd belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2010-31/5/2011 tarihleri arasnda kesinleen tarhiyatlarn dikkate alnmas,

- Aklanacak bilgiler, aklamann yaplaca yer ve dier hususlarda 293 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile belirlenen esaslara uyulmas, ancak sz edilen tebliin nternet Ortamnda Aklama balkl III/B blmndeki aklamalar uyarnca Vergi Dairesi Bakanlklar ve Defterdarlklar tarafndan 293 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin; (I-A) Blmne gre hazrlanan listelerin bir rneinin (Gelir daresi Bakanl, Uygulama ve Veri Ynetimi Daire Bakanl, Veri Oluturma Yn. Enformasyonu Mdrl, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dkap/ANKARA) ve (I-B) Blmne gre hazrlanan listelerin bir rneinin (Gelir daresi Bakanl, Tahsilt ve htilafl ler Daire Bakanl, Tahsiltn Takibi ve Deerlendirilmesi Mdrl, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dkap/ANKARA) adresine gnderilmesi,

- Aklama kapsamna,

a) 5216 sayl Bykehir Belediye Kanununun Geici 3 nc maddesi ve 5393 sayl Belediye Kanununun Geici 5 inci maddesi uyarnca Hazine Mstearl Belediye Uzlama Komisyonu Bakanlna yaptklar takas ve mahsuba ilikin bavurular kabul edilen, bykehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bal kurulular ile sermayesinin %50'sinden fazlas bykehir belediyelerine/belediyelere ait irketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve ncesine rastlayan,

b) 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununun Geici 3 nc maddesi kapsamnda daha nce uzlamaya girmemi olan bykehir belediyeleri ve bal idareleri ile yeleri belediyelerden oluan mahalli idare birliklerinden Hazine Mstearlna borlu olan ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 167 nci maddesine istinaden bavuruda bulunmu olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve ncesine rastlayan,

c) 5569 sayl Kk ve Orta Byklkteki letmelerin Mali Sektre Olan Borlarnn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda Kanuna gre taksitlendirilen ve deme sresi henz sona ermemi,

d) 5228 sayl Baz Kanunlarda ve 178 sayl Kanun Hkmnde Kararnamede Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun Geici 6 nc maddesi ile 5766 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunda ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun Geici 2 nci maddesine gre taksitlendirilen,

e) 5667 sayl Bankaclk lemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme zni Kaldrlan Trkiye mar Bankas Trk Anonim irketince Devlet Borlanma Senedi Sat Ad Altnda Toplanan Tutarlarn denmesi Hakknda Kanunun, 5766 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunda ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunla deiik Geici 1 inci maddesi kapsamnda ertelenen,

f) 6111 sayl Kanun hkmlerine gre yaplandrlan,

alacaklarn alnmamas,

uygun grlmtr.

Tebli olunur.

 

1 27/1/2001 tarih ve 24300 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.